Skip to main content
©christian42/AdobeStock
EU:n toimet energiakriisin ratkaisemiseksi

Venäjän perusteeton sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan ja kaasutoimitusten käyttäminen aseena ovat aiheuttaneet EU:lle ennennäkemättömän energiakriisin. Energian hinnat ovat nousseet jyrkästi, mikä on ajanut eurooppalaisia taloudelliseen ahdinkoon. EU on ryhtynyt määrätietoisiin toimiin tilanteen korjaamiseksi.

EU:n toteuttamat toimet energiakriisin ratkaisemiseksi

Komissio on etsinyt kuluneen vuoden aikana ratkaisuja energian hintojen nousun tuomiin ongelmiin. Sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja alkoi käyttää energiavarojaan aseena Euroopan kiristämiseksi, energiamarkkinoiden tilanne on heikentynyt merkittävästi.

Vaikka energiatoimitukset Venäjältä ovat vähentyneet huomattavasti (EU:hun Venäjältä tuodun kaasun osuus oli vain 14 % syyskuussa 2022, kun edellisenä vuonna se oli 45 %), Eurooppa on onnistunut löytämään vaihtoehtoisia energialähteitä ja vähentämään kysyntää vajeen kompensoimiseksi.

Komissio on myös toteuttanut toimia rajoittaakseen markkinoiden volatileettia ja ohjannut liialliset energiatulot kansalaisten ja yritysten tukemiseen.

Energian hintavälineistön ansiosta EU-maat ovat toteuttaneet kansallisella tasolla monia toimia kansalaisiin ja teollisuuteen kohdistuvan hintapaineen vähentämiseksi. Komissio hyväksyi toukokuussa REPowerEU-suunnitelman, jonka tarkoituksena on lopettaa mahdollisimman pian riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista.

Kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi tulevina talvina komissio otti käyttöön uudet kaasun varastointia koskevat vähimmäisvelvoitteet ja asetti tavoitteeksi kaasun kysynnän vähentämisen 15 prosentilla, jotta tarjontaa ja kysyntää saadaan tasapainotettua Euroopassa. Pyrkimykset säästää energiaa ja täyttää varastot ovat tähän mennessä tuottaneet hyviä tuloksia.

Syyskuussa 2022 hyväksyttiin uusia toimenpiteitä sähkön kysynnän vähentämiseksi ja energiaylijäämien käyttämiseksi kansalaisten ja teollisuuden hyödyksi. 

Komissio ehdotti 18.10.2022 uusia toimenpiteitä, jotka koskevat kaasun yhteishankintoja, hintarajamekanismeja, infrastruktuurin avointa käyttöä, EU-maiden välistä yhteisvastuuta ja kysynnän hallintaa. Tämä auttaa vakauttamaan markkinoita.

Kuvakkeet: Pixel perfect, www.flaticon.com

Keskeisiä tunnuslukuja

5 %
sähkön kysynnän vähentämisvelvoite huippuhinta-aikoina
15 %
kaasun kysynnän vähentämistavoite
92 %
kaasun varastotaso EU:ssa

Energiansaannin monipuolistaminen

EU on tehnyt yhteistyötä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa energiatoimitusten monipuolistamiseksi, ja nesteytetyn maakaasun tuonti onkin ennätystasolla ja myös putkikaasua toimitetaan aiempaa enemmän. 

Saavutukset

 • EU:n, Egyptin ja Israelin allekirjoittama kolmenvälinen yhteisymmärryspöytäkirja maakaasun viennistä Eurooppaan
 • Azerbaidžanin kanssa tehty yhteisymmärryspöytäkirja strategisesta kumppanuudesta energia-alalla
 • Yhdysvaltojen sitoumus toimittaa EU:lle tänä vuonna vähintään 15 miljardin kuutiometrin lisäerä nesteytettyä maakaasua
 • Vuoden 2022 alkupuoliskolla muualta kuin Venäjältä peräisin olevan nesteytetyn maakaasun tuonti lisääntyi 19 miljardia kuutiometriä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myös putkikaasun tuonti muualta kuin Venäjältä – eli Norjasta, Azerbaidžanista, Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Pohjois-Afrikasta – lisääntyi 14 miljardia kuutiometriä.

Kysynnän vähentäminen

Lisäksi suunnitelmaan sisältyy mahdollisuus asettaa EU hälytystilaan, joka johtaa pakollisiin kaasunkulutuksen vähennyksiin kaikissa EU-maissa. Tämä on vahva osoitus siitä, että EU tekee kaikkensa turvatakseen toimitusvarmuuden ja suojellakseen kuluttajia.

Saavutukset

 • Kaasunkulutus vähentynyt noin 15 prosenttia
 • Venäjän kaasutoimitukset vähentyneet 40 prosentista 9 prosenttiin putkikaasusta

Komissio seuraa tiiviisti kysynnän vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä. 15 EU-maan toimittamien tietojen perusteella tehty alustava analyysi osoittaa, että elo- ja syyskuussa 2022 kaasun kulutus olisi ollut EU:ssa noin 15 prosenttia pienempi kuin edellisten viiden vuoden keskiarvo. Vastaavia toimia tarvitaan kuukausittain maaliskuuhun 2023 asti. EU-maat raportoivat edistymisestään kahden kuukauden välein. Komissio on valmis asettamaan EU:n hälytystilaan tai tarkistamaan vähennystavoitteita, jos nykyiset toimenpiteet osoittautuvat riittämättömiksi.

Uudet kaasun varastointisäännöt

Kaasun varastoinnilla on tärkeä rooli EU:n toimitusvarmuuden takaamisessa, sillä normaalina talvena 25–30 prosenttia koko EU:ssa käytetystä kaasusta tulee varastoista.

Kesäkuussa 2022 annetun uuden lainsäädännön mukaan EU:n maanalaiset kaasuvarastot on täytettävä 80 prosenttiin kapasiteetista 1.11.2022 mennessä – ja 90 prosenttiin sitä seuraavina vuosina – toimitusten varmistamiseksi tulevana talvena.

Ks. tuoreimmat luvut.

Saavutukset

 • Kaasuvarastot EU:ssa ovat nyt yli 90-prosenttisesti täynnä. Helmikuussa 2022 ne olivat 30-prosenttisesti täynnä, ja sen jälkeen komissio ja EU-maat ovat yhdessä kasvattaneet Euroopan energiavarastoja.

Energian yhteisostot

Euroopan kotitalouksien ja yritysten laskujen pienentäminen

Ensimmäinen keino, jolla voidaan puuttua korkeisiin hintoihin, on kysynnän vähentäminen. Se voi vaikuttaa sähkön hintoihin ja rauhoittaa markkinoita yleisemmin. EU-maat ovat sopineet komission ehdotusten pohjalta

 • tavoitteesta vähentää sähkön kokonaiskysyntää 10 prosenttia
 • velvollisuudesta vähentää kysyntää huippuhintatunteina ainakin 5 prosenttia.

Kun sähkön kysyntää huippuaikoina vähennetään 5 prosenttia, vähennetään kaasun käyttöä sähköntuotantoon talven aikana noin 4 prosenttia ja samalla vähennetään myös hintoihin kohdistuvaa painetta.

Tulokatto edulliselle energiantuotannolle

”Inframarginaaliset” sähköntuottajat ovat saaneet poikkeuksellisia voittoja, kun korkeat kaasun hinnat ovat nostaneet sähkön tukkuhintaa mutta tuotantokustannukset ovat pysyneet alhaisina. Komissio on sen vuoksi ehdottanut EU:hun tilapäistä tulokattoa (180 euroa/MWh) sähkölle, jota tuotetaan muun muassa ydinvoiman, ruskohiilen ja uudistuvien energialähteiden avulla.
EU-maat keräävät tätä suuremmat tulot ja ohjaavat ne energiankuluttajille lieventääkseen korkeiden energianhintojen vaikutusta.

Fossiilisia polttoaineita käyttävien yritysten solidaarisuusmaksu

Myös öljy-, kaasu-, hiili- ja jalostamoyritykset ovat viime kuukausina saaneet valtavia voittoja, jotka johtuvat lähinnä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aiheuttamista energiamarkkinoiden häiriöistä eivätkä niinkään liiketoimintapäätöksistä tai investoinneista. Edellä mainitut toimenpiteet eivät vaikuta näihin yrityksiin. Yhteisvastuun ja oikeudenmukaisuuden vuoksi olisi kaikkien energialähteiden avulla pyrittävä lieventämään korkeiden hintojen vaikutusta kuluttajien laskuihin. Tämän vuoksi komissio on ehdottanut tilapäistä solidaarisuusmaksua, joka kerätään fossiilisten polttoaineiden tuottajien ylisuurista voitoista vuonna 2022.

Yhteisvastuun vahvistaminen EU:ssa

Yhteisvastuu on unionin kulmakivi, johon sen toiminnan tehokkuus tukeutuu. Viisi vuotta sen jälkeen, kun toimitusvarmuusasetuksesta sovittiin, EU-maiden välillä on tehty vain kuusi kahdenvälistä yhteisvastuusopimusta, kun niitä olisi ollut mahdollista tehdä 40. Sopimuksia on tehty liian hitaasti, ja komissio on ehdottanut yhteisvastuuta koskevien oletussääntöjen asettamista. Niillä varmistetaan, että hätätilanteessa oleva EU-maa saa kaasua toisilta EU-mailta oikeudenmukaista korvausta vastaan.

Yhteisvastuuvelvoite laajennetaan koskemaan EU-maita, joilla on LNG-varastoja mutta ei putkiyhteyttä muihin maihin, sikäli kuin kaasu on mahdollista siirtää EU-maahan, jossa sitä tarvitaan.

Investoinnit infrastruktuuriin

Saavutukset

Kotitalouksien ja yritysten tukeminen: tuoreita esimerkkejä

 • Komissio on hyväksynyt EU:n valtiontukisääntöjen nojalla Puolan tukiohjelman, jossa energiaintensiiviset yritykset saavat osittaisen korvauksen epäsuorista päästökustannuksista johtuvasta sähkön hinnan noususta.
 • Komissio on hyväksynyt 220 miljoonan euron suuruisen toimenpiteen, jolla Espanja tukee Cobra Instalaciones y Servicios, S.A. -yritystä uusiutuvan vedyn tuotannossa. Toimenpiteellä edistetään EU:n vetystrategian ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamista ja samalla REPowerEU-suunnitelman mukaisesti autetaan vähentämään riippuvuutta Venäjän fossiilisista polttoaineista ja nopeutetaan vihreää siirtymää.
 • Komissio on hyväksynyt EU:n valtiontukisääntöjen nojalla 150 miljoonan euron kapasiteettimekanismin sähkön toimitusvarmuuden turvaamiseksi Suomessa. Toimenpiteellä vähennetään osaltaan myös sähköalan hiilidioksidipäästöjä EU:n vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti ja edistetään REPowerEU-suunnitelman tavoitteita, joiden mukaan riippuvuutta Venäjän fossiilisista polttoaineista on vähennettävä.

Energiansäästövinkkejä kaikille

Energiansäästötoimet – aikajana

 1. 22.11.2022

  Komissio ehdottaa uutta välinettä kaasun kohtuuttomien hintapiikkien rajoittamiseksi

 2. 30.9.2022

  Energiaministerit pääsevät yhteisymmärrykseen asetuksesta, joka koskee korkeiden energian hintojen edellyttämiä hätätoimia

 3. 14.9.2022

  Ehdotus uudeksi hätätila-asetukseksi, joilla puututaan korkeisiin kaasun hintoihin EU:ssa ja varmistetaan kaasun toimitusvarmuus talvella

 4. 26.7.2022

  Energiaministerit pääsevät yhteisymmärrykseen asetuksesta, joka koskee koordinoituja kaasun kysynnän vähentämistoimenpiteitä

 5. 20.7.2022

  Komission ehdotus asetukseksi, joka koskee koordinoituja kaasun kysynnän vähentämistoimenpiteitä, ja tiedonanto ”Kaasua säästöön talven varalle”

 6. 27.6.2022

  Kaasun varastointia koskeva asetus annetaan

 7. 18.5.2022

  Komissio esittelee REPowerEU-suunnitelman

 8. 23.3.2022

  Komission ehdotus kaasun toimitusvarmuutta koskevan asetuksen muuttamiseksi ja tiedonanto ”Toimitusvarmuus ja kohtuulliset energianhinnat”

 9. 8.3.2022

  Tiedonanto ”REPowerEU: Kohtuuhintaisempaa, varmempaa ja kestävämpää energiaa koskevat yhteiset eurooppalaiset toimet”

 10. 13.10.2021

  Tiedonanto ”Energian hintojen nousu: toiminta- ja tukivälineistö”

Asiakirjat

 

18 LOKAKUU 2022
Factsheet on EU’s response to the high energy prices and security of supply
English
(HTML)
Lataa

 

18 LOKAKUU 2022
Factsheet - Energy Emergency: preparing, purchasing and protecting the EU together
English
(5.95 KB - HTML)
Lataa

 

14 SYYSKUU 2022
Emergency Intervention
English
(5.95 KB - HTML)
Lataa

 

18 TOUKOKUU 2022
Factsheet on the International Energy Strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Lataa

 

18 TOUKOKUU 2022
Factsheet on Energy Savings
English
(5.95 KB - HTML)
Lataa

 

18 TOUKOKUU 2022
Factsheet on Clean Energy
English
(5.95 KB - HTML)
Lataa

 

13 LOKAKUU 2021
Tackling rising energy prices: A toolbox for action and support
English
(5.95 KB - HTML)
Lataa

 

18 LOKAKUU 2022
EU Energy Market and Energy Prices
English
(5.95 KB - HTML)
Lataa