Skip to main content

Bedre regulering: hvorfor og hvordan?

EU-politikker og -love, der vedtages i dag, vil berøre både borgere og virksomheder i generationer fremover. Dagsordenen for bedre regulering sikrer evidensbaseret og gennemsigtig EU-lovgivning, som tager højde for synspunkterne hos dem, som påvirkes af den. Kommissionen evaluerer og forbedrer løbende EU-lovgivningen og fokuserer på at opnå resultater på de områder, hvor det er allervigtigst.

Mål for dagsordenen for bedre regulering

  • EU-tiltag skal være baseret på evidens.
  • EU-love skal være enklere og bedre.
  • Borgere, virksomheder og interessenter skal inddrages i beslutningsprocessen.

Hvad gør Kommissionen?

Kommissionen er ansvarlig for at planlægge, forberede og foreslå nye EU-love og -politikker. Arbejdet er baseret på Kommissionens årlige arbejdsprogram. Når Kommissionen foreslår love, vurderer den, hvilke konsekvenser de forventes at have. Strategisk fremsyn er et centralt element i udformningen af fremtidssikrede politikker i alle sektorer, med særligt fokus på det grønne, det digitale, det geopolitiske og det socioøkonomiske område.

Kommissionen er også ansvarlig for at evaluere EU-lovgivning og foreslå forbedringer, når det er nødvendigt. Kommissionen overvåger fortsat gennemførelsen og anvendelsen af lovgivningen i medlemslandene.

For at fremme Europas genopretning er det afgørende at lovgive så gennemsigtigt som muligt og på en måde, der giver den størst mulige effekt. Derfor skal vi:

BR-Removing-Icon
fjerne hindringer og bureaukrati, som bremser investeringer og opbygning af det 21. århundredes infrastruktur, gennem samarbejde med medlemslande, regioner og lokale og centrale interessenter.
BR-Simplifiying-icon
forenkle offentlige høringer ved at indføre en samlet "opfordring til at indsende dokumentation" via den forbedrede Deltag i debatten-portal. På den måde kombineres feedback om køreplaner og indledende konsekvensanalyser med spørgeskemaet i én samlet indkaldelse af dokumentation.
BR-Introducing-icon
indføre en "én ind, én ud"-tilgang, som skal minimere byrderne for borgere og virksomheder ved at sætte særligt fokus på konsekvenser og omkostninger ved anvendelse af lovgivning, navnlig for små og mellemstore virksomheder. Princippet sikrer, at indførelse af enhver ny administrativ byrde opvejes ved at fjerne tilsvarende byrder inden for samme politikområde.
BR-Mainstreaming-icon
integrere FN's verdensmål for bæredygtig udvikling i alle politikker for at sikre, at alle lovgivningsforslag bidrager til gennemførelsen af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling.
Improving
sørge for, at bedre regulering understøtter og spiller sammen med bæredygtighedsmålene og den digitale omstilling.
BR-Integrating-icon
integrere strategisk fremsyn i politikudformningen for at sikre, at den er i tråd med fremtidens behov, ved at tage højde for nye megatendenser i en grøn, en digital, en geopolitisk og en socioøkonomisk kontekst.

Kommissionens indsats for bedre regulering er blevet anerkendt internationalt af OECD.

Få mere at vide om EU's politik- og lovgivningscyklusser.

EU policy and law-making cycle

Deltag i debatten – del dine synspunkter og tanker

Kommissionen har siden 2015 efterspurgt dokumentation og feedback fra borgere, virksomheder og interessenter på alle stadier af lovgivningsprocessen og den politiske beslutningsproces. Du kan dele dine synspunkter og idéer om Kommissionens initiativer på alle politikområder på portalen Deltag i debatten. Det er muligt at abonnere på meddelelser om den nyeste udvikling, både mens initiativerne tager form, og efter at lovgivningen er vedtaget.

EU Law is in your hands
The future is in your hands
Portalen "Deltag i debatten"Konferencen om Europas Fremtid

Du kan gøre en forskel

Bidrag fra borgere, virksomheder og interessenter gør en reel forskel for EU's politikker. De har fungeret som input til og forbedret Kommissionens arbejde med adskillige vigtige initiativer, f.eks. det europæiske borgerinitiativ, det europæiske solidaritetskorps, den fælles landbrugspolitik og vores retningslinjer for bygningers energieffektivitet.

Se, hvordan høringsprocessen har været med til at udforme lovgivningen.

Forenkling af EU's lovgivning

Kommissionen vurderer virkningen af de eksisterende EU-love og ændrer dem, når det er nødvendigt, så de altid er egnede til formålet.

  • Programmet for målrettet og effektiv regulering (REFIT) blev oprettet i 2012 for at gøre EU-lovgivningen mere enkel og reducere unødvendige omkostninger forbundet med den, samtidig med at man bibeholder fordelene.
  • "Fit for Future"-platformen – en gruppe af eksperter på højt plan sammensat af repræsentanter for medlemslandene, Regionsudvalget, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og interessenter, der repræsenterer civilsamfundet, erhvervslivet og NGO'er. Gruppen bistår Kommissionen med at forbedre EU-lovgivningen ved at afgive udtalelser til Kommissionen om mulighederne for forenkling, byrdereduktion og modernisering af eksisterende EU-lovgivning. Enhver kan fremsætte forslag til forenkling af eksisterende EU-lovgivning gennem Deltag i debatten: Forenkl! -portalen.
  • Evalueringer og kvalitetskontroller bruges til at vurdere, om EU's love, politikker og finansieringsprogrammer giver de forventede resultater med færrest mulige omkostninger.

Hvert år fremlægger Kommissionen en oversigt over sin indsats for at forenkle og reducere byrder i sin årlige undersøgelse af byrden. Den overvåger også løbende programmets fremskridt via REFIT-resultattavlen.

Sikring af kvalitet

Retningslinjerne og værktøjskassen for bedre regulering indeholder konkret vejledning til Kommissionens afdelinger, når de udarbejder nye initiativer og forslag og forvalter og evaluerer eksisterende lovgivning.

I 2015 oprettede Kommissionen Udvalget for Forskriftskontrol, der er et uafhængigt organ bestående af Kommissionens tjenestemænd og eksperter uden for Kommissionen. Udvalget for Forskriftskontrol gennemgår konsekvensanalyser og udvalgte evalueringer. Udvalget offentliggør årlige rapporter om, hvad det har gjort for at levere resultater.

Styrkelse af nærheds- og proportionalitetsprincippet

Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er hjørnestenene i EU-traktaterne og anvendes konsekvent i Kommissionens lovgivningsforslag.

I henhold til nærhedsprincippet skal Kommissionen kun handle, hvor det er nødvendigt, og hvor det giver klare fordele i forhold til at træffe foranstaltninger på nationalt, regionalt eller lokalt niveau. Bortset fra de tilfælde, hvor EU har enekompetence, bør der ikke træffes foranstaltninger på europæisk plan, medmindre det er mere effektivt, end hvis de træffes på nationalt, regionalt eller lokalt plan. Der er knyttet et nærhedsskema til alle politisk følsomme og vigtige initiativer, der ledsages af en konsekvensanalyse.

Med proportionalitetsprincippet fokuserer man på de finansielle og administrative virkninger af den foreslåede lovgivning for at sikre, at de lovgivningsmæssige tiltag ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for at nå de lovgivningsmæssige og politiske mål. Enhver sådan konsekvens skal begrænses mest muligt og stå i et rimeligt forhold til de politiske mål. For Kommissionen betyder det, at vi skal føre vores ambitiøse politikker ud i livet på den enkleste og billigste måde og undgå unødvendigt bureaukrati.

Samarbejdet mellem EU-institutionerne

Forbedringen af EU's lovgivningsproces er et fælles mål og alle EU-institutionernes og medlemslandenes ansvar. Den bedste metode til at forbedre EU-lovgivningen og opnå bedre resultater er et tættere samarbejde mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen i de kommende år.

I betragtning af de muligheder og udfordringer, der ligger forude på vejen mod en bæredygtig genopretning, er det afgørende at lovgive så godt og fremtidsorienteret som muligt. En effektiv anvendelse, gennemførelse og håndhævelse af EU-lovgivningen er en prioritet for von der Leyen-Kommissionen. Kommissionen kan kun vurdere de omkostninger og besparelser, som er forbundet med dens egne lovgivningsforslag. Ændringer, som foretages under forhandlingerne med Europa-Parlamentet og Rådet, kan i væsentlig grad ændre virkningen for borgere og virksomheder. Kommissionen ser derfor gerne, at den politiske dialog om idéer genoptages, så alle parter kan opfylde deres forpligtelser i henhold til den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning.

Kommissionen vil gradvist gøre interne databaser og registre offentligt tilgængelige i tråd med EU's datagennemsigtighedspolitik. Vi vil samarbejde med Europa-Parlamentet og Rådet om at etablere et fælles dokumentationsregister, den fælles lovgivningsportal, som vil gøre det let for dem, der er interesseret i EU's politikudformning, at finde al den dokumentation, der ligger til grund for et givet initiativ.

Internationalt reguleringssamarbejde

EU bygger på fælles vedtagne regler. For at disse regler kan fungere, skal medlemslandene gennemføre og håndhæve dem fuldt ud og rettidigt. De skal derefter sikre, at reglerne anvendes og håndhæves korrekt, fordi manglende håndhævelse får negative konsekvenser for borgere og virksomheder.

En effektiv anvendelse, gennemførelse og håndhævelse af EU-retten er en prioritet for von der Leyen-Kommissionen. Som meddelt i kommissionsformand Ursula von der Leyens politiske retningslinjer vil Kommissionen fortsat vejlede og støtte medlemslandene i deres bestræbelser på at gennemføre direktiver, implementere forordninger og anvende EU-reglerne korrekt. Ved vores overensstemmelseskontrol undersøger vi, hvordan medlemslandene omsætter EU-lovgivningen til national lovgivning. Det er en forudsætning for at kunne sikre en effektiv dialog i gennemførelsesfasen, at medlemsstaterne giver klare og præcise oplysninger om national lovgivning.

Kommissionen ønsker fremover at gøre status over sine tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter for at sikre, at de fortsat er egnede til at få EU-retten til at fungere i praksis.

Dokumenter

Relaterede links

Seneste nyheder