Skip to main content

Strategie <em>Global Gateway</em>

Strategie se týká udržitelných a spolehlivých spojení, která fungují ve prospěch lidí a planety. Pomůže řešit nejnaléhavější globální výzvy, od boje proti změně klimatu přes zdokonalení systémů zdravotní péče až po zvýšení konkurenceschopnosti a bezpečnosti globálních dodavatelských řetězců.

Evropská komise a vysoký představitel EU zahájili strategii Global Gateway. Jedná se o novou evropskou strategii na podporu inteligentních, čistých a bezpečných vazeb v digitálním odvětví, energetice a dopravě a na posílení zdravotnických, vzdělávacích a výzkumných systémů po celém světě.

Evropská unie tak rozšiřuje nabídku svým partnerům prostřednictvím významných investic do rozvoje infrastruktury po celém světě. Tzv. tým Evropa, což jsou evropské orgány a členské země EU, zmobilizují v období 2021–2027 společně až 300 miliard eur investic do:

  • digitálních technologií 
  • boje proti změně klimatu a energetiky 
  • dopravy 
  • zdravotní péče 
  • vzdělávání a výzkumu 

Budeme podporovat inteligentní investice do kvalitní infrastruktury a zároveň dodržovat nejvyšší sociální a environmentální standardy v souladu s hodnotami a normami EU. Strategie <em>Global Gateway</em> chce posloužit EU jako vzor pro budování odolnějších vazeb se světem.

Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise
Předsedkyně von der Leyenová

Strategie Global Gateway přinese udržitelné a vysoce kvalitní projekty, přičemž zohlední potřeby partnerských zemí a zajistí trvalý přínos pro místní komunity. To umožní partnerům EU rozvíjet společnost a hospodářství, ale také to vytvoří příležitosti pro investice a zachování konkurenceschopnosti soukromého sektoru členských zemí Unie. Zároveň se tak zajistí dodržování nejvyšších environmentálních a pracovních norem, jakož i řádné finanční řízení.

Tato strategie je příspěvkem EU ke zmírňování nedostatku investic na celém světě. Odpovídá závazku vedoucích představitelů skupiny G7 z června 2021, kterým je zahájit transparentní infrastrukturní partnerství založené na společných hodnotách a vysokých standardech. Cílem je uspokojit potřeby globálního rozvoje infrastruktury. Strategie Global Gateway je rovněž plně v souladu s Agendou OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a jejími cíli udržitelného rozvoje, jakož i s Pařížskou dohodou.

Zásady strategie Global Gateway

Partnerství v rámci této strategie se budou řídit šesti zásadami:

demokratické hodnoty a vysoké standardy
transparentnost a řádná správa věcí veřejných
rovnocenná partnerství
ekologické a čisté technologie
bezpečnost
stimulace investic soukromého sektoru

Klíčové oblasti partnerství

Digitální odvětví

Díky strategii Global Gateway bude moci EU posílit vazby mezi Evropou a světem a pomoci partnerským zemím řešit digitální propast a lépe se integrovat do globálního digitálního ekosystému.

Změna klimatu a energetika

Investice do zmírňování změny klimatu a odolnosti vůči změně klimatu, jakož i do čisté energie, jsou v zemích s nízkými a středními příjmy nutností, ale také významnou hospodářskou příležitostí. Strategie Global Gateway bude tuto ekologickou transformaci na cestě k dosažení cílů udržitelného rozvoje a závazků Pařížské dohody podporovat. Podpoří také vzájemnou výměnu zelených technologií a posílí energetickou bezpečnost.

Doprava

Strategie Global Gateway bude podporovat celosvětové investice do infrastruktury, které vytvářejí udržitelné, inteligentní, odolné, inkluzivní a bezpečné sítě ve všech druzích dopravy. Bude například podporovat rozšíření transevropské dopravní sítě.

Zdraví

Strategie Global Gateway bude upřednostňovat bezpečnost dodavatelských řetězců a rozvoj místní výroby. Evropská unie bude spolupracovat s partnerskými zeměmi na diverzifikaci jejich farmaceutických dodavatelských řetězců. Bude se rovněž snažit odstranit překážky v mezinárodním dodavatelském řetězci.  

Vzdělávání a výzkum

Evropská unie bude investovat do kvalitního vzdělávání, včetně digitálního, přičemž zvláštní pozornost bude věnovat začlenění dívek a žen a dalších zranitelných skupin. Pomůže partnerským zemím transformovat jejich vzdělávací systémy a usnadní mobilitu studentů, zaměstnanců, učitelů a stážistů. EU se bude rovněž snažit posílit spolupráci s partnerskými zeměmi v oblasti výzkumu a inovací.

Zdroje financování

až 300 miliard eur
investice do roku 2027

Strategie Global Gateway bude realizována díky tzv. týmu Evropa, který propojuje finanční zdroje z orgánů EU a členských zemí s jejich finančními institucemi, jako jsou Evropská investiční banka (EIB) a Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD). Usiluje rovněž o mobilizaci soukromého sektoru, aby se podařilo sehnat další investice a zaručit jejich transformační dopad. 

Strategie Global Gateway čerpá z nových finančních nástrojů stanovených ve víceletém finančním rámci EU na období 2021–2027, zejména z Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI)-Globální Evropa, nástroje předvstupní pomoci (NPP) III, digitální a mezinárodní části Nástroje pro propojení Evropy, ale také z programů Interreg, InvestEU a Horizont Evropa – programu EU pro výzkum a inovace.

Zejména Evropský fond pro udržitelný rozvoj+ (EFSD+), finanční složka (NDICI)-Globální Evropa, uvolní v letech 2021 až 2027 na zaručené investice na projekty v oblasti infrastruktury až 135 miliard eur. Z rozpočtu EU bude v rámci grantů uvolněno až 18 miliard eur. Evropské finanční instituce mají naplánované investice ve výši až 145 miliard eur. 

Kromě toho EU také zkoumá možnost zřízení Evropského nástroje pro vývozní úvěry, který by doplnil stávající ujednání o vývozních úvěrech na úrovni členských států, a zvýšil tak celkový vliv EU v této oblasti. Nástroj by pomohl zajistit rovnější podmínky pro podniky z EU na trzích třetích zemí, a usnadnit tak jejich účast na infrastrukturních projektech.

Evropská unie nabídne partnerům nejen solidní finanční podmínky, ale bude také prosazovat nejvyšší standardy v oblasti ochrany životního prostředí, sociálních věcí a strategického řízení. Poskytne jim také technickou pomoc, aby posílila jejich kapacitu při přípravě důvěryhodných infrastrukturních projektů, jež zajistí optimální využití prostředků.

Dokumenty

1 PROSINEC 2021
Joint Communication: The Global Gateway
English
(541.59 KB - PDF)
Stáhnout
1 PROSINEC 2021
Press release: Global Gateway: up to €300 billion for the European Union's strategy to boost sustainable links around the world
English
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout
1 PROSINEC 2021
Questions and answers on Global Gateway
English
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout