Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Global Gateway (Глобален портал)

Global Gateway означава устойчиви и надеждни връзки в полза на хората и планетата. Стратегията ще спомогне за справяне с най-неотложните глобални предизвикателства – от борбата с изменението на климата до подобряването на здравните системи и повишаването на конкурентоспособността и сигурността на световните вериги на доставки.

Европейската комисия и върховният представител на ЕС представиха Global Gateway (Глобален портал) — нова европейска стратегия за насърчаване на интелигентни, чисти и сигурни връзки в секторите на цифровите технологии, енергетиката и транспорта и за укрепване на здравните, образователните и научноизследователските системи в целия свят.

ЕС предлага на своите партньори нови възможности посредством големи инвестиции в развитието на инфраструктурата по света. Между 2021 г. и 2027 г. „Екип Европа“, т.е. институциите на ЕС и държавите от ЕС, ще мобилизира инвестиции в размер до 300 милиарда евро в следните области:

  • цифровата сфера 
  • климат и енергетика 
  • транспорт 
  • здравеопазване 
  • образование и научни изследвания. 

Ще подкрепяме интелигентните инвестиции в качествена инфраструктура при спазване на най-високите социални и екологични стандарти в съответствие с ценностите и стандартите на ЕС. Стратегията Global Gateway е образец за това как Европа може да изгради по-устойчиви връзки със света.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия
President von der Leyen

С помощта на Global Gateway ще се осъществяват устойчиви и висококачествени проекти, като се вземат под внимание нуждите на страните партньори и се осигуряват трайни ползи за местните общности. Това ще помогне на партньорите на ЕС да развиват своите общества и икономики, но също така ще създаде за частния сектор от държавите от ЕС възможности да инвестира и да остане конкурентоспособен, като същевременно се гарантира спазването на най-високи екологични и трудови стандарти, както и добро финансово управление.

Global Gateway е приносът на ЕС за справяне с недостига на инвестиции в световен мащаб. Стратегията е в съответствие с ангажимента на лидерите на Г-7 от юни 2021 г. за стартиране на основано на ценности и високи стандарти прозрачно инфраструктурно партньорство, за да се отговори на глобалните нужди от развитие на инфраструктура. Global Gateway също така е в пълно съответствие с Програмата на ООН до 2030 г. и нейните цели за устойчиво развитие (ЦУР), както и с Парижкото споразумение.

Принципи на Global Gateway

Партньорствата в рамките на Global Gateway ще се основават на 6 принципа:

демократични ценности и високи стандарти
добро управление и прозрачност
равнопоставени партньорства
опазване на чиста околна среда
акцент върху сигурността
катализатор на инвестиции от частния сектор

Основни области на партньорство

Цифров сектор

Чрез Global Gateway ЕС ще засили връзките между Европа и света и ще помага на държавите партньори да се справят с цифровото разделение и да се интегрират в още по-голяма степен в световната цифрова екосистема.

Климат и енергетика

Инвестициите в мерки за смекчаване на изменението на климата и за повишаване на устойчивостта спрямо изменението на климата, както и в чиста енергия, са необходимост, но също така и голяма икономическа възможност в държавите с ниски и средни доходи. С Global Gateway ще се подкрепи тази екологична трансформация по пътя към изпълнението на целите за устойчиво развитие и ангажиментите по Парижкото споразумение. Ще се насърчава обменът на зелени технологии и ще се укрепва енергийната сигурност.

Транспорт

Чрез Global Gateway в целия свят ще се насърчават инвестициите в инфраструктура, чрез които се създават устойчиви, интелигентни, издръжливи на сътресения, приобщаващи и безопасни мрежи за всички видове транспорт. Ще се подкрепя развитието на различни мрежи, например разширяването на трансевропейската транспортна мрежа.

Здраве

В рамките на Global Gateway ще се даде приоритет на сигурността на веригите на доставки и развитието на местен производствен капацитет. ЕС ще работи с държавите партньори за диверсифициране на техните вериги за доставки на фармацевтични продукти. Съюзът също така ще допринесе за преодоляване на затрудненията по международната верига за доставки.  

Образование и научни изследвания

ЕС ще инвестира в качествено образование, включително цифрово образование, като обръща специално внимание на приобщаването на момичетата и жените и други уязвими групи. Той ще помага на партньорските държави да трансформират своите образователни системи и ще улесни мобилността на студентите, персонала, учителите и стажантите. ЕС ще работи с държавите партньори за засилване на сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите.

Източници на финансиране

до 300 милиарда евро
в инвестиции до 2027 г.

Global Gateway ще се прилага чрез подход „Екип Европа“, обединяващ усилията на ЕС, държавите членки и техните финансови институции и институции за развитие, включително Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Стратегията също така има за цел мобилизиране на инвестиции от частния сектор, за да се постигне трансформиращо въздействие. 

Global Gateway се основава на новите финансови инструменти в многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021—2027 г., по-конкретно Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС) — Глобална Европа, Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) III, цифровата и международната част на Механизма за свързване на Европа, както и Interreg, InvestEU и програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.

По-специално, по линия на Европейския фонд за устойчиво развитие плюс (ЕФУР+), финансовото подразделение на ИССРМС—Глобална Европа, ще бъдат предоставени на разположение до 135 млрд. евро за гарантирани инвестиции в инфраструктурни проекти между 2021 г. и 2027 г. До 18 млрд. евро ще бъдат отпуснати под формата на безвъзмездни средства от бюджета на ЕС. Европейските финансови институции и европейските институции за финансиране за развитието планират инвестиции в размер на 145 млрд. евро. 

Освен това ЕС проучва възможността за създаване на европейски механизъм за експортно кредитиране, който да допълва съществуващите договорености за експортни кредити на равнището на държавите членки и да увеличава общия капацитет на ЕС в тази област. Механизмът ще спомогне за осигуряването на по-равнопоставени условия на конкуренция за предприятията от ЕС на пазарите на трети държави и по този начин ще улесни участието им в инфраструктурни проекти.

ЕС ще предложи не само стабилни финансови условия за партньорите, но също така ще насърчава спазването на най-високите стандарти за опазване на околната среда, социална дейност и стратегическо управление. ЕС ще предоставя техническа помощ на партньорите за подобряване на техния капацитет за изготвяне на надеждни инфраструктурни проекти, които са икономически ефективни.

Документи

1 ДЕКЕМВРИ 2021
Joint Communication: The Global Gateway
English
(541.59 KB - PDF)
Изтегляне
1 ДЕКЕМВРИ 2021
Press release: Global Gateway: up to €300 billion for the European Union's strategy to boost sustainable links around the world
English
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне
1 ДЕКЕМВРИ 2021
Questions and answers on Global Gateway
English
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне