Skip to main content
©christian42/AdobeStock
ELi tegevus energiakriisi lahendamiseks

Venemaa põhjendamatu sõjaline agressioon Ukraina vastu ja gaasitarnete relvana kasutamine on tekitanud ELi jaoks enneolematu energiakriisi. Need tegevused on põhjustanud energiahindade järsu tõusu ja seadnud eurooplased raskesse olukorda. EL võtab meetmeid selle olukorra lahendamiseks.

Mida on EL teinud energiakriisi lahendamiseks

Komisjon on viimase aasta jooksul tegelenud energiahindade tõusu ohjeldamisega. Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse ja tema edasist energiaressursside kasutamist relvana on olukord energiaturul palju halvemaks läinud.

Hoolimata Venemaalt pärit energiatarnete märkimisväärsest vähenemisest – eelmisel aastal moodustasid need gaasiimpordist 45%, 2022. aasta septembris vaid 14% –, on Euroopal õnnestunud leida alternatiivseid tarneid ja vähendada nõudlust, et puudujääki tasa teha.

Samuti on võetud meetmeid turu volatiilsuse vähendamiseks ning energiasektori ülemäärased tulud suunatakse ümber inimeste ja ettevõtete aitamiseks.

Tänu energiahindade meetmepaketile on liikmesriigid võtnud riiklikul tasandil mitmeid meetmeid, et leevendada hinnasurvet inimestele ja tööstusettevõtetele. Maikuus võttis EL vastu REPowerEU kava, et võimalikult kiiresti teha lõpp sõltuvusele Venemaa fossiilkütustest.

Tulevasteks talvehooaegadeks valmistudes on EL varustuskindluse tagamiseks kehtestanud gaasi hoiustamise miinimumkohustused. Pakkumise ja nõudluse tasakaalustamiseks on Euroopal eesmärk vähendada gaasinõudlust 15%. Energia säästmiseks ja hoidlate täitmiseks tehtud pingutused on seni andnud häid tulemusi.

Septembris 2022 võeti vastu uued meetmed, et vähendada elektrinõudlust ja kasutada energiasektori ülemäärast kasumit inimeste ja tööstusettevõtete aitamiseks. 

18. oktoobril 2022 tegi komisjon ettepaneku võtta vastu uued meetmed ühiste gaasiostude, hindade piiramise mehhanismide, taristukasutuse läbipaistvuse, liikmesriikidevahelise solidaarsuse ja nõudluse juhtimise kohta. See aitab turgu stabiilsemaks muuta.

Ikooni autor Pixel perfect, www.flaticon.com

Põhinäitajad

5%
kohustus vähendada elektrinõudlust tipphinnaga tundidel
15%
eesmärk vähendada gaasinõudlust
92%
täituvus ELi gaasihoidlates

Liidu energiavarustuse mitmekesistamine

EL on mitme kuu jooksul teinud koostööd rahvusvaheliste partneritega, et mitmekesistada tarneid. Veeldatud maagaasi import ongi rekordilisel tasemel ja torujuhtmegaasi saadakse samuti rohkem kui varem. 

Saavutused

 • Kolmepoolne vastastikuse mõistmise memorandum Euroopa Liidu, Egiptuse ja Iisraeli vahel maagaasi Euroopasse eksportimise kohta.
 • Vastastikuse mõistmise memorandum Aserbaidžaaniga strateegilise energiapartnerluse kohta.
 • USA kohustub tarnima ELile sel aastal veel vähemalt 15 miljardit kuupmeetrit veeldatud maagaasi.
 • 2022. aasta esimesel poolel suurenes muudest riikidest kui Venemaalt pärit veeldatud maagaasi import eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 19 miljardit kuupmeetrit. Norrast, Aserbaidžaanist, Ühendkuningriigist ja Põhja-Aafrikast pärit torujuhtmegaasi import kasvas 14 miljardi kuupmeetri võrra.

Nõudluse vähendamine

Lisaks sisaldab kava võimalust kuulutada välja ELi häireolukord, mis käivitab kohustusliku gaasitarbimise vähendamise kõigis liikmesriikides. See on jõuline signaal sellest, et EL on varustuskindluse ja tarbijate kaitse nimel kõigeks valmis.

Saavutused

 • Gaasitarbimise vähenemine umbes 15%.
 • Venemaa torujuhtmegaasi tarned on vähenenud 40%-lt 9%-le.

Komisjon jälgib tähelepanelikult nõudluse vähendamise meetmeid. 15 liikmesriigi aruannete põhjal tehtud esialgne analüüs näitab, et ELi gaasitarbimine 2022. aasta augustis ja septembris on jäänud eelmise viie aasta keskmisest ligikaudu 15% väiksemaks. Samasuguseid jõupingutusi on tarvis teha igal kuul kuni märtsini 2023. Iga kahe kuu tagant peavad liikmesriigid andma aru oma edusammudest nõudluse vähendamisel. Kui praegustest meetmetest ei piisa, on komisjon valmis aktiveerima ELi häiremehhanismi või vaatama nõudluse vähendamise eesmärgid läbi.

Uued gaasi hoiustamise eeskirjad

Gaasi hoiustamisel on oluline roll ELi varustuskindluse tagamisel – tavalistel talvedel kaetakse hoiustatud gaasiga 25–30% ELis tarbitava gaasi vajadustest.

2022. aasta juunist kehtivad uued õigusnormid, mille kohaselt peavad ELi maa-alused gaasihoidlad 1. novembriks 2022 olema täidetud 80% ulatuses nende mahutavusest (järgnevatel aastatel 90% ulatuses), et tagada tarned eelseisval talvel.

Vt uusimaid andmeid.

Saavutused

 • Gaasihoidlate täituvus ELis on praegu rohkem kui 90%. Veebruaris 2022 oli see 30% ja pärast seda on komisjon koos ELi riikidega vaeva näinud, et Euroopa energiareserve suurendada.

Gaasi ühine ostmine

Euroopa kodumajapidamiste ja ettevõtete energiaarvete vähendamine

Esimene meede kõrgete hindade alandamiseks on nõudluse vähendamine. Sellega saab mõjutada elektrihindu ja turgu üldiselt rahustada. Komisjoni ettepanekute põhjal jõudsid liikmesriigid kokkuleppele järgmises:

 • eesmärk vähendada elektrienergia kogunõudlust 10%
 • kohustus vähendada nõudlust tipphinnaga tundidel 5%

Vähendades elektritarbimist tipptundidel 5%, vähendame gaasitarbimist elektri tootmiseks umbes 4% talve jooksul ning kahandame hinnasurvet.

Ülempiir tulule, mida saadakse madala kuluga toodetud elektrist

Väiksemate piirkuludega elektritootjad on teeninud erakordset kasumit, kuna kõrged gaasihinnad on tõstnud elektrienergia hulgihinda, samal ajal kui tootmiskulud on jäänud madalaks. Seepärast on komisjon teinud ettepaneku kehtestada ELis ajutiselt tulu ülempiir 180 eurot/MWh järgmiste tehnoloogiate abil toodetud elektri puhul: tuumaenergia, pruunsüsi ja taastuvad energiaallikad jms.
Seda taset ületava tulu koguvad liikmesriigid kokku. Nad suunavad selle energiatarbijatele, et leevendada kõrgete energiahindade mõju.

Solidaarsusmeetmed fossiilkütuseid kasutavate ettevõtete poolt

Ka nafta-, gaasi-, söe- ja rafineerimisettevõtted on viimastel kuudel teeninud tohutut kasumit, mis ei ole tingitud äriotsustest või investeeringutest, vaid peamiselt energiaturu häiretest, mida põhjustab Venemaa sissetung Ukrainasse. Eespool nimetatud meetmed neid ettevõtjaid ei mõjuta. Solidaarsuse ja õigluse huvides peavad kõik energiaallikad aitama leevendada mõju, mida kõrged hinnad on avaldanud tarbijate arvetele. Selleks tegi komisjon ettepaneku, et 2022. aastal fossiilkütuste sektoris saadud ülemäärase kasumi arvelt antakse ajutine solidaarsuspanus.

ELi solidaarsuse tugevdamine

Solidaarsus on liidu nurgakivi ja see on liidu tegevuse tulemuslikkuse alus. Viis aastat tagasi lepiti kokku gaasivarustuskindluse määrus. Pärast seda on liikmesriigid allkirjastanud ainult kuus kahepoolset solidaarsuskokkulepet, kuigi neid oleks võinud olla 40. See tempo on liiga aeglane, ja komisjon on teinud ettepaneku kehtestada solidaarsusmeetmete vaike-eeskirjad. Nendega oleks tagatud, et hädaolukorda sattunud liikmesriik saab teistelt gaasi õiglase hüvitise eest.

Solidaarsuskohustust laiendatakse liikmesriikidele, kel puudub ühendus maagaasi veeldusjaamadega, tingimusel et gaasi saab transportida liikmesriiki, kus seda vajatakse.

Investeerimine taristusse

Saavutused

Kodumajapidamiste ja ettevõtete toetamine: uuemad näited

 • Komisjon on ELi riigiabi eeskirjade alusel heaks kiitnud Poola toetuskava, millega energiamahukatele ettevõtetele hüvitatakse osaliselt kõrgem elektrihind, mis tuleneb kaudsetest heitkogustest.
 • Komisjon on heaks kiitnud Hispaania 220 miljoni euro suuruse meetme, millega toetatakse taastuvallikatest vesiniku tootmist ettevõttes Cobra Instalaciones y Servicios, S.A. Meede aitab ellu viia ELi vesinikustrateegia ja Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärke. Samas vähendatakse sõltuvust Venemaa fossiilkütustest ja kiirendatakse rohepööret vastavalt REPowerEU kavale.
 • Komisjon on ELi riigiabi eeskirjade alusel heaks kiitnud Soome 150 miljoni euro suuruse reservvõimsuse mehhanismi, et tagada Soome elektrivarustuskindlus. Meede aitab ka vähendada elektrisektori CO2 heidet, vastavalt Euroopa rohelisele kokkuleppele, ja toetab REPowerEU kava eesmärki vähendada sõltuvust Venemaa fossiilkütustest.

Energia säästmine: kuidas saate anda oma panuse?

Energiasäästumeetmed – ajakava

 1. 22. november 2022

  Komisjon teeb ettepaneku kehtestada gaasihinna ülemäärase tõusu piiramiseks uus mehhanism

 2. 30. september 2022

  Energeetikaministrid leppisid kokku määruses, mis käsitleb erakorralist sekkumist kõrgete energiahindadega tegelemiseks

 3. 14. september 2022

  Ettepanek uue erakorralise määruse kohta, millega ohjeldada gaasihinna tõusu ELis ja tagada sel talvel varustuskindlus

 4. 26. juuli 2022

  Energeetikaministrid leppisid kokku määruses, mis käsitleb kooskõlastatud meetmeid gaasinõudluse vähendamiseks

 5. 20. juuli 2022

  Komisjoni ettepanek võtta vastu määrus kooskõlastatud meetmete kohta gaasinõudluse vähendamiseks ja teatis „Säästame gaasi ohutu talve nimel“

 6. 27. juuni 2022

  Võeti vastu gaasi hoiustamist käsitlev määrus

 7. 18. mai 2022

  Komisjon tutvustab kava „REPowerEU“

 8. 23. märts 2022

  Komisjoni ettepanek muuta gaasivarustuskindluse määrust ja teatis „Varustuskindlus ja taskukohased energiahinnad“

 9. 8. märts 2022

  Teatis „REPowerEU: Euroopa ühismeede taskukohasema, kindlama ja kestlikuma energiavarustuse tagamiseks“

 10. 13. oktoober 2021

  Teatis „Toimetulek energiahindade tõusuga: meetme- ja toetuspakett“

Dokumendid

 

18 OKTOOBER 2022
Factsheet on EU’s response to the high energy prices and security of supply
English
(HTML)
Laadige alla

 

18 OKTOOBER 2022
Factsheet - Energy Emergency: preparing, purchasing and protecting the EU together
English
(5.95 KB - HTML)
Laadige alla

 

14 SEPTEMBER 2022
Emergency Intervention
English
(5.95 KB - HTML)
Laadige alla

 

18 MAI 2022
Factsheet on the International Energy Strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Laadige alla

 

18 MAI 2022
Factsheet on Energy Savings
English
(5.95 KB - HTML)
Laadige alla

 

18 MAI 2022
Factsheet on Clean Energy
English
(5.95 KB - HTML)
Laadige alla

 

13 OKTOOBER 2021
Tackling rising energy prices: A toolbox for action and support
English
(5.95 KB - HTML)
Laadige alla

 

18 OKTOOBER 2022
EU Energy Market and Energy Prices
English
(5.95 KB - HTML)
Laadige alla