Skip to main content
©christian42/AdobeStock
EU's indsats over for energikrisen

Ruslands uberettigede militære aggression mod Ukraine og dets anvendelse af gasforsyninger som våben har ført til en hidtil uset energikrise for EU. Det har medført en kraftig stigning i energipriserne og skabt problemer for europæerne. EU gør en stor indsats for at løse dette problem.

Hvad har EU gjort for at løse energikrisen?

Kommissionen har arbejdet på at løse problemet med de stigende energipriser i det seneste års tid. Siden Rusland invaderede Ukraine og begyndte at bruge energiressourcer som våben, er situationen på energimarkedet blevet betydeligt forværret.

På trods af det store fald i energiforsyningerne fra Rusland — fra 45 % af vores gasimport sidste år til kun 14 % i september 2022 — har EU formået at finde alternative forsyninger og reducere sin efterspørgsel for at kompensere for underskuddet.

Vi har også taget skridt til at mindske markedsvolatiliteten og hjælpe borgerne og virksomhederne ved at omdirigere uforholdsmæssigt store indtægter fra energisektoren til dem.

Takket være værktøjskassen for energipriser har medlemslandene kunnet gøre meget på nationalt plan for at lette prispresset på borgerne og erhvervslivet. I maj vedtog vi REPowerEU-planen for at sætte en stopper for vores afhængighed af russiske fossile brændstoffer så hurtigt som muligt.

For at sikre forsyningen i de kommende vintre har vi indført nye minimumskrav til gaslagring og et mål om at mindske gasefterspørgslen med 15 % for at forbedre balancen mellem udbud og efterspørgsel i Europa. Vores indsats for at spare energi og fylde lagrene har givet gode resultater.

I september 2022 blev der vedtaget nye tiltag for at mindske efterspørgslen efter elektricitet og anvende overskuddet af indtægter i energisektoren til gavn for borgerne og erhvervslivet. 

Den 18. oktober 2022 kom Kommissionen med nye tiltag vedrørende fælles indkøb af gas, prisbegrænsende mekanismer og gennemsigtig infrastrukturanvendelse, solidaritet mellem medlemslandene samt efterspørgselsstyring. Det vil give yderligere stabilitet på markedet.

Ikoner lavet af Pixel perfect på www.flaticon.com

Vigtige mål

5 %
En forpligtelse til at reducere efterspørgslen i spidsbelastningstimerne
15 %
Et mål for reduktion af gasefterspørgslen
92 %.
En forpligtelse til gaslagring i EU

Diversificering af vores forsyninger

EU har i månedsvis arbejdet sammen med internationale partnere om at diversificere forsyningen og har sikret rekordhøje niveauer af LNG-import og øgede leverancer af rørledningsgas. 

Resultater

 • Et trilateralt aftalememorandum mellem EU, Egypten og Israel om eksport af naturgas til Europa
 • Et aftalememorandum med Aserbajdsjan om et strategisk partnerskab på energiområdet
 • Et tilsagn fra USA om at forsyne EU med yderligere mindst 15 mia. kubikmeter LNG i år
 • I første halvdel af 2022 steg importen af ikkerussisk LNG med 19 mia. m³ sammenlignet med samme periode sidste år. Importen via ikkerussiske rørledninger steg også med 14 mia. m³ fra Norge, Aserbajdsjan, Det Forenede Kongerige og Nordafrika.

MINDRE EFTERSPØRGSEL

Desuden omfatter planen en mulighed for at udstede en "EU-varsling", der tvinger alle medlemslandene til at mindske gasforbruget. Det sender et stærkt signal om, at EU vil gøre det nødvendige for at sikre gasforsyningen og beskytte sine forbrugere.

Resultater

 • Vi har mindsket vores gasforbrug med ca. 15 %
 • Vores gasleverancer fra Rusland er faldet fra 40 % til 9 % rørledningsgas

Kommissionen overvåger nøje indsatsen for at mindske efterspørgslen. En foreløbig analyse ud fra 15 medlemslandes oplysninger viser, at EU's gasforbrug i august og september 2022 vil være ca. 15 % lavere end gennemsnittet for de foregående 5 år. Der vil være behov for en lignende indsats hver måned frem til marts 2023. Medlemslandene skal hver anden måned aflægge rapport om deres fremskridt. Kommissionen er parat til at udstede en EU-varsling eller revidere målene, hvis de nuværende tiltag viser sig utilstrækkelige.

Nye regler for gaslagring

Gaslagre er vigtige for at garantere forsyningen i EU og udgør i en normal vinter 25-30 % af den gas, der forbruges i EU.

Fra juni 2022 gælder nye regler om, at de underjordiske gaslagre i EU skal være fyldt op til 80 % af kapaciteten senest den 1. november 2022 – og op til 90 % i de efterfølgende år – for at sikre forsyningen til den kommende vinter.

Se de seneste tal.

Resultater

 • Gaslagrene i EU er nu fyldt op til over 90 % i forhold til 30 % i februar 2022. Siden da har vi arbejdet på, at EU-landene kan øge deres energireserver.

Fælles indkøb af energi

Lavere regninger for husholdninger og virksomheder i EU

Det første svar på problemet med de høje priser er at mindske efterspørgslen. Dette kan påvirke elpriserne og generelt dæmpe markedet. På grundlag af Kommissionens forslag blev medlemslandene enige om:

 • et mål om at mindske den samlede efterspørgsel efter elektricitet med 10 %
 • en forpligtelse til at mindske efterspørgslen i spidsbelastningstimerne med 5 %

Ved at nedbringe efterspørgslen efter elektricitet med 5 % i spidsbelastningsperioder kan gasforbruget til elektricitet reduceres med ca. 4 % til vinter, og presset på priserne mindskes.

Indtægtsloft for billig elproduktion

"Inframarginale" elproducenter har opnået ekstraordinære fortjenester, da høje gaspriser har øget engrosprisen på elektricitet, samtidig med at deres produktionsomkostninger fortsat har været lave. Kommissionen har derfor foreslået et midlertidigt loft for indtægter i EU på 180 EUR pr. MWh elektricitet produceret ved hjælp af bl.a. atomkraft, brunkul og vedvarende energikilder.
Alle indtægter over denne tærskel vil blive opkrævet af medlemslandene og fordelt til energiforbrugerne for at afbøde virkningerne af de høje energipriser.

Solidaritetsbidrag fra virksomheder, der beskæftiger sig med fossile brændstoffer

Olie-, gas-, kul- og raffinaderivirksomheder har også opnået enorme fortjenester i de seneste måneder, hovedsagelig på grund af forstyrrelser på energimarkedet som følge af Ruslands invasion af Ukraine snarere end forretningsmæssige beslutninger eller investeringer. Disse virksomheder påvirkes ikke af ovennævnte foranstaltninger. Af hensyn til solidaritet og retfærdighed skal alle energikilder bidrage til at afbøde de konsekvenser, som høje priser har haft på forbrugernes regninger. Kommissionen har derfor foreslået et midlertidigt solidaritetsbidrag fra fortjenester fra aktiviteter i sektorer for fossile brændstoffer i 2022.

Stærkere solidaritet i EU

Solidaritet er hjørnestenen i EU, og den ligger til grund for alt, EU gør. Fem år efter, at forordningen om forsyningssikkerhed blev vedtaget, er der kun indgået 6 bilaterale solidaritetsaftaler mellem medlemslandene ud af 40 mulige. Det går altså for langsomt, og Kommissionen har foreslået standardregler for solidaritet, som skal sikre, at et medlemsland, der står over for en nødsituation, modtager gas fra de andre til gengæld for en rimelig kompensation.

Forpligtelsen til at udvise solidaritet vil blive udvidet til at omfatte ikkeforbundne medlemslande med LNG-faciliteter, forudsat at gassen kan transporteres til det medlemsland, hvor der er behov for den.

Investering i infrastruktur

Resultater

Støtte til husholdninger og virksomheder: Aktuelle eksempler

 • Kommissionen har i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler godkendt en polsk ordning, der delvis kompenserer energiintensive virksomheder for højere elpriser som følge af indirekte emissionsomkostninger.
 • Kommissionen har godkendt en spansk støtteforanstaltning på 220 mio. EUR til Cobra Instalaciones y Servicios, S.A., som producerer vedvarende brint. Foranstaltningen skal bidrage til at nå målene for EU's brintstrategi og den europæiske grønne pagt og samtidig til at mindske afhængigheden af russiske fossile brændstoffer og fremskynde den grønne omstilling i overensstemmelse med REPowerEU-planen.
 • Kommissionen har i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler godkendt en finsk kapacitetsmekanisme på 150 mio. EUR, der skal bidrage til at sikre elforsyningen i Finland. Foranstaltningen skal også mindske CO2-emissionerne i elsektoren i overensstemmelse med EU's grønne pagt og bidrage til at målene i REPowerEU-planen om at mindske afhængigheden af russiske fossile brændstoffer.

Energibesparelsestiltag: Sådan kan du bidrage

Energibesparelsestiltag – tidslinje

 1. 22. november 2022

  Kommissionen præsenterer et nyt instrument til at begrænse ekstreme stigninger i gaspriserne

 2. 30. september 2022

  Energiministrenes enighed om forordningen om et nødindgreb for at imødegå høje energipriser

 3. 14. september 2022

  Forslag til en ny nødforordning, der skal afhjælpe de høje gaspriser i EU og sikre energiforsyningen til vinter.

 4. 26. juli 2022

  Energiministrenes enighed om forordningen om koordinerede foranstaltninger til reduktion af efterspørgslen efter gas

 5. 20. juli 2022

  Kommissionens forslag til en forordning om koordinerede foranstaltninger til reduktion af efterspørgslen efter gas og meddelelsen "Spar på gassen til en sikker vinter"

 6. 27. juni 2022

  Vedtagelse af forordningen om gaslagring

 7. 18. maj 2022

  Europa-Kommissionen fremlægger REPowerEU-planen

 8. 23. marts 2022

  Kommissionens forslag om ændring af forordningen om gasforsyningssikkerhed og en meddelelse "Forsyningssikkerhed og overkommelige energipriser"

 9. 8. marts 2022

  Meddelelsen "REPowerEU: En fælles europæisk indsats for mere sikker og bæredygtig energi til mere overkommelige priser"

 10. 13. oktober 2021

  Meddelelsen "Håndtering af stigende energipriser: En værktøjskasse for handling og støtte"

Dokumenter

 

18 OKTOBER 2022
Factsheet on EU’s response to the high energy prices and security of supply
English
(HTML)
Download

 

18 OKTOBER 2022
Factsheet - Energy Emergency: preparing, purchasing and protecting the EU together
English
(5.95 KB - HTML)
Download

 

14 SEPTEMBER 2022
Emergency Intervention
English
(5.95 KB - HTML)
Download

 

18 MAJ 2022
Factsheet on the International Energy Strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Download

 

18 MAJ 2022
Factsheet on Energy Savings
English
(5.95 KB - HTML)
Download

 

18 MAJ 2022
Factsheet on Clean Energy
English
(5.95 KB - HTML)
Download

 

13 OKTOBER 2021
Tackling rising energy prices: A toolbox for action and support
English
(5.95 KB - HTML)
Download

 

18 OKTOBER 2022
EU Energy Market and Energy Prices
English
(5.95 KB - HTML)
Download