Skip to main content

Talmhaíocht agus an Comhaontú Glas

Córas bia sláintiúil do na daoine agus don phláinéad

Mar gheall ar an nasc idir daoine sláintiúla, sochaithe sláintiúla agus pláinéad sláintiúil, tá córais bhia inbhuanaithe i gcroílár an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, straitéis fáis inbhuanaithe ionchuimsitheach an Aontais. Dearadh í chun dlús a chur leis an ngeilleagar, feabhas a chur ar shláinte daoine agus ar an gcáilíocht saoil, agus aire a thabhairt don dúlra.

Tacaíonn an Comhbheartas Talmhaíochta le córas talmhaíochta agus bia na hEorpa, agus is caighdeán domhanda é cheana féin maidir leis an tsábháilteacht, slándáil an tsoláthair, cothú agus cáilíocht. Anois, ní mór dó a bheith ina chaighdeán domhanda i dtaca leis an inbhuanaitheacht. D’fhéadfadh tairbhí comhshaoil, sláinte agus sóisialta eascairt ón aistriú chuig córas bia inbhuanaithe, sin agus buntáistí eacnamaíocha níos cothroime freisin. Cuirfidh an téarnamh ón bpaindéim ar bhóthar na hinbhuanaitheachta sinn.

Is iad seo a leanas spriocanna an Aontais:

  • slándáil bia a chinntiú agus aghaidh á tabhairt againn ar an athrú aeráide agus ar chaillteanas na bithéagsúlachta
  • lorg comhshaoil agus aeráide chóras bia an Aontais a laghdú
  • athléimneacht chóras bia an Aontais a neartú
  • a bheith ar thús cadhnaíochta san aistriú domhanda i dtreo na hinbhuanaitheachta iomaíche ón bhfeirm go dtí an forc

Ghlac an Coimisiún sraith tograí chun go mbeidh beartais aeráide, fuinnimh, iompair agus chánach an Aontais oiriúnach chun glanastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ar a laghad faoi 2030 i gcomparáid le leibhéil 1990. Tuilleadh eolais maidir leis an gComhaontú Glas don Eoraip a chur i gcrích.

Na príomhscéalta

Doiciméid

 

17 SAMHAIN 2020
Working with Parliament and Council to make the CAP reform fit for the European Green Deal
English
(1.98 MB - PDF)
Íoslódáil
14 EANÁIR 2021
List of potential agricultural practices that eco-schemes could support
English
(PDF)
Íoslódáil
17 SAMHAIN 2020
Questions and answers on the CAP reform
English
(PDF)
Íoslódáil
28 MEITHEAMH 2021
Commission recommendations for Common Agricultural Policy national strategic plans
English
(5.95 KB - HTML)
Íoslódáil
24 MÁRTA 2021
EU Organic Action Plan factsheet
English
(PDF)
Íoslódáil