Skip to main content
Лого на Европейската комисия
©christian42/AdobeStock
Действия на ЕС за справяне с енергийната криза

ЕС е изправен пред безпрецедентна енергийна криза, причинена от неоправданата военна агресия на Русия срещу Украйна и използването от Русия на газовите доставки като оръжие. Това доведе до рязко покачване на цените на енергията и създаде трудности за европейците. ЕС предприема решителни действия за справяне с този проблем.

Какво направи ЕС за справяне с енергийната криза

През изминалата година Комисията се занимава с въпроса за покачващите се цени на енергията. След нахлуването на Русия в Украйна и по-нататъшното използване от руска страна на енергийните ресурси като оръжие положението на енергийния пазар се влоши значително.

Въпреки значителния спад в руските енергийни доставки — от 45 % от нашия внос на газ през миналата година до едва 14 % през септември 2022 г. — Европа успя да намери алтернативни доставки и намали търсенето си, за да компенсира недостига.

Предприехме също така мерки за смекчаване на нестабилността на пазара и за подпомагане на гражданите и предприятията чрез пренасочване към тях на прекомерните приходи на енергийния сектор.

Благодарение на инструментариума за цените на енергията държавите членки въведоха много мерки на национално равнище за облекчаване на ценовия натиск върху гражданите и промишлеността. През май приехме плана REPowerEU, за да сложим край на зависимостта си от руските изкопаеми горива възможно най-скоро.

За да се гарантира сигурността на доставките за предстоящите зими, въведохме нови задължения за минимално запълване на газохранилищата и цел за намаляване на търсенето на газ с 15 %, за да се уравновеси търсенето и предлагането в Европа. Усилията за пестене на енергия и запълване на хранилищата досега дадоха добри резултати.

През септември 2022 г. бяха приети нови мерки за намаляване на търсенето на електроенергия и за използване на излишъците от енергия в полза на гражданите и промишлеността. 

На 18 октомври 2022 г. Комисията предложи нови мерки за съвместно закупуване на газ, механизми за ограничаване на цените и прозрачно използване на инфраструктурата, както и за солидарност между държавите членки и управление на търсенето. Това ще осигури допълнителна стабилност на пазара.

Иконата е създадена от Pixel perfect чрез www.flaticon.com

Основни данни

5 %
задължение за намаляване на търсенето на електроенергия през часовете на върхови цени
15 %
цел за намаляване на търсенето на газ
92 %
равнище на запълване на газохранилищата в ЕС

Диверсифициране на нашите доставки

В продължение на няколко месеца ЕС работи с международните си партньори за диверсифициране на доставките и осигури рекордни равнища на внос на втечнен природен газ и по-големи обеми доставки по газопроводите. 

Постижения

 • Тристранен меморандум за разбирателство, подписан между ЕС, Египет и Израел относно износа на природен газ за Европа
 • Меморандум за разбирателство с Азербайджан относно стратегическо партньорство в областта на енергетиката
 • Ангажиментът на САЩ да предостави на ЕС допълнително най-малко 15 милиарда кубични метра втечнен природен газ (ВПГ) тази година
 • През първата половина на 2022 г. вносът на втечнен природен газ с произход, различен от Русия, се е увеличил с 19 милиарда кубични метра в сравнение със същия период на миналата година. Вносът по газопроводи с произход, различен от Русия, също се е увеличил с 14 млрд. кубични метра, като газът идва от Норвегия, Азербайджан, Обединеното кралство и Северна Африка.

Намаляване на търсенето

Освен това планът включва възможността за обявяване на състояние на тревога в ЕС, което да доведе до задължително намаляване на потреблението на газ във всички държави членки. Това е силен сигнал, че ЕС ще направи всичко необходимо, за да гарантира сигурността на доставките си и да защити своите потребители.

Постижения

 • Намаляване на нашето потребление на газ с около 15 %
 • Руските доставки на газ са спаднали от 40 % на 9 % от тръбопроводния газ

Комисията следи отблизо мерките за намаляване на търсенето. Предварителният анализ въз основа на докладите на държавите членки показва, че през август и септември 2022 г. потреблението на газ в ЕС e било с около 15 % по-ниско от средното за предходните 5 години. Подобни усилия ще са необходими всеки месец до март 2023 г. Държавите членки ще докладват за напредъка си на всеки два месеца. Комисията е готова да обяви предупреждение на равнище ЕС или да преразгледа тези цели, ако настоящите мерки се окажат недостатъчни.

Нови правила за запълване на газохранилищата

Газохранилищата играят важна роля за гарантиране на сигурността на доставките в ЕС, като покриват в нормални зими 25 — 30 % от потреблението на газ в ЕС.

От юни 2022 г. съществува ново законодателство, което изисква подземните газохранилища в ЕС да бъдат запълнени до 80 % от капацитета до 1 ноември 2022 г. и до 90 % през следващите години, за да се гарантират доставките за следващата зима.

Вижте последните данни.

Постижения

 • Понастоящем равнището на запълване на газохранилищата в ЕС е над 90 %. През февруари 2022 г. то беше 30 %, но оттогава работим с държавите от ЕС за увеличаване на енергийните резерви на Европа

Съвместно закупуване на енергия

Намаляване на сметките за европейските домакинства и предприятия

Първата стъпка за справяне с високите цени е намаляването на търсенето. По този начин може да се окаже въздействие върху цените на електроенергията и да се постигне общ уравновесяващ ефект върху пазара. Въз основа на предложенията на Комисията държавите членки постигнаха съгласие по:

 • цел за намаляване на общото потребление на електроенергия с 10 %
 • задължение за намаляване с 5 % на потреблението през пиковите часове, когато цените са най-високи

Чрез намаляване с 5 % на енергопотреблението в пиковите часове се намалява използването на газ за производството на електрическа енергия през зимата с около 4 % и се понижава натискът върху цените.

Таван за приходите от производство на енергия на ниски цени

Подпределните производители на електроенергия реализираха изключителни печалби, тъй като високите цени на газа доведоха до повишаване на цената на едро на електроенергията, докато разходите им за производство останаха ниски. Затова Комисията предлага временен таван за приходите в ЕС от 180 евро за MWh електроенергия, произведена от следните технологии: ядрена, лигнит, възобновяеми източници и други.
Всички приходи над този таван ще бъдат събирани от държавите членки и пренасочвани към потребителите на енергия, за да се смекчи въздействието на високите енергийни цени.

Солидарен принос от дружествата в областта на изкопаемите горива

Нефтените, газовите, въглищните дружества и рафинериите също са реализирали огромни печалби през последните месеци, и то главно поради смущенията на енергийния пазар, предизвикани от руското нашествие в Украйна, а не въз основа на бизнес решения или инвестиции. Тези дружества не са засегнати от горепосочените мерки. В интерес на солидарността и справедливостта всички енергийни източници трябва да допринесат за смекчаване на въздействието на високите цени върху сметките на потребителите. За да се постигне това, Комисията предложи временна солидарна вноска от допълнителните печалби, натрупани през 2022 г. от дейности в секторите на изкопаемите горива.

Укрепване на солидарността на ЕС

Солидарността е крайъгълният камък на Съюза и е в основата на ефективността на неговите действия. Пет години след постигането на съгласие по Регламента за сигурността на снабдяването са подписани едва 6 двустранни споразумения за солидарност между държавите членки от общо 40 възможни. Това е твърде бавно темпо и Комисията предложи да се определят правила за солидарност по подразбиране, които ще гарантират, че държава членка, изправена пред извънредна ситуация, ще получи газ от другите в замяна на справедливо обезщетение.

Задължението за солидарност ще бъде разширено, така че да обхване несвързаните с газопроводи държави членки, които обаче разполагат със съоръжения за ВПГ, при условие че газът може да бъде транспортиран до държавата членка, в която е необходим.

Инвестиции в инфраструктурата

Постижения

Подкрепа за домакинствата и предприятията: скорошни примери

 • Комисията одобри, съгласно правилата на ЕС за държавната помощ, полска схема за частично компенсиране на енергоемките предприятия за по-високите цени на електроенергията в резултат на непреките разходи за емисии.
 • Комисията одобри испанска мярка в размер на 220 млн. евро за подпомагане на Cobra Instalaciones y Servicios, S.A. в производството на водород от възобновяеми източници. Мярката допринася за постигането на целите на стратегията на ЕС за водорода и на Европейския зелен пакт, като същевременно спомага за намаляване на зависимостта от руските изкопаеми горива и за бързото постигане на напредък в екологичния преход в съответствие с плана REPowerEU.
 • Съгласно правилата на ЕС за държавната помощ Комисията одобри финландски механизъм за капацитет на стойност 150 млн. евро за гарантиране на сигурността на доставките на електроенергия във Финландия. Мярката също така ще спомогне за намаляване на емисиите на CO2 в електроенергийния сектор в съответствие с Европейския зелен пакт и ще допринесе за постигането на целите на плана REPowerEU за намаляване на зависимостта от руските изкопаеми горива.

Действия за икономия на енергия: как можете да участвате

Действия за икономия на енергия - график

 1. 22 ноември 2022 г.

  Комисията предлага нов инструмент за ограничаване на прекомерните скокове в цените на газа

 2. 30 септември 2022 г.

  Споразумение на министрите на енергетиката по Регламента относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията

 3. 14 септември 2022 г.

  Предложение за нов регламент за извънредни мерки за справяне с високите цени на газа в ЕС и за гарантиране на сигурността на доставките през тази зима

 4. 26 юли 2022 г.

  Споразумение на министрите на енергетиката по Регламента относно координирани мерки за намаляване на търсенето на газ

 5. 20 юли 2022 г.

  Предложение на Комисията за Регламент относно координирани мерки за намаляване на търсенето на газ и съобщение „Да пестим газ за безпроблемна зима“

 6. 27 юни 2022 г.

  Приемане на Регламента за съхранение на газ

 7. 18 май 2022 г.

  Комисията представя плана REPowerEU

 8. 23 март 2022 г.

  Предложение на Комисията за изменение на Регламента относно сигурността на доставките на газ и съобщение „Сигурност на доставките и достъпни цени на енергията“

 9. 8 март 2022 г.

  Съобщение „REPowerEU“: съвместни европейски действия за по-сигурна и устойчива енергия на достъпни цени“

 10. 13 октомври 2021 г.

  Съобщение „Справяне с нарастващите цени на енергията: набор от мерки за действие и подкрепа“

 11. 13 октомври 2021 г.

  Съобщение „Справяне с нарастващите цени на енергията: набор от мерки за действие и подкрепа“

Документи

 

18 ОКТОМВРИ 2022
Factsheet on EU’s response to the high energy prices and security of supply
English
(HTML)
Изтегляне

 

18 ОКТОМВРИ 2022
Factsheet - Energy Emergency: preparing, purchasing and protecting the EU together
English
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне

 

14 СЕПТЕМВРИ 2022
Emergency Intervention
English
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне

 

18 МАЙ 2022
Factsheet on the International Energy Strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне

 

18 МАЙ 2022
Factsheet on Energy Savings
English
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне

 

18 МАЙ 2022
Factsheet on Clean Energy
English
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне

 

13 ОКТОМВРИ 2021
Tackling rising energy prices: A toolbox for action and support
English
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне

 

18 ОКТОМВРИ 2022
EU Energy Market and Energy Prices
English
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне