Skip to main content

Il-Liġi tal-Kumpaniji u t-Tmexxija Korporattiva

COVID-19: Deroga temporanja biex il-kumpaniji u l-kooperattivi Ewropej jitħallew jipposponu l-laqgħat ġenerali tagħhom

Fid-29 ta’ April, il-Kummissjoni Ewropea adottat proposta għal deroga temporanja għar-regoli dwar il-Kumpaniji Ewropej (SEs) u s-Soċjetajiet Kooperattivi Ewropej (SCEs). Il-miżuri ta’ konfinament u ta’ tbegħid soċjali li qed japplikaw fl-UE jagħmluha diffiċli biex l-SEs u l-SCEs jorganizzaw il-laqgħat ġenerali tagħhom fi żmien sitt xhur minn tmiem is-sena finanzjarja tagħhom, kif inhu legalment meħtieġ. Id-deroga temporanja se tippermetti lill-SEs u lill-SCEs li jorganizzaw il-laqgħat ġenerali tagħhom fi żmien 12-il xahar mit-tmiem tas-sena finanzjarja, iżda mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2020. 

Regolament tal-Kunsill dwar miżuri temporanji li jikkonċernaw il-laqgħat ġenerali tal-kumpaniji Ewropej (SE) u tas-Soċjetajiet Kooperattivi Ewropej (SCE).

Biex tkun taf aktar dwar l-azzjonijiet kollha meħuda mill-Kummissjoni Ewropea biex tindirizza l-kriżi tal-coronavirus, ara l-paġna tar-Rispons għall-Coronavirus dwar l-Ekonomija 

Ir-regoli tal-UE f’dan il-qasam

L-għan tar-regoli tal-UE f’dan il-qasam hu biex

  • jagħmluha possibbli li n-negozji jistabbilixxu u jwettqu l-operazzjonijiet kullimkien fl-UE

  • jipprovdu protezzjoni lill-azzjonisti u lil partijiet oħrajn li għandhom interess partikolari fil-kumpaniji, bħall-impjegati u l-kredituri

  • jagħmlu n-negozju aktar effiċjenti, kompetittiv u sostenibbli fuq żmien twil

  • jinkoraġġixxu n-negozji bbażati f’pajjiżi differenti tal-UE biex jikkooperaw ma’ xulxin.

Ir-regoli tal-UE dwar ir-rappurtar, l-awditjar u t-trasparenza tal-kumpaniji jikkomplementaw dan il-qafas legali.

Company reporting and auditing

X’qed tagħmel l-UE

I. Ir-regoli dwar il-liġi tal-kumpaniji tal-UE jkopru kwistjonijiet bħall-formazzjoni, ir-rekwiżiti ta’ kapital u ta’ divulgazzjoni, u l-operazzjonijiet (mergers, diviżjonijiet) tal-kumpaniji:

1. Parti kbira tal-liġi tal-kumpaniji tal-UE issa hija kkodifikata f’Direttiva waħda - id-Direttiva 2017/1132 dwar ċerti aspetti tal-liġi tal-kumpaniji.

Id-Direttiva 2019/1151 tal-20 ta’ Ġunju 2019 tkopri dispożizzjonijiet dwar l-użu ta’ għodod u proċessi diġitali fil-liġi dwar il-kumpaniji.
Jenħtieġ li l-Istati Membri jittrasponu din id-Direttiva sa Awwissu 2021 (b’limitu ta’ żmien itwal għal xi dispożizzjonijiet speċifiċi). Id-Direttiva (UE) 2019/2121 tas-27 ta' Novembru 2019 tistabbilixxi regoli ġodda fir-rigward ta' konverżjonijiet, mergers u diviżjonijiet transkonfinali.
 Jenħtieġ li l-Istati Membri jittrasponu din id-Direttiva sa Jannar 2023. Dan is-sett ġdid ta’ regoli se jippermetti lill-kumpaniji jużaw għodod diġitali fil-proċeduri tal-liġi tal-kumpaniji u jirristrutturaw u jiċċaqalqu b’mod transfruntier, filwaqt li jipprovdu salvagwardji b’saħħithom kontra l-frodi u jipproteġu lill-partijiet ikkonċernati. Dawn id-Direttivi l-ġodda jirrevedu u jikkomplementaw id-Direttiva 2017/1132.

2. Id-Direttiva 2012/17/UE u r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/884 jistabbilixxu regoli dwar is-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistru kummerċjali (“BRIS”). Il-BRIS ilha topera mit-8 ta’ Ġunju 2017. Hi tippermetti aċċess elettroniku fl-UE kollha għall-informazzjoni dwar il-kumpaniji u għad-dokumenti maħżuna fir-reġistri kummerċjali tal-Istati Membri permezz tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika. Il-BRIS tippermetti wkoll li r-reġistri kummerċjali jiskambjaw bejniethom notifiki dwar operazzjonijiet transkonfinali u dwar fergħat.

3. Id-Direttiva 2009/102/KE tipprovdi qafas għall-istabbiliment ta’ kumpaniji b’membru wieħed.

4. Żewġ Regolamenti jipprovdu regoli dwar l-entitajiet ġuridiċi tal-UE:Ir-Regolament 2157/2001 jistabbilixxi statut għal Kumpanija Ewropea (Societas Europea jew “SE”),jiġifieri forma ġuridika tal-UE għal kumpaniji pubbliċi b’responsabbiltà limitata, u jippermetti lill-kumpaniji li ġejjin minn Stati Membri differenti jmexxu n-negozju tagħhom fl-UE taħt marka kummerċjali unika Ewropea. Ir-Regolament 2137/85 jistabbilixxi statut għal Grupp Ewropew b’Interess Ekonomiku (GEIE),jiġifieri forma ġuridika tal-UE għal grupp iffurmat minn kumpaniji jew korpi ġuridiċi u/jew persuni fiżiċi li jwettqu attività ekonomika li jkunu ġejjin minn Stati Membri differenti; l-għan ta’ grupp bħal dan huwa li jiffaċilita jew jiżviluppa l-attivitajiet ekonomiċi transkonfinali tal-membri tiegħu. 

II. Ir-regoli tal-liġi tal-kumpaniji tal-UE jindirizzaw ukoll kwistjonijiet ta’ governanza korporattiva, li jiffukaw fuq ir-relazzjonijiet bejn il-maniġment ta’ kumpanija, il-bord, l-azzjonisti u partijiet ikkonċernati oħra, u għalhekk, fuq il-modi kif il-kumpanija hija mmaniġġjata u kkontrollata.

  • Id-Direttiva 2007/36/KE dwar id-drittijiet tal-azzjonisti tistabbilixxi ċerti drittijiet għall-azzjonisti f’kumpaniji elenkati

    Din id-Direttiva ġiet emendata bid-Direttiva (UE) 2017/828, li għandha l-għan li tħeġġeġ aktar involviment fit-tul tal-azzjonisti.

    Barra minn hekk, ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1212 tal-2018 jistabbilixxi rekwiżiti minimi fir-rigward tal-identifikazzjoni tal-azzjonisti, it-trażmissjoni tal-informazzjoni u l-faċilitazzjoni tal-eżerċizzju tad-drittijiet tal-azzjonisti.

  • Id-Direttiva 2004/25/KE dwar offerti ta’ xiri tistabbilixxi standards minimi għal offerti ta’ xiri (jew bidliet ta’ kontroll) li jinvolvu titoli ta’ kumpaniji tal-UE.

III. Il-kwistjonijiet ta’ governanza korporattiva ġew identifikati wkoll bħala qasam importanti li wieħed għandu jiffoka fuqu fil-kuntest tal-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-Kummissjoni dwar il-finanzjament ta’ tkabbir sostenibbli, b'mod partikolari l-Azzjoni 10 tiegħu.

F’konformità mal-objettiv ġenerali tal-Kummissjoni ta’ tranżizzjoni ġusta lejn ekonomija sostenibbli u rkupru sostenibbli wara l-kriżi tal-COVID, il-Komunikazzjoni dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-Pjan ta’ Rkupru tal-Kummissjoni jikkonfermaw l-importanza li s-sostenibbiltà tiġi inkorporata fil-governanza korporattiva. Huwa ppjanat li fl-2021 tiġi proposta inizjattiva ta’ governanza korporattiva sostenibbli. Tnediet konsultazzjoni pubblika miftuħa hawnhekk:Sustainable corporate governance - consultation.

IV. Japplikaw regoli speċifiċi dwar il-governanza korporattiva u r-remunerazzjoni għall-banek u d-ditti tal-investiment. L-għan ta’ dawn ir-regoli huwa li jrażżnu t-teħid ta’ riskju eċċessiv, u b’hekk jgħinu biex tiġi żgurata l-istabbiltà finanzjarja.

Għalhekk, filwaqt li d-ditti tal-investiment sistemiċi jibqgħu taħt ir-regoli bankarji, id-ditti tal-investiment mhux sistemiċi huma soġġetti għal reġim separat. Dan minħabba li l-Kummissjoni sabet li l-qafas prudenzjali għall-banek ma kienx adattat sew għall-mudell kummerċjali ta’ dawn id-ditti tal-investiment.

Gruppi ta’ esperti u pjattaformi ta’ partijiet ikkonċernati

Grupp ta’ Esperti Informali dwar il-Liġi tal-Kumpaniji

Dan il-grupp – li jikkonsisti fi professuri u professjonisti fil-qasam tad-dritt soċjetarju – jagħti pariri lill-Kummissjoni fit-tħejjija ta’ inizjattivi dwar il-liġi tal-kumpaniji. Għal aktar informazzjoni dwar il-ħidma tiegħu ara l-link.

Grupp informali ta’ esperti dwar aspetti tekniċi tal-governanza korporattiva

Dan il-grupp ta’ esperti jassisti lill-Kummissjoni fil-ħidma tagħha dwar l-aspetti tekniċi tal-governanza korporattiva, inklużi l-użu ta’ teknoloġiji moderni tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni fil-governanza korporattiva.

Pjattaforma Online dwar il-Governanza Korporattiva

Dan huwa spazju diġitali għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni u l-iskambju tal-aħjar prattiki dwar għadd ta’ suġġetti differenti ta’ governanza korporattiva, li jvarjaw mill-politika tal-immaniġġjar tal-investituri għas-sostenibbiltà. Il-pjattaforma tinkoraġġixxi djalogu bejn il-kumpaniji, l-investituri, il-partijiet ikkonċernati privati u pubbliċi u tgħin lill-Kummissjoni biex tevalwa jekk il-miżuri ta’ qabel jilħqux l-iskop tagħhom fil-prattika. Biex tkun taf aktar, jekk jogħġbok ibgħat email lil just-cg-op@ec.europa.eu

Studji

Studju dwar id-dmirijiet tad-diretturi u l-governanza korporattiva sostenibbli

Rapport Finali

L-objettiv ta’ dan l-istudju kien li jivvaluta l-kawżi ewlenin ta’ “perspettivi għal żmien qasir” fil-governanza korporattiva, li jiddiskuti r-relazzjoni tagħhom mal-prattiċi attwali tas-suq u/jew mal-oqfsa regolatorji, u li jidentifika soluzzjonijiet possibbli fil-livell tal-UE, anke bil-ħsieb li jsir kontribut għall-kisba tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU u l-għanijiet tal-Ftehim ta’ Pariġi dwar it-tibdil fil-klima.

L-Istudju sab xejra ċara ta’ perspettivi għal żmien qasir fil-fokus tal-kumpaniji tal-UE. Hu identifika l-ixprunaturi ewlenin ta’ din il-kwistjoni, li jvarjaw mill-interpretazzjoni limitata tad-dmirijiet tad-diretturi u l-interess tal-kumpanija bit-tendenza li jiffavorixxu l-massimizzazzjoni fuq żmien qasir tal-valur finanzjarju, permezz ta’ pressjoni dejjem tikber mill-investituri u n-nuqqas ta’ perspettiva strateġika dwar is-sostenibbiltà li tkompli sal-infurzar limitat tad-dmir tad-diretturi li jaġixxu fl-interess fit-tul tal-kumpanija. Sabiex jitwal il-perjodu ta’ żmien fit-teħid tad-deċiżjonijiet korporattiv u biex tiġi promossa governanza korporattiva li hija aktar favorevoli għas-sostenibbiltà, l-Istudju identifika wkoll objettivi speċifiċi li l-intervent tal-UE jista’ jkollu l-għan li jilħaq.

Studju dwar ir-rekwiżiti ta’ diliġenza dovuta tul il-katina ta’ provvista

Rapport Finali

L-istudju jiffoka fuq ir-rekwiżiti ta’ diliġenza dovuta għall-identifikazzjoni, il-prevenzjoni, il-mitigazzjoni u l-qies ta’ impatti korporattivi negattivi (abbużi tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet tat-tfal u l-libertajiet fundamentali, korrimenti gravi fuq il-persuna jew riskji għas-saħħa, ħsara ambjentali, inkluż fir-rigward tal-klima). Hu jeżamina l-prattiki tas-suq u l-oqfsa regolatorji eżistenti kif ukoll l-opzjonijiet li jirregolaw id-diliġenza dovuta fl-operazzjonijiet proprji tal-kumpaniji u permezz tal-katina ta’ provvista tagħhom.

Permezz ta’ riċerka bbażata biss fuq id-dokumentazzjoni, analiżi tal-pajjiżi, intervisti, studji ta’ każijiet u stħarriġ hu jidentifika l-prattiki u l-perċezzjonijiet rigward l-opzjonijiet regolatorji. Il-valutazzjoni tal-opzjonijiet, li jvarjaw minn ebda intervent għal diliġenza dovuta obbligatorja bħala standard legali ta’ kura, tqis l-impatti ekonomiċi, l-impatti fuq l-awtoritajiet pubbliċi, l-impatti soċjali, l-impatti fuq id-drittijiet tal-bniedem u l-impatti fuq l-ambjent.

L-istudju juri li filwaqt li l-istandard ta’ diliġenza dovuta tan-NU dwar il-Prinċipji Gwida dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem qed jiġi introdott fl-istandards legali jew propost fl-Istati Membri, wieħed biss fi tliet negozji fl-UE bħalissa qed iwettaq id-diliġenza dovuta li tqis id-drittijiet tal-bniedem u l-impatti ambjentali kollha. Dawk li wieġbu għall-istħarriġ indikaw li r-regolamentazzjoni fil-livell tal-UE dwar rekwiżit ġenerali ta’ diliġenza dovuta għad-drittijiet tal-bniedem u għall-impatti ambjentali tista’ tipprovdi benefiċċji għan-negozji u l-valutazzjoni tal-opzjonijiet tat ħarsa lejn l-ispejjeż u l-piżijiet amministrattivi ta’ kull approċċ.

Il-kummenti possibbli jistgħu jintbagħtu lil just-cg-op@ec.europa.eu

Studju ta’ Ernst and Young dwar l-Operazzjonijiet Transfruntieri

Assessment and quantification of drivers, problems and impacts related to cross-border transfers of registered offices and cross-border divisions of companies

Dan l-istudju jipprovdi ħarsa ġenerali lejn id-diverġenza tal-approċċi fl-Istati Membri kollha fir-rigward tal-konverżjonijiet u d-diviżjonijiet transfruntiera, il-problemi li jinħolqu minn frammentazzjoni bħal din għall-kumpaniji u l-partijiet ikkonċernati, u d-data statistika relatata.

Studju ta’ Ottimità dwar l-Impatt tad-Diġitalizzazzjoni

Digitalisation of Company Law

Dan l-istudju jippreżenta analiżi komparattiva tal-proċessi fuq il-karti u online li jintużaw fil-kuntest tar-reġistrazzjoni tal-kumpaniji, ix-xoljiment tal-kumpanija, il-preżentazzjoni u l-iżvelar ta’ informazzjoni tal-kumpanija u l-proċedura ta’ merger transkonfinali, u l-impatti li l-użu tal-għodod diġitali għandu fuq iċ-ċertezza legali, il-kwistjonijiet soċjoekonomiċi u l-attivitajiet illegali/frodulenti.

Studju ta’ Everis dwar id-Diġitalizzazzjoni 

Assessment of the impacts of using digital tools in the context of cross-border company operations

Dan l-istudju jippreżenta ħarsa ġenerali fattwali tal-użu tal-għodod diġitali fil-proċeduri tal-liġi tal-kumpaniji fl-UE, inkluża informazzjoni dwar il-benefiċċji, il-limitazzjonijiet u l-isfidi assoċjati ma’ din id-diġitalizzazzjoni.

Studju ta’ Ernst and Young dwar l-identifikazzjoni u l-valutazzjoni ta’ impedimenti legali u prattiċi għall-użu ta’ għodod diġitali għall-interazzjoni bejn il-kumpaniji u l-azzjonisti tagħhom

Studju

L-istudju janalizza l-qafas ġuridiku u l-prattiki attwali fl-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-użu ta’ soluzzjonijiet diġitali fl-interazzjoni bejn il-kumpaniji u l-azzjonisti. Jivvaluta l-impedimenti legali u prattiċi għall-użu ta’ soluzzjonijiet diġitali u kwalunkwe soluzzjoni possibbli.

L-użu ta’ soluzzjonijiet diġitali fil-biċċa l-kbira tal-każijiet huwa meħtieġ jew permess mil-liġijiet nazzjonali. Il-biċċa l-kbira tal-kumpaniji u tal-azzjonisti jużaw soluzzjonijiet diġitali, b’mod partikolari għall-komunikazzjoni ta’ riżoluzzjonijiet adottati f’laqgħat ġenerali u avviżi ta’ laqgħat. L-aktar soluzzjonijiet sikwit użati huma l-emails u s-siti web korporattivi. Anke jekk ikunu jirrikjedu investiment sinifikanti, is-soluzzjonijiet diġitali b’mod ġenerali jippermettu interazzjonijiet aktar veloċi, irħas, aktar konvenjenti, aktar effettivi u aktar sikuri. Ir-riċerka fil-fond dwar għaxar Stati Membri wriet li l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet diġitali aktar adattati għall-ħtiġijiet tal-utenti jiffaċilita b’mod sinifikanti l-adozzjoni tagħhom anke jekk il-qafas ġuridiku ma jkunx partikolarment favorevoli. Ġew identifikati impedimenti għall-użu ta’ soluzzjonijiet diġitali: preġudizzju favur soluzzjonijiet tradizzjonali; nuqqas ta’ effettività tal-qafas ġuridiku; piż addizzjonali għall-użu ta’ soluzzjonijiet diġitali; punti ta’ imblukkar tul il-katina ta’ intermedjarji; riskji relatati mat-teknoloġija magħżula; u n-nuqqas ta’ armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni fl-Istati Membri. Ġew ifformulati wkoll rakkomandazzjonijiet biex jingħelbu dawn l-impedimenti.

Studju ta’ TGS Baltic dwar il-Protezzjoni tal-Azzjonisti Minoritarji

Studju

L-għan tal-istudju huwa li jassisti lill-Kummissjoni Ewropea fil-valutazzjoni tal-politika tal-UE dwar il-protezzjoni tal-azzjonisti minoritarji. L-istudju jinkludi analiżi u valutazzjoni komprensivi tal-qafas ġuridiku ta’ kull Stat Membru u jiffoka fuq il-kategoriji prinċipali kollha tad-drittijiet tal-azzjonisti minoritarji, jiġifieri d-drittijiet ekonomiċi, ta’ kontroll, ta’ informazzjoni, ta’ litigazzjoni u ta’ trattament ugwali. L-istudju jistinka biex jippermetti li dawk li jfasslu l-politika jiksbu stampa aktar ċara tal-liġijiet vinkolanti u mhux vinkolanti tal-Istati Membri kif ukoll tal-każistika. Fit-tħejjija tal-istudju kienu involuti esperti legali nazzjonali kif ukoll partijiet ikkonċernati nazzjonali fl-Istati Membri biex jidentifikaw problemi kemm prattiċi kif ukoll teoretiċi.

L-istudju juri li minkejja s-similaritajiet fil-qafas ġuridiku tad-drittijiet tal-azzjonisti fl-Istati Membri, għad hemm ħafna differenzi kemm fir-regolamentazzjoni kif ukoll fl-infurzar. F’ċerti oqsma, il-liġi tal-UE għandha kontribuzzjoni moderata għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern kif ukoll impatt limitat fuq iċ-ċertezza legali u l-prevedibbiltà.