Skip to main content
Ár ndóigh bheatha Eorpach a chur chun cinn

Ár saoránaigh agus ár luachanna a chosaint

Eolas

Príomhphointe

Príomhfhigiúirí

€4 bhilliún
chun Plean Sáraithe Ailse na hEorpa a chur chun feidhme
€5.5 billiún,
is é sin an méid a shábhálfaidh an tAontas thar tréimhse deich mbliana a bhuí le rochtain níos fearr ar shonraí sláinte agus le malartú na sonraí sin
3.5 milliún duine,
is é sin líon na ndaoine a théann idir Stáit Schengen gach lá

An méid atá ar bun againn faoi láthair

Coronavirus - First vaccinations, Finland

Aontas Sláinte na hEorpa

Sláinte mhuintir na hEorpa a chosaint agus freagairt go comhpháirteach ar ghéarchéimeanna sláinte trasteorann

Police car in front of a government building

Aontas Slándála na hEorpa

Ár saoránaigh a chosaint agus aghaidh a thabhairt ar na dúshláin slándála atá os comhair ár sochaí agus ár ndaonlathas

Old men doing physiotherapy

Straitéis Cúraim Eorpach

Seirbhísí cúraim inacmhainne agus inrochtana a chinntiú agus staid na nglacadóirí cúraim agus na gcúramóirí araon a fheabhsú

Amlíne

  1. 7 Meán Fómhair 2022

Faoi thrácht

Na foilseacháin is déanaí

Réimsí beartais

Oideachas agus oiliúint

Tacaíocht a thabhairt don oideachas san Eoraip trí roinnt tionscnamh agus trí fhóram a sholáthar don chomhar i réimsí amhail beartas scoileanna, an ghairmoiliúint, an t-ardoideachas agus an fhoghlaim aosach.

Meabhairshláinte

Cur chuige cuimsitheach a fhorbairt i leith na meabhairshláinte agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin tríd an Tionscnamh ‘Níos Sláintiúla le Chéile’ agus trí ghníomhaíochtaí ardtionchair a chur chun feidhme, ó chosc réamhghníomhach go cuimsiú sóisialta

Cearta bunúsacha

An t-idirdhealú a chomhrac agus comhionannas inscne a chur chun cinn, go háirithe tríd an smacht reachta agus cearta bunúsacha a chosaint

Comhar breithiúnach

coireanna a chomhrac, cuir i gcás gáinneáil ar dhaoine, an smuigleáil agus an t-éilliú; limistéar Eorpach ceartais a chruthú trí na córais náisiúnta dlí éagsúla a nascadh.

An Smacht Reachta

A bhuí le ráthaíochtaí an smachta reachta, cearta bunúsacha agus luachanna bunúsacha, is féidir dlí an Aontais a chur i bhfeidhm, agus tacaítear le timpeallacht ghnó atá fabhrach don infheistíocht

Leanaí a chosaint ar mhí-úsáid ghnéasach

Tosaíocht de chuid an Aontais is ea an comhrac in aghaidh mí-úsáid ghnéasach leanaí, le straitéis chomhfhreagrach de chuid an Aontais don tréimhse 2020-2025 atá i bhfeidhm ina leagtar amach freagairt chuimsitheach ar na bagairtí méadaitheacha as líne agus ar líne, trí fheabhas a chur ar chosc, ar imscrúdú agus ar chúnamh d’íospartaigh