Skip to main content

Nová pravidla týkající se platnosti digitálního certifikátu EU COVID a koordinace bezpečného cestování v EU

Od 1. února 2022 platí nová pravidla, která stanoví závaznou lhůtu pro uznávání certifikátů o očkování používaných pro účely cestování v rámci EU, a to v délce 9 měsíců.

Členské státy musí tyto certifikáty uznávat po dobu 9 měsíců od podání poslední dávky základního očkování. U vakcíny Johnson & Johnson to znamená 270 dní od první a jediné dávky. U dvoudávkové vakcíny to znamená 270 dnů od podání druhé dávky nebo, v souladu s očkovací strategií příslušné země EU, od podání první a jediné dávky po prodělání covidu-19.

Země EU by pro účely cestování v rámci Evropské unie neměly stanovovat jinou lhůtu. Tato standardní doba se nevztahuje na certifikáty u tzv. posilovací dávky.

Daná pravidla se vztahují pouze na certifikáty o očkování používané pro účely cestování v rámci EU. Země Unie mohou při používání digitálního certifikátu EU COVID na svém území uplatňovat odlišná pravidla. Měly by se však přizpůsobit standardní době stanovené na úrovni EU.

Na osobu, která má platný digitální certifikát EU COVID, by se v zásadě neměla vztahovat další omezení, jako jsou testy nebo karanténa, a to bez ohledu na místo, z něhož v rámci EU daná osoba odjíždí.

Osobám bez digitálního certifikátu EU COVID by mělo být umožněno cestovat na základě testu provedeného před odjezdem nebo po příjezdu. Kromě toho může být od nich požadováno, aby podstoupili karanténu či domácí izolaci, pokud přijíždějí ze zvláště postižené (tmavě červené) oblasti.

Veškerá opatření omezující volný pohyb musí být přiměřená a nesmí diskriminovat. Země EU by v zásadě neměly odpírat vstup osobám cestujícím z jiného státu Unie.

Co je digitální certifikát EU COVID?

Digitální certifikát EU COVID je digitální doklad o tom, že osoba buď:

 • již byla proti covidu-19 očkována,
 • obdržela negativní výsledek testu na covid-19, anebo
 • již covid-19 prodělala

Kdo může digitální certifikát EU COVID získat?

 • všichni občané EU a jejich rodinní příslušníci
 • státní příslušníci třetích zemí legálně pobývající v zemích EU nebo mající bydliště na území těchto států, kteří mají právo cestovat do jiných členských států

Jak lze certifikát získat?

Certifikát vystavují vnitrostátní orgány. Mohou je vydat kupříkladu testovací střediska či zdravotnické orgány nebo jej lze přímo vystavit přes portál eHealth.

 • Certifikát o očkování vystavuje stát, kde vám byla vakcína podána.
 • Certifikát o testu vystavuje stát, kde byl test proveden.
 • Certifikát o prodělané nemoci vystavuje stát, v němž se vyléčená osoba nachází.

Informace o tom, jak certifikát získat, by měly poskytnout vnitrostátní zdravotnické orgány.

Digitální verzi lze uložit na mobilním zařízení. Občané mohou rovněž požádat o tištěnou verzi. Obě verze budou obsahovat QR kód se základními informacemi, jakož i digitální podpis zajišťující pravost certifikátu.

Členské státy se dohodly na společném vzoru, který lze použít pro elektronické a tištěné verze, aby se usnadnilo jeho rozpoznávání.

Jak získáte potvrzení od vašeho vnitrostátního zdravotnického orgánu? Zvolte svou zemi na níže uvedené interaktivní mapě a přečtěte si příslušné informace.

Uznávání certifikátů COVID vydaných třetími zeměmi ze strany EU

 

Dosud se do systému EU pro vydávání digitálního certifikátu připojilo 51 zemí (a území), které nejsou členy Unie. Systém je založen na rozhodnutích EU o rovnocennosti.

COVID certifikáty vydané v těchto 51 zemích (a územích) jsou v EU akceptovány za stejných podmínek jako digitální certifikát EU COVID. Podobně je v těchto 51 zemích uznáván digitální certifikát EU COVID.

Jak certifikát funguje?

Digitální certifikát EU COVID je vybaven QR kódem s digitálním podpisem, který jej chrání před paděláním.

Při kontrole certifikátu se QR kód naskenuje a ověří se podpis.

Každý subjekt, který certifikáty vystavuje (např. nemocnice, testovací centrum či zdravotnický orgán), disponuje vlastním digitálním podpisovým klíčem. Všechny podpisové klíče jsou uloženy v bezpečné databázi v každé zemi.

Evropská komise vytvořila ústřední bránu, která umožňuje ověřování podpisů na všech certifikátech v celé EU. Osobní údaje držitele certifikátu bránou neprocházejí, neboť nejsou nezbytné k ověření digitálního podpisu. Evropská komise rovněž pomohla členským státům vyvinout vnitrostátní software a aplikace pro vydávání, uchovávání a ověřování certifikátů a podporovala je v nezbytných testech pro zavedení brány.

Jak certifikát usnadní volný pohyb?

Digitální certifikáty EU COVID jsou akceptovány ve všech členských státech EU. Díky tomu mohou být aktuálně zavedená opatření rušena koordinovaným způsobem.

Držitel digitálního certifikátu EU COVID bude na cestách v zásadě osvobozen od omezení volného pohybu: Členské státy mu nesmějí ukládat další cestovní omezení, pokud nejsou nezbytná a přiměřená pro ochranu veřejného zdraví.

V takovém případě – například v reakci na nové varianty vzbuzující obavy – by daný členský stát musel informovat Komisi a všechny ostatní členské státy a toto rozhodnutí odůvodnit.

Mohou občané, kteří ještě nejsou očkovaní, cestovat do jiné země EU?

Ano. Digitální certifikát EU COVID by měl volný pohyb v rámci EU usnadnit. Není nezbytnou podmínkou pro volný pohyb, který je základním právem v EU.

Bez certifikátu se však na vás mohou vztahovat různá omezení, jako je testování nebo karanténa. Členské státy mohou zavést cestovní omezení. Nejnovější informace najdete na internetové stránce Re-open EU.

Aby nedocházelo k diskriminaci osob, které nejsou očkovány, obsahuje digitální certifikát EU COVID rovněž certifikáty o testu a certifikáty pro osoby, které covid-19 prodělaly. Digitální certifikát EU COVID tak může využít opravdu každý.

V lednu 2022 byla pravidla pro koordinaci bezpečného a volného pohybu v EU aktualizována tak, aby zohledňovala status dané osoby namísto epidemiologické situace na regionální úrovni, s výjimkou oblastí, kde se virus rychle šíří.

Mohou občané zemí mimo EU cestovat do Unie?

Dne 22. února 2022 se Rada EU dohodla na aktualizovaném rámci, který cestování do Unie dále usnadní. Členské státy se dohodly, že tyto aktualizace budou uplatňovat od 1. března 2022.

V rámci tohoto přístupu by cestující ze zemí mimo EU, kteří jsou očkováni vakcínou schválenou EU nebo WHO, měli mít možnost cestovat do Unie za předpokladu, že obdrželi poslední dávku základního očkování nejméně 14 dnů a nejvýše 270 dnů před příjezdem, nebo za předpokladu, že obdrželi tzv. posilovací dávku.

Kromě toho by osoby, které se z covidu-19 uzdravily během 180 dnů před cestou do Unie, měly mít možnost sem přicestovat, pokud mohou prokázat prodělání nemoci digitálním certifikátem EU COVID nebo certifikátem ze své země, který se považuje za rovnocenný digitálnímu certifikátu EU COVID.

Osoby, které cestují ze země nebo území uvedených na speciálním seznamu a které mají doklad o negativním PCR testu, by rovněž měly mít možnost do Unie přicestovat. Rada EU na základě hodnocení zdravotní situace seznam těchto zemí pravidelně přezkoumává a případně ho aktualizuje. Všechny cesty do EU ze zemí uvedených na tomto seznamu by měly být možné bez ohledu na stav očkování.

Kromě toho by občané a obyvatelé EU, jejich rodinní příslušníci a všichni ti, kteří chtějí do Evropy cestovat z nezbytného důvodu, měli mít možnost tak činit i nadále.

Záleží na tom, kterou vakcínou jsme naočkovaní?

Certifikát o očkování bude vystaven každé očkované osobě, bez ohledu na vakcínu. V certifikátu by měl být jasně uveden název podané očkovací látky.

Pokud jde o výjimku z omezení volného pohybu, musí členské státy přijmout pouze certifikáty o očkování, k němuž byla použita některá z vakcín registrovaných v EU. Členské státy se mohou rovněž rozhodnout, že upustí od omezení pro cestující, kteří obdrželi jinou očkovací látku, například tu, která byla zařazena na seznam WHO k nouzovému použití. Pokud jste byli očkováni vakcínou, která není v EU registrována, doporučujeme vám se před cestou informovat, které očkovací látky stát, do něhož se chystáte, akceptuje.

Plně očkované osoby, které jsou držiteli digitální certifikátu EU COVID, by 14 dní poté, co podstoupily poslední dávku očkovací látky proti covidu-19 schválenou pro celou EU, neměly mít povinnost se z důvodu cestování nechat testovat nebo být v karanténě. Totéž platí pro držitele certifikátu z řad osob, které covid-19 prodělaly.

Může být na digitální certifikát EU COVID zapsána taky posilovací dávka?

Většina zemí Unie již začala posilovací dávky proti covidu-19 podávat. Digitální certifikát EU COVID je nutné aktualizovat po podání každé nové dávky. To znamená, že členské státy musí po podání každé další dávky vydat certifikát o očkování také ve formě digitálního certifikátu EU COVID.

Od 1. února 2022 platí nová pravidla, pokud jde o zapisování posilovací dávky do certifikátu. Posilovací dávky se zaznamenávají takto: 3/3 pro posilovací dávku podanou po základním očkování dvěma dávkami nebo 2/1 pro posilovací dávku podanou po očkování jednou dávkou nebo po očkování sestávajícího z jedné dávky dvoudávkové očkovací látky podané uzdravené osobě.

Jak funguje certifikát testu?

Osoby s negativním testem ve formátu digitálního certifikátu EU COVID by měly být osvobozeny od možných karanténních požadavků, s výjimkou případů, kdy pocházejí z oblastí silně zasažených virem. Členské státy se dohodly na standardní době platnosti testů: 72 hodin u testů PCR a 48 hodin u rychlých antigenních testů, pokud je členský stát uznává.

Jaké údaje jsou v digitálním certifikátu EU COVID uvedeny? Jsou tyto údaje dostatečně zabezpečeny?

Digitální certifikát EU COVID obsahuje nezbytné základní informace, jako je jméno a příjmení, datum narození, datum vydání, příslušné informace o očkovací látce / testu / prodělání nemoci a jedinečný identifikátor. Tyto údaje zůstávají na certifikátu a při ověřování v jiném členském státě se neukládají ani neuchovávají.

Certifikáty budou obsahovat pouze omezený soubor nezbytných informací. Navštívené země si jej nemohou ponechat. Kontrolovat se bude pouze platnost a pravost certifikátu, a to ověřením toho, kdo jej vydal a podepsal. Všechny zdravotní údaje zůstávají v rukou členského státu, který digitální certifikát EU COVID vystavil.

Platnost certifikátů

Platný digitální certifikát EU COVID zahrnuje:

certifikát o očkování, pokud od poslední dávky základního očkování uplynulo nejméně 14 a nejvýše 270 dnů nebo pokud osoba obdržela posilovací dávku

NEBO

negativní výsledek testu PCR, který byl získán nejvýše 72 hodin před cestou, nebo negativní výsledek rychlého antigenního testu, který byl získán nejvýše 24 hodin před cestou

NEBO

certifikát o prodělání nemoci, na němž je uvedeno, že od data prvního pozitivního výsledku testu PCR neuplynulo více než 180 dnů

Platnost certifikátů vydaných po podání posilovací dávky

V této fázi Evropská komise nenavrhla žádnou dobu platnosti certifikátů o posilovací dávce. To znamená, že devítiměsíční doba platnosti by se neměla vztahovat na certifikáty vydané po podání posilovací dávky. Lze očekávat, že ochrana získaná přeočkováním může trvat déle než ochrana získaná základním očkováním.

Evropská komise proto bude v této otázce pozorně sledovat nejnovější vědecké důkazy a v pozdější fázi, bude-li to nezbytné, navrhne zavést dobu platnosti rovněž pro certifikáty o přeočkování.

Možné využití certifikátů pro vstup do určitých zařízení

Právo EU se vztahuje na používání digitálního certifikátu EU COVID k usnadnění bezpečného volného pohybu v rámci Unie.

Členské státy však mohou COVID certifikáty využít pro domácí účely, jako je vstup na akce nebo do určitých prostor. Tato možnost ale není na úrovni EU regulována.

V případě, že členský stát přijme systém certifikátů COVID pro vnitrostátní účely, měl by také umožnit používání digitálních certifikátů EU COVID a akceptovat je. Cílem je zajistit, aby lidé, kteří cestují do jiné země Unie, nemuseli žádat o vydání dodatečného národního certifikátu.

Jak dlouho se bude digitální certifikát EU COVID používat?

Nařízení o digitálním certifikátu EU COVID se v současné době uplatňuje od 1. července 2021 po dobu 12 měsíců. V únoru 2022 Evropská komise navrhla jeho prodloužení o jeden rok do 30. června 2023. Zachovají-li členské státy určitá opatření v oblasti veřejného zdraví, měli by cestující při svých cestách po Unii díky prodloužené platnosti nařízení nadále moci digitální certifikát EU COVID využívat.

Platforma Re-open EU: aktuální informace o cestování a zdravotních opatřeních

Platforma uvádí aktuální informace o cestovních a zdravotních opatřeních v evropských zemích, např. požadavcích na karanténu a testy pro osoby na cestách, a pomáhá občanům uplatnit své právo na volný pohyb. Informace jsou pravidelně aktualizovány a jsou k dispozici ve 24 jazycích (za využití strojového překladu). Díky těmto informacím si budete moci naplánovat cesty po Evropě a zároveň zachovat bezpečnost a zdraví.

Platforma Re-open EU

Chronologický přehled

 1. 25. ledna 2022

  Rada EU přijala revidované doporučení o opatřeních zajišťujících koordinaci bezpečného cestování v EU na základě individuální situace osob a nikoli podle regionu původu.

 2. 21. prosince 2021

  Evropská komise přijala předpisy, kterými se stanoví závazné devítiměsíční období pro uznávání certifikátů o očkování pro účely cestování v rámci EU.

 3. 1. července – 12. srpna 2021

  Zaváděcí období: Pokud členský stát ještě není připraven nové certifikáty svým občanům vydávat, lze stále používat ostatní formáty – ty by měly být v ostatních členských státech akceptovány.

 4. 1. července 2021

  Digitální COVID certifikát EU se začíná používat v rámci celé EU.

 5. polovina června 2021

  Revize doporučení Rady o cestování v rámci EU.

 6. 1. – 30. června 2021

  Zahřívací fáze: Členské státy mohou spustit systém osvědčení (na dobrovolné úrovni), a to za předpokladu, že mají k dispozici kapacity na vydávání a ověřování certifikátů a nezbytný právní základ.

 7. 1. června 2021

  Spuštění brány EU Gateway (propojení vnitrostátních systémů).

 8. 20. května 2021

  Evropský parlament a Rada se dohodly na podobě digitálního COVID certifikátu EU.

 9. 7. května 2021

  Komise zahájila pilotní test infrastruktury EU pro interoperabilitu (EU Gateway), která má usnadnit ověřování certifikátů EU.

 10. 22. dubna 2021

  Zástupci členských států se v rámci sítě pro elektronické zdravotnictví dohodli na podobě pokynů, které obsahují hlavní technické specifikace pro realizaci daného systému. Jednalo se o zásadní krok pro vytvoření nezbytné infrastruktury na úrovni EU.

 11. 14. dubna 2021

  Rada odsouhlasila mandát k zahájení jednání o daném návrhu s Evropským parlamentem.

 12. 17. března 2021

  Komise předložila návrh legislativního textu, kterým by se stanovil společný rámec pro certifikát EU.

 13. 27. ledna 2021

  Na základě diskuse mezi Evropskou komisí a členskými státy EU v rámci sítě pro elektronické zdravotnictví, která probíhala od listopadu 2020, byly přijaty pokyny stanovující požadavky na interoperabilitu digitálních certifikátů stvrzujících očkování proti covidu-19.

*Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

Dokumenty