Skip to main content

Lepšia právna regulácia: prečo a ako

V súčasnosti prijímané politiky a právne predpisy EÚ budú mať vplyv na občanov a podniky ďalších generácií. Program lepšej právnej regulácie zabezpečuje transparentnú tvorbu právnych predpisov EÚ založenú na faktoch na základe názorov tých, ktorých sa to môže týkať. Komisia neustále vyhodnocuje a zlepšuje právne predpisy EÚ, pričom sa zameriava na oblasti, v ktorých je to najdôležitejšie.

Ciele programu lepšej právnej regulácie

  • Opatrenia EÚ založené na faktoch
  • Zjednodušenie a zlepšenie právnych predpisov EÚ
  • Zapojenie občanov, podnikov a zainteresovaných strán do rozhodovacieho procesu

Aké opatrenia prijíma Komisia?

Európska komisia je zodpovedná za plánovanie, prípravu a navrhovanie nových právnych predpisov a politík EÚ. Činnosť sa riadi ročným pracovným programom Komisie. Komisia pri navrhovaní právnych predpisov posudzuje ich očakávaný vplyv. Strategický výhľad je kľúčovým prvkom pri tvorbe nadčasových politík vo všetkých odvetviach s osobitným zameraním na ekológiu, digitálnu transformáciu, geopolitiku a sociálno-ekonomickú oblasť.

Komisia je takisto zodpovedná za hodnotenie právnych predpisov EÚ a podľa potreby aj za navrhovanie zlepšení. Komisia naďalej monitoruje vykonávanie a uplatňovanie predpisov v členských štátoch.

V snahe posilniť obnovu hospodárstva v Európe má zásadný význam vypracúvanie právnych predpisov EÚ transparentným a čo najefektívnejším spôsobom.

BR-Removing-Icon
V spolupráci s členskými štátmi, regiónmi, miestnymi a kľúčovými zainteresovanými stranami odstrániť prekážky a byrokratické postupy, ktoré spomaľujú investície a budovanie infraštruktúry 21. storočia.
BR-Simplifiying-icon
Zjednodušiť verejné konzultácie tak, že sa zavedie jednotná „výzva na predloženie dôkazov“, ktorá sa bude nachádzať na vylepšenom portáli Vyjadrite svoj názor. Tým sa spätná väzba k plánom a úvodným posúdeniam vplyvu vo všeobecnosti skombinuje s dotazníkom do jednej výzvy na predloženie dôkazov.
zaviesť zásadu „jeden za jeden“, ktorej cieľom bude minimalizovať administratívne zaťaženie občanov a podnikov tak, že sa bude venovať osobitná pozornosť dôsledkom a nákladom súvisiacim s vykonávaním právnych predpisov, a to najmä v prípade malých a stredných podnikov. Touto zásadou sa zabezpečí, že zavedenie nových administratívnych prekážok bude vykompenzované odstránením rovnocenných prekážok v tej istej oblasti politiky,
BR-Mainstreaming-icon
zohľadňovať ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja, a tým zabezpečiť, aby všetky predkladané legislatívne návrhy prispievali k Agende 2030 pre udržateľný rozvoj,
Zlepšenie
Zlepšovať spôsob, akým lepšia právna regulácia zohľadňuje a podporuje ciele v oblasti udržateľnosti a digitálnu transformáciu.
BR-Integrating-icon
začleniť strategický výhľad do tvorby politík, čím sa zabezpečí, aby politiky boli pripravené na budúcnosť, a to napríklad tak, že sa budú zohľadňovať nové megatrendy v kontexte ekológie, digitálnej transformácie, geopolitiky a sociálno-ekonomickej oblasti.

Úsilie Komisie v oblasti lepšej právnej regulácie získalo medzinárodné uznanie OECD.

Ďalšie informácie o politickom a legislatívnom cykle EÚ.

Politický a legislatívny cyklus EÚ

Vyjadrite svoj názor – podeľte sa o svoje názory a nápady

Komisia sa od roku 2015 usiluje získavať dôkazy a spätnú väzbu od občanov, podnikov a zainteresovaných strán vo všetkých fázach procesu tvorby politiky a legislatívy. Na portáli Vyjadrite svoj názor sa môžete podeliť o svoje názory a nápady týkajúce sa iniciatív Komisie vo všetkých oblastiach politiky. Je možné prihlásiť sa na odber oznámení týkajúcich sa nového vývoja v čase, keď sa iniciatívy formujú, ako aj po prijatí právnych predpisov.https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_en

Právo EÚ je vo vašich rukách
Budúcnosť je vo vašich rukách
Portál Vyjadrite svoj názorKonferencia o budúcnosti Európy

Aj vy sa môžete pričiniť o zmenu

[{"fid":"797011","view_mode":"wysiwyg","fields":{"format":"wysiwyg","field_video_description[en][0][value]":""},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"wysiwyg","field_video_description[en][0][value]":""}},"attributes":{"class":"media-element file-wysiwyg","data-delta":"3"}}]]

Príspevky občanov, podnikov a zainteresovaných strán skutočne ovplyvňujú politiky EÚ. Udávajú smerovanie a prispievajú k zlepšeniu práce Komisie v rámci niekoľkých dôležitých iniciatív, ako sú európska iniciatíva občanov, Európsky zbor solidarity, spoločná poľnohospodárska politika a naše usmernenia o efektívnosti budov pri používaní energie.

Viac informácií o tom, ako proces konzultácií pomohol pri tvorbe právnych predpisov.

Zjednodušenie právnych predpisov EÚ

Komisia posudzuje vykonávanie existujúcich právnych predpisov EÚ a uskutočňuje ich prípadné zmeny, aby sústavne plnili svoj účel.

  • V roku 2012 bol vytvorený Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) s cieľom zjednodušiť právne predpisy EÚ a znížiť zbytočné regulačné náklady bez toho, aby sa obmedzili prinášané výhody.
  • Platforma Fit for Future – expertná skupina na vysokej úrovni, ktorú tvoria zástupcovia členských štátov, Výboru regiónov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a zainteresované strany zastupujúce občiansku spoločnosť, podniky a mimovládne organizácie. Táto skupina pomáha Komisii pri zlepšovaní právnych predpisov EÚ tým, že poskytuje Komisii stanoviská k možnostiam zjednodušenia, zníženia zaťaženia a príležitostiam na modernizáciu existujúcich právnych predpisov EÚ. Podnety týkajúce sa zjednodušenia existujúcich právnych predpisov EÚ môžete podať prostredníctvom portáluVyjadrite svoj názor: Zjednodušiť!
  • Hodnotenia a kontroly vhodnosti sa používajú na posúdenie toho, či právne predpisy EÚ, politiky a programy financovania prinášajú očakávané výsledky pri minimálnych nákladoch.

Komisia každoročne zhŕňa činnosť v oblasti zjednodušovania a znižovania záťaže v ročnom prieskume zaťaženia. Okrem toho pravidelne monitoruje pokrok daného programu v hodnotiacej tabuľke REFIT.

Zabezpečenie kvality

Usmernenia a súbor nástrojov pre lepšiu právnu reguláciu pomôžu útvarom Európskej komisie získať konkrétne odporúčania na vypracúvanie nových iniciatív a návrhov, ako aj na správu a vyhodnocovanie existujúcich právnych predpisov.

V roku 2015 zriadila Komisia výbor pre kontrolu regulácie, nezávislý orgán zložený z úradníkov Komisie a odborníkov z prostredia mimo Komisie. Výbor pre kontrolu regulácie preskúmava posúdenia vplyvu a vybrané hodnotenia. Výbor uverejňuje výročné správy, v ktorých sa uvádzajú činnosti vykonané na účely plnenia jeho poslania.

Posilnenie subsidiarity a proporcionality

Zásady subsidiarity a proporcionality sú základnými piliermi zmlúv EÚ a Komisia ich v legislatívnych návrhoch systematicky uplatňuje.

V súlade so zásadou subsidiarity je cieľom Komisie konať len vtedy, keď je to nevyhnutné a keď sa jej konaním dosiahnu jasné výhody oproti opatreniam a nad rámec opatrení, ktoré by sa prijali na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Okrem oblastí, ktoré patria do výlučnej právomoci Únie, by sa opatrenia mali prijímať na úrovni EÚ len vtedy, ak sú účinnejšie ako opatrenia na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Tabuľka subsidiarity je pripojená ku všetkým politicky citlivým a dôležitým iniciatívam, ktoré sú sprevádzané hodnotením vplyvu.

Proporcionalita sa zameriava na finančný a administratívny vplyv navrhovaných právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby regulačné opatrenia neprekročili rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie legislatívnych a politických cieľov. Všetok takýto vplyv musí byť obmedzený na čo najnižšiu mieru a musí byť primeraný príslušným cieľom politiky. Pre Komisiu to znamená predkladať ambiciózne politiky čo najjednoduchším a najmenej nákladným spôsobom a bez zbytočnej byrokracie.

Spolupráca medzi inštitúciami EÚ

Zlepšenie tvorby právnych predpisov EÚ je spoločným cieľom a zodpovednosťou všetkých inštitúcií EÚ a členských štátov. Najlepší spôsob, ako zlepšiť tvorbu právnych predpisov EÚ a dosiahnuť lepšie výsledky, je užšia spolupráca Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie v nadchádzajúcich rokoch.

Vzhľadom na príležitosti a výzvy, ktoré stoja pred nami na ceste k udržateľnej obnove, je nevyhnutné prijímať právne predpisy čo najefektívnejšie so zreteľom na našu budúcnosť. Účinné uplatňovanie, vykonávanie a presadzovanie práva EÚ je prioritou Komisie pod vedením predsedníčky von der Leyenovej. Komisia dokáže určiť náklady a úspory len v súvislosti so svojimi vlastnými legislatívnymi návrhmi. Zmeny vykonané počas rokovaní s Európskym parlamentom a Radou môžu výrazne zmeniť vplyv na ľudí a podniky. Komisia by preto uvítala opätovný politický dialóg s cieľom diskutovať o nápadoch, aby všetky strany mohli splniť svoje záväzky vyplývajúce z Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva.

Komisia v súlade s politikou transparentnosti údajov postupne sprístupní interné databázy a archívy verejnosti. Požiada Európsky parlament a Radu o vytvorenie spoločného registra dôkazov, spoločného legislatívneho portálu, ktorý umožní každému, kto má záujem o tvorbu politík EÚ, ľahko nájsť všetky fakty, ktoré sú základom danej iniciatívy.

Medzinárodná regulačná spolupráca

EÚ stojí na spoločne dohodnutých pravidlách. Aby tieto pravidlá fungovali, členské štáty ich musia v plnej miere a včas vykonávať a presadzovať. Následne musia zabezpečiť, aby sa pravidlá správne uplatňovali a presadzovali, pretože náklady vyplývajúce z ich nepresadzovania znášajú občania a podniky.

Účinné uplatňovanie, vykonávanie a presadzovanie práva EÚ je prioritou Komisie pod vedením predsedníčky von der Leyenovej. Ako bolo oznámené v politických usmerneniach predsedníčky von der Leyenovej, Komisia bude naďalej usmerňovať a podporovať členské štáty v ich úsilí pri transponovaní smerníc, vykonávaní nariadení a riadnom uplatňovaní pravidiel EÚ. Kontrolami súladu sa overuje, ako členské štáty prenášajú právne predpisy EÚ do vnútroštátnych právnych predpisov. Pri zabezpečovaní účinného dialógu vo fáze transpozície závisí Komisia od členských štátov, pokiaľ ide o jasné a presné informácie o vnútroštátnych právnych predpisoch.

V budúcnosti má Komisia v úmysle svoje činnosti dohľadu a presadzovania vyhodnocovať, a tým zabezpečiť, že zostanú vhodné na to, aby sa dosiahlo fungovanie právnych predpisov EÚ v praxi.

Dokumenty

Súvisiace odkazy

Najnovšie aktuality