Skip to main content
Eiropas zaļais kurss

Mūsu ceļš uz klimatneitralitāti

Eiropas Komisija ir pieņēmusi priekšlikumu paketi, kuras mērķis ir panākt, lai ES klimata, enerģētikas, transporta un nodokļu politika būtu gatava līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par vismaz 55 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Uzziniet vairāk par Eiropas zaļā kursa īstenošanu.

Aktualitātes

Svarīgākie skaitļi

līdz 2050. gadam
Eiropa kļūs par pirmo klimatneitrālo pasaules daļu
vismaz par 55 % mazāk
siltumnīcefekta gāzu emisiju 2030. gadā salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni
3 miljardi
koku tiks iestādīti ES līdz 2030. gadam

Ieguvumi no Eiropas zaļā kursa

Eiropas zaļais kurss uzlabos ES iedzīvotāju un nākamo paaudžu labbūtību un veselību. Mūsu galvenie ieguvumi būs

tīrs gaiss un ūdens, veselīga augsne un bioloģiskā daudzveidība

renovētas, energoefektīvas ēkas

veselīga un cenas ziņā pieejama pārtika

plašāk pieejams sabiedriskais transports

tīrāka enerģija un inovācijas tīru augsto tehnoloģiju jomā

preces, kas kalpo ilgāk un ko var salabot, reciklēt un atkalizmantot

nākotnes prasībām atbilstošas darbvietas un pārejai nepieciešamo prasmju apguve

globāli konkurētspējīga un noturīga industrija

Pie kā mēs strādājam

The island of Samsoe: an example of a self-sufficient community in renewable energy

“REPowerEU”

Cenas ziņā pieejama, droša un ilgtspējīga enerģija Eiropai

Drought - Spain

Klimats

Apņemšanās līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti

The use of Wi-Fi and roaming in train and metro stations, and in public spaces

Transports

Efektīvs, drošs un videi nekaitīgs transports

an employee working on a solar panel

Rūpniecība

Industriālā stratēģija konkurētspējīgai, zaļai un digitālai Eiropai

drawing representing people, trees and a house

Jaunais Eiropas “Bauhaus”

Radoša iniciatīva, kas aptver dažādas nozares un veido saikni starp Eiropas zaļo kursu un mūsu dzīvestelpu un pieredzi

Hronoloģija

 1. 2023. gada 24. janvāris

  Lai vērstos pret savvaļas apputeksnētājkukaiņu satraucošo iznīkšanu Eiropā, Komisija nāk klajā ar paziņojumu “Jaunais kurss attiecībā uz apputeksnētājiem”.

 2. 2022. gada 18. decembris

  ES piekrīt pastiprināt un paplašināt emisijas kvotu tirdzniecību un izveido Sociālo klimata fondu, kurš palīdzēs cilvēkiem pārkārtošanās procesā.

 3. 2022. gada 9. decembris

  Jauni noteikumi par ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas piemērošanu aviācijas nozarē

 4. 2022. gada 6. decembris

  ES vienojas par tiesību aktu, kas vērsts pret globālo atmežošanu un mežu degradāciju, ko izraisa ES ražošana un patēriņš.

 5. 2022. gada 15. novembris
 6. 2022. gada 27. oktobris

  Padome un Eiropas Parlaments panāk provizorisku politisku vienošanos par stingrāku CO2 emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem automobiļiem un furgoniem.

 7. 2022. gada 15. septembris

  Ierosināta ārkārtas tirgus intervence, lai Eiropas iedzīvotājiem samazinātu rēķinus par enerģiju

 8. 2022. gada 20. jūlijs
 9. 2022. gada 22. jūnijs
 10. 2022. gada 18. maijs

  Plāns “REPowerEU”: cenas ziņā pieejama, droša un ilgtspējīga enerģija Eiropai

 11. 2022. gada 22. aprīlis

  Eiropas Komisija pievienojas Eiropas Klimata paktam un apņemas līdz 2030. gadam savas darbības padarīt klimatneitrālas.

 12. 2022. gada 8. marts

  “REPowerEU”: vienota Eiropas rīcība, kas enerģiju padarīs cenas ziņā pieejamāku, drošāku un ilgtspējīgāku

 13. 2021. gada 14. jūlijs
 14. 2021. gada 17. maijs
 15. 2021. gada 18. janvāris
 16. 2020. gada 10. decembris
 17. 2020. gada 9. decembris
 18. 2020. gada 19. novembris
 19. 2020. gada 17. septembris
 20. 2020. gada 8. jūlijs

  Komisija pieņem ES energosistēmas integrācijas stratēģiju un ūdeņraža stratēģiju, kas bruģēs ceļu uz pilnībā dekarbonizētu, efektīvāku un savstarpēji savienotu enerģētikas nozari.

 21. 2020. gada 20. maijs

  Iepazīstināšana ar ES Biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadam, kas palīdzēs aizsargāt planētas trauslos dabas resursus

  Iepazīstināšana ar stratēģiju “No lauka līdz galdam”, kas palīdzēs pārtikas sistēmas padarīt ilgtspējīgākas

 22. 2020. gada 11. marts

  Tiek ierosināts aprites ekonomikas rīcības plāns, kurā galvenā uzmanība veltīta ilgtspējīgai resursu izmantošanai.

 23. 2020. gada 10. marts

  Tiek pieņemta Eiropas industriālā stratēģija – plāns nākotnes izaicinājumiem gatavai ekonomikai.

 24. 2020. gada 4. marts

  Tiek ierosināts Eiropas Klimata akts, kura mērķis ir līdz 2050. gadam panākt Eiropas Savienības klimatneitralitāti.

  Sabiedriskā apspriešana (atvērta līdz 2020. gada 17. jūnijam) par Eiropas klimata paktu, kas apvieno reģionus, vietējās kopienas, pilsonisko sabiedrību, uzņēmumus un skolas

 25. 2019. gada 11. decembris

  Iepazīstināšana ar Eiropas zaļo kursu

Tuvplānā

Dokumenti

 

15 JANVĀRIS 2020
Paziņojums un ceļvedis par Eiropas zaļo kursu
latviešu
(HTML)
Lejupielādēt