Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η στρατηγική Global Gateway στηρίζει βιώσιμες και αξιόπιστες συνδέσεις, στην υπηρεσία των ανθρώπων και του πλανήτη. Θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών παγκόσμιων προκλήσεων, από την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής έως τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ έχουν καθορίσει την Global Gateway, μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση έξυπνων, καθαρών και ασφαλών συνδέσεων στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της ενέργειας και των μεταφορών και για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, εκπαίδευσης και έρευνας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η ΕΕ εντείνει την προσφορά της προς τους εταίρους της με σημαντικές επενδύσεις στην ανάπτυξη υποδομών σε ολόκληρο τον κόσμο. Μεταξύ 2021 και 2027 η «Ομάδα Ευρώπη», δηλαδή τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη της από κοινού, θα κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους έως 300 δισ. ευρώ στους εξής τομείς:

  • ψηφιακές τεχνολογίες 
  • κλίμα και ενέργεια 
  • μεταφορές 
  • υγεία 
  • εκπαίδευση και έρευνα. 

Θα στηρίξουμε έξυπνες επενδύσεις σε ποιοτικές υποδομές, τηρώντας τα υψηλότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, σύμφωνα με τις αξίες και τα πρότυπα της ΕΕ. Η στρατηγική Global Gateway αποτελεί υπόδειγμα για το πώς η Ευρώπη μπορεί να δημιουργήσει ανθεκτικότερες συνδέσεις με τον κόσμο.

κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
President von der Leyen

Η στρατηγική Global Gateway θα παράγει βιώσιμα και υψηλής ποιότητας έργα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των χωρών-εταίρων και εξασφαλίζοντας διαρκή οφέλη για τις τοπικές κοινότητες. Συνεπώς, οι εταίροι της ΕΕ θα μπορούν να αναπτύξουν τις κοινωνίες και τις οικονομίες τους, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθούν ευκαιρίες ώστε ο ιδιωτικός τομέας των κρατών μελών της ΕΕ να επενδύει και να παραμένει ανταγωνιστικός, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα υψηλότερα περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα, καθώς και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Η στρατηγική Global Gateway είναι η συμβολή της ΕΕ στη μείωση του επενδυτικού χάσματος παγκοσμίως. Συνάδει με τη δέσμευση που ανέλαβαν τον Ιούνιο του 2021 οι ηγέτες της G7 να δρομολογήσουν μια υψηλών προδιαγραφών και διαφανή εταιρική σχέση υποδομών με γνώμονα τις αξίες για την κάλυψη των παγκόσμιων αναγκών ανάπτυξης υποδομών. Η στρατηγική Global Gateway ευθυγραμμίζεται, επίσης, πλήρως με το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και με τη συμφωνία του Παρισιού.

Αρχές της στρατηγικής Global Gateway

Οι εταιρικές σχέσεις της στρατηγικής Global Gateway θα βασίζονται σε 6 αρχές:

δημοκρατικές αξίες και υψηλές προδιαγραφές
χρηστή διακυβέρνηση και διαφάνεια
ισότιμες εταιρικές σχέσεις
πράσινη και καθαρή ενέργεια
έμφαση στην ασφάλεια
κινητοποίηση επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα

Βασικοί τομείς της εταιρικής σχέσης

Ψηφιακός τομέας

Μέσω της στρατηγικής Global Gateway, η ΕΕ θα ενισχύσει τις συνδέσεις μεταξύ της Ευρώπης και του κόσμου και θα βοηθήσει τις χώρες-εταίρους να αντιμετωπίσουν το ψηφιακό χάσμα και να ενταχθούν περαιτέρω στο παγκόσμιο ψηφιακό οικοσύστημα.

Κλίμα και ενέργεια

Η επένδυση τόσο στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής όσο και στην ανθεκτικότητα σε αυτήν, καθώς και στην καθαρή ενέργεια, αποτελεί αναγκαιότητα, αλλά και σημαντική οικονομική ευκαιρία στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Η στρατηγική Global Gateway θα στηρίξει αυτόν τον πράσινο μετασχηματισμό, στην πορεία προς την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και των δεσμεύσεων της συμφωνίας του Παρισιού. Θα προωθήσει τις ανταλλαγές πράσινης τεχνολογίας και θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια.

Μεταφορές

Η στρατηγική Global Gateway θα προωθήσει παγκόσμιες επενδύσεις σε υποδομές που δημιουργούν βιώσιμα, έξυπνα, ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα χωρίς αποκλεισμούς σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Θα υποστηρίξει δίκτυα, όπως π.χ. με την επέκταση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.

Υγεία

Η στρατηγική Global Gateway θα δώσει προτεραιότητα στην ασφάλεια των αλυσίδων εφοδιασμού και στην ανάπτυξη των τοπικών παραγωγικών ικανοτήτων. Η ΕΕ θα συνεργαστεί με τις χώρες-εταίρους για τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού τους με φαρμακευτικά προϊόντα. Η ΕΕ θα συμβάλει επίσης στην αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης της διεθνούς αλυσίδας εφοδιασμού.  

Εκπαίδευση και έρευνα

Η ΕΕ θα επενδύσει στην ποιοτική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής εκπαίδευσης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ένταξη των κοριτσιών και των γυναικών και άλλων ευάλωτων ομάδων. Θα βοηθήσει τις χώρες-εταίρους να μετασχηματίσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα και θα διευκολύνει την κινητικότητα των σπουδαστών, του προσωπικού, των εκπαιδευτικών και των ασκουμένων. Η ΕΕ θα συνεργαστεί με τις χώρες-εταίρους για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Πηγές χρηματοδότησης

έως 300 δισ. ευρώ
σε επενδύσεις έως το 2027

Η στρατηγική Global Gateway θα υλοποιηθεί μέσω της προσέγγισης «Ομάδα Ευρώπη», στην οποία συμμετέχουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της με τα χρηματοπιστωτικά και αναπτυξιακά τους ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). Επιδιώκει επίσης την κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα με σκοπό τη μόχλευση επενδύσεων για μετασχηματιστικό αντίκτυπο. 

Η στρατηγική Global Gateway αξιοποιεί τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, ιδίως τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ)-Η Ευρώπη στον κόσμο, τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) ΙΙΙ, την ψηφιακή και διεθνή πτυχή του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», αλλά και τα Interreg, InvestEU και «Ορίζων Ευρώπη» και το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ.

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη+ (ΕΤΒΑ+), το χρηματοδοτικό σκέλος του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ)-Η Ευρώπη στον κόσμο θα διαθέσει έως και 135 δισ. ευρώ για εγγυημένες επενδύσεις σε έργα υποδομών μεταξύ 2021 και 2027. Θα διατεθούν έως 18 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση επιχορηγήσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά και αναπτυξιακά χρηματοδοτικά ιδρύματα διαθέτουν έως 145 δισ. ευρώ σε προγραμματισμένες επενδύσεις. 

Επιπλέον, η ΕΕ διερευνά επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού εξαγωγικών πιστώσεων για τη συμπλήρωση των υφιστάμενων ρυθμίσεων εξαγωγικών πιστώσεων σε επίπεδο κρατών μελών και την αύξηση της συνολικής ικανότητας παρέμβασης της ΕΕ στον τομέα αυτό. Ο μηχανισμός θα συμβάλει στη διασφάλιση πιο ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ στις αγορές τρίτων χωρών και, ως εκ τούτου, θα διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε έργα υποδομής.

Η ΕΕ δεν θα προσφέρει μόνο σταθερές οικονομικές συνθήκες για τους εταίρους, αλλά θα προωθήσει επίσης τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, τις κοινωνικές υποθέσεις και τη στρατηγική διαχείριση. Η ΕΕ θα παράσχει τεχνική βοήθεια στους εταίρους για την ενίσχυση της ικανότητάς τους να καταρτίζουν αξιόπιστα έργα υποδομής που εξασφαλίζουν την οικονομική αποδοτικότητα.

Έγγραφα

1 ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2021
Joint Communication: The Global Gateway
English
(541.59 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
1 ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2021
Press release: Global Gateway: up to €300 billion for the European Union's strategy to boost sustainable links around the world
English
(5.95 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση
1 ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2021
Questions and answers on Global Gateway
English
(5.95 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση