Skip to main content

Sledujte proces tvorby právních předpisů EU

Vývoj navrhovaných právních předpisů EU během celého legislativního procesu může veřejnost sledovat.

Stanovení priorit při tvorbě právních předpisů

Každý rok na podzim Komise představuje svůj pracovní program na nadcházející rok, ve kterém uvádí své politické priority. S Radou a Evropským parlamentem se při tom dohodne na hlavních legislativních prioritách, které pak uvede ve společném výročním prohlášení.

Pracovní program Komise

Společné prohlášení k legislativním prioritám EU na období 2018–2019

Společné prohlášení k legislativním prioritám EU na rok 2017

Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů

Plánování a navrhování právních předpisů

V rámci programu zaměřeného na zlepšování právní úpravy mohou jednotlivci, podniky a skupiny zúčastněných stran sledovat iniciativy Komise ve všech jejich fázích.

Plánované iniciativy Evropské komise

Poslední zveřejněné plány hodnocení a posouzení dopadů nových iniciativ nebo hodnocení

Databáze zpráv o posouzení dopadů a stanovisek Výboru pro kontrolu regulace

Databáze expertních skupin Komise

Přijetí právního předpisu

Zúčastněné strany mají při sledování pokroku iniciativ Komise k dispozici údaje jak o práci evropských institucí, tak o vnitrostátních legislativních postupech. Postup začíná zahájením iniciativy, pokračuje jednáním v Evropském parlamentu a Radě a končí schválením aktu a poté začleněním do vnitrostátního práva jednotlivých států.

Méně podstatné změny právních předpisů, u kterých není nutné provádět celý legislativní postup – tzv. akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty – lze dohledat v různých fázích jejich vzniku.

Legislativní návrhy Evropské komise a posouzení jejich dopadů

Sledování procesu tvorby nového právního předpisu

Databáze stanovisek vnitrostátních parlamentů a odpovědí Komise

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci

Rejstřík projednávání prováděcích aktů ve výborech

Uplatňování práva EU

Lze též dohledat, jaká opatření přijaly členské země EU při začleňování evropské legislativy do vnitrostátních právních předpisů, a dále jednotlivá řízení pro porušení Smlouvy, která Evropská komise v některých případech vede proti členským zemím.

Vnitrostátní prováděcí opatření

Databáze rozhodnutí ohledně porušení Smlouvy

Hodnocení a zkvalitňování stávajících právních předpisů

Evropská Komise nepřetržitě vyhodnocuje, zda právní předpisy EU odpovídají potřebám občanů a podniků a zda jsou efektivní z hlediska nákladů. Již přijaté právní předpisy EU procházejí zjednodušením, aby byly méně zatěžující a snáze se uplatňovaly. Slouží k tomu hodnocení, kontroly účelnosti a program REFIT.

Platforma REFIT sdružuje zkušené odborníky z podnikatelské sféry, sociální partnery, zástupce občanské společnosti a členských států. Poskytuje Komisi poradenství, jak u právních předpisů EU zvýšit účinnost a účelnost, jak zároveň snížit související administrativní zátěž a dosáhnout při tom žádoucích výsledků.

Zjednodušování právních předpisů EU v rámci platformy REFIT

Plánovaná hodnocení a studie – od roku 2015

Výsledky hodnocení v pracovních dokumentech Evropské komise

Zprávy externích konzultantů