Skip to main content

Klimatrīcība un zaļais kurss

Ceļš uz klimatneitralitāti

Lai sasniegtu dekarbonizācijas mērķus, emisijas ir jāsamazina visās nozarēs — no rūpniecības un enerģētikas līdz transportam un lauksaimniecībai. Klimata pārmaiņas ir globāls drauds, un arī reakcijai uz to jābūt globālai. Tāpēc ES sadarbojas ar starptautiskajiem partneriem un sniedz tiem atbalstu klimatrīcības jomā, jo īpaši ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC) un tās Parīzes nolīguma ietvaros. Līdztekus klimata pārmaiņu mazināšanas darbībām ES veic arī klimatadaptācijas pasākumus, lai pielāgotos neizbēgamajai klimata pārmaiņu ietekmei.

Plašāka informācija par ES klimatrīcību

Eiropas Komisija ir pieņēmusi priekšlikumu paketi, kuras mērķis ir panākt, lai ES klimata, enerģētikas, transporta un nodokļu politika būtu gatava līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par vismaz 55 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Plašāka informācija par Eiropas zaļā kursa īstenošanu

Eiropas Komisija ir pievienojusies Eiropas Klimata paktam un apņēmusies līdz 2030. gadam savas darbības padarīt klimatneitrālas. Komisija 2022. gada aprīlī pieņēma Paziņojumu un rīcības plānu par Komisijas zaļināšanu, kuros pauda apņemšanos pakāpeniski samazināt savas siltumnīcefekta gāzu emisijas vismaz par 60 % salīdzinājumā ar 2005. gada līmeni un 2030. gadā atlikušās emisijas kompensēt ar augstas kvalitātes sertificētiem oglekļa piesaistījumiem.

Priekšplānā

Dokumenti

 

18 MARTS 2022
Factsheet: Climate Law
English
(PDF)
Lejupielādēt

 

18 MARTS 2022
Factsheet: Climate Pact
English
(PDF)
Lejupielādēt

 

12 DECEMBRIS 2020
Factsheet: Climate Diplomacy
English
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt

 

17 SEPTEMBRIS 2020
Factsheet: The 2030 Climate Target Plan: A Vision for Europe
English
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt

 

4 MARTS 2020
Komisijas priekšlikums regulai: Eiropas Klimata akts
latviešu
(HTML)
Lejupielādēt