Skip to main content

Digilahendused pandeemia ajal

Innovatiivsed lahendused

Koroonaviiruse kriisi kontekstis omandab Euroopa Komisjoni digistrateegia veelgi suurema tähtsuse, kuna digivahendid kasutatakse:

 • viiruse leviku jälgimiseks,
 • diagnostika, raviviiside ja vaktsiinide uurimiseks ja väljatöötamiseks ning
 • selle tagamiseks, et eurooplased saaksid veebis turvaliselt suhelda.

Ajal, kui kehtivad piirangud ning suhtlus ja majandustegevus on kolinud pigem küberruumi, sõltuvad kodanikud ja ettevõtjad internetist ja ühenduvusest. Tänu lairibavõrkudele ja digitaristule saame jätkata õppimist, suhtlemist ja töötamist. 

Ettevõtjatele mõeldud usaldusteenused, e-valitsus ja e-tervis tagavad avalike teenuste jätkumise ja kättesaadavuse ning usaldusväärsed turvasüsteemid kaitsevad meie identiteeti veebis ja tagavad, et meie tegevus on privaatne.

Kontaktijälgimis- ja hoiatusrakendused

Riigisisesed kontaktijälgimis- ja hoiatusrakendused saab paigaldada vabatahtlikult. Neid kasutatakse kasutajate hoiatamiseks, ka piiriüleselt, kui nad on viibinud sellise isiku läheduses, kellest on teada, et tema koroonaviiruse test on olnud positiivne. Hoiatuse korral võib rakendus anda asjakohast teavet tervishoiuasutustelt, näiteks soovituse lasta end testida või isoleeruda, ning teatada, kelle poole pöörduda.

Lisateave kontaktijälgimis- ja hoiatusrakenduste kohta

Kontaktijälgimisrakendused võivad mängida kriisiohje kõigis etappides olulist rolli, eeldusel et need vastavad täielikult ELi normidele ja on hästi koordineeritud. Rakendused võimaldavad täiendada praegust automatiseerimata kontaktijälgimist ning tõkestada viiruse edasikandumist. Seega võivad need aidata päästa elusid.

Tehisintellekt

Tehisintellekti analüüsivõime ja kõrgjõudlusega andmetöötlus on koroonaviiruse leviku mustrite avastamisel suureks abiks. Nende toel saavad tervishoiuasutused koroonaviiruse levikut jälgida ja kiiresti tulemuslikke reageerimisstrateegiaid kujundada.

Tervishoiutööstuses on tehisintellektil oma roll ka patsientidega kontaktis olevate robotite ja muude vahendite juhtimisel, sest inimestevahelist suhtlust tuleb vähendada miinimumini.

Meetmed koroonaviiruse pandeemiale reageerimiseks: andmed, tehisintellekt ja superarvutid 

Euroopa superarvutid võitlevad koroonaviirusega

Kolmes võimsas Euroopa superandmetöötluskeskuses tehakse tööd koroonaviiruse vaktsiinide, raviviiside ja diagnoosimeetodite uurimiseks ja väljatöötamiseks.

Koroonaviiruse valkude digimudeleid võrreldakse ja otsitakse sobivaid vasteid tuhandeid olemasolevaid ravimeid sisaldavast andmebaasist, et teada saada, millised aktiivsete molekulide kombinatsioonid viirusele reageerivad. Superarvutite töö täiendab klassikalist kliinilist katse-eksituse meetodit. Üks ravimifirma ning mitu suurt bioloogia ja biokeemia instituuti on andnud juurdepääsu oma ravimite andmebaasile. Exscalate4CoV projekt, mida EL rahastab 3 miljoni euro ulatuses, korraldab ELi toetatava superandmetöötlusplatvormi abil teadusuuringuid, et uurida teadaolevate molekulide võimalikku mõju koroonaviiruse struktuurile. 

Exscalate4CoV esindajad teatasid juunis, et raloksifeen, mis on juba registreeritud geneeriline ravim osteoporoosi raviks, võib anda häid ravitulemusi kergemate sümptomitega koroonaviirushaiguse patsientide puhul. Konsortsium arutab Euroopa Ravimiametiga kliiniliste uuringute tegemist, mille õnnestumise korral võib ravimi rutem kättesaadavaks teha.  

27. oktoobril andis Itaalia ravimiamet AIFArohelise tule raloksifeeni kliinilistele uuringutele patsientide puhul, kellele on kergemad koroonaviiruse sümptomid. Kliiniline uuring peaks kinnitama raloksifeeni ohutust ja tõhusust viiruse paljunemise takistamisel rakkudes, pidurdades nii haiguse kulgu. Algetapis antakse kuni 450 osalejale kolmes eri ravirühmas seitsme päeva jooksul juhuslikus valimis raloksifeeni kapsleid. Kasutades kõrgjõudlusega andmetöötlusvõimsuse ja tehisintellekti unikaalset kombinatsiooni koos bioloogilise töötlusega, sõelus Exscalate4CoV 400 000 molekuli ja testis spetsiaalselt 7 000 molekuli in vitro.

Koroonaviirusele reageerimine – andmed kosmosest

Koos oma rohkem kui 30 satelliidiga pakub ELi kosmoseprogramm eelkõige selle Maa seire süsteemi Copernicuse ja satelliitnavigatsioonisüsteemi Galileo kaudu tasuta ja avatud andmeid ja teavet, mis aitavad koroonaviiruse puhangu mõju jälgida ja seda võimaluse korral leevendada. 

Alates kriisi algusest on ELi satelliidid jälginud ummikuid liikmesriikide vahelistes piiripunktides ning kaardistanud meditsiiniasutusi, haiglaid ja muid elutähtsa taristu osasid. Satelliitide andmed koos tehisintellektiga pakuvad nii ELi kui ka liikmesriikide asutustele mudeleid, mis aitavad hädaolukorda paremini mõista ja sellega tõhusamalt toime tulla

ELi kosmoseprogrammi lahendusi saab kasutada eri valdkondades:

 • maailma täpseim asukoha määramise süsteem Galileo võimaldab kaitsta inimeste tervist
 • maa seire süsteem Copernicus, mis on omasuguste seas parim, aitab jälgida rohelise kokkuleppe täitmist
 • samuti tagab see liikmesriikidele turvalise sidekanali

ELi kosmoseprogramm võitluses koroonaviirusega

5. juunil 2020 käivitas Euroopa Komisjon koostöös Euroopa Kosmoseagentuuriga Maa seire platvormi, mis aitab koroonaviirusele kiirelt reageerida. See platvorm põhineb satelliitandmetel, mida kasutatakse selleks, et mõõta koroonaviiruse tõttu kehtestatud liikumispiirangu mõju ja jälgida piirangujärgset taastumist kohalikul, piirkondlikul ja üleilmsel tasandil. Andmeid analüüsitakse uute digivahendite, näiteks tehisintellekti abil.

Maa seire vahend koroonaviirusele kiirelt reageerimiseks

Võrgud ja ühenduvus

Kuna ELi liikmesriigid on kehtestanud koroonaviiruse pandeemiaga võitlemiseks suhtlemisdistantsi hoidmise meetmed, on nõudlus andmesideteenuste järele tohutult kasvanud – olgu seoses kaugtöö, e-õppe või meelelahutusega – ning see avaldab võrkudele survet.

Selleks et vältida võrgu ülekoormust ja võimaldada kõigil nautida digitaalset meelelahutust, kutsus Euroopa Komisjon telekommunikatsioonioperaatoreid ja kasutajaid üles tegutsema ja kohtus voogedastusplatvormide tegevjuhtidega. Voogedastusplatvorme kutsutakse üles pakkuma kõrglahutusega andmesisu asemel standardtaset, telekommunikatsiooniettevõtted peaksid võtma leevendusmeetmeid, et tagada andmeliikluse jätkumine, ja kasutajad peaksid valima seadistuse, mis tarbib vähem andmeid, sealhulgas kasutama WiFit.

ELi tööstusharu on märkinud, et nõudlus andmesideteenuste järele on kasvanud. Kuigi seni ei ole võrke üle koormatud, on komisjon ja Euroopa elektroonilise side reguleerivate asutuste amet (BEREC) loonud spetsiaalse aruandlusmehhanismi ja jälgivad andmeliiklust kõikides liikmesriikides, et võimsusprobleemidele reageerida.

Digiplatvormide kasutamine võitluseks väärinfo vastu

Internetis, eriti sotsiaalvõrgustike kaudu, levib kulutulena väärinfo. See ei piirdu alati süütute väljamõeldistega. Väidetavad „imerohud“ ja võltsingud võivad teha suurt kahju või seada ohtu inimeste tervise.

Euroopa Komisjon on pidanud dialoogi väärinfot käsitlevale tegevusjuhendile allakirjutanutega (Google, Facebook, Twitter ja Microsoft), kes nõustusid tõstma aktiivselt esile usaldusväärseid allikaid, takistama sisu, mis ei läbi faktikontrolli või on eksitav, ning võtma kasutusele uued vahendid, mis suunavad kasutajad otse usaldusväärse allika juurde ja annavad kriisi kohta mitmes keeles täpset teavet.

10. juunil 2020 tõstis komisjon esile olulisi meetmeid COVID-19 väärinfo vastu võitlemiseks ja lõi programmi nende meetmete jälgimiseks, mida platvormid võtavad COVID-19 väärinfo leviku piiramiseks.

Esimeste lähteolukorra aruannete tulemused:

 • Google Search on esile tõstnud artikleid, mida on avaldanud ELi faktilisi asjaolusid kontrollivad organisatsioonid, ning need artiklid on 2020. aasta esimesel poolel saanud üle 155 miljoni reaktsiooni.
 • Facebooki ja Instagrami COVID-19 „teabekeskus“ on suunanud rohkem kui 2 miljardit inimest kogu maailmas WHO ja teiste tervishoiu ametivõimude ressursside juurde.
 • Üle 160 miljoni inimese on külastanud Twitteris COVID-19 käsitlevaid kontrollitud veebilehti üle 2 miljardi korra. Sellised veebilehed koondavad kohalikes keeltes uusimaid säutse, mis on pärit mitmetest autoriteetsetest ja usaldusväärsetest valitsus-, meedia- ja kodanikuühiskonna allikatest.
 • YouTube on oma avalehel ning COVID-19-teemalistes videotes ja otsingutes kuvanud teabelinke ülemaailmsete ja kohalike tervishoiuametite juurde. Need teabelingid on saanud kogu maailmas kokku üle 300 miljardi reaktsiooni.
 • TikToki COVID-19-teemalist teabelehte on platvormi viiel peamisel Euroopa turul (Ühendkuningriik, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania) külastatud üle 52 miljoni korra.

Teine aruannete kogum

Kolmas aruannete kogum

Neljas aruannete kogum

Platvormid on kasutanud kõiki nende käsutuses olevaid vahendeid koroonaviirusega seotud väärinfo kõrvaldamiseks. Nad on võtnud maha sisu, mis on ebaseaduslik või võib tekitada kahju (kahjulikud „imerohud“ viiruse ravimiseks) või mõjutada avalikku korda (väärinfo selle kohta, et koroonaviiruse on põhjustanud 5G kasutuselevõtmine).

Võrguplatvormide ja väärinfo vastase võitluse roll koroonaviirusele reageerimisel

Euroopa Komisjon lükkab korrapäraselt ümber eksitavaid lugusid.

Väärinfo vastu võitlemine

Turvaline veebikasutus

Koroonaviiruse pandeemia on toonud kaasa ootamatu ulatusliku ülemineku veebiteenustele. Inimesed veedavad rohkem aega internetis ja sõltuvad rohkem digisidest. Sedavõrd aktiivne internetikasutus pakub huvi pahatahtlikele jõududele ja suurendab küberrünnakute ohtu.

See puudutab ka lapsi, kes kasutavad nüüd varasemast rohkem internetti – võimalik, et järelevalveta. See võimaldab neil jätkata õpinguid ja hoida sidet eakaaslastega, kuid suurendab ka ohtusid. Seepärast on EUROPOL koostöös rahvusvaheliste partneritega töötanud välja veebiturvalisusnõuanded vanematele ja hooldajatele, et lapsed saaksid kasutada koroonaviiruse pandeemia ajal internetti turvaliselt.

Internetipettuste vältimine

Olge ettevaatlikud internetipettuste suhtes toodete puhul, mis suudavad väidetavalt ravida koroonaviirust või hoida ära sellesse nakatumist. Enne ravimite või muude ravivahendite, sealhulgas testikomplektide veebis ostmist tuleks hoolikalt järele mõelda. Nii teste kui ka vaktsiine on võimalik saada oma arsti kaudu.

Ärge rahastage kuritegevust, ostes väärtusetuid aineid, mis võivad kahjustada teie tervist. Selleks et võidelda tõhusalt kuritegevusega, on tähtis, et ohvrid teataksid kuritegudest riiklikele politseiasutustele. Samuti peaksite kasutama veebiplatvormi käitaja pakutavaid vahendeid, et teatada ebasobivast sisust.

Nõuanded, mis aitavad võimalikke pettusi ära tunda ja vältida

Euroopa Komisjon jälgib praegusel keerulisel ajal kõiki turvalist veebikeskkonda ohustavaid märke ja teeb tihedat koostööd

Seejuures jälgitakse olukorda ning esitatakse ohutusaruandeid ja juhiseid ning korrapäraseid küberturvalisusaruandeid.

EUROPOL toetas ELi liikmesriikide valitsustele suunatud maskimüügipettuse edukalt lõppenud uurimist ning aitas hoida ära katse petta ametiasutustelt vastutasuks meditsiiniseadmete eest välja miljoneid eurosid.

Euroopa Komisjon on teinud Europoli ja domeeninimede registri pidajatega koostööd, et hoida ära domeeninimede andmist kurjategijatele ning toetada registripidajate ja ametiasutuste kiiret koostööd pettuste eesmärgil loodud veebisaitide kindlakstegemiseks ja sulgemiseks. Registripidajad on juba esitanud sellealased juhised.

Ühes tarbijakaitseasutustega teeb komisjon koostööd veebiplatvormidega, kes osalevad koroonaviiruse pandeemiaga seotud internetipõhiste tarbijapettuste vastase võitluse alases struktureeritud dialoogis.

Komisjon ja tarbijakaitsealase koostöö võrgustik suhtlevad korrapäraselt 11 peamise veebiplatvormiga: Allegro, Amazoni, Alibaba/AliExpressi, CDiscounti, Ebay, Facebooki, Google’i, Microsofti/Bingi, Rakuteni, Verizoni Media/Yahoo ning Wishiga, et arutada uusi suundumusi ja pandeemiaga seotud äritavasid. Selle tulemusena on veebiplatvormid teatanud sadade miljonite ebaseaduslike pakkumiste ja reklaamide kõrvaldamisest ning kinnitanud uute koroonaviirusega seotud kannete arvu pidevat vähenemist.

Veebiplatvormide ja reklaamide kontroll

Tarbijate kaitsmiseks internetis koordineerivad Euroopa Komisjon ja tarbijakaitsealase koostöö võrgustikveebiplatvormide, veebipoodide ja reklaamide kontrollimist, tagamaks, et ELi tarbijatele ei pakuta tarbijakaitse-eeskirju rikkuvat sisu. Kontroll koosnes kahest osast: veebiplatvormide põhjalik kontroll ning koroonaviiruse tõttu suure nõudlusega toodetega seotud konkreetsete reklaamide ja veebisaitide põhjalik analüüs.

Komisjon vahetab teavet selliste suuremate veebiplatvormidega nagu Allegro, Amazon, AliExpress, Microsoft/Bing, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Rakuten, Wish ja Yahoo/Verizon media. Vastusena on kõik need platvormid kindlalt kohustunud tarbijaid kaitsma ja kinnitanud, et nad jätkavad oma jõupingutusi, et kõrvaldada ennetavalt eksitav reklaam, muu hulgas selliste „imerohtudest“ toidulisandite kohta, mille reklaamimisel kasutatakse ebaseaduslikult koroonaviiruse kohta käivaid väiteid.

27 riigi tarbijakaitseasutused esitasid 126 vastust seoses ettevõtetega, kellega komisjonil on olnud korrapärased kontaktid, ning muude riiklike osalejatega. Esikohale seati selliste pakkumiste kontrollimine, mis olid seotud järgmisega:

 • kaitsemaskid ja -mütsid
 • desinfitseerivad geelid
 • testikomplektid
 • väidetavalt koroonaviirust raviva toimega toiduained, toidulisandid ja toiduks mittekasutatavad tooted

Ühistegevus on juba olnud tulemuslik. Märtsis

 • eemaldas Aliexpress enam kui 250 000 kahtlast pakkumist ja
 • eBay blokeeris või eemaldas üle 15 miljoni kuulutuse, mis rikkusid platvormi eeskirju koroonaviiruse kohta

Mais blokeeriti või kõrvaldati miljoneid eksitavaid reklaame või toodete pakkumisi, sealhulgas

 • rohkem kui 80 miljonit koroonaviirusega seotud reklaami Google’ist,
 • üle 17 miljoni pakkumise eBay ülemaailmselt kauplemisplatvormilt ning
 • Amazonis vähenes võrreldes 2020. aasta märtsiga koroonaviirusega seotud väiteid sisaldavate uute toodete pakkumiste arv nädalas 77% võrra.

Komisjon jätkab koostööd ja teabe vahetamist reklaami valdkonna eneseregulatsiooniasutustega, et arendada välja automaatsed vahendid eksitavate reklaamide leidmiseks.

COVID-19ga seotud pettused

Teabelehttarbijakaitset käsitleva määruse kohta

Täiendõpe pandeemiajärgseks eluks

Suhtlemisdistantsi hoidmine on põhjapanevalt muutunud töökeskkonnas kontaktide loomist, teadmiste hankimist ja innovatsiooni. Selleks et aidata tööandjatel, värbajatel ja haridustöötajatel tagada, et eurooplaste digioskused vastavad koroonaviiruse järgse maailma vajadustele, avaldas komisjon 13. juulil uued digipädevuse suunised, mis sisaldavad praktilisi samme, põhimeetmeid, nõuandeid ja veebipõhiseid ressursse digikasutajatele. Need aitavad kodanikel oma digipädevusi tööalases konkurentsis maksma panna – alates haridusest kuni kestliku tööhõive ja ettevõtluseni.

ELi teaduskeskus

E-õpe

Koroonaviiruse puhang Euroopas on märkimisväärselt häirinud hariduse pakkumist. Õpetamise ja õppimise uued viisid nõuavad uuenduslikke, loomingulisi ja kaasavaid lahendusi.

Programmi „Erasmus+“ kasutamine pandeemiale jõuliseks reageerimiseks

Euroopa Komisjon kiitis heaks programmi „Erasmus+“ 2020. aasta tööprogrammi läbivaatamise. Lisaks eraldatakse 200 miljonit eurot projektidele, millega toetatakse

 • digiharidust ja -koolitust
 • digitaalset noorsootööd
 • loomeoskusi ja sotsiaalset kaasatust

Rahastamine loob ka uusi võimalusi koolidele, noorteorganisatsioonidele ja täiskasvanuharidusasutustele, et:

 • toetada oskuste arendamist ning
 • edendada loovust ja
 • sotsiaalset kaasatust kunstide kaudu

Projektikonkursid nendes valdkondades avaldatakse varasügisel.
Huvitatud organisatsioonid võivad võtta ühendust Erasmus+ riiklike büroodega.

Selleks et aidata tagada haridus- ja koolitustegevuse jätkuvus, on internetis saadaval mitmesugused veebipõhised õppematerjalid: