Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Εταιρικό δίκαιο και εταιρική διακυβέρνηση

COVID-19: Προσωρινή παρέκκλιση που δίνει στις ευρωπαϊκές εταιρείες και συνεταιριστικές εταιρείες τη δυνατότητα αναβολής των γενικών τους συνελεύσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 29 Απριλίου πρόταση για προσωρινή παρέκκλιση από τους κανόνες που διέπουν τις ευρωπαϊκές εταιρείες (SE) και τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες (SCE). Λόγω των μέτρων περιορισμού και τήρησης κοινωνικών αποστάσεων που εφαρμόζονται στην ΕΕ, οι SE και οι SCE δυσκολεύονται να διοργανώσουν τις γενικές συνελεύσεις τους εντός έξι μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους, όπως απαιτείται από τον νόμο. Η συγκεκριμένη προσωρινή παρέκκλιση θα δώσει στις SE και τις SCE τη δυνατότητα διεξαγωγής της γενικής τους συνέλευσης εντός 12 μηνών από το κλείσιμο της εταιρικής χρήσης, αλλά το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

Κανονισμός του Συμβουλίου σχετικά με προσωρινά μέτρα για τις γενικές συνελεύσεις των ευρωπαϊκών εταιρειών (SE) και των ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιρειών (SCE)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλα τα μέτρα που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση της πανδημίας, θα βρείτε στον ιστότοπο για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και ειδικότερα στις σελίδες που αφορούν την Οικονομία. 

Κανόνες της ΕΕ

Σκοπός των κανόνων της ΕΕ σ’ αυτόν τον τομέα είναι:

 • να παρέχουν τη δυνατότητα σύστασης επιχειρήσεων και άσκησης των δραστηριοτήτων τους οπουδήποτε στην ΕΕ

 • να διασφαλίζουν προστασία στους μετόχους και σε άλλα μέρη που έχουν συγκεκριμένα συμφέροντα σε επιχειρήσεις, για παράδειγμα, στους υπαλλήλους και τους πιστωτές

 • να ενισχύουν την αποτελεσματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων σε μακροπρόθεσμη βάση

 • να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων που εδρεύουν σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ.

Οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με την υποβολή εταιρικών εκθέσεων, τον λογιστικό έλεγχο και τη διαφάνεια συμπληρώνουν αυτό το νομικό πλαίσιο.

Company reporting and auditing

Τι κάνει η ΕΕ

I. Οι κανόνες του εταιρικού δικαίου της ΕΕ καλύπτουν θέματα όπως η σύσταση, οι απαιτήσεις για το κεφάλαιο και την κοινοποίηση πληροφοριών, καθώς και εταιρικές πράξεις (συγχωνεύσεις, διασπάσεις):

1. Μεγάλο μέρος του εταιρικού δικαίου της ΕΕ έχει πλέον κωδικοποιηθεί σε μια ενιαία οδηγία – οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου.

Η οδηγία (ΕΕ) 2019/1151 της 20ής Ιουνίου 2019 καλύπτει διατάξεις σχετικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου. Τα κράτη μέλη οφείλουν να μεταφέρουν αυτήν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο μέχρι τον Αύγουστο του 2021 (με μεγαλύτερη προθεσμία για ορισμένες ειδικές διατάξεις). Η οδηγία (ΕΕ) 2019/2121 της 27ης Νοεμβρίου 2019 θεσπίζει νέους κανόνες για τις διασυνοριακές μετατροπές και διασπάσεις και τροποποιεί τους κανόνες για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις. Τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να μεταφέρουν αυτήν την οδηγία μέχρι τον Ιανουάριο του 2023. Αυτό το νέο σύνολο κανόνων δίνει στις εταιρείες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία στις διαδικασίες εταιρικού δικαίου, να αναδιαρθρώνονται και να μεταφέρουν δραστηριότητες εκτός συνόρων και, παράλληλα, παρέχει ισχυρές διασφαλίσεις κατά της απάτης προστατεύοντας τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι νέες οδηγίες αναθεωρούν και συμπληρώνουν την οδηγία 2017/1132.

2. Η οδηγία 2012/17/ΕΕ και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/884 της Επιτροπής θεσπίζουν κανόνες για το σύστημα διασύνδεσης των μητρώων (BRIS). Το BRIS λειτουργεί από τις 8 Ιουνίου 2017. Επιτρέπει την ηλεκτρονική πρόσβαση σε επίπεδο ΕΕ στις πληροφορίες και τα έγγραφα που αποθηκεύονται στα μητρώα επιχειρήσεων των κρατών μελών μέσω της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Επίσης, μέσω του BRIS τα μητρώα επιχειρήσεων μπορούν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους κοινοποιήσεις σχετικά με τις διασυνοριακές δραστηριότητες και τα υποκαταστήματα.

3. Η οδηγία 2009/102/ΕΚ  παρέχει ένα πλαίσιο για τη σύσταση εταιρειών με ένα και μόνο εταίρο.

4. Δύο κανονισμοί προβλέπουν κανόνες για τις νομικές οντότητες της ΕΕ:Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 θεσπίζει το καταστατικό της ευρωπαϊκής εταιρείας (Societas Europea ή SE),δηλαδή, το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για ανώνυμες εταιρείες, και παρέχει σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σε διαφορετικά κράτη μέλη τη δυνατότητα να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της ΕΕ υπό ενιαίο ευρωπαϊκό εμπορικό σήμα. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85 θεσπίζει τους όρους σύστασης Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ),δηλαδή, το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τη σύσταση ομίλου από εταιρείες ή νομικά πρόσωπα ή/και φυσικά πρόσωπα από διαφορετικά κράτη μέλη, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Σκοπός της σύστασης τέτοιων ομίλων είναι η διευκόλυνση ή η ανάπτυξη των διασυνοριακών οικονομικών δραστηριοτήτων των μελών τους. 

ΙΙ. Η εταιρική νομοθεσία της ΕΕ ρυθμίζει επίσης ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, εστιάζοντας στις σχέσεις μεταξύ των μελών της διοίκησης της εταιρείας, του διοικητικού συμβουλίου, των μετόχων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών και, ως εκ τούτου, στους τρόπους διοίκησης και ελέγχου της εταιρείας.

 • Η οδηγία 2007/36/ΕΚ για τα δικαιώματα των μετόχων θεσπίζει ορισμένα δικαιώματα για τους μετόχους εισηγμένων εταιρειών

  Η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 2017/828, η οποία έχει σκοπό να ενθαρρύνει την μακροπρόθεσμη ενεργό συμμετοχή των μετόχων.

  Επιπλέον, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212 της Επιτροπής θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την ταυτοποίηση των μετόχων, τη διαβίβαση πληροφοριών και τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων.

 • Η οδηγία 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς καθορίζει ελάχιστα πρότυπα για τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς (ή για τις αλλαγές του ελέγχου) που αφορούν τίτλους εταιρειών της ΕΕ.

III. Τα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης χαρακτηρίστηκαν επίσης ως σημαντικός τομέας άξιος προσοχής στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης, και ιδίως της δράσης10.

Σύμφωνα με τον γενικό στόχο της Επιτροπής για δίκαιη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία και βιώσιμη ανάκαμψη μετά την κρίση του κορονοϊού, η ανακοίνωση της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο ανάκαμψης της Επιτροπής επιβεβαιώνουν τη σημασία της ενσωμάτωσης της βιωσιμότητας στην εταιρική διακυβέρνηση. Το 2021 πρόκειται να προταθεί πρωτοβουλία βιώσιμης εταιρικής διακυβέρνησης. Μια ανοικτή δημόσια διαβούλευση ξεκινά σ’ αυτή τη διεύθυνση:Sustainable corporate governance - consultation.

IV. Ειδικοί κανόνες για την εταιρική διακυβέρνηση και τις αποδοχές ισχύουν για τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις επενδύσεων. Στόχος των κανόνων αυτών είναι ο περιορισμός  της υπερβολικής ανάληψης κινδύνων και, κατά συνέπεια, η διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

 • Οι κανόνες για την εταιρική διακυβέρνηση και τις αποδοχές σε τράπεζες και συστημικές επιχειρήσεις επενδύσεων περιλαμβάνονται στην οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Οδηγία 2013/36/ΕΕόπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2019/878/ΕΕ) και στον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/876).
 • Οι κανόνες για την εταιρική διακυβέρνηση και τις αποδοχές σε μη συστημικές επιχειρήσεις επενδύσεων περιλαμβάνονται στην οδηγία για τις επιχειρήσεις επενδύσεων (Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034) και στον κανονισμό για τις επιχειρήσεις επενδύσεων (Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2033).

Δηλαδή, ενώ οι συστημικές επιχειρήσεις επενδύσεων εξακολουθούν να διέπονται από τους τραπεζικούς κανόνες, οι μη συστημικές επιχειρήσεις επενδύσεων υπόκεινται σε χωριστό καθεστώς. Αυτό συμβαίνει διότι η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας των τραπεζών δεν ήταν καλά προσαρμοσμένο στο επιχειρηματικό μοντέλο αυτών των επιχειρήσεων επενδύσεων.

Ομάδες εμπειρογνωμόνων και πλατφόρμες ενδιαφερόμενων μερών

Άτυπη ομάδα εμπειρογνωμόνων για το εταιρικό δίκαιο

Η ομάδα αυτή – αποτελούμενη από καθηγητές του εταιρικού δικαίου και επαγγελματίες του τομέα – παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την προετοιμασία πρωτοβουλιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο της θα βρείτε σ’ αυτόν τον σύνδεσμο.

Άτυπη ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις τεχνικές πτυχές της εταιρικής διακυβέρνησης

Η συγκεκριμένη ομάδα εμπειρογνωμόνων βοηθά την Επιτροπή όσον αφορά τις τεχνικές πτυχές της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας στην εταιρική διακυβέρνηση.

Διαδικτυακή πλατφόρμα για την εταιρική διακυβέρνηση

Πρόκειται για έναν ψηφιακό χώρο ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με διάφορα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, από τη διαχείριση των επενδυτών έως τη βιωσιμότητα. Η πλατφόρμα ενθαρρύνει τον διάλογο μεταξύ εταιρειών, επενδυτών, ενδιαφερόμενων μερών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και βοηθά την Επιτροπή να αξιολογεί εάν τα προηγούμενα μέτρα πέτυχαν τον σκοπό τους στην πράξη. Για περισσότερες πληροφορίες, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση just-cg-op@ec.europa.eu

Μελέτες

Μελέτη για τα καθήκοντα των διευθυντών και τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση

Τελική έκθεση

Στόχος της μελέτης αυτής ήταν να αξιολογήσει τις βασικές αιτίες των «βραχυπρόθεσμων εκτιμήσεων» στην εταιρική διακυβέρνηση, να εξετάσει τη σχέση τους με τις τρέχουσες πρακτικές και/ή τα κανονιστικά πλαίσια της αγοράς και να εντοπίσει πιθανές λύσεις σε επίπεδο ΕΕ, με σκοπό να συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Στη μελέτη διαπιστώθηκε σαφής τάση των επιχειρήσεων της ΕΕ για βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις. Εντοπίστηκαν βασικοί παράγοντες για το θέμα αυτό, όπως η στενή ερμηνεία των καθηκόντων των διευθυντών και των συμφερόντων της εταιρείας η οποία οδηγεί στην τάση να ευνοείται η βραχυπρόθεσμη μεγιστοποίηση της οικονομικής αξίας, μέσω αυξανόμενης πίεσης από τους επενδυτές και έλλειψης στρατηγικής προοπτικής βιωσιμότητας, καθώς και η περιορισμένη εφαρμογή της υποχρέωσης των διευθυντών να ενεργούν προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον της εταιρείας. Προκειμένου να επιμηκυνθεί ο χρονικός ορίζοντας για τη λήψη εταιρικών αποφάσεων και να υπάρξει μια εταιρική διακυβέρνηση που να ευνοεί περισσότερο τη βιωσιμότητα, στη μελέτη προσδιορίστηκαν επίσης συγκεκριμένοι στόχοι στους οποίους θα μπορούσε να εστιάσει η παρέμβαση της ΕΕ.

Μελέτη σχετικά με τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού

Τελική έκθεση

Η μελέτη επικεντρώνεται στις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας για τον εντοπισμό, την πρόληψη, τον μετριασμό και την συνεκτίμηση δυσμενών επιπτώσεων λόγω της δραστηριότητας της εταιρείας (παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων του παιδιού και των θεμελιωδών ελευθεριών, σοβαρές σωματικές βλάβες ή κίνδυνοι για την υγεία, περιβαλλοντικές ζημίες, μεταξύ άλλων και όσον αφορά το κλίμα). Εξετάζει τις υφιστάμενες πρακτικές της αγοράς και τα ρυθμιστικά πλαίσια, καθώς και τις επιλογές για τη ρύθμιση της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τις δραστηριότητες των ίδιων των εταιρειών στην αλυσίδα εφοδιασμού τους.

Μέσω έρευνας τεκμηρίωσης, αναλύσεων ανά χώρα, συνεντεύξεων, περιπτωσιολογικών μελετών και δημοσκοπήσεων, η μελέτη εντοπίζει πρακτικές και αντιλήψεις σχετικά με τις ρυθμιστικές επιλογές. Κατά την αξιολόγηση των επιλογών, από την παντελή έλλειψη παρέμβασης έως την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια ως νομικό πρότυπο φροντίδας, εξετάζονται οι οικονομικές επιπτώσεις, οι επιπτώσεις για τις δημόσιες αρχές, τα κοινωνικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Από τη μελέτη προκύπτει ότι, ενώ οι κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για το επίπεδο της δέουσας επιμέλειας ως προς τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα υιοθετούνται ολοένα και περισσότερο ως νομικά πρότυπα ή προτείνονται στα κράτη μέλη, μόνο μία στις τρεις επιχειρήσεις στην ΕΕ ασκεί επί του παρόντος τη δέουσα επιμέλεια που λαμβάνει υπόψη όλες τις επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εξέφρασαν την άποψη ότι η θέσπιση ενωσιακής νομοθεσίας για την επιβολή γενικής υποχρέωσης όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μπορεί να αποφέρει οφέλη για τις επιχειρήσεις. Κατά την αξιολόγηση των επιλογών εξετάστηκαν οι διοικητικές δαπάνες και οι επιβαρύνσεις σχετικά με κάθε προσέγγιση.

Μπορείτε να στείλετε τις παρατηρήσεις σας στη διεύθυνση just-cg-op@ec.europa.eu

Μελέτη της Ernst and Young σχετικά με τις διασυνοριακές εταιρικές πράξεις

Assessment and quantification of drivers, problems and impacts related to cross-border transfers of registered offices and cross-border divisions of companies

Η μελέτη αυτή παρουσιάζει τις διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών μελών σε σχέση με τις διασυνοριακές μετατροπές και διασπάσεις, τα προβλήματα που δημιουργεί αυτός ο κατακερματισμός για τις επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και τα σχετικά στατιστικά στοιχεία.

Μελέτη της Optimity για τις συνέπειες της ψηφιοποίησης

Digitalisation of Company Law

Η μελέτη αυτή παρουσιάζει μια συγκριτική ανάλυση της έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της καταχώρισης ή/και της διάλυσης εταιρειών, της υποβολής και κοινοποίησης εταιρικών πληροφοριών και των διασυνοριακών συγχωνεύσεων, καθώς και τις συνέπειες της χρήσης ψηφιακών εργαλείων για την ασφάλεια δικαίου, τα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα και τις παράνομες/δόλιες πρακτικές.

Μελέτη της Everis για την ψηφιοποίηση 

Assessment of the impacts of using digital tools in the context of cross-border company operations

Η μελέτη αυτή παρουσιάζει τεκμηριωμένη εικόνα της χρήσης ψηφιακών εργαλείων στις διαδικασίες εταιρικού δικαίου σε ολόκληρη την ΕΕ. Παρέχει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη, τους περιορισμούς και τα προβλήματα που συνδέονται με την εν λόγω ψηφιοποίηση.

Μελέτη της Ernst and Young για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των νομικών και πρακτικών εμποδίων στη χρήση ψηφιακών εργαλείων για τις επαφές μεταξύ των εταιρειών και των μετόχων τους

Μελέτη

Η μελέτη αναλύει το ισχύον νομικό πλαίσιο και τις τρέχουσες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών λύσεων για τις επαφές μεταξύ εταιρειών και μετόχων. Αξιολογεί τα νομικά και πρακτικά εμπόδια στη χρήση ψηφιακών λύσεων και τις ενδεχόμενες λύσεις.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η χρήση ψηφιακών λύσεων είτε απαιτείται είτε επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία. Οι εταιρείες και οι μέτοχοι χρησιμοποιούν στην πλειονότητά τους ψηφιακές λύσεις, ιδίως για την κοινοποίηση αποφάσεων γενικών συνελεύσεων και την αποστολή ειδοποιήσεων για τη σύγκληση συνεδριάσεων. Οι πιο διαδεδομένες λύσεις είναι τα ηλεκτρονικά μηνύματα και οι ιστότοποι των επιχειρήσεων. Ακόμη και αν απαιτούν σημαντικές επενδύσεις, οι ψηφιακές λύσεις επιτρέπουν γενικά την ταχύτερη, φθηνότερη, πιο άνετη, αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη επικοινωνία. Διεξοδική έρευνα σε δέκα κράτη μέλη έδειξε ότι η ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων κατάλληλων για τις ανάγκες των χρηστών διευκολύνει σημαντικά την αποδοχή τους, ακόμη και αν το νομικό πλαίσιο δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό. Όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών λύσεων, εντοπίστηκαν τα παρακάτω εμπόδια: μεροληπτική στάση υπέρ των παραδοσιακών λύσεων αναποτελεσματικότητα του νομικού πλαισίου πρόσθετη επιβάρυνση για τη χρήση ψηφιακών λύσεων προβληματικά σημεία στην αλυσίδα διαμεσολαβητών κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιλεγόμενη τεχνολογία και, μη εναρμονισμένη νομοθεσία σε όλα τα κράτη μέλη. Διατυπώνονται επίσης συστάσεις με σκοπό να δοθούν λύσεις σ’ αυτά τα εμπόδια.

Μελέτη της TGS Baltic σχετικά με την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων

Μελέτη

Σκοπός της μελέτης είναι να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αξιολόγηση της πολιτικής της ΕΕ για την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων. Η μελέτη περιλαμβάνει διεξοδική ανάλυση και αξιολόγηση του νομικού πλαισίου κάθε κράτους μέλους και εστιάζει σε όλες τις κύριες κατηγορίες των δικαιωμάτων των μειοψηφούντων μετόχων, ιδίως τα οικονομικά ζητήματα, τους ελέγχους, την ενημέρωση, την επίλυση διαφορών και τα δικαιώματα ίσης μεταχείρισης. Η μελέτη προσπαθεί να δώσει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σαφέστερη εικόνα των δεσμευτικών νόμων, αλλά και των πιο χαλαρών ρυθμίσεων καθώς και της νομολογίας των κρατών μελών. Εθνικοί νομικοί εμπειρογνώμονες καθώς και εθνικοί φορείς των κρατών μελών συμμετείχαν στην εκπόνηση της μελέτης για τον εντοπισμό τόσο των πρακτικών όσο και των θεωρητικών προβλημάτων.

Η μελέτη δείχνει ότι, αν και υπάρχουν ομοιότητες στο νομικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των μετόχων σε όλα τα κράτη μέλη, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές διαφορές όσον αφορά τόσο το κανονιστικό πλαίσιο όσο και την επιβολή των κανόνων. Σε ορισμένους τομείς, το δίκαιο της ΕΕ έχει μέτρια συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και περιορισμένο αντίκτυπο στην ασφάλεια δικαίου και την προβλεψιμότητα.