Skip to main content

Strategija Global Gateway se zavzema za trajnostne in zaupanja vredne povezave, ki bodo koristile ljudem in planetu. Prispevala bo k reševanju največjih svetovnih izzivov, od boja proti podnebnim spremembam do izboljšanja zdravstvenih sistemov ter krepitve konkurenčnosti in varnosti svetovnih dobavnih verig.

Evropska komisija in visoki predstavnik EU sta predstavila Global Gateway, novo evropsko strategijo za spodbujanje pametnih, čistih in varnih povezav v digitalnem, energetskem in prometnem sektorju ter okrepitev zdravstvenih, izobraževalnih in raziskovalnih sistemov po svetu.

EU širi ponudbo za svoje partnerje z obsežnimi naložbami v razvoj infrastrukture po vsem svetu. Ekipa Evropa, tj. institucije EU in države članice EU, bo med letoma 2021 in 2027 mobilizirala do 300 milijard evrov naložb v:

  • digitalni razvoj 
  • podnebje in energijo 
  • promet 
  • zdravje 
  • izobraževanje in raziskave 

V skladu z vrednotami in standardi EU bomo ob spoštovanju najvišjih socialnih in okoljskih standardov podpirali pametne naložbe v kakovostno infrastrukturo. Strategija Global Gateway je model za to, kako lahko Evropa vzpostavi odpornejše povezave s svetom.

Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije
President von der Leyen

Strategija Global Gateway bo zagotovila trajnostne in visokokakovostne projekte ob upoštevanju potreb partnerskih držav in zagotavljanju trajnih koristi za lokalne skupnosti. To bo partnerjem EU omogočilo, da razvijejo svoje družbe in gospodarstva, hkrati pa bo ustvarilo priložnosti za zasebni sektor držav članic EU, da vlaga in ostaja konkurenčen, hkrati pa zagotavlja najvišje okoljske in delovne standarde ter dobro finančno poslovodenje.

Strategija Global Gateway je prispevek EU k zmanjšanju svetovne naložbene vrzeli po vsem svetu. To je v skladu z zavezo voditeljic in voditeljev skupine G7 iz junija 2021, da bodo za zadovoljitev svetovnih potreb po razvoju infrastrukture vzpostavili pregledno infrastrukturno partnerstvo, ki bo temeljilo na vrednotah in visokih standardih. Strategija Global Gateway je v celoti usklajena z agendo OZN do leta 2030 in njenimi cilji trajnostnega razvoja ter Pariškim sporazumom.

Načela strategije Global Gateway

Partnerstva strategije Global Gateway bodo temeljila na šestih načelih:

demokratične vrednote in visoki standardi
dobro upravljanje in preglednost
enakopravna partnerstva
zeleno in čisto
poudarek na varnosti
spodbujanje naložb zasebnega sektorja

Ključna področja partnerstva

Digitalni sektor

EU bo s strategijo Global Gateway okrepila povezave med Evropo in svetom ter pomagala partnerskim državam, da odpravijo digitalni razkorak in se še bolj vključijo v svetovni digitalni ekosistem.

Podnebje in energija

Vlaganje v blažitev podnebnih sprememb in odpornost proti njim ter v čisto energijo je nujno, toda za države z nizkimi in srednjimi dohodki je to tudi pomembna gospodarska priložnost. Strategija Global Gateway bo podpirala to zeleno preobrazbo na poti k doseganju ciljev trajnostnega razvoja in zavez iz Pariškega sporazuma. Spodbujala bo izmenjavo zelenih tehnologij in okrepila energetsko varnost.

Promet

Strategija Global Gateway bo spodbujala naložbe v infrastrukturo po vsem svetu, ki ustvarjajo trajnostna, pametna, odporna, vključujoča in varna omrežja za vse načine prevoza. Podpirala bo omrežja, kot je širitev vseevropskega prometnega omrežja.

Zdravje

V strategiji Global Gateway bosta v ospredju varnost dobavnih verig in razvoj zmogljivosti lokalne proizvodnje. EU bo sodelovala s partnerskimi državami pri povečanju raznovrstnosti njihovih farmacevtskih dobavnih verig. EU bo prispevala tudi k odpravljanju ozkih grl v mednarodni dobavni verigi.  

Izobraževanje in raziskave

EU bo vlagala v kakovostno izobraževanje, vključno z digitalnim izobraževanjem, pri čemer bo posebno pozornost namenila vključevanju deklet in žensk ter drugih ranljivih skupin. Partnerskim državam bo pomagala pri preoblikovanju njihovih izobraževalnih sistemov in spodbujala mobilnost študentov, osebja, učiteljev in pripravnikov. EU bo sodelovala s partnerskimi državami pri krepitvi sodelovanja na področju raziskav in inovacij.

Viri financiranja

do 300 milijard evrov
naložb do leta 2027

Strategija Global Gateway se bo izvajala s pristopom Ekipe Evropa, pri katerem sodelujejo institucije in države članice EU ter njihove finančne in razvojne institucije, vključno z Evropsko investicijsko banko (EIB) in Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD). Prav tako si bo prizadevala mobilizirati zasebni sektor, da bi spodbudili naložbe za preobrazbeni učinek. 

Strategija Global Gateway temelji na novih finančnih orodjih iz večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2021–2027, zlasti Instrumentu za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje – Globalna Evropa, instrumentu za predpristopno pomoč (IPA III), digitalnem in mednarodnem delu Instrumenta za povezovanje Evrope, pa tudi Interreg, InvestEU in programu EU za raziskave in inovacije Obzorje Evropa.

Zlasti Evropski sklad za trajnostni razvoj plus (EFSD+), finančni del instrumenta NDICI – Globalna Evropa, bo med letoma 2021 in 2027 zagotovil do 135 milijard evrov za zajamčene naložbe v infrastrukturne projekte. Iz proračuna EU bo na voljo do 18 milijard evrov v obliki nepovratnih sredstev. Načrtovani obseg naložb evropskih finančnih in razvojnih finančnih institucij znaša do 145 milijard evrov. 

EU poleg tega proučuje tudi možnost vzpostavitve evropskega instrumenta za izvozne kredite, ki bi dopolnil obstoječe ureditve o izvoznih kreditih na ravni držav članic in povečal skupno moč EU na tem področju. Instrument bi pomagal zagotoviti bolj enake konkurenčne pogoje za podjetja EU na trgih tretjih držav in tako olajšal njihovo sodelovanje v infrastrukturnih projektih.

EU partnerjem ne bo ponudila le trdnih finančnih pogojev, temveč bo spodbujala tudi najvišje standarde na področju varstva okolja, socialnih zadev in strateškega upravljanja. EU bo partnerjem zagotovila tehnično pomoč, da bi okrepila njihovo zmogljivost za pripravo verodostojnih in stroškovno učinkovitih infrastrukturnih projektov.

Dokumenti

1 DECEMBER 2021
Joint Communication: The Global Gateway
English
(541.59 KB - PDF)
Prenesi
1 DECEMBER 2021
Press release: Global Gateway: up to €300 billion for the European Union's strategy to boost sustainable links around the world
English
(5.95 KB - HTML)
Prenesi
1 DECEMBER 2021
Questions and answers on Global Gateway
English
(5.95 KB - HTML)
Prenesi