Skip to main content

O mai bună legiferare: de ce și cum

Politicile și normele UE pe care le adoptăm azi vor avea impact asupra câtorva generații viitoare de cetățeni și întreprinderi. Agenda pentru o mai bună legiferare asigură un proces legislativ european transparent, bazat pe date concrete și pe opiniile persoanelor care pot fi afectate. Comisia evaluează și îmbunătățește în permanență normele UE, încercând să acționeze doar acolo unde intervenția sa contează cel mai mult.

Obiectivele Agendei pentru o mai bună legiferare

  • Acțiuni UE bazate pe date concrete
  • Simplificarea și îmbunătățirea legislației UE
  • Includerea cetățenilor, a întreprinderilor și a părților interesate în procesul decizional

Ce face Comisia?

Comisia Europeană este responsabilă pentru planificarea, pregătirea și propunerea noilor norme și politici ale UE. Aceste activități sunt ghidate de programul anual de lucru al Comisiei. Atunci când propune norme, Comisia le evaluează impactul preconizat. Analiza prospectivă strategică este un element esențial în crearea unor politici adaptate exigențelor viitorului în toate sectoarele, cu accent special pe domeniul ecologic, digital, geopolitic și socioeconomic.

Comisia răspunde, de asemenea, de evaluarea normelor UE și de propunerea de îmbunătățiri dacă este cazul. Ea monitorizează în același timp transpunerea și aplicarea acestora în statele membre.

Pentru a stimula redresarea Europei, este foarte important să legiferăm în mod transparent și cât mai eficient:

BR-Removing-Icon
Eliminarea obstacolelor și a birocrației, care încetinesc investițiile și construirea unei infrastructuri adaptate pentru secolul al XXI-lea, prin colaborarea cu statele membre, cu autoritățile regionale și locale și cu principalele părți interesate
BR-Simplifiying-icon
Simplificarea consultărilor publice prin introducerea cererii de contribuții ca metodă unică de consultare pe portalul Exprimați-vă părerea!, care a fost îmbunătățit. Cererea de contribuții va combina în general observațiile și sugestiile referitoare la foile de parcurs și la evaluările inițiale ale impactului cu chestionarul de consultare.
BR-Introducing-icon
Introducerea principiului numărului constant, pentru a reduce la minimum sarcinile pentru cetățeni și întreprinderi, acordând o atenție deosebită implicațiilor și costurilor aplicării legislației, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Acest principiu garantează că orice sarcini nou-introduse sunt compensate prin eliminarea unor sarcini echivalente din același domeniu de politică.
BR-Mainstreaming-icon
Integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, pentru a ne asigura că toate propunerile legislative contribuie la Agenda de dezvoltare durabilă pentru 2030.
Improving
Îmbunătățirea modului în care acțiunile care vizează o mai bună legiferare abordează și sprijină obiectivele de sustenabilitate și transformarea digitală.
BR-Integrating-icon
Integrarea analizei prospective strategice în procesul de elaborare a politicilor pentru a ne asigura că acestea sunt adecvate pentru viitor, de exemplu prin luarea în considerare a megatendințelor emergente în context ecologic, digital, geopolitic și socioeconomic.

Eforturile Comisiei cu privire la o mai bună legiferare au fost recunoscute pe plan internațional de către OCDE.

Aflați mai multe despre ciclul de elaborare a politicilor și normelor UE.

EU policy and law-making cycle

Exprimați-vă părerea și ideile

Comisia a început să colecteze din 2015 date concrete și opinii de la cetățeni, întreprinderi și părți interesate în toate fazele procesului de elaborare a normelor și politicilor sale.Vă puteți comunica opiniile și ideile cu privire la inițiativele Comisiei din toate domeniile de politică pe portalul „Exprimați-vă părerea!”. Este posibil să vă abonați la notificări privind noile evoluții pe măsură ce inițiativele capătă formă concretă, inclusiv după adoptarea legislației.

EU Law is in your hands
The future is in your hands
Portalul „Exprimați-vă părerea!”Conferința privind viitorul Europei

Puteți contribui la schimbare

Contribuțiile din partea cetățenilor, a întreprinderilor și a părților interesate modelează politicile UE. Datorită lor, Comisia și-a orientat și și-a îmbunătățit câteva inițiative importante, precum Inițiativa cetățenească europeanăCorpul european de solidaritatepolitica agricolă comună și Orientările pentru eficiența energetică a clădirilor.

Aflați ce impact a avut procesul de consultare asupra legislației.

Simplificarea legislației UE

Comisia evaluează rezultatele normelor existente ale UE și face modificările necesare pentru a le adecva scopului.

  • În 2012, a înființat Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT), pentru a simplifica legislația UE și pentru a reduce costurile inutile aferente reglementării, fără a afecta negativ rezultatele.
  • Platforma Pregătiți pentru viitor – un grup de experți la nivel înalt format din reprezentanți ai statelor membre, ai Comitetului Regiunilor, ai Comitetului Economic și Social European și din părți interesate care reprezintă societatea civilă, mediul de afaceri și organizațiile neguvernamentale. Grupul ajută Comisia să îmbunătățească legislația UE, furnizându-i avize cu privire la potențialul de simplificare, de reducere a sarcinii administrative și de modernizare a legislației UE existente. Oricine poate propune sugestii de simplificare a legislației UE existente prin intermediul portalului Exprimați-vă părerea: Simplificați!.
  • În plus, Comisia verifică eficiența și rentabilitatea politicilor, a programelor de finanțare și a normelor UE aflate deja în vigoare prin evaluări și verificări ale adecvării.

În fiecare an, Comisia arată ce activități de simplificare și de reducere a sarcinii administrative a realizat, în cadrul Analizei anuale a sarcinii de reglementare. În același timp, ea monitorizează periodic progresele înregistrate de program, în cadrul tabloului de bord REFIT.

Un plus de calitate

Orientările revizuite și setul de instrumente vor contribui la orientarea concretă a serviciilor Comisiei Europene pentru pregătirea de noi inițiative și propuneri, gestionarea de programe și evaluarea legislației existente.

În 2015, Comisia a instituit Comitetul de control normativ, un organism independent format din funcționari ai Comisiei și experți din afara acesteia. Comitetul de control normativ analizează studiile de impact și o selecție de alte evaluări. El publică rapoarte anuale în care arată ce a făcut pentru a-și îndeplini misiunea.

Consolidarea subsidiarității și a proporționalității

Principiile subsidiarității și proporționalității sunt elementele de bază ale tratatelor UE și se aplică în mod sistematic propunerilor legislative ale Comisiei.

Potrivit principiului subsidiarității, Comisia vizează să acționeze numai atunci când este necesar și în situațiile în care acțiunile sale oferă beneficii clare față de măsurile luate la nivel național, regional sau local. Cu excepția cazurilor în care UE are competențe exclusive, o acțiune la nivel european se justifică doar dacă aceasta se dovedește a fi mai eficientă decât o măsură luată la nivel național, regional sau local. O grilă de subsidiaritate este atașată tuturor inițiativelor importante și sensibile din punct de vedere politic însoțite de un studiu din impact.

Proporționalitatea se axează pe impactul financiar și administrativ al legislației propuse, pentru a garanta că acțiunile de reglementare nu merg dincolo de ce este necesar pentru a îndeplini obiectivele legislative și de politică. Orice astfel de impact trebuie redus la minimum și trebuie să fie proporțional cu obiectivele de politică. Pentru Comisie, aceasta înseamnă realizarea politicilor noastre ambițioase în modul cel mai simplu și mai puțin costisitor și evitarea birocrației inutile.

Cooperarea dintre instituțiile UE

Îmbunătățirea procesului de legiferare al UE este un obiectiv comun și responsabilitatea tuturor instituțiilor UE și a statelor membre. Cea mai bună modalitate de a îmbunătăți procesul de legiferare al UE și pentru a oferi rezultate mai bune este ca Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană să colaboreze mult mai strâns în următorii ani.

Date fiind oportunitățile și provocările care stau în calea noastră către o redresare sustenabilă, este esențial să se legifereze cât mai eficient posibil, cu atenția îndreptată către viitor. Transpunerea, punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației UE în mod eficace reprezintă o prioritate pentru Comisia von der Leyen. Comisia poate să determine doar costurile și economiile, asociate cu propriile sale propuneri legislative. Modificările realizate în cursul negocierilor cu Parlamentul European și cu Consiliul pot modifica în mod semnificativ impacturile pentru persoane și întreprinderi. Astfel, Comisia ar saluta relansarea dialogului politic pentru a discuta idei, astfel încât toate părțile să-și poată îndeplini angajamentele potrivit acordului instituțional privind o mai bună legiferare

Comisia va oferi treptat acces publicului la bazele de date și registrele interne, în conformitate cu politica noastră privind transparența datelor. Vom contacta Parlamentul European și Consiliul pentru a crea un registru comun al datelor concrete, Portalul legislativ comun, care va permite oricărei persoane interesate de procesul de elaborare a politicilor UE să găsească cu ușurință toate datele concrete care stau la baza unei anumite inițiative.

Cooperarea internațională în materie de reglementare

UE se bazează pe norme convenite de comun acord. Pentru ca aceste norme să funcționeze, statele membre trebuie să le transpună integral și la timp. Ulterior, acestea trebuie să se asigure că normele sunt aplicate și că respectarea lor este asigurată în mod corect, deoarece neaplicarea normelor generează costuri pentru cetățeni și întreprinderi.

Transpunerea, aplicarea și asigurarea respectării legislației UE în mod eficace reprezintă o prioritate pentru Comisia von der Leyen. După cum s-a comunicat în orientările politice ale președintei von der Leyen, Comisia va continua să ofere consiliere și sprijin statelor membre în eforturile lor de a transpune directivele, de a pune în aplicare regulamentele și de a aplica normele UE în mod corespunzător. Verificările de conformitate efectuate verifică modul în care statele membre transpun legislația UE în legislația națională. Pentru a asigura un dialog eficace în etapa de transpunere, ne bazăm pe statele membre pentru a obține informații clare și precise cu privire la legislația națională.

În viitor, Comisia intenționează să realizeze un bilanț al activităților sale de supraveghere și de asigurare a respectării legii, pentru a se asigura că acestea rămân adecvate pentru ca legislația UE să funcționeze în practică.

Documente

Linkuri către pagini conexe

Noutăți