Skip to main content

Tionscal agus an Comhaontú Glas

Straitéis thionsclaíoch le haghaidh Eoraip atá iomaíoch glas digiteach

Is í an phríomhsprioc atá ann leas a bhaint as féidearthachtaí suntasacha na margaí domhanda i dtaca le teicneolaíochtaí astaíochtaí ísle agus táirgí agus seirbhísí inbhuanaithe chun an aeráidneodracht a bhaint amach faoi 2050. Mar sin féin, is gá an earnáil thionsclaíoch ina hiomláine a shlógadh chun geilleagar aeráidneodrach ciorclach a chur ar bun. Beidh ról le himirt ag gach slabhra luacha tionsclaíoch, earnálacha dianfhuinnimh san áireamh.

Is leis an Straitéis Thionsclaíoch nua don Eoraip a stiúrfar an t-aistriú glas agus an t-aistriú digiteach chun go mbeidh an Eoraip níos iomaíche fós ar an leibhéal domhanda. Cuideoidh sé leis an earnáil thionsclaíoch a lorg carbóin a laghdú trí réitigh inacmhainne ghlan teicneolaíochta a sholáthar agus trí shamhlacha gnó nua a fhorbairt. Leis an Straitéis nuashonraithe atá bunaithe ar na ceachtanna a foghlaimíodh ó phaindéim COVID-19, tá sé mar aidhm ag an Aontas a chinntiú gur féidir le hearnáil thionsclaíoch na hEorpa an t-aistriú glas agus an t-aistriú digiteach brostaithe a stiúradh.

Ghlac an Coimisiún sraith tograí chun go mbeidh beartais aeráide, fuinnimh, iompair agus chánach an Aontais oiriúnach chun glanastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ar a laghad faoi 2030 i gcomparáid le leibhéil 1990. Tuilleadh eolais maidir leis an gComhaontú Glas don Eoraip a chur i gcrích.

Doiciméid

 

10 MÁRTA 2020
A new Industrial Strategy for a globally competitive, green and digital Europe Factsheet
English
(5.95 KB - HTML)
Íoslódáil

 

10 MÁRTA 2020
Unleashing the full potential of European SMEs
English
(5.95 KB - HTML)
Íoslódáil

 

10 MÁRTA 2020
A single market that delivers for businesses and consumers
English
(5.95 KB - HTML)
Íoslódáil