Skip to main content
Лого на Европейската комисия

По-добро регулиране: защо и как

Приетите днес политики и закони на ЕС ще засегнат както гражданите, така и предприятията за идните поколения. Програмата за по-добро регулиране осигурява основан на факти и прозрачен законодателен процес в ЕС, при който се вземат предвид мненията на хората, които могат да бъдат засегнати от него. Комисията постоянно оценява и подобрява законите на ЕС, като насочва вниманието си към постигането на резултати там, където това е най-важно.

Цели на програмата за по-добро регулиране

  • Основани на факти действия на ЕС
  • Създаване на опростени и по-добри закони на ЕС
  • Включване на гражданите, предприятията и заинтересованите страни в процеса на вземане на решения

Какво прави Комисията?

Европейската комисия отговаря за планирането, подготовката и предлагането на нови закони и политики на ЕС. Работата се ръководи от годишната работна програма на Комисията. Когато предлага закони, Комисията оценява тяхното очаквано въздействие. Стратегическото прогнозиране е основен елемент на създаването на ориентирани към бъдещето политики във всички сектори, като се обръща специално внимание на екологичната, цифровата, геополитическата и социално-икономическата сфера.

Комисията също така отговаря за оценяването на законите на ЕС и предлагането на подобрения, когато е необходимо. Комисията продължава да наблюдава тяхното изпълнение и прилагане в държавите членки.

За да се стимулира възстановяването в Европа, е много важно законодателният процес да бъде максимално прозрачен и ефективен:

BR-Removing-Icon
Премахване на пречките и бюрокрацията, които забавят инвестициите и изграждането на инфраструктурата на 21-ви век, като се работи с държавите членки, регионите, на местно равнище и с основните заинтересовани страни.
BR-Simplifiying-icon
Опростяване на обществените консултации чрез въвеждане на единна „покана за представяне на мнения“ на подобрения портал Споделете мнението си. Така коментарите по пътните карти и първоначалните оценки на въздействието ще бъдат съчетани с въпросника в рамките на една покана за представяне на мнения.
BR-Introducing-icon
Въвеждане на подход на отмяна на предишни тежести при въвеждането на нови, за да се сведе до минимум тежестта за гражданите и предприятията, като се обърне специално внимание на последиците и разходите във връзка с прилагането на законодателството, особено за малките и средните предприятия. Този принцип гарантира, че всяка нововъведена тежест се компенсира чрез премахване на еквивалентни тежести в същата област на политиката.
BR-Mainstreaming-icon
Интегриране на целите на ООН за устойчиво развитие, за да се гарантира, че законодателните предложения допринасят за програмата за устойчиво развитие до 2030 г.
Improving
Подобряване на начина, по който в рамките на по-доброто регулиране се разглеждат и подкрепят цели в областта на устойчивостта и цифровата трансформация.
BR-Integrating-icon
Интегриране на стратегическото прогнозиране в процеса на изготвяне на политики, за да се гарантира, че той е пригоден за бъдещето, например, като се вземат предвид възникващите мегатенденции в екологичната, цифровата, геополитическата и социално-икономическата област.

Усилията на Комисията за по-добро регулиране получиха международно признание от ОИСР.

Научете повече за политическия и законодателния цикъл в ЕС.

Политически и законодателен цикъл в ЕС

Споделете мнението си — споделете вашите виждания и идеи

От 2015 г. Комисията събира данни и мнения от гражданите, предприятията и заинтересованите страни на всички етапи на процеса на създаване на законодателство и политики. Можете да споделяте вижданията и идеите си за инициативите на Комисията във всички области на политиката на портала „Споделете мнението си“. Можете да се абонирате за уведомления относно новости в развитието на дадена инициатива, включително след приемането на законодателство.

EU Law is in your hands
The future is in your hands
Портал „Споделете мнението си“Конференция за бъдещето на Европа

Вашето мнение може да допринесе за реална промяна

Мненията на граждани, предприятия и заинтересовани страни допринасят за реална промяна в политиките на ЕС. Те помогнаха за насочване и подобряване на работата на Комисията по няколко важни инициативи, като Европейската гражданска инициатива, Европейския корпус за солидарност, общата селскостопанска политика и нашите насоки за енергийна ефективност на сградите.

Научете как процесът на консултации помогна за оформянето на законодателството.

Опростяване на законодателството на ЕС

Комисията оценява ефективността на действащото законодателство на ЕС и внася необходимите промени, за да остане то подходящо за целта.

  • Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) бе създадена през 2012 г. с цел опростяване на правото на ЕС и ограничаване на ненужните разходи за регулиране при запазване на постиганите ползи.
  • Платформата „Готови за бъдещето“ — експертна група на високо равнище, съставена от представители на държавите членки, Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет и заинтересовани страни, представляващи гражданското общество, бизнеса и неправителствените организации. Групата помага на Комисията да подобрява законите на Съюза, като ѝ предоставя становища относно възможностите за опростяване, намаляване на тежестта и модернизиране на съществуващи закони на ЕС. Всеки може да прави предложения за опростяване на съществуващото законодателство на ЕС чрез портала Споделете мнението си — Помогнете за опростяването!
  • Чрез оценки и проверки за пригодност се преценява дали законите, политиките и програмите за финансиране на ЕС водят до очакваните резултати при минимални разходи.

Всяка година в годишното изследване относно тежестта Комисията представя обзор на усилията си за опростяване на законодателството и намаляване на тежестта. Освен това тя редовно следи напредъка на програмата чрез анализа на показателите по REFIT.

Осигуряване на качеството

Чрез насоките и инструментариума за по-добро регулиране ще се предоставят конкретни указания на ведомствата на Европейската комисия във връзка с подготвянето на нови инициативи и предложения, както и с управлението и оценяването на съществуващото законодателство.

През 2015 г. Комисията създаде Комитет за регулаторен контрол, независим орган от служители на Комисията и външни експерти. Комитетът за регулаторен контрол преглежда оценките на въздействието и подбрани общи оценки. Той публикува годишни доклади, в които посочва какво е направил, за да изпълни своята мисия.

Укрепване на субсидиарността и пропорционалността

Принципите на субсидиарност и пропорционалност са крайъгълни камъни на договорите на ЕС и системно се прилагат по отношение на законодателните предложения на Комисията.

С принципа на субсидиарност се цели Комисията да действа само когато е необходимо и когато действията ѝ носят ясни ползи, надхвърлящи мерките, предприемани на национално, регионално или местно равнище. Освен в случаи, които са изключително от компетенциите на ЕС, действия на европейско равнище не трябва да се предприемат, освен ако те са по-ефективни от действията на национално, регионално или местно ниво. За всички политически чувствителни и важни инициативи, съпроводени от оценка на въздействието, се използва таблица за субсидиарността.

Пропорционалността е съсредоточена върху финансовото и административното въздействие на предлаганото законодателство, за да се гарантира, че регулаторните действия не надхвърлят необходимото за постигане на законодателните и политическите цели. Всяко такова въздействие трябва да бъде сведено до минимум и да бъде пропорционално на целите на политиката. За Комисията това означава да изпълнява амбициозните ни политики по най-простия и най-евтин начин, като избягва излишната бюрокрация.

Институциите на ЕС работят заедно

Подобряването на законодателния процес в ЕС е обща цел и отговорност на всички институции на Съюза и на държавите членки. Най-добрият начин за подобряване на законодателния процес в ЕС и за постигане на по-добри резултати е Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия да работят в по-тясно сътрудничество през следващите години.

С оглед на възможностите и предизвикателствата по пътя ни към устойчиво възстановяване е изключително важно законодателният процес да е максимално ефикасен, като се взема предвид нашето бъдеще. Ефективното прилагане и изпълнение на правото на ЕС е приоритет за Комисията „Фон дер Лайен“. Комисията може само да определя разходите и икономиите, свързани със собствените ѝ законодателни предложения. Промените, направени по време на преговорите с Европейския парламент и Съвета, могат значително да променят последиците за хората и предприятията. В тази връзка Комисията ще приветства подновяването на политическия диалог за обсъждане на идеи, така че всички страни да могат да изпълняват ангажиментите си в рамките на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество.

Комисията постепенно ще направи вътрешните бази данни и хранилищата обществено достъпни в съответствие с нашата политика за прозрачност на данните. Ще се обърнем към Европейския парламент и Съвета, за да създадем общ регистър на данни — Съвместния законодателен портал — който ще позволи на всеки, интересуващ се от процеса на създаване на политиките на ЕС, да намира лесно всички данни в подкрепа на дадена инициатива.

Международно сътрудничество по нормативните въпроси

ЕС е изграден върху правила, за които е постигнато общо съгласие. За да работят тези правила, страните от ЕС трябва навременно и изцяло да ги прилагат и изпълняват. Те трябва да се погрижат правилата да се прилагат и изпълняват правилно, тъй като тяхното неприлагане има своята цена за гражданите и предприятията.

Ефективното прилагане и изпълнение на правото на ЕС е приоритет за Комисията „Фон дер Лайен“. Както бе обявено в политическите насоки на председателя Фон дер Лайен, Комисията ще продължи да насочва и подпомага усилията на страните от ЕС за транспониране на директиви, изпълнение на регламенти и правилно прилагане на правилата на ЕС. С проверки за съответствие се проверява как страните от ЕС въвеждат законодателството на Съюза в националното си законодателство. За да се осигури ефективен диалог във фазата на транспониране, е необходима ясна и точна информация от страните от ЕС за националното законодателство.

Комисията смята да направи равносметка на своите дейности по надзор и прилагане, за да гарантира, че те продължават да изпълняват целта правото на ЕС да функционира на практика.

Документи

Връзки по темата

Последни новини