Přejít na hlavní obsah

Ochrana soukromí na internetových stránkách spravovaných Evropskou komisí

Úvod

Evropská komise usiluje o ochranu osobních údajů a respektuje vaše soukromí na všech svých internetových stránkách domény europa.eu.

Tato ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů Evropskou komisí vychází z nařízení (EU) 2018/1725.

Politika ochrany soukromí se vztahuje na všechny internetové stránky Evropské komise v rámci domény ec.europa.eu i na interinstitucionální internetové stránky EU na doméně europa.eu, které spravuje Komise. Většinu těchto internetových stránek můžete procházet bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů.  

V některých případech však mohou být vaše osobní údaje vyžadovány za účelem poskytnutí elektronické služby. Jsou-li v takovém případě vyžadovány osobní údaje, najdete o tom podrobnější informace ve zvláštním prohlášení o ochraně osobních údajů na dané internetové stránce. V takovém zvláštním prohlášení o ochraně osobních údajů je uveden i útvar, na který se lze obrátit.

V této souvislosti:

 • u každé elektronické služby zajišťuje soulad se zvláštním prohlášením o ochraně osobních údajů operační správce údajů
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů nezávisle zajišťuje interní uplatňování nařízení v rámci Komise a poskytuje operačním správcům poradenství ohledně jejich povinností
 • Evropský inspektor ochrany údajů jedná jako nezávislý orgán dozoru

Informace obsažené ve zvláštním prohlášení o ochraně soukromí

Při návštěvě jiných internetových stránek Komise budou další zvláštní prohlášení o ochraně osobních údajů obsahovat následující informace o způsobu použití vašich osobních údajů:

 • účel a způsob zpracování vašich osobních údajů
 • na jakém právním základě jsou vaše osobní údaje zpracovávány
 • které osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme?
 • jak dlouho je uchováváme
 • jak jsou chráněny a zabezpečeny
 • kdo má k vašim osobním údajům přístup
 • jaká máte práva a jak je můžete uplatnit
 • na koho se můžete obrátit v případě dotazů či stížností

Elektronické služby (e-service)

E-service na serveru ec.europa.eu je nástroj ke zkvalitnění komunikace mezi občany a Evropskou komisí.

Na internetových stránkách Komise jsou nabízeny 3 typy elektronických služeb:

 • informační služby, které poskytují občanům, sdělovacím prostředkům, podnikům, státní správě a jiným subjektům snadný a efektivní přístup k informacím
 • služby interaktivní komunikace, které umožňují lepší kontakt s občany, podniky, občanskou společností a veřejnými subjekty, a usnadňují tak politické konzultace a mechanismy zpětné vazby
 • transakční služby, které umožňují realizaci všech základních forem transakcí s EU, jako je např. zadávání veřejných zakázek, finanční operace, nábor pracovníků, registrace na akce, objednávky dokumentů atp.

Služba Europa Analytics

Služba Europa Analytics vyhodnocuje efektivnost a účelnost internetových stránek Evropské komise na portálu Europa.

Používání této služby však můžete odmítnout — buď prostřednictvím banneru, který se zobrazí v záhlaví první stránky, kterou navštívíte, nebo přímo na stránkách služby Europa Analytics.

Pokud zvolíte, že nechcete tuto službu používat, nebude to mít na vaše prohlížení internetových stránek portálu Europa žádný dopad.

Další informace o službě Europa Analytics pro internetové stránky Evropské komise

Další informace o službě Europa Analytics pro internetové stránky Evropské unie

IP adresy a ID zařízení

Když vstoupíte na webovou stránku Evropské komise, Evropská komise obdrží jako základní technický požadavek adresu internetového protokolu (IP adresu) nebo ID zařízení použitého k přístupu na daný web.

Bez těchto údajů nebudete schopni zajistit technické spojení mezi vaším zařízením a serverovou infrastrukturou, kterou spravuje Evropská komise, a proto nebudete moci vstoupit na internetové stránky Komise.

Evropská komise uchovává tyto informace pouze po dobu nezbytnou ke splnění požadavku, tj. po dobu trvání spojení při prohlížení stránky. Kromě toho mohou být IP adresy a ID zařízení uloženy po dobu jednoho roku v protokolových souborech operačního prostředí Generálního ředitelství pro informatiku z bezpečnostních nebo jiných důvodů (více informací viz DPR-EC-02886 DIGIT IT security operations and services).

Cookies a třetí strany

Některé internetové stránky Komise na portálu Europa používají „cookies první strany“. Jedná se o cookies vytvořené a řízené Komisí, nikoli žádnou externí organizací.

Další informace o naši politice cookies

Internetové stránky Evropské komise v rámci domény ec.europa.eu mohou odkazovat na stránky třetích stran. K používání obsahu třetích stran na našich internetových stránkách může být nutné přijmout jejich konkrétní podmínky, včetně jejich vlastní politiky týkající se souborů cookie, nad nimiž nemá Komise žádnou kontrolu.

Zabezpečení údajů

Shromážděné osobní údaje uchovává Evropská komise v souladu s rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi.  

Smluvní dodavatelé Komise jsou vázáni zvláštním smluvním ustanovením o zpracovávání vašich údajů jménem Komise a musí garantovat ochranu údajů a důvěrnost v rozsahu vyplývajícím z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2018/1725).

Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo získat přístup k osobním údajům, které o vás Komise uchovává, a požádat o jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, a v některých případech právo vznést námitku proti zpracování nebo právo na přenositelnost údajů. Pokud zpracování probíhá na základě vašeho souhlasu nebo výslovného souhlasu, máte také právo souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě daného souhlasu před jeho odvoláním.

S jakýmikoli dotazy a požadavky týkajícími se zpracování vašich osobních údajů se obracejte na příslušného operačního správce (uvedeného v prohlášení o ochraně osobních údajů týkajícím se konkrétní činnosti zpracování nebo konkrétní elektronické služby).

Kde najdete podrobnější informace

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů zveřejňuje rejstřík všech operací obnášejících zpracování osobních údajů Komisí, jež byly zdokumentovány a které mu byly oznámeny.

Rejstřík najdete na této adrese: https://ec.europa.eu/dpo-register/