Skip to main content
©christian42/AdobeStock
Opatrenia EÚ na riešenie energetickej krízy

Neodôvodnená ruská vojenská agresia proti Ukrajine a skutočnosť, že Rusko zneužíva dodávky plynu ako zbraň, vyvolali v EÚ bezprecedentnú energetickú krízu. To spôsobuje prudký nárast cien energie a prináša Európanom ťažkosti. EÚ prijíma rázne opatrenia na riešenie tohto problému.

Čo urobila EÚ na riešenie energetickej krízy

Komisia sa problematikou stúpajúcich cien energie zaoberá už rok. Od invázie Ruska na Ukrajinu a ďalšej militarizácie jeho zdrojov energie sa situácia na trhu s energiou výrazne zhoršila.

Napriek výraznému poklesu ruských dodávok energie – oproti 45 % plynu, ktorý sme doviezli v minulom roku, aktuálny údaj zo septembra 2022 predstavuje len 14 % – sa Európe podarilo nájsť alternatívne dodávky a znížiť svoj dopyt tak, aby sme dokázali kompenzovať tento výpadok.

Prijali sme aj opatrenia na zmiernenie nestálosti trhu a na pomoc občanom a podnikom presmerovaním nadmerných príjmov odvetvia energetiky v ich prospech.

Vďaka súboru nástrojov na riešenie cien energií zaviedli členské štáty mnohé opatrenia na vnútroštátnej úrovni na zmiernenie cenového tlaku na občanov a priemysel. V máji sme prijali plán REPowerEU s cieľom čo najskôr ukončiť našu závislosť od ruských fosílnych palív.

V snahe zaistiť bezpečnosť dodávok energie pre nadchádzajúce zimy sme zaviedli nové minimálne povinnosti v oblasti skladovania plynu a cieľ znížiť dopyt po plyne o 15 %, aby sa dosiahla rovnováha medzi ponukou a dopytom v Európe. Úsilie o úsporu energie a naplnenie zásobníkov zatiaľ prinieslo dobré výsledky.

V septembri 2022 boli prijaté nové opatrenia na zníženie dopytu po elektrine a využitie prebytkov energie v prospech občanov a priemyslu. 

Komisia 18. októbra 2022 navrhla nové opatrenia na spoločný nákup plynu, mechanizmy zastropovania cien a transparentné využívanie infraštruktúry, ako aj na solidaritu medzi členskými štátmi a riadenie dopytu. Zabezpečí sa tým ďalšia stabilita trhu.

Ikony vyhotovené spoločnosťou Pixel perfect z www.flaticon.com.

Kľúčové údaje

o 5 %
povinnosť znížiť dopyt po elektrine počas hodín s najvyššou cenou
o 15 %
znížiť cieľový dopyt po plyne
92 %
úroveň uskladnenia plynu v EÚ

Diverzifikácia našich dodávok

EÚ už niekoľko mesiacov spolupracuje s medzinárodnými partnermi na diverzifikácii dodávok a zabezpečila rekordnú úroveň dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) a vyššie dodávky plynu z plynovodov. 

Dosiahnuté výsledky

 • Podpísané trojstranné memorandum o porozumení medzi EÚ, Egyptom a Izraelom o vývoze zemného plynu do Európy.
 • Memorandum o porozumení s Azerbajdžanom o strategickom partnerstve v oblasti energie.
 • Záväzok USA poskytnúť EÚ v tomto roku ďalších najmenej 15 miliárd kubických metrov LNG.
 • V prvej polovici roka 2022 sa dovoz LNG odinakiaľ ako z Ruska v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku zvýšil o 19 miliárd kubických metrov. Aj dovoz plynu plynovodmi z iných krajín než z Ruska, konkrétne z Nórska, Azerbajdžanu, zo Spojeného kráľovstva a severnej Afriky, vzrástol o 14 miliárd kubických metrov.

Zníženie dopytu

Okrem toho plán obsahuje možnosť vyhlásiť tzv. únijnú výstrahu, ktorá by znamenala povinnosť znížiť dopyt po plyne vo všetkých členských štátoch. Je to jasný signál, že EÚ urobí všetko pre to, aby zaistila bezpečnosť dodávok a chránila svojich spotrebiteľov.

Dosiahnuté výsledky

 • Zníženie našej spotreby plynu približne o 15 %
 • Dodávky ruského plynu klesli zo 40 % na 9 % plynu z plynovodov

Komisia pozorne monitoruje opatrenia na znižovanie dopytu. Z predbežných analýz správ 15 členských štátov vyplýva, že za august a september 2022 je spotreba plynu v EÚ približne o 15 % nižšia, než bola priemerná spotreba v týchto mesiacoch počas predchádzajúcich piatich rokov. Podobné úsilie bude potrebné každý mesiac až do marca 2023. Členské štáty podajú správu o svojom pokroku každé dva mesiace. Komisia je pripravená vyhlásiť únijnú výstrahu či zrevidovať takéto ciele, ak by sa aktuálne opatrenia ukázali ako nepostačujúce.

Nové pravidlá uskladňovania plynu

Uskladňovanie plynu zohráva dôležitú úlohu pri zaistení bezpečnosti dodávok do EÚ – počas bežnej zimy pokrýva 25 – 30 % spotreby plynu v celej EÚ.

Od júna 2022 je zavedený nový právny predpis, podľa ktorého sa vyžaduje, aby sa podzemné zásobníky plynu v EÚ naplnili na 80 % kapacity do 1. novembra 2022 – a na 90 % v nasledujúcich rokoch – s cieľom zabezpečiť dodávky na nadchádzajúcu zimu.

Zobraziť najnovšie údaje.

Dosiahnuté výsledky

 • Zásobníky plynu v EÚ sú teraz naplnené na viac ako 90 %. Vo februári 2022 to bolo 30 % a odvtedy pracujeme s krajinami EÚ na zvyšovaní energetických zásob v Európe.

Spoločný nákup energie

Zníženie účtov pre európske domácnosti a podniky

Prvou odpoveďou na riešenie vysokých cien je zníženie dopytu. To môže ovplyvniť ceny elektriny a dosiahnuť celkové upokojenie trhu. Na základe návrhov Komisie sa členské štáty dohodli na:

 • cieli znížiť celkový odber elektriny o 10 %,
 • povinnosti znížiť dopyt počas hodín s najvyššou cenou o 5 %.

Znížením dopytu po elektrine o 5 % v časoch špičky dokážeme znížiť využívanie plynu na výrobu elektriny približne o 4 % za zimu, a tým zmierniť tlak na ceny.

Príjmový strop pri nízkonákladovej výrobe elektriny

Tzv. inframarginálni výrobcovia elektriny dosahujú nadpriemerné zisky, keďže vysoké ceny plynu zvyšujú veľkoobchodné ceny elektriny, kým ich výrobné náklady zostávajú nízke. Komisia preto navrhla dočasné zastropovanie príjmov v EÚ na 180 EUR za MWh v prípade elektriny vyrábanej prostredníctvom uvádzaných technológií: napríklad jadrové zdroje, zdroje hnedého uhlia a obnoviteľné zdroje.
Všetky príjmy nad touto hranicou pôjdu členským štátom, ktoré ich následne poskytnú spotrebiteľom energie, aby tak zmiernili dosah vysokých cien energie.

Solidárny príspevok od podnikov v oblasti fosílnych palív

Aj ropné, plynové, uhoľné a rafinérske podniky dosiahli v posledných mesiacoch obrovské zisky, a to viac pre narušenie energetických trhov spôsobené inváziou Ruska na Ukrajinu, ako z dôvodu obchodných rozhodnutí alebo investícií. Týchto podnikov sa spomínané opatrenia nedotknú. V záujme solidarity a spravodlivosti musia všetky zdroje energie pomôcť zmierniť vplyv vysokých cien na účty spotrebiteľov. Komisia na dosiahnutie tohto cieľa navrhla zaviesť v roku 2022 dočasný solidárny príspevok z nadmerných ziskov z činností v odvetviach fosílnych palív.

Posilnenie solidarity EÚ

Solidarita je základným kameňom Únie a podporuje efektívnosť jej činnosti. Päť rokov po odsúhlasení nariadenia o bezpečnosti dodávok bolo podpísaných len šesť dvojstranných dohôd o solidarite medzi členskými štátmi zo 40 možných. Takéto tempo je príliš pomalé a Komisia navrhla stanoviť štandardné pravidlá solidarity, ktorými sa zabezpečí, aby členský štát, ktorý je v núdzovej situácii, dostal plyn od ostatných členských štátov za spravodlivú kompenzáciu.

Povinnosť prejaviť solidaritu sa rozšíri aj na nepripojené členské štáty so zariadením LNG za predpokladu, že plyn možno dopraviť do členského štátu, ktorý ho potrebuje.

Investovanie do infraštruktúry

Dosiahnuté výsledky

Podpora domácností a podnikov: nedávne príklady

 • Komisia v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci schválila poľský systém čiastočnej kompenzácie pre energeticky náročné spoločnosti za vyššie ceny elektriny vyplývajúce z nepriamych nákladov na emisie.
 • Komisia schválila opatrenie Španielska vo výške 220 miliónov EUR na podporu spoločnosti Cobra Instalaciones y Servicios, S.A. pri výrobe čistého vodíka. Toto opatrenie má prispieť k dosiahnutiu vodíkovej stratégie EÚ a cieľov Európskej zelenej dohody, pomôcť so znižovaním závislosti od ruských fosílnych palív a zároveň urýchliť zelenú transformáciu podľa plánu REPowerEU.
 • Komisia v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci schválila kapacitný mechanizmus Fínska vo výške 150 miliónov EUR na zaistenie bezpečnosti dodávok elektriny vo Fínsku. Toto opatrenie takisto pomôže znížiť emisie CO₂ v odvetví elektrickej energie v súlade s Európskou zelenou dohodou a prispeje k cieľom plánu REPowerEU znížiť závislosť od ruských fosílnych palív.

Energeticky úsporné opatrenia: ako môžete prispieť

Opatrenia na úsporu energie – časová os

 1. 22. novembra 2022

  Komisia navrhuje nový nástroj na obmedzenie nadmerných cien plynu

 2. 30. septembra 2022

  Dohoda ministrov energetiky o nariadení o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie

 3. 14. septembra 2022

  Návrh nového nariadenia o núdzových situáciách v snahe riešiť vysoké ceny plynu v EÚ a zaručiť bezpečnosť dodávok počas tejto zimy

 4. 26. júla 2022

  Dohoda ministrov energetiky o nariadení o koordinovaných opatreniach na zníženie dopytu po plyne

 5. 20. júla 2022

  Návrh Komisie na nariadenie o koordinovaných opatreniach na zníženie dopytu po plyne a oznámenie „Úspora plynu pre bezpečnú zimu“

 6. 27. júna 2022

  Prijatie nariadenia o uskladňovaní plynu

 7. 18. mája 2022

  Komisia predstavuje plán REPowerEU

 8. 23. marca 2022

  Návrh Komisie na zmenu nariadenia o bezpečnosti dodávok plynu a oznámenie „Bezpečnosť dodávok a dostupné ceny energie“

 9. 8. marca 2022

  Oznámenie „REPowerEU: spoločné európske pravidlá pre cenovo dostupnejšiu, bezpečnejšiu a udržateľnejšiu energiu“

 10. 13. októbra 2021

  Oznámenie „Boj s rastúcimi cenami energie: súbor nástrojov pre opatrenia a podporu“

Dokumenty

 

18 OKTÓBER 2022
Factsheet on EU’s response to the high energy prices and security of supply
English
(HTML)
Stiahnuť

 

18 OKTÓBER 2022
Factsheet - Energy Emergency: preparing, purchasing and protecting the EU together
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

 

14 SEPTEMBER 2022
Emergency Intervention
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

 

18 MÁJ 2022
Factsheet on the International Energy Strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

 

18 MÁJ 2022
Factsheet on Energy Savings
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

 

18 MÁJ 2022
Factsheet on Clean Energy
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

 

13 OKTÓBER 2021
Tackling rising energy prices: A toolbox for action and support
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

 

18 OKTÓBER 2022
EU Energy Market and Energy Prices
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť