Skip to main content

Tiesību akti

Uzziniet par ES tiesību aktiem un to, kā tos piemēro ES valstu valdības. Informācija par ES Tiesas spriedumiem, konkurences noteikumiem, datu aizsardzību, krāpšanas, pārkāpumu un noziedzības apkarošanu un pārrobežu sadarbību. Iesaistieties, piedaloties sabiedriskajās apspriešanās.