Skip to main content

Stratégia EÚ v oblasti vakcín

Zabezpečenie prístupu k vakcínam

Bezpečné a účinné vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sú najlepším spôsobom, ako pandémiu prekonať. Komisia a členské štáty zaujali spoločný prístup EÚ k zabezpečeniu dodávok a uľahčeniu distribúcie vakcín.

Prostredníctvom predbežných dohôd o nákupe s jednotlivými výrobcami očkovacích látok zabezpečila Komisia právo na nákup určitého množstva dávok očkovacích látok v danom časovom rámci a za danú cenu. Komisia na druhej strane financovala časť počiatočných nákladov prostredníctvom nástroja núdzovej podpory, ktorý disponuje sumou 2,7 miliardy EUR. Toto financovanie sa považuje za preddavok za vakcíny, ktoré členské štáty zakúpia.

Ciele stratégie

Európska komisia 17. júna 2020 predstavila stratégiu EÚ v oblasti vakcín na urýchlenie vývoja, výroby a nasadenia vakcín proti ochoreniu COVID-19.

Prostredníctvom stratégie v oblasti vakcín podporila Komisia úsilie o zefektívnenie procesu, v dôsledku čoho sa tento časový rámec v prípade väčšiny očkovacích látok skrátil na menej ako jeden rok.

Cieľom stratégie EÚ v oblasti vakcín je:

  • zabezpečiť kvalitu, bezpečnosť a účinnosť vakcín
  • zabezpečiť včasný prístup členských štátov a ich obyvateľov k vakcínam a zároveň byť na čele celosvetového úsilia o solidaritu
  • zabezpečiť všetkým občanom EÚ čo najskôr spravodlivý prístup k cenovo dostupnej vakcíne
  • zabezpečiť, aby boli krajiny EÚ pripravené na zavádzanie bezpečných a účinných vakcín, zabezpečenie príslušných dopravných a distribučných kanálov a na určovanie prioritných skupín 

Členské štáty by sa mali opierať o stratégiu v oblasti vakcín pri zostavovaní svojich národných stratégií.

Bezpečné a účinné vakcíny sa začali distribuovať v EÚ ku koncu roka 2020, pričom sa dodržiavali prísne schvaľovacie postupy a najprísnejšie bezpečnostné normy.

Povolené vakcíny

K dnešnému dňu na základe pozitívneho vedeckého odporúčania Európskej agentúry pre lieky povolila Komisia na používanie v EÚ päť bezpečných a účinných vakcín proti ochoreniu COVID-19:

Vakcíny vo fáze vývoja

Upravené vakcíny

Komisia 1. septembra 2022 na základe odporúčania Európskej agentúry pre lieky povolila v EÚ upravené vakcíny proti variantu omikron od spoločností BioNTech-Pfizer a Moderna.

Medzi opatrenia, ktoré by sa mali prijať v súvislosti so sprístupnením nových a upravených vakcín proti ochoreniu COVID-19, patria:

  • Vypracovanie vnútroštátnych stratégií očkovania, v ktorých sa objasní, ktoré vakcíny vrátane nových a upravených vakcín by sa mali podávať ktorým skupinám obyvateľstva vzhľadom na možný výskyt nových variantov. Malo by sa vychádzať z usmernenia, ktoré v krátkom čase vydá Európska agentúra pre lieky a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb.  

Zabezpečenie dostatočných logistických kapacít na podávanie vakcín hneď po dodaní nových a upravených vakcín.

Prípravné rozhovory

Cieľom prípravných rozhovorov je dosiahnuť predbežnú kúpnu zmluvu, ktorá bude financovaná prostredníctvom nástroja núdzovej podpory, ktorý má finančné prostriedky určené na vytvorenie portfólia potenciálnych vakcín vyrobených rôznymi spoločnosťami.

Spoločnosti so sľubnou potenciálnou vakcínou, ktoré už začali klinické skúšanie alebo ho čoskoro začnú, sa vyzývajú, aby kontaktovali Komisiu na adrese EC-VACCINES@ec.europa.eu

Prehľad očkovania proti COVID-19

Pripravenosť na očkovanie

Európska komisia 15. októbra 2020 uverejnila oznámenie o pripravenosti na očkovanie proti pandémii COVID-19. Oznámenie obsahuje kľúčové prvky, ktoré je potrebné zvážiť pri príprave vnútroštátnych stratégií v oblasti vakcín.

Na začiatku sa zamerali na zníženie miery úmrtnosti a záťaže pri poskytovaní základných služieb. Pozornosť sa venovala prioritným skupinám, ako sú starší ľudia, zdravotnícki pracovníci a osoby, ktorých zdravotný stav znamená, že sú obzvlášť ohrozené.

Urýchlenie výroby očkovacích látok

Európska komisia prijala 19. januára 2021 oznámenie, v ktorom vyzvala členské štáty, aby urýchlili nasadzovanie vakcín v celej EÚ.

Do polovice júla mala Európa dostatok dávok očkovacích látok na zaočkovanie 70 % dospelej populácie v EÚ.

Pokrok v oblasti očkovania v Európe možno sledovať na webovej stránke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

Zintenzívnenie priemyselnej výroby vakcín v EÚ

Európska komisia zriadila 4. februára 2021 pracovnú skupinu, ktorú povedie komisár pre vnútorný trh Thierry Breton v spolupráci s komisárkou pre zdravie a bezpečnosť potravín Stellou Kyriakidesovou. Cieľom tejto pracovnej skupiny je zvýšiť výrobnú kapacitu očkovacích látok v EÚ, pôsobiť ako jednotné kontaktné miesto pre výrobcov, ktorí potrebujú podporu, a identifikovať a riešiť nedostatky, pokiaľ ide o výrobnú kapacitu a dodávateľské reťazce.

Pravidelné kontakty pracovnej skupiny so zástupcami priemyslu a členskými štátmi umožňujú Komisii získať dobrý prehľad o kapacitách na výrobu očkovacích látok v EÚ. Pracovná skupina takisto pravidelne aktualizuje mapovanie kapacít na výrobu očkovacích látok v EÚ vrátane súvisiaceho dodávateľského reťazca EÚ.

Mapovanie vychádza z údajov získaných prostredníctvom činností pracovnej skupiny, z podujatia zameraného na nadviazanie kontaktov, ktoré zorganizovala Komisia v marci 2021 so spoločnosťami, ktoré súhlasili so zverejnením svojho názvu, z verejne dostupných informácií a informácií poskytnutých členskými štátmi. Tieto údaje sa doplnia a aktualizujú, keď budú k dispozícii ďalšie informácie.

Pracovná skupina zaradila spoločnosti do kategórií na základe ich hlavnej oblasti činnosti, takže spoločnosti môžu mať viac kapacít, ktoré sa nemusia premietnuť do mapy. Údaje v rámci mapovania sú na účely vizualizácie zoskupené do piatich hlavných kategórií takto:

  • Dodávka (výroba/dodávka surovín, spotrebného materiálu, jednorazových materiálov, vybavenia)
  • Dodávka (výroba/dodávka surovín, spotrebného materiálu, jednorazových materiálov, vybavenia)
  • Plnenie a dokončenie, balenie
  • Skladovanie a preprava
  • Iné (vývoj vakcín, zmluvné výskumné organizácie, výskum a vývoj, služby riadenia klinického skúšania)

Pracovná skupina zorganizovala 12. júla 2021 druhé podujatie na nadväzovanie kontaktov, tentoraz o liečebných postupoch v súvislosti s ochorením COVID-19, s cieľom podporiť priemyselnú spoluprácu v záujme urýchlenia vývoja a výroby nových liekov alebo zmeny účelu existujúcich liekov na liečbu ochorenia COVID-19.

Mechanizmus transparentnosti a udeľovania povolení na vývoz vakcín

Európska komisia 29. januára 2021 zaviedla opatrenie, ktorým sa vyžaduje, aby vývoz vakcín proti ochoreniu COVID-19 povolili členské štáty. Cieľom je zabezpečiť včasný prístup k očkovacím látkam pre všetkých občanov EÚ a transparentnosť vývozu očkovacích látok mimo EÚ.

EÚ nepredĺži mechanizmus transparentnosti vývozu a udeľovania vývozných povolení pre vakcíny proti COVID-19. Jeho uplatňovanie sa tak skončí 31. decembra 2021.  Od 1. januára 2022 sa tento mechanizmus nahradí novým monitorovacím nástrojom, čo bude znamenať, že výrobcovia vakcín už nebudú musieť žiadať o povolenie na vývoz vakcín mimo EÚ. Transparentnosť vývozu sa bude naďalej zabezpečovať prostredníctvom tohto nového nástroja, ktorý poskytne Komisii včasné údaje o vývoze týkajúce sa jednotlivých spoločností.

Komisia investovala značné sumy finančných prostriedkov do rozvoja výrobnej kapacity spoločností vyvíjajúcich vakcíny v EÚ a naďalej monitoruje epidemiologickú situáciu s cieľom prijať v prípade potreby vhodné opatrenia.

Spolupráca na celosvetovej úrovni

Európska komisia 18. septembra 2020potvrdila svoju účasť na nástroji COVAX, ktorý má zabezpečiť spravodlivý prístup k cenovo dostupným vakcínam proti ochoreniu COVID-19.

Prognóza globálnych dodávok v rámci nástroja COVAX

COVAX je súčasť Akcelerátora prístupu k nástrojom proti COVID-19, čiže globálnej spolupráce, ktorej cieľom je urýchliť vývoj a výrobu testov, liečby a vakcín proti COVID-19 a zabezpečiť k nim spravodlivý prístup. 

Európska únia 12. novembra 2020 oznámila, že poskytne ďalších 100 miliónov EUR vo forme grantu na podporu nástroja COVAX, aby sa zaistil prístup k budúcej vakcíne proti ochoreniu COVID-19 v krajinách s nízkym a stredným príjmom. Tieto finančné prostriedky doplnia záruky vo výške 400 miliónov EUR, ktoré už EÚ pre nástroj COVAX prisľúbila, čím sa Únia stane jedným z hlavných darcov.

Predsedníčka Európskej komisie 19. februára 2021 oznámila dodatočnú sumu 500 miliónov EUR na nástroj COVAX. Nový balík pozostáva z grantu EÚ vo výške 300 miliónov EUR a zo záruk Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj plus (EFSD+) vo výške 200 miliónov EUR, ktorými sa podporí pôžička Európskej investičnej banky. 

Investície EÚ na podporu globálneho oživenia sa vďaka tomuto novému príspevku zvýšili na celkovú úroveň 1 miliardy EUR. Tím Európa (EÚ a členské štáty) je s doteraz prisľúbenou sumou vo výške takmer 3 miliardy EUR hlavným prispievateľom do nástroja COVAX.

Akcelerátor prístupu k nástrojom (ACT) spája vlády, vedcov, podniky, občiansku spoločnosť a filantropov, ako aj svetové organizácie pôsobiace v oblasti zdravia, ako sú

Komisia v oznámení z 19. januára 2021 avizovala, že zriadi mechanizmus EÚ na spoločné využívanie zásob očkovacích látok s cieľom koordinovať dodávky vakcín, ktoré majú spoločne k dispozícii členské štáty s partnerskými krajinami, a to prostredníctvom Tímu Európa, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať západnému Balkánu, krajinám východného a južného susedstva a Afrike.

Predsedníčka 21. mája 2021 na celosvetovom samite G20 o zdraví v Ríme oznámila iniciatívu Tím Európa týkajúcu sa výroby vakcín, liekov a zdravotníckych technológií v Afrike a prístupu k nim. Táto iniciatíva pomôže vytvoriť priaznivé prostredie pre miestnu výrobu v Afrike a odstrániť prekážky na strane ponuky aj dopytu. Bude podporená sumou 1 miliardy EUR z rozpočtu EÚ a z európskych rozvojových finančných inštitúcií, ako je Európska investičná banka (EIB). Táto suma sa ďalej zvýši o príspevky členských štátov EÚ.

Predsedníčka 22. júla 2021 oznámila, že Tím Európa je pevne odhodlaný dodať do konca roka najmenej 200 miliónov dávok krajinám s nízkymi a strednými príjmami. Väčšina týchto dávok sa poskytne cez nástroj COVAX.

Európska komisia 11. októbra 2021 navrhla upraviť rozpočet EÚ na rok 2021. Poskytne ďalších 450 miliónov EUR na dosiahnutie 1,3 miliardy EUR, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ďalších 200 miliónov dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 pre krajiny s nízkymi a strednými príjmami prostredníctvom programu COVAX, ako oznámila predsedníčka von der Leyenová vo svojom prejave o stave Únie. 

Predsedníčka Európskej komisie 29. novembra 2021 pri príležitosti zatiaľ len druhého mimoriadneho zasadnutia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia Svetovej zdravotníckej organizácie potvrdila, že EÚ sa plánuje do polovice roka 2022 podeliť o najmenej 700 miliónov dávok vakcín s krajinami s nízkymi a strednými príjmami. Ide o opatrenie nad rámec financovania vo výške 3 miliárd EUR, ktoré už boli poskytnuté na pomoc pri vytváraní Akcelerátora ACT.

Dokumenty

Upravené rámcové zmluvy o dodávkach

13 OKTÓBER 2022
HIPRA – Redacted Framework Contract for Supplies
English
(46.3 MB - PDF)
Stiahnuť

Upravené predbežné kúpne zmluvy

9 NOVEMBER 2021
Novavax – Redacted Advance Purchase Agreement
English
(302.92 KB - PDF)
Stiahnuť
7 JÚN 2021
Redacted Purchase Agreement on vaccines against COVID-19 and Sars-Cov-2 variants – BioNTech-Pfizer
English
(13.7 MB - PDF)
Stiahnuť
3 JÚN 2021
Moderna - Redacted Purchase Agreement
English
(26.88 MB - PDF)
Stiahnuť
11 MÁJ 2021
Johnson & Johnson - Redacted Advance Purchase Agreement
English
(4.93 MB - PDF)
Stiahnuť
29 JANUÁR 2021
Redacted Advance Purchase Agreement – AstraZeneca
English
(2.95 MB - PDF)
Stiahnuť
19 JANUÁR 2021
CureVac – Redacted Advance Purchase Agreement
English
(815.04 KB - PDF)
Stiahnuť
9 FEBRUÁR 2021
Sanofi-GSK – Redacted Advance Purchase Agreement
English
(18.63 MB - PDF)
Stiahnuť
23 MAREC 2021
Redacted Advance Purchase Agreement – BioNTech-Pfizer
English
(5.34 MB - PDF)
Stiahnuť
26 MAREC 2021
Redacted Purchase Agreement – BioNTech-Pfizer
English
(11.3 MB - PDF)
Stiahnuť
23 MAREC 2021
Redacted Advance Purchase Agreement – Moderna
English
(6.61 MB - PDF)
Stiahnuť

Legislatívne dokumenty

19 JANUÁR 2021
Communication: "A united front to beat COVID-19"
English
(164.74 KB - HTML)
Stiahnuť
15 DECEMBER 2020
Commission decision on implementing Advance Purchase Agreements on COVID-19 vaccines
English
(244.34 KB - PDF)
Stiahnuť
15 OKTÓBER 2020
Communication on preparedness for COVID-19 vaccination strategies and vaccine deployment
English
(PDF)
Stiahnuť
15 OKTÓBER 2020
Coronavirus: Towards a common vaccination strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť
18 JÚN 2020
Commission’s centralised approach on procuring Covid-19 vaccines on behalf of the Member States
English
(247.41 KB - PDF)
Stiahnuť
18 JÚN 2020
Annex to the Decision of the European Commission on approving the agreement with Member States on procuring Covid-19 vaccines on behalf of the Member States and related procedures
English
(326.73 KB - PDF)
Stiahnuť
17 JÚN 2020
OZNÁMENIE KOMISIE - Stratégia EÚ v oblasti vakcín
slovenčina
(160.49 KB - HTML)
Stiahnuť

Prehľady

17 JÚN 2020
Factsheet: Coronavirus vaccines strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

Verejná mienka o očkovaní proti ochoreniu COVID-19

18 DECEMBER 2020
Public opinion on COVID-19 vaccination in the EU
English
(3.2 MB - PDF)
Stiahnuť