Skip to main content

Global Gateway står for bæredygtige og pålidelige forbindelser, der fungerer for både menneskene og kloden. Global Gateway skal medvirke til at klare nogle af de mest presserende globale udfordringer – bl.a. bekæmpelse af klimaændringer, forbedring af sundhedssystemerne, styrkelse af konkurrenceevnen og sikring af de globale forsyningskæder.

Europa-Kommissionen og den højtstående repræsentant har lanceret Global Gateway med det formål at fremme intelligente, rene og sikre links på det digitale område og inden for energi og transport. Derudover skal den styrke sundheds-, uddannelses- og forskningssystemerne i hele verden.

EU udvider sit tilbud til sine partnere med store investeringer i infrastrukturudvikling rundt om i verden. Fra 2021 til 2027 vil Team Europe – dvs. EU-institutionerne og EU-landene – i fællesskab mobilisere op til 300 mia. euro til investeringer i:

  • den digitale sektor 
  • klima og energi 
  • transport 
  • sundhed 
  • uddannelse og forskning. 

Vi vil støtte intelligente investeringer i kvalitetsinfrastruktur under overholdelse af de højeste sociale og miljømæssige standarder i overensstemmelse med EU's værdier og standarder. Global Gateway-strategien er en skabelon for, hvordan Europa kan opbygge mere modstandsdygtige forbindelser med resten af verden.

Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen
Kommissionsformand Ursula von der Leyen

Global Gateway skal føre til bæredygtige projekter af høj kvalitet, som tager højde for partnerlandenes behov, og som lokalsamfundene får varig gavn af. Global Gateway vil både understøtte EU's partnere i at udvikle deres samfund og økonomier og give EU-landenes private sektorer mulighed for at investere og forblive konkurrencedygtige, samtidig med at man overholder de allerhøjeste miljø- og arbejdsstandarder og sikrer en forsvarlig økonomisk styring.

Global Gateway er EU's bidrag til at mindske den globale investeringskløft. Global Gateway er på linje med G7-ledernes tilsagn fra juni 2021 om at lancere et værdidrevet, gennemsigtigt infrastrukturpartnerskab af høj standard, som skal imødekomme de globale behov for infrastrukturudvikling. Desuden er Global Gateway i fuld overensstemmelse med FN's 2030-dagsorden og dens mål for bæredygtig udvikling samt Parisaftalen.

Principperne for Global Gateway

Global Gateway-partnerskaber vil bygge på 6 principper:

Demokratiske værdier og høje standarder
God regeringsførelse og gennemsigtighed
Ligeværdige partnerskaber
Grønt og rent
Fokus på sikkerhed
Mobilisering af investeringer fra den private sektor

Hovedsamarbejdsområder

Den digitale sektor

Med Global Gateway vil EU styrke forbindelserne mellem Europa og resten af verden og hjælpe partnerlandene med at mindske den digitale kløft og blive integreret i det globale digitale økosystem.

Klima og energi

Det er nødvendigt at investere i både afbødning af klimaændringerne, modstandsdygtighed over for dem og ren energi, og det er samtidig en stor økonomisk mulighed i lav- og mellemindkomstlandene. Global Gateway skal understøtte denne grønne omstilling, så vi når målene for bæredygtig udvikling og opfylder forpligtelserne i Parisaftalen. Global Gateway vil fremme udveksling af grøn teknologi og styrke energisikkerheden.

Transport

Global Gateway skal fremme globale infrastrukturinvesteringer, som skaber bæredygtige, intelligente, inkluderende og sikre netværk inden for alle transportformer. Global Gateway skal understøtte udbyggelsen af netværk som f.eks. det transeuropæiske transportnet.

Sundhed

Global Gateway vil prioritere sikkerheden i forsyningskæderne og udvidelsen af lokal produktion. EU vil samarbejde med partnerlandene om at diversificere deres lægemiddelforsyningskæder. Derudover vil EU bidrage til at tackle flaskehalse i den internationale forsyningskæde.  

Uddannelse og forskning

EU vil investere i uddannelse af høj kvalitet, bl.a. digital uddannelse, og i denne indsats have særligt fokus på at inkludere piger og kvinder og sårbare grupper. EU vil hjælpe partnerlandene med at omdanne deres uddannelsessystemer og lette mobiliteten for studerende, medarbejdere og praktikanter. EU vil sammen med partnerlandene arbejde på at styrke samarbejdet om forskning og innovation.

Finansieringskilder

op til 300 mia. euro
Der skal tilvejebringes i investeringer frem til 2027

Global Gateway-strategien vil blive gennemført med en Team Europe-tilgang for at øge ressourcerne fra EU-institutionerne og medlemslandene med deres finansielle institutioner og udviklingsinstitutioner, herunder Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD). Global Gateway skal desuden mobilisere den private sektor for at tilvejebringe investeringer, der virkelig sætter skub i omstillingen. 

Strategien udnytter de nye finansielle redskaber i EU's flerårige finansielle ramme for 2021-2027. Det gælder ikke mindst instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde – et globalt Europa (NDICI – et globalt Europa), instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) III, den digitale og internationale del af Connecting Europe-faciliteten samt Interreg, InvestEU og Horisont Europa, som er EU's forsknings- og innovationsprogram.

Først og fremmest vil Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling+, som er den finansielle del af NDICI – et globalt Europa, stille op til 135 mia. euro til rådighed for garanterede investeringer i infrastrukturprojekter i perioden 2021-2027. Op til 18 mia. euro vil blive bevilget i fællesskabstilskud fra EU-budgettet. Desuden er der planlagt investeringer på 145 mia. euro fra en række europæiske finansielle institutioner og udviklingsinstitutioner. 

Derudover undersøger EU muligheden for at oprette en europæisk eksportkreditfacilitet, der skal supplere de eksisterende eksportkreditordninger på medlemsstatsplan og øge EU's samlede slagkraft på dette område. Faciliteten skal bidrage til at sikre mere lige vilkår for EU-virksomheder på tredjelandsmarkeder og dermed gøre det lettere for dem at deltage i infrastrukturprojekter.

EU vil ikke blot tilbyde solide finansielle vilkår for sine partnere, men også fremme de højeste standarder inden for miljøbeskyttelse, sociale anliggender og strategisk forvaltning. EU vil yde teknisk bistand til partnerne, så de bliver i stand til bedre at udarbejde troværdige infrastrukturprojekter, der virkelig nytter.

Dokumenter

1 DECEMBER 2021
Joint Communication: The Global Gateway
English
(541.59 KB - PDF)
Download
1 DECEMBER 2021
Press release: Global Gateway: up to €300 billion for the European Union's strategy to boost sustainable links around the world
English
(5.95 KB - HTML)
Download
1 DECEMBER 2021
Questions and answers on Global Gateway
English
(5.95 KB - HTML)
Download