Pereiti prie pagrindinio turinio

Geresnis reglamentavimas: kodėl ir kaip

Šiandien priimta ES politika ir teisės aktai darys poveikį piliečių ateities kartoms ir įmonėms ateityje. Geresnio reglamentavimo darbotvarke užtikrinamas faktais grindžiamas ir skaidrus ES teisėkūros procesas, atsižvelgiant į subjektų, kuriems jis gali turėti įtakos, nuomonę. Komisija nuolat vertina ir tobulina ES teisės aktus, visų pirma siekdama rezultatų ten, kur tai svarbiausia.

Geresnio reglamentavimo darbotvarkės tikslai

  • Įrodymais pagrįsti ES veiksmai
  • Paprastesnių ir geresnių ES teisės aktų rengimas
  • Piliečių, įmonių ir suinteresuotųjų subjektų įtraukimas į sprendimų priėmimo procesą

Ką daro Komisija?

Europos Komisija atsako už naujų ES teisės aktų planavimą, rengimą ir siūlymą. Darbas grindžiamas metine Komisijos darbo programa. Siūlydama teisės aktus, Komisija vertina tikėtiną jų poveikį. Strateginis prognozavimas yra esminis elementas kuriant perspektyvią politiką visuose sektoriuose, visų pirma orientuojantis į žaliąją, skaitmeninę, geopolitinę, socialinę ir ekonominę sritis.

Komisija taip pat atsakinga už ES teisės aktų vertinimą ir, prireikus, siūlymus juos tobulinti. Komisija toliau stebi jų įgyvendinimą ir taikymą valstybėse narėse.

Skatinant Europos ekonomikos atsigavimą, nepaprastai svarbu, kad teisėkūra būtų kuo skaidresnė ir veiksmingesnė:

BR-Removing-Icon
šalinti kliūtis ir biurokratizmą, dėl kurių sulėtėja investavimas, ir kurti XXI-ojo amžiaus infrastruktūrą, dirbant kartu su valstybėmis narėmis, regionais, vietos lygmens subjektais ir pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais,
BR-Simplifiying-icon
supaprastinti viešas konsultacijas: portalą „Išsakykite savo nuomonę“ padaryti patogesnį ir jame skelbti bendrą kvietimą teikti informaciją. Atsiliepimai apie veiksmų planus ir įžanginiai poveikio vertinimai bus sujungti su klausimynu į vieną kvietimą teikti informaciją,
BR-Introducing-icon
Siekiant sumažinti naštą piliečiams ir įmonėms pradėti taikyti principą „kiek plius, tiek minus“, atidžiau įsigilinant į teisės aktų taikymo pasekmes ir sąnaudas, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Pagal šį principą bet kokia nauja reglamentavimo našta būtų kompensuojama pašalinant lygiavertę tos pačios politikos srities naštą.
BR-Mainstreaming-icon
integruoti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus siekiant, kad visi pasiūlymai dėl teisės aktų padėtų įgyvendinti Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.,
Improving
geresnį reglamentavimą glaudžiau susieti su tvarumo tikslais ir skaitmeninės pertvarkos skatinimu,
BR-Integrating-icon
į politikos formavimą integruoti strateginį prognozavimą, kad būtų pasirengta ateičiai, pvz., atsižvelgiant į naujas didžiąsias žalumo ir skaitmeninimo tendencijas, taip pat geopolitinius ir socioekonominius poslinkius.

Komisijos pastangas geresnio reglamentavimo srityje EBPO įvertino tarptautiniu mastu.

Sužinokite daugiau apie ES politikos ir teisėkūros ciklą.

EU policy and law-making cycle

Išsakykite savo nuomonę – pasidalykite savo įžvalgomis ir idėjomis

Komisija renka faktinę informaciją ir piliečių, įmonių bei suinteresuotųjų subjektų atsiliepimus visais teisėkūros ir politikos formavimo proceso etapais nuo 2015 m. Portale „Išsakykite savo nuomonę“ galite pasidalyti savo nuomone ir idėjomis apie Komisijos iniciatyvas visose politikos srityse. Galima užsisakyti naujienų pranešimus apie iniciatyvų rengimo eigą ir tolesnę teisės akto raidą, kai jis jau priimtas.

Jūsų atsiliepimai keičia padėtį

Piliečių, įmonių ir suinteresuotųjų subjektų atsiliepimai turėjo realios įtakos ES politikai. Jie padėjo Komisijai vykdyti ir patobulinti savo veiklą įgyvendinant keletą svarbių iniciatyvų, pavyzdžiui, Europos piliečių iniciatyvą, Europos solidarumo korpusą, bendrą žemės ūkio politiką ir Pastatų energijos vartojimo efektyvumo gaires.

Sužinokite, kaip konsultacijų procesas padėjo formuoti teisės aktus.

ES teisės aktų supaprastinimas

Komisija vertina galiojančių ES teisės aktų veikimą ir prireikus juos atnaujina, kad jie ir toliau atitiktų savo paskirtį.

  • 2012 m., siekiant supaprastinti ES teisę ir sumažinti nereikalingas reglamentavimo sąnaudas, bet neprarasti naudos, parengta Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa (REFIT).
  • Ateičiai tinkamo reglamentavimo platforma – aukšto lygio ekspertų grupė, kurią sudaro valstybių narių, Regionų komiteto, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atstovai ir pilietinei visuomenei, įmonėms bei nevyriausybinėms organizacijoms atstovaujantys suinteresuotieji subjektai. Grupė padeda Komisijai tobulinti ES teisės aktus, teikdama Komisijai nuomones dėl galimo esamų ES teisės aktų supaprastinimo, naštos mažinimo ir modernizavimo galimybių. Teikti pasiūlymus dėl esamų ES teisės aktų supaprastinimo gali visi norintieji, naudodamiesi portalu „Išsakykite savo nuomonę. Padėkite paprastinti!“.
  • Siekiant įvertinti, ar ES teisės aktais, politika ir finansavimo programomis pasiekiami laukti rezultatai mažiausiomis sąnaudomis, atliekamas vertinimas ir tinkamumo patikros.

Kasmet Komisija metiniame naštos tyrime apžvelgia supaprastinimo ir naštos mažinimo pastangas. Ji taip pat reguliariai stebi programos pažangą REFIT rezultatų suvestinėje.

Kokybės užtikrinimas

Geresnio reglamentavimo gairės ir priemonių rinkinys padės nustatyti konkrečias gaires Europos Komisijos tarnyboms rengiant naujas iniciatyvas ir pasiūlymus arba administruojant ir vertinant esamus teisės aktus.

2015 m. Komisija įsteigė Reglamentavimo patikros valdybą – nepriklausomą Komisijos pareigūnų ir išorės ekspertų įstaigą. Reglamentavimo patikros valdyba tikrina poveikio vertinimus ir pasirinktus vertinimus. Valdyba skelbia metines ataskaitas, kuriose informuoja, ką nuveikė įgyvendindama savo misiją.

Subsidiarumo ir proporcingumo stiprinimas

Subsidiarumo ir proporcingumo principai yra kertiniai ES sutarčių akmenys, jie sistemingai taikomi Komisijos rengiamiems teisės aktų pasiūlymams.

Laikydamasi subsidiarumo principo, Komisija siekia veikti tik tais atvejais, kai tai būtina, ir tose srityse, kuriose ji gali suteikti aiškios naudos, didesnės už tą, kurią duotų nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens priemonės. Išskyrus atvejus, kai ES turi išimtinę kompetenciją, veiksmų Europos lygmeniu neturėtų būti imamasi, nebent jie būtų veiksmingesni už veiksmus, kurių imamasi nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu. Subsidiarumo lentelė pridedama prie visų politiškai jautrių ir svarbių iniciatyvų, kartu su kuriomis teikiamas ir poveikio vertinimas.

Proporcingumas daugiausia susijęs su siūlomų teisės aktų finansiniu ir administraciniu poveikiu, siekiant užtikrinti, kad reglamentavimo veiksmai neviršytų to, kas būtina siekiant teisėkūros ir politikos tikslų. Bet koks toks poveikis turi būti sumažintas ir turi būti proporcingas politikos tikslams. Tai reiškia, kad Komisija turi įgyvendinti plataus užmojo politiką paprasčiausiu ir pigiausiu būdu, vengdama nereikalingos administracinės naštos.

ES institucijų bendradarbiavimas

ES teisėkūros gerinimas yra bendras visų ES institucijų ir valstybių narių tikslas ir atsakomybė. Geriausias būdas patobulinti ES teisės aktų rengimą ir pasiekti geresnių rezultatų yra užtikrinti glaudesnį Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendradarbiavimą ateityje.

Atsižvelgiant į galimybes ir problemas, laukiančias mūsų kelyje į tvarų ekonomikos atsigavimą, nepaprastai svarbu užtikrinti kuo veiksmingesnę teisėkūrą, kad būtų tinkama ir ateityje. Veiksmingas ES teisės aktų taikymas, įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas yra vienas Ursulos von der Leyen vadovaujamos Komisijos prioritetų. Komisija gali nustatyti tik išlaidas ir sutaupytas lėšas, siejamas su jos siūlomais teisės aktais. Derybose su Europos Parlamentu ir Taryba padaryti pakeitimai gali labai pakeisti poveikį gyventojams ir įmonėms, todėl Komisija sveikintų atnaujintą politinį dialogą idėjoms aptarti, kad visos šalys galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros.

Laikydamasi galiojančios duomenų skaidrumo politikos, Komisija pamažu plės viešą prieigą prie vidaus duomenų bazių ir saugyklų. Kreipsimės į Europos Parlamentą ir Tarybą, kad įsteigtume bendrą faktinės informacijos registrą – bendrą teisėkūros portalą, kuriame visi besidomintieji ES politikos formavimu galėtų lengvai rasti visą faktinę informaciją, kuria grindžiama konkreti iniciatyva.

Tarptautinis bendradarbiavimas reglamentavimo srityje

ES grindžiama bendrai sutartomis taisyklėmis. Kad šios taisyklės būtų veiksmingos, valstybės narės turi jas visapusiškai ir laiku įgyvendinti bei užtikrinti jų vykdymą. Tuomet jos turi užtikrinti, kad šios taisyklės būtų teisingai taikomos ir vykdomos, nes dėl nevykdymo piliečiai ir įmonės patiria išlaidų.

Veiksmingas ES teisės aktų taikymas, įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas yra vienas Ursulos von der Leyen vadovaujamos Komisijos prioritetų. Kaip paskelbta Komisijos Pirmininkės U. von der Leyen politinėse gairėse, Komisija toliau patars ir padės valstybėms narėms tinkamai perkelti direktyvų nuostatas į nacionalinę teisę, įgyvendinti reglamentus ir taikyti ES taisykles. Per atitikties patikras tikrinama, kaip valstybės narės perkelia ES teisės aktų nuostatas į nacionalinius teisės aktus. Siekdami užtikrinti veiksmingą dialogą nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę etapu, pasikliaujame aiškia ir tikslia valstybių narių informacija apie nacionalinės teisės aktus.

Ateityje Komisija ketina patikrinti savo priežiūros ir vykdymo užtikrinimo veiklos metodus, kad jais ir toliau būtų galima užtikrinti praktinį ES teisės aktų veikimą.

Dokumentai

Susijusios nuorodos

Paskutinės naujienos

BR-Simplifiying-icon

Improve public consultations by introducing a single ‘Call for Evidence’ translated in all languages, on the revamped Have Your Say portal. The approach combines the feedback on roadmaps and inception impact assessments with the questionnaire of public consultations into one.

BR-Introducing-icon

Strengthening the Commission’s efforts to simplify EU rules and reduce unnecessary burdens, while achieving the benefits of legislation (REFIT programme) and by introducing the ‘one in, one out’ approach. This principle means that newly introduced burdens are offset by removing equivalent burdens in the same policy area. The Commission carried out an one-in, one-out pilot project in the second half of 2021, with ten legislative proposals covering a broad range of policy areas, impacting different sectors and stakeholders, to test the approach, its methodology and the related calculations. Building on the lessons learnt from the pilot, the Commission is now implementing ‘one in, one out’, starting with the 2022 Commission work programme. The Commission has also committed to rationalise reporting requirements with a view to reducing them by 25%.

BR-Removing-Icon

Removing obstacles and red tape that slow down investments, by key stakeholders in the Fit for Future high level expert group.

BR-Mainstreaming-icon

Mainstreaming the United Nations’ Sustainable Development Goals, to ensure that all legislative proposals contribute to the 2030 sustainable development agenda.

Improving

Improving the way in which Better Regulation addresses and supports sustainability goals, in particular ‘do no significant harm’ and the digital transformation.

BR-Integrating-icon

Integrating strategic foresight into policymaking to ensure it is fit for the future, by for instance, taking into account emerging megatrends in the green, digital, geopolitical and socio-economic contexts.

The Commission’s Better Regulation practices are recognised internationally by the OECD, and considered advanced among OECD members.

Learn more about the EU policy and law-making cycle.

Have your say process

Have Your Say – share your views and ideas

The Commission has been seeking evidence and feedback from citizens, businesses, and stakeholders at all stages of the legislative and policymaking process since 2015.You can share your views and ideas on Commission initiatives across all policy areas on the Have Your Say portal. It is possible to sign up for notifications regarding new developments as initiatives take shape, including after the adoption of legislation.

You contribution makes a difference

Contributions from citizens, businesses and stakeholders make a real difference to EU policies. They have guided and improved the Commission’s work on several important initiatives, such as the European Citizens’ Initiative, the European Solidarity Corps, the Common Agricultural Policy and our Guidelines for the energy efficiency of buildings.

Find out how the consultation process helped shape legislation.

Simplifying EU laws

The Commission is assessing the performance of existing EU laws and making changes where necessary to keep them fit for purpose.

  • The Regulatory Fitness and Performance (REFIT) programme was established in 2012 to make EU law simpler and to reduce unnecessary costs of regulation while still achieving their objectives. Potential for simplification and burden reduction is always considered when legislation is evaluated and revised. All revisions of EU legislation are included under REFIT and aim to achieve burden reduction and simplification.
  • The Fit for Future Platform , replacing the REFIT platform, was set up in 2020. It is a high-level expert group composed of representatives of Member States, the Committee of the Regions, the European Economic and Social Committee and stakeholders representing civil society, business and non-governmental organisations. The Platform also works with the SME Envoys Network and the RegHub. The Platform issues opinions to the Commission with concrete suggestions on opportunities for simplification, burden reduction and modernisation of existing EU laws.
  • Anyone can propose suggestions for the simplification of existing EU laws through the Have Your Say: Simplify! portal.
  • Evaluations and fitness checks are used to assess whether EU laws, policies and funding programmes are delivering the expected results at minimum cost.

Every year, the Commission presents an overview of its efforts on simplification and burden reduction in the Annual Burden Survey. It also monitors regularly how simplification and burden reduction opportunities are considered throughout the policymaking cycle in the REFIT scoreboard.

Ensuring Quality

The Better Regulation guidelines and toolbox will help provide concrete guidance to European Commission services when preparing new initiatives and proposals as well as when managing and evaluating existing legislation.

In 2015, the Commission has established the Regulatory Scrutiny Board, an independent body of Commission officials and experts from outside the Commission.  The Regulatory Scrutiny Board reviews impact assessments and selected evaluations. The Board publishes annual reports on what it has done to deliver on its mission.

Strengthening subsidiarity and proportionality

The principles of subsidiarity and proportionality are cornerstones of the EU treaties, and are systematically applied to the Commission’s legislative proposals.

With the subsidiarity principle, the Commission aims to only act where it is necessary and where it delivers clear benefits over and above measures taken at national, regional or local levels. Except in cases where the EU has exclusive competence, action at European level should not be taken unless it is more effective than action taken at national, regional or local level. A subsidiarity grid is attached to all politically sensitive and important initiatives accompanied buy an impact assessment.

Proportionality focuses on the financial and administrative impact of proposed legislation, to ensure that regulatory actions do not exceed what is necessary to achieve the legislative and policy objectives. Any such impact must be minimised and must be proportionate to the policy objectives. For the Commission this means delivering our ambitious policies in the simplest, least costly way, avoiding unnecessary red tape.

The EU institutions working together

Improving EU law-making is a shared objective and the responsibility of all EU institutions and Member States. The best way to improve EU law-making and deliver better results is for the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission to work more closely together in the coming years.

Given the opportunities and challenges that lie ahead in our path to a sustainable recovery, it is crucial to legislate as efficiently as possible, with our future in mind. The effective application, implementation and enforcement of EU law is a priority for the von der Leyen Commission. The Commission can only determine the costs and savings associated with its own legislative proposals. Changes made during negotiations with the European Parliament and the Council may significantly alter impacts for people and business. As such, the Commission would welcome relaunched political dialogue to discuss ideas, so that that all parties can fulfil their commitments under the interinstitutional agreement on better law-making

The Commission will gradually make internal databases and repositories publicly accessible, in line with our data transparency policy. We will reach out to the European Parliament and the Council to set up a common evidence register, the Joint Legislative Portal, that will allow anyone interested in EU policymaking to find easily all the evidence underpinning a given initiative.

International regulatory cooperation

The EU is built on commonly agreed rules. For these rules to work, Member States must fully implement and enforce them in a timely fashion. They then need to ensure that the rules are correctly applied and enforced, because non-enforcement bears costs for citizens and businesses.

The effective application, implementation and enforcement of EU law is a priority for the von der Leyen Commission. As announced in President von der Leyen’s political guidelines, the Commission will continue to guide and support Member States in their efforts to transpose directives, implement regulations and apply EU rules properly. Compliance checks verify how Member States translate EU legislation into national legislation. To ensure effective dialogue in the transposition phase, we depend on the Member States for clear and precise information on national legislation.

Going forward, the Commission intends to carry out a stocktaking of its oversight and enforcement activities, to ensure that they remain fit for making EU law work in practice.

Documents

Related links

Latest News