Skip to main content

Plánovanie a navrhovanie právnych predpisov

Európska komisia je zodpovedná za plánovanie, prípravu a navrhovanie nových európskych právnych predpisov. Označuje sa to ako právo iniciatívy. Právne predpisy EÚ chránia záujmy Únie a jej občanov ako celku. Občania, podniky, občianska spoločnosť, verejné orgány alebo iné zainteresované strany, ktorých sa to môže dotknúť, sa môžu do tohto procesu zapojiť.

The European Commission is responsible for planning, preparing and proposing new European legislation. This is called the 'right of initiative'.

EU laws defend the interests of the Union and its citizens as a whole. Citizens, businesses, civil society, public authorities or any other stakeholder who may be affected can have their say in the process.

Kto navrhuje právne predpisy a politiky EÚ

Komisia navrhuje právne predpisy a politiky z vlastnej iniciatívy. Môže tiež reagovať na vyzvania od:

 • Európskej rady (hlavy štátov alebo predsedovia vlád jednotlivých krajín EÚ),
 • Rady Európskej únie (ministri vlád jednotlivých krajín EÚ),
 • Európskeho parlamentu (priamo volený občanmi EÚ),
 • samotných občanov, po úspešnej európskej iniciatíve občanov.

Komisia pripravuje právne predpisy a politiky transparentne na základe overených faktov a pri zohľadnení stanovísk občanov a zúčastnených strán. Tento spôsob sa označuje ako lepšia právna regulácia.

Lepšia právna regulácia: prečo a ako

Ako sa plánujú právne predpisy

Komisia vo svojom ročnom pracovnom programe prijíma politický záväzok splniť určitý počet priorít počas daného kalendárneho roka.

Pracovný program Komisie

Ako sa vymedzuje rozsah pôsobnosti

Komisia používa plán na vymedzenie rozsahu pôsobnosti:

 • dôležitých nových právnych predpisov alebo politík,
 • hodnotenia existujúcich právnych predpisov alebo politík,
 • kontroly vhodnosti súboru súvisiacich existujúcich právnych predpisov a/alebo politík.

V plánoch sa opisuje problém, ktorý sa má riešiť, a ciele, ktoré sa majú dosiahnuť. Ďalej sa v nich vysvetľuje, prečo je potrebné prijať opatrenie na úrovni EÚ, opisujú sa politické možnosti a hlavné prvky stratégie.

Niekedy je potenciálny dosah právnych predpisov alebo politiky na hospodárstvo, životné prostredie alebo spoločnosť taký veľký, že je potrebné vykonať posúdenie vplyvu. V takom prípade sa tento plán nahrádza úvodným posúdením vplyvu, ktoré zachádza do väčších detailov.

Vyjadrite svoj názor na nedávno uverejnené plány a úvodné posúdenia vplyvu

Evaluating laws

Ako sa posudzuje vplyv

Ak sa očakáva, že dosah právnych predpisov alebo politiky EÚ bude pravdepodobne významný, Komisia vykoná posúdenie vplyvu pred prijatím návrhu.

Cieľom tohto posúdenia je podrobnejšie analyzovať riešenú otázku, nevyhnutnosť prijatia opatrenia na úrovni EÚ a potenciálne hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy rôznych alternatív.

Výsledky posúdenia vplyvu sú podkladom pre rozhodnutie Komisie.

Viac o posúdení vplyvu

Vyjadrite svoj názor na posúdenie vplyvu

Kto sa môže zapojiť

Ktokoľvek, na koho by mohli mať dosah existujúce alebo navrhované právne predpisy alebo politika. Môžu to byť: verejné orgány, podniky, organizácie občianskej spoločnosti a verejnosť.

Ako sa zapojiť

Existujú rôzne možnosti, ako prispieť k tvorbe právnych predpisov EÚ v rôznych fázach – od prípravnej fázy až po návrhy nových právnych predpisov a hodnotenia toho, ako fungujú existujúce právne predpisy. Spätnú väzbu možno poskytnúť prostredníctvom verejných konzultácií a ďalších online nástrojov.

Komisia zohľadňuje spätnú väzbu pri ďalšej tvorbe právnych predpisov alebo politiky, alebo pri hodnotení viacerých súvisiacich predpisov alebo politík v jednej oblasti politiky.

Zapojte sa do tvorby právnych predpisov

Ďalšie formy konzultácií

Komisia môže požiadať aj o odborné stanovisko v danej oblasti a obrátiť sa na špecifické cieľové skupiny zainteresovaných strán, napríklad prostredníctvom:

 • cielených konzultácií,
 • stretnutí,
 • workshopov,
 • seminárov,
 • panelov pre malé a stredné podniky,
 • diskusných fór online.

Ako je zabezpečená ich kvalita

Normy kvality pri plánovaní a navrhovaní politík a právnych predpisov poskytujú usmernenia o lepšej právnej regulácii a sprievodný súbor nástrojov z roku 2015.

Usmernenia a nástroje pre lepšiu právnu reguláciu

Nezávislý výbor pre kontrolu regulácie kontroluje kvalitu všetkých návrhov posúdení vplyvu Komisie, hlavné hodnotenia a kontroly vhodnosti.

V zásade sa pre iniciatívu doplnenú o posúdenie vplyvu vyžaduje, aby súhlasné stanovisko výboru schválila Komisia.

Výbor pre kontrolu regulácie

Prihlásiť sa k odberu oznámení o nových plánoch a verejných konzultáciách.