Skip to main content

Geresnis reglamentavimas: kodėl ir kaip

Šiandien priimta ES politika ir teisės aktai darys poveikį piliečių ateities kartoms ir įmonėms ateityje. Geresnio reglamentavimo darbotvarke užtikrinamas faktais grindžiamas ir skaidrus ES teisėkūros procesas, atsižvelgiant į subjektų, kuriems jis gali turėti įtakos, nuomonę. Komisija nuolat vertina ir tobulina ES teisės aktus, visų pirma siekdama rezultatų ten, kur tai svarbiausia.

Geresnio reglamentavimo darbotvarkės tikslai

  • Įrodymais pagrįsti ES veiksmai
  • Paprastesnių ir geresnių ES teisės aktų rengimas
  • Piliečių, įmonių ir suinteresuotųjų subjektų įtraukimas į sprendimų priėmimo procesą

Ką daro Komisija?

Europos Komisija atsako už naujų ES teisės aktų planavimą, rengimą ir siūlymą. Darbas grindžiamas metine Komisijos darbo programa. Siūlydama teisės aktus, Komisija vertina tikėtiną jų poveikį. Strateginis prognozavimas yra esminis elementas kuriant perspektyvią politiką visuose sektoriuose, visų pirma orientuojantis į žaliąją, skaitmeninę, geopolitinę, socialinę ir ekonominę sritis.

Komisija taip pat atsakinga už ES teisės aktų vertinimą ir, prireikus, siūlymus juos tobulinti. Komisija toliau stebi jų įgyvendinimą ir taikymą valstybėse narėse.

Skatinant Europos ekonomikos atsigavimą, nepaprastai svarbu, kad teisėkūra būtų kuo skaidresnė ir veiksmingesnė:

BR-Removing-Icon
šalinti kliūtis ir biurokratizmą, dėl kurių sulėtėja investavimas, ir kurti XXI-ojo amžiaus infrastruktūrą, dirbant kartu su valstybėmis narėmis, regionais, vietos lygmens subjektais ir pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais,
BR-Simplifiying-icon
supaprastinti viešas konsultacijas: portalą „Išsakykite savo nuomonę“ padaryti patogesnį ir jame skelbti bendrą kvietimą teikti informaciją. Atsiliepimai apie veiksmų planus ir įžanginiai poveikio vertinimai bus sujungti su klausimynu į vieną kvietimą teikti informaciją,
BR-Introducing-icon
Siekiant sumažinti naštą piliečiams ir įmonėms pradėti taikyti principą „kiek plius, tiek minus“, atidžiau įsigilinant į teisės aktų taikymo pasekmes ir sąnaudas, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Pagal šį principą bet kokia nauja reglamentavimo našta būtų kompensuojama pašalinant lygiavertę tos pačios politikos srities naštą.
BR-Mainstreaming-icon
integruoti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus siekiant, kad visi pasiūlymai dėl teisės aktų padėtų įgyvendinti Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.,
Improving
geresnį reglamentavimą glaudžiau susieti su tvarumo tikslais ir skaitmeninės pertvarkos skatinimu,
BR-Integrating-icon
į politikos formavimą integruoti strateginį prognozavimą, kad būtų pasirengta ateičiai, pvz., atsižvelgiant į naujas didžiąsias žalumo ir skaitmeninimo tendencijas, taip pat geopolitinius ir socioekonominius poslinkius.

Komisijos pastangas geresnio reglamentavimo srityje EBPO įvertino tarptautiniu mastu.

Sužinokite daugiau apie ES politikos ir teisėkūros ciklą.

EU policy and law-making cycle

Išsakykite savo nuomonę – pasidalykite savo įžvalgomis ir idėjomis

Komisija renka faktinę informaciją ir piliečių, įmonių bei suinteresuotųjų subjektų atsiliepimus visais teisėkūros ir politikos formavimo proceso etapais nuo 2015 m. Portale „Išsakykite savo nuomonę“ galite pasidalyti savo nuomone ir idėjomis apie Komisijos iniciatyvas visose politikos srityse. Galima užsisakyti naujienų pranešimus apie iniciatyvų rengimo eigą ir tolesnę teisės akto raidą, kai jis jau priimtas.

EU Law is in your hands
The future is in your hands
Portalas „Išsakykite savo nuomonę“Konferencija dėl Europos ateities

Jūsų atsiliepimai keičia padėtį

Piliečių, įmonių ir suinteresuotųjų subjektų atsiliepimai turėjo realios įtakos ES politikai. Jie padėjo Komisijai vykdyti ir patobulinti savo veiklą įgyvendinant keletą svarbių iniciatyvų, pavyzdžiui, Europos piliečių iniciatyvą, Europos solidarumo korpusą, bendrą žemės ūkio politiką ir Pastatų energijos vartojimo efektyvumo gaires.

Sužinokite, kaip konsultacijų procesas padėjo formuoti teisės aktus.

ES teisės aktų supaprastinimas

Komisija vertina galiojančių ES teisės aktų veikimą ir prireikus juos atnaujina, kad jie ir toliau atitiktų savo paskirtį.

  • 2012 m., siekiant supaprastinti ES teisę ir sumažinti nereikalingas reglamentavimo sąnaudas, bet neprarasti naudos, parengta Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa (REFIT).
  • Ateičiai tinkamo reglamentavimo platforma – aukšto lygio ekspertų grupė, kurią sudaro valstybių narių, Regionų komiteto, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atstovai ir pilietinei visuomenei, įmonėms bei nevyriausybinėms organizacijoms atstovaujantys suinteresuotieji subjektai. Grupė padeda Komisijai tobulinti ES teisės aktus, teikdama Komisijai nuomones dėl galimo esamų ES teisės aktų supaprastinimo, naštos mažinimo ir modernizavimo galimybių. Teikti pasiūlymus dėl esamų ES teisės aktų supaprastinimo gali visi norintieji, naudodamiesi portalu „Išsakykite savo nuomonę. Padėkite paprastinti!“.
  • Siekiant įvertinti, ar ES teisės aktais, politika ir finansavimo programomis pasiekiami laukti rezultatai mažiausiomis sąnaudomis, atliekamas vertinimas ir tinkamumo patikros.

Kasmet Komisija metiniame naštos tyrime apžvelgia supaprastinimo ir naštos mažinimo pastangas. Ji taip pat reguliariai stebi programos pažangą REFIT rezultatų suvestinėje.

Kokybės užtikrinimas

Geresnio reglamentavimo gairės ir priemonių rinkinys padės nustatyti konkrečias gaires Europos Komisijos tarnyboms rengiant naujas iniciatyvas ir pasiūlymus arba administruojant ir vertinant esamus teisės aktus.

2015 m. Komisija įsteigė Reglamentavimo patikros valdybą – nepriklausomą Komisijos pareigūnų ir išorės ekspertų įstaigą. Reglamentavimo patikros valdyba tikrina poveikio vertinimus ir pasirinktus vertinimus. Valdyba skelbia metines ataskaitas, kuriose informuoja, ką nuveikė įgyvendindama savo misiją.

Subsidiarumo ir proporcingumo stiprinimas

Subsidiarumo ir proporcingumo principai yra kertiniai ES sutarčių akmenys, jie sistemingai taikomi Komisijos rengiamiems teisės aktų pasiūlymams.

Laikydamasi subsidiarumo principo, Komisija siekia veikti tik tais atvejais, kai tai būtina, ir tose srityse, kuriose ji gali suteikti aiškios naudos, didesnės už tą, kurią duotų nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens priemonės. Išskyrus atvejus, kai ES turi išimtinę kompetenciją, veiksmų Europos lygmeniu neturėtų būti imamasi, nebent jie būtų veiksmingesni už veiksmus, kurių imamasi nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu. Subsidiarumo lentelė pridedama prie visų politiškai jautrių ir svarbių iniciatyvų, kartu su kuriomis teikiamas ir poveikio vertinimas.

Proporcingumas daugiausia susijęs su siūlomų teisės aktų finansiniu ir administraciniu poveikiu, siekiant užtikrinti, kad reglamentavimo veiksmai neviršytų to, kas būtina siekiant teisėkūros ir politikos tikslų. Bet koks toks poveikis turi būti sumažintas ir turi būti proporcingas politikos tikslams. Tai reiškia, kad Komisija turi įgyvendinti plataus užmojo politiką paprasčiausiu ir pigiausiu būdu, vengdama nereikalingos administracinės naštos.

ES institucijų bendradarbiavimas

ES teisėkūros gerinimas yra bendras visų ES institucijų ir valstybių narių tikslas ir atsakomybė. Geriausias būdas patobulinti ES teisės aktų rengimą ir pasiekti geresnių rezultatų yra užtikrinti glaudesnį Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendradarbiavimą ateityje.

Atsižvelgiant į galimybes ir problemas, laukiančias mūsų kelyje į tvarų ekonomikos atsigavimą, nepaprastai svarbu užtikrinti kuo veiksmingesnę teisėkūrą, kad būtų tinkama ir ateityje. Veiksmingas ES teisės aktų taikymas, įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas yra vienas Ursulos von der Leyen vadovaujamos Komisijos prioritetų. Komisija gali nustatyti tik išlaidas ir sutaupytas lėšas, siejamas su jos siūlomais teisės aktais. Derybose su Europos Parlamentu ir Taryba padaryti pakeitimai gali labai pakeisti poveikį gyventojams ir įmonėms, todėl Komisija sveikintų atnaujintą politinį dialogą idėjoms aptarti, kad visos šalys galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros.

Laikydamasi galiojančios duomenų skaidrumo politikos, Komisija pamažu plės viešą prieigą prie vidaus duomenų bazių ir saugyklų. Kreipsimės į Europos Parlamentą ir Tarybą, kad įsteigtume bendrą faktinės informacijos registrą – bendrą teisėkūros portalą, kuriame visi besidomintieji ES politikos formavimu galėtų lengvai rasti visą faktinę informaciją, kuria grindžiama konkreti iniciatyva.

Tarptautinis bendradarbiavimas reglamentavimo srityje

ES grindžiama bendrai sutartomis taisyklėmis. Kad šios taisyklės būtų veiksmingos, valstybės narės turi jas visapusiškai ir laiku įgyvendinti bei užtikrinti jų vykdymą. Tuomet jos turi užtikrinti, kad šios taisyklės būtų teisingai taikomos ir vykdomos, nes dėl nevykdymo piliečiai ir įmonės patiria išlaidų.

Veiksmingas ES teisės aktų taikymas, įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas yra vienas Ursulos von der Leyen vadovaujamos Komisijos prioritetų. Kaip paskelbta Komisijos Pirmininkės U. von der Leyen politinėse gairėse, Komisija toliau patars ir padės valstybėms narėms tinkamai perkelti direktyvų nuostatas į nacionalinę teisę, įgyvendinti reglamentus ir taikyti ES taisykles. Per atitikties patikras tikrinama, kaip valstybės narės perkelia ES teisės aktų nuostatas į nacionalinius teisės aktus. Siekdami užtikrinti veiksmingą dialogą nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę etapu, pasikliaujame aiškia ir tikslia valstybių narių informacija apie nacionalinės teisės aktus.

Ateityje Komisija ketina patikrinti savo priežiūros ir vykdymo užtikrinimo veiklos metodus, kad jais ir toliau būtų galima užtikrinti praktinį ES teisės aktų veikimą.

Dokumentai

Susijusios nuorodos

Paskutinės naujienos