Skip to main content

Digitálne riešenia počas pandémie

Inovačné riešenia

V dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom nadobúda digitálna stratégia Európskej komisie ešte väčší význam, keďže digitálne nástroje sa využívajú na:

 • monitorovanie šírenia koronavírusu,
 • výskum a vývoj diagnostiky, liečby a vakcín,
 • zaistenie toho, aby Európania mohli aj naďalej navzájom bezpečne komunikovať cez internet a pripájať sa naň.

Hoci existujú obmedzenia a sociálne a hospodárske aktivity sa stávajú digitálnejšími, občania a podniky sa spoliehajú na internet a pripojiteľnosť. Vďaka širokopásmovým sieťam a digitálnej infraštruktúre sa môžeme aj naďalej vzdelávať, socializovať a pracovať. 

Dôveryhodné služby pre podniky, elektronická verejná správaelektronické zdravotníctvo zabezpečujú kontinuitu a dostupnosť verejných služieb, zatiaľ čo dôveryhodné bezpečnostné systémy chránia našu totožnosť online a garantujú ochranu nášho súkromia.

Aplikácie na sledovanie kontaktov a varovanie

Sú k dispozícii vnútroštátne aplikácie na sledovanie kontaktov a varovanie, ktoré si používatelia môžu dobrovoľne nainštalovať a používať. Tieto aplikácie používateľom zasielajú upozornenia, a to aj cez hranice, ak sa nachádzajú v blízkosti osoby, ktorá nahlásila pozitívny výsledok testu na koronavírus. Ak používateľ dostane takéto upozornenie, aplikácia mu môže poskytnúť relevantné informácie od úradov verejného zdravia, napríklad to, či sa má ísť otestovať, či sa má izolovať a na koho sa obrátiť.

Viac informácií o aplikáciách na sledovanie kontaktov a varovanie

Aplikácie na sledovanie kontaktov – ak sú plne v súlade s pravidlami EÚ a dobre koordinované – môžu zohrávať kľúčovú úlohu vo všetkých fázach krízového riadenia. Môžu dopĺňať existujúce manuálne sledovanie kontaktov a pomôcť prerušiť reťazec prenosu vírusu. Môžu tak prispieť k záchrane životov.

Umelá inteligencia

Analytický potenciál umelej inteligencie a vysokovýkonnej výpočtovej techniky sú našimi najsilnejšími zbraňami pri zisťovaní trendov šírenia koronavírusu. Vďaka ich pomoci môžu odvetvia verejného zdravia monitorovať šírenie koronavírusu a rýchlo navrhnúť účinné stratégie reakcie.

Pokiaľ ide o odvetvie zdravotnej starostlivosti, umelá inteligencia takisto zohráva úlohu pri riadení robotov a ďalších nástrojov, ktoré sa používajú pri kontakte s pacientmi, keďže ľudská interakcia by sa mala obmedzovať na minimum.

Opatrenia v reakcii na pandémiu koronavírusu dáta, umelá inteligencia a superpočítače 

Európske superpočítače v boji proti koronavírusu

Tri výkonné európske superpočítačové centrá sa podieľajú na skúmaní a vývoji vakcín, liečebných postupov a diagnostických metód zameraných na koronavírus.

Porovnávaním digitálnych modelov proteínov koronavírusu s databázou tisícov existujúcich liekov chcú výskumníci zistiť, ktoré kombinácie aktívnych molekúl reagujú na vírus. Superpočítače dopĺňajú klasickú klinickú metódu pokusov a omylov. Na projekte sa zúčastňuje jedna farmaceutická spoločnosť a viaceré veľké biologické a biochemické inštitúty, ktoré poskytujú prístup do svojich databáz liekov. V rámci projektu Exscalate4CoV, ktorý EÚ podporila finančnými prostriedkami EÚ vo výške 3 milióny EUR, sa uskutočňuje výskum, pri ktorom sa využíva superpočítačová platforma s cieľom overiť potenciálny vplyv známych molekúl na štruktúru koronavírusu. 

Konzorcium Exscalate4CoV v júni oznámilo, že raloxifén – už registrovaný generický liek používaný na liečbu osteoporózy – by mohol byť účinný pri liečbe pacientov nakazených koronavírusom, ktorí majú mierne príznaky. Konzorcium rokuje s Európskou agentúrou pre lieky s cieľom pokročiť v klinických skúškach. V prípade úspešného priebehu klinických skúšok by sa mohol liek sprístupniť skôr.  

Talianska farmaceutická regulačná agentúra AIFAodsúhlasila 27. októbra klinické skúšanie používania lieku raloxifén u pacientov s miernymi symptómami spôsobenými koronavírusom. V klinickom skúšaní by sa mala potvrdiť bezpečnosť a účinnosť lieku raloxifén pri blokovaní replikácie vírusu v bunkách, čo by malo spomaliť progresiu ochorenia. V počiatočnej fáze sa budú náhodne vybranej vzorke pozostávajúcej z až 450 účastníkov v troch odlišných testovacích skupinách podávať kapsuly lieku raloxifén počas 7 dní. V rámci projektu Exscalate4CoV sa s použitím jedinečnej kombinácie vysokovýkonnej výpočtovej kapacity a umelej inteligencie s biologickým spracovaním podrobilo skríningu 400 000 molekúl a osobitne sa testovalo 7 000 molekúl in vitro.

Reakcia na koronavírus – dáta z vesmíru

Vesmírny program EÚ ponúka vďaka svojim 30 satelitom, najmä prostredníctvom svojej zložky určenej na pozorovania Zeme – Copernicus – a satelitného navigačného systému Galileo, bezplatné a otvorené údaje/informácie, ktoré pomáhajú monitorovať a potenciálne zmierňovať vplyv pandémie koronavírusu. 

Od začiatku krízy monitorujú satelity EÚ dopravné zápchy na hraničných priechodoch medzi členskými štátmi a mapujú zdravotnícke zariadenia, nemocnice a inú kritickú infraštruktúru. Údaje získané zo satelitov v kombinácii s umelou inteligenciou poskytujú verejným orgánom na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni modely na lepšie pochopenie a účinnejšie riešenie núdzovej situácie.

Vesmírny program EÚ ponúka riešenia viacerých problémov, ako napr.:

 • ochrana verejného zdravia prostredníctvom systému Galileo, ktorý je najpresnejším systémom určovania polohy na svete
 • monitorovanie plnenia zelenej dohody pomocou programu Copernicus, ktorý je najlepším systémom pozorovania Zeme svojho druhu
 • zaistenie bezpečného komunikačného kanála pre členské štáty

Príspevok vesmírneho programu EÚ k boju proti koronavírusu

Európska komisia 5. júna 2020 spustila v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou nástroj Rýchla reakcia na koronavírus vďaka pozorovaniu Zeme. Nástroj rýchlej reakcie sa opiera o družicové informácie s cieľom merať vplyv karanténnych opatrení v dôsledku šírenia koronavírusu a monitorovať obnovu na lokálnej, regionálnej a globálnej úrovni v období po uvoľnení opatrení. Získané údaje sa potom analyzujú s použitím nových digitálnych nástrojov, napríklad prostredníctvom umelej inteligencie.

Nástroj Rýchla reakcia na koronavírus vďaka pozorovaniu Zeme

Siete a pripojiteľnosť

Odkedy členské štáty EÚ v boji proti pandémii koronavírusu zaviedli opatrenia na obmedzenie sociálnych kontaktov, dopyt po kapacite internetu výrazne narástol – či už kvôli telepráci, e-learningu alebo zábave – čím sa zvýšil tlak na siete.

S cieľom zabrániť preťaženiu siete a umožniť každému prístup k digitálnej zábave vyzvala Európska komisia telekomunikačných operátorov a používateľov na stretnutie a spoluprácu. Príslušní zástupcovia sa stretli so šéfmi strímingových platforiem. Strímingové platformy by mali ponúkať štandardné rozlíšenie namiesto vysokého, telekomunikační operátori by mali prijať zmierňujúce opatrenia, aby umožnili neustálu prevádzku, a používatelia by mali uprednostňovať nastavenia, ktoré znižujú spotrebu dát, vrátane využívania Wi-Fi.

Operátori v EÚ naznačujú, že sa zvýšil dopyt po pripojiteľnosti. Hoci doteraz nedošlo k preťaženiu siete, Komisia a Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) zriadili osobitný nahlasovací mechanizmus na monitorovanie situácie internetovej prevádzky v každom členskom štáte, aby mohli reagovať na problémy s kapacitou.

Digitálne platformy na boj proti dezinformáciám

Dezinformácie sa rýchlo šíria online, predovšetkým na sociálnych médiách. Niekedy prekračujú rámec obyčajných neprávd. Falošné alebo údajné „lieky“ môžu viesť k vážnej ujme alebo zdravotným rizikám.

Európska komisia nadviazala dialóg so signatármi kódexu postupov EÚ proti šíreniu dezinformácií (so spoločnosťami Google, Facebook, Twitter a Microsoft), ktoré súhlasili s tým, že budú aktívne propagovať hodnoverné zdroje, potláčať falošný alebo zavádzajúci obsah a že zavedú nové nástroje, ktoré privedú používateľov priamo k hodnoverným zdrojom alebo budú poskytujú presné viacjazyčné informácie o kríze.

Komisia 10. júna 2020 zaviedla dôležité opatrenia na boj proti dezinformáciám súvisiacim s ochorením COVID-19 a vytvorila program monitorovania opatrení, ktoré tieto platformy prijímajú s cieľom obmedziť šírenie uvedených dezinformácií.

Výsledky z prvých východiskových správ:

 • Prehliadač Google Search uprednostňuje články, ktoré uverejnili organizácie zamerané na overovanie faktov v EÚ, ktoré v prvom polroku 2020 dosiahli viac ako 155 miliónov zobrazení.
 • „Informačné centrá“ Facebooku a Instagramu venované pandémii COVID-19 nasmerovali viac ako 2 miliardy ľudí na celom svete k zdrojom informácií, ktoré poskytuje WHO a ďalšie zdravotnícke orgány.
 • Stránky Twitteru venované pandémii COVID-19 navštívilo viac ako 160 miliónov ľudí (zaznamenalo sa viac ako 2 miliardy zhliadnutí). Na týchto stránkach sa nachádzajú najnovšie tweety z viacerých hodnoverných a dôveryhodných vládnych, občiansko-spoločenských a mediálnych zdrojov v miestnych jazykoch.
 • Platforma YouTube na svojej domovskej stránke a v paneloch, ktoré sa objavujú vo videách a vyhľadávaniach o COVID-19, zobrazila informačné panely prepojené s globálnymi a miestnymi zdravotníckymi orgánmi. Užívatelia na celom svete zhliadli tieto panely spolu viac ako 300 miliárd ráz.
 • Informačnú stránku platformy TikTok venovanú ochoreniu COVID-19 si v rámci jej piatich hlavných európskych trhov (Spojené kráľovstvo, Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Španielsko) prezreli návštevníci viac ako 52 miliónkrát.

Druhý súbor správ

Tretí súbor správ

Štvrtý súbor správ

Platformy využívajú všetky nástroje, ktoré majú k dispozícii, na odstraňovanie dezinformácií o koronavíruse. Mažú nezákonný obsah alebo obsah, ktorý by mohol spôsobiť fyzickú ujmu (falošné a škodlivé lieky proti koronavírusu) alebo ohroziť verejný poriadok (dezinformácie o tom, že zavádzanie 5G údajne spôsobuje koronavírus).

Úloha online platforiem a dezinformácií v reakcii na koronavírus.

Európska komisia pravidelne vyvracia zavádzajúce informácie.

Boj proti dezinformáciám

Bezpečný internet

Pandémia koronavírusu viedla k náhlemu a veľkému nárastu využívania online služieb. Ľudia trávia viac času online a viac sa spoliehajú na digitálnu komunikáciu. Takáto intenzívnejšia online činnosť môže podnietiť škodlivé aktivity a zvýšiť riziko kybernetických útokov.

Týka sa to aj detí, ktoré teraz na internete trávia viac času než predtým, možno aj bez dozoru. Hoci tak môžu pokračovať vo výučbe a zostať v kontakte s rovesníkmi, objavujú sa náznaky, že im hrozí väčšie riziko. Europol preto v spolupráci s medzinárodnými partnermi vypracoval usmernenia pre rodičov a opatrovateľov o bezpečnosti online, aby pomohol ochrániť deti na internete počas pandémie koronavírusu.

Dajte si pozor na online podvody

Dajte si pozor na online podvody v súvislosti s výrobkami, ktoré údajne môžu infekciu COVID-19 vyliečiť alebo jej zabrániť. Nákup akýchkoľvek liekov i testovacích súprav cez internet by ste si mali dobre rozmyslieť. Testy aj vakcíny môžete dostať od svojho lekára.

Nepodporujte podvodníkov a nenakupujte bezcenné látky, ktoré vám môžu ublížiť. V záujme účinného boja proti trestnej činnosti je dôležité, aby obete nahlásili trestné činy policajným orgánom vo svojich krajinách, a pri nahlasovaní nevhodného obsahu je potrebné používať nástroje na nahlasovanie, ktoré poskytuje prevádzkovateľ danej platformy.

Poradenstvo o tom, ako odhaliť prípadné podvody a vyhnúť sa im

Európska komisia monitoruje všetky náznaky ohrozenia bezpečného online prostredia v tomto zraniteľnom čase, pričom úzko spolupracuje s

Spomínané subjekty situáciu sledujú a poskytujú aj prehľady a usmernenia o hrozbách, ako aj pravidelné správy o kybernetickej bezpečnosti.

EUROPOL prispel k úspešnému vyšetrovaniu podvodu s predajom rúšok vládam členských štátov EÚ, a pomohol aj pri zmarení ďalšieho pokusu o vylákanie miliónov eur od verejných orgánov na zdravotnícke potreby.

Európska komisia spolupracuje s Europolom a poskytovateľmi názvov domén webových sídiel, aby zabránili udeľovaniu takýchto názvov páchateľom trestných činov a podporili pružnú spoluprácu medzi poskytovateľmi a orgánmi pri identifikácii a dezaktivácii podvodných stránok. Poskytovatelia už vypracovali usmernenia.

Komisia spolupracuje s online platformami, ktoré sa zúčastňujú na štruktúrovanom dialógu o boji proti spotrebiteľským podvodom na internete súvisiacim s pandémiou koronavírusu, ako aj s orgánmi na ochranu spotrebiteľov.

Komisia a sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa sú v pravidelnom kontakte s 11 hlavnými online platformami: Allegro, Amazon, Alibaba/AliExpress, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Microsoft/Bing, Rakuten, Verizon Media/Yahoo a Wish, s ktorými diskutujú o nových trendoch a obchodných praktikách súvisiacich s pandémiou. Online platformy v dôsledku toho oznámili odstránenie stoviek miliónov nezákonných ponúk a reklám a potvrdili neustály pokles nových stránok s takýmto obsahom súvisiacim s koronavírusom.

Skríning online platforiem a reklám

V záujme ochrany spotrebiteľa Európska komisia a sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa koordinujú skríning online platforiem, elektronických obchodov a reklám s cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia v EÚ neprichádzali do kontaktu s obsahom, ktorý je v rozpore s pravidlami EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Skríning pozostáva z dvoch častí: hĺbkového skríningu online platforiem a podrobnej analýzy konkrétnych reklám a webových stránok týkajúcich sa výrobkov, po ktorých je v dôsledku koronavírusu veľký dopyt.

Komisia si vymieňa informácie s hlavnými online platformami (Allegro, Amazon, AliExpress, Microsoft/Bing, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Rakuten, Wish a Yahoo/Verizon media). Všetky tieto platformy reagovali v podobe jednoznačného záväzku v oblasti ochrany spotrebiteľov a potvrdili, že budú pokračovať v úsilí o proaktívne odstraňovanie klamlivej reklamy, a to aj v prípade „zázračných potravinových doplnkov“, pri ktorých sa v rozpore so zákonom propagujú ich údajné účinky na koronavírus.

Orgány na ochranu spotrebiteľov 27 krajín predložili 126 podnetov týkajúcich sa spoločností, s ktorými je Komisia v pravidelnom kontakte, ako aj ďalších vnútroštátnych aktérov. Osobitne sa zamerali na skríning ponúk na

 • ochranné rúška a čiapky,
 • dezinfekčné gély,
 • testovacie súpravy,
 • potraviny, potravinové doplnky a nepotravinové výrobky s údajnými liečivými účinkami na koronavírus.

Toto spoločné opatrenie už prinieslo pozitívne výsledky. V marci

 • Aliexpress odstránil viac ako 250 000 podozrivých položiek,
 • eBay zablokoval alebo odstránil viac než 15 miliónov položiek, ktoré porušili jeho politiku týkajúcu sa koronavírusu.

V máji boli milióny klamlivých reklám alebo ponúk výrobkov zablokované alebo odstránené na platformách

 • Google – viac ako 80 miliónov reklám súvisiacich s koronavírusom,
 • eBay – viac ako 17 miliónov položiek na jeho globálnom trhu,
 • Amazon – v porovnaní s marcom 2020 týždenne o 77 % menej nových ponúk týkajúcich sa výrobkov, pri ktorých boli uvádzané tvrdenia spojené s koronavírusom.

Komisia bude naďalej pokračovať v spolupráci a výmene informácií s reklamnými samoregulačnými orgánmi o vývoji automatických nástrojov na odhaľovanie zavádzajúcich reklám.

Podvody súvisiace s ochorením Covid-19

Prehľad o nariadení o ochrane spotrebiteľa.

Zvyšovanie úrovne zručností v období po pandémii:

Obmedzenie sociálnych kontaktov zmenilo spôsob, akým komunikujeme, robíme výskum a inovujeme pri práci. S cieľom pomôcť zamestnávateľom, náborovým pracovníkom a pedagógom zabezpečiť, aby Európania mali digitálne zručnosti v období po pandémii koronavírusu, Komisia 13. júla prijala nové usmernenia pre digitálne kompetencie, ktoré zahŕňajú praktické kroky, kľúčové činnosti, tipy a online zdroje určené pre používateľov digitálnych technológií. Vďaka nim budú môcť občania čo najlepšie využívať svoje digitálne kompetencie z hľadiska „zamestnateľnosti“ – od vzdelávania po udržateľnú zamestnanosť a podnikanie.

Vedecké centrum EÚ

Online vzdelávanie

Pandémia koronavírusu v Európe spôsobila výrazné narušenie vzdelávacích činností. Nové spôsoby výučby a vzdelávania si vyžadujú inovatívne, kreatívne a inkluzívne riešenia.

Prostriedky z programu Erasmus+ mobilizované v záujme silnej reakcie na pandémiu

Európska komisia prijala revíziu ročného pracovného programu Erasmus+ 2020. Dodatočné finančné prostriedky vo výške 200 miliónov EUR sa poskytnú na projekty na podporu

 • digitálny spôsob vzdelávanie a odbornej prípravy,
 • digitálnej práce s mládežou,
 • tvorivých zručností a sociálneho začlenenia.

Tieto finančné prostriedky poskytnú aj nové príležitosti pre školy, mládežnícke organizácie a inštitúcie vzdelávania dospelých na účely

 • podpory rozvoja zručností,
 • zvýšenia tvorivosti,
 • posilnenia sociálneho začlenenia prostredníctvom umenia.

Výzvy na predkladanie návrhov projektov v týchto oblastiach sa uverejnia začiatkom jesene.
Organizácie, ktoré majú záujem, sa môžu obrátiť na národné agentúry programu Erasmus+.

Na zabezpečenie kontinuity činností v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy je k dispozícii široká škála online vzdelávacích materiálov: