Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Европейски зелен пакт

Стремеж да бъдем първия неутрален по отношение на климата континент

Европейската комисия прие набор от предложения, чиято цел е политиките на ЕС в областта на климата, енергетиката, транспорта и данъчното облагане да бъдат пригодени към целта за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. Повече информация за изпълнението на Европейския зелен пакт.

Акценти

Основни данни

Първият неутрален по отношение на климата континент
До 2050 г.
Поне 55 % по-малко
нетни емисии на парникови газове до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г.
3 милиарда
допълнителни дървета ще бъдат засадени в ЕС до 2030 г.

Ползите от Европейския зелен пакт

Европейският зелен пакт ще допринесе за подобряване на благосъстоянието и здравето на гражданите и идните поколения, като осигури:

чист въздух, чиста вода, почва и биологично разнообразие в добро екологично състояние

санирани, енергийно ефективни сгради

здравословна храна на достъпни цени

повече обществен транспорт

по-чиста енергия и авангардни иновации в областта на чистите технологии

по-дълготрайни продукти, които могат да бъдат поправяни, рециклирани и повторно използвани

ориентирани към бъдещето работни места и обучение за придобиване на уменията, необходими за прехода

устойчива и конкурентоспособна в световен мащаб промишленост

Върху какво работим

The island of Samsoe: an example of a self-sufficient community in renewable energy

REPowerEU

Сигурна и устойчива енергия на достъпни цени в Европа

Drought - Spain

Климат

Европа да стане първият неутрален по отношение на климата континент до 2050 г.

The use of Wi-Fi and roaming in train and metro stations, and in public spaces

Транспорт

Осигуряване на ефикасен, безопасен и екологосъобразен транспорт

an employee working on a solar panel

Промишленост

Промишлена стратегия за конкурентоспособна, зелена и цифрова Европа

drawing representing people, trees and a house

„Нов европейски Баухаус“

Творческа и интердисциплинарна инициатива, която свързва Европейския зелен пакт с нашите жилищни пространства и преживявания

Хронология

 1. 24 януари 2023 г.

  Представяне на нов пакт в полза на опрашителите, за да се справим с тревожното намаляване на дивите опрашващи насекоми в Европа.

 2. 18 декември 2022 г.

  ЕС постига споразумение за укрепване и разширяване на търговията с емисии и за създаване на Социален фонд за климата, който да подпомага хората в условията на екологичен преход

 3. 9 декември 2022 г.

  Нови правила за прилагане на системата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) в сектора на въздухоплаването

 4. 6 декември 2022 г.

  ЕС постига споразумение по законодателство за борба с обезлесяването и влошаването на състоянието на горите в световен мащаб, обусловени от производството и потреблението в ЕС

 5. 27 октомври 2022 г.

  Съветът и Европейският парламент постигат предварително политическо споразумение за по-строги стандарти за емисиите на CO2 от нови леки и лекотоварни автомобили

 6. 26 октомври 2022 г.
 7. 15 септември 2022 г.

  Предложение за спешна намеса на пазара с цел намаляване на сметките на европейците

 8. 18 май 2022 г.

  Планът REPowerEU: достъпна, сигурна и устойчива енергия за Европа

 9. 22 април 2022 г.

  Европейската комисия се присъединява към европейския пакт за климата и поема ангажимент всичките ѝ операции да станат неутрални по отношение на климата до 2030 г.

 10. 08 март 2022 г.

  REPowerEU: съвместни европейски действия за по-сигурна и устойчива енергия на достъпни цени

 11. 14 декември 2021 г.
 12. 8 юли 2020 г.

  Приемане на стратегиите на ЕС за интегриране на енергийната система и използване на водорода, за да се проправи пътят към изцяло декарбонизиран, по-ефективен и взаимносвързан енергиен сектор

 13. 20 май 2020 г.

  Представяне на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г., която има за цел защита на уязвимите природни ресурси на нашата планета

  Представяне на стратегията От фермата до трапезата за повишаване на устойчивостта на продоволствените системи

 14. 11 март 2020 г.

  Предложение за план за действие за кръгова икономика с акцент върху устойчивото използване на ресурсите

 15. 10 март 2020 г.

  Приемане на промишлената стратегия за Европа — план за подготвена за бъдещето икономика

 16. 4 март 2020 г.

  Предложение за Европейски закон за климата за постигане на неутрален по отношение на климата Европейски съюз до 2050 г.

  Обществена консултация (до 17 юни 2020 г.) относно европейския пакт за климата с участието на региони, местни общности, представители на гражданското общество, предприятия и училища

 17. 11 декември 2019 г.

  Представяне на Европейския зелен пакт

На фокус

Документи

15 ЯНУАРИ 2020
Съобщение и пътна карта относно Европейския зелен пакт
български
(350.15 KB - HTML)
Изтегляне