Prejsť na hlavný obsah

Strategický výhľad

Čo je strategický výhľad?

Výhľad je disciplína skúmania, predvídania a formovania budúcnosti s cieľom prispieť k budovaniu a využívaniu kolektívnej inteligencie štruktúrovaným a systémovým spôsobom na predvídanie vývoja. Cieľom strategického výhľadu je na druhej strane začlenenie výhľadu do tvorby politík Európskej únie. Vychádza z kolektívneho poznania a vyznačuje sa jasnou štruktúrou a systematikou. Vďaka nemu možno zlepšovať spôsoby transformácie, pripraviť EÚ na odolávanie otrasom a formovať takú budúcnosť, akú naozaj chceme.

Strategický výhľad:

  • predvída trendy, riziká, vznikajúce problémy a ich potenciálne dôsledky a príležitosti s cieľom získať užitočné informácie na účely strategického plánovania, tvorby politík a pripravenosti,
  • poskytuje informácie pri tvorbe nových iniciatív Komisie a preskúmaní existujúcich politík v súlade s vylepšeným súborom nástrojov Komisie pre lepšiu právnu reguláciu.

Strategický výhľad nie je o predpovedaní budúcnosti; ide o skúmanie rôznych možných budúcností spolu s príležitosťami a výzvami, ktoré so sebou môžu priniesť. Napokon nám pomôže konať v prítomnosti, aby sme vytvorili budúcnosť, ktorú chceme.

Kľúčoví aktéri

Historicky prvým členom kolégia komisárov zodpovedným za strategický výhľad je podpredseda Komisie Maroš Šefčovič. Jednou z jeho úloh je stáť na čele úsilia o to, aby sa strategický výhľad stal jadrom tvorby politiky EÚ. Vykonávanie mandátu riadi Generálny sekretariát a Spoločné výskumné centrum (pričom Spoločné výskumné centrum využíva svoje vnútorné kapacity v oblasti výhľadu). Sieť Komisie pre strategický výhľad zabezpečuje dlhodobú koordináciu politiky medzi všetkými generálnymi riaditeľstvami. Komisia plánuje v oblasti výhľadu úzku spoluprácu s ostatnými inštitúciami EÚ, najmä v rámci Európskeho systému strategických a politických analýz (ESPAS). Spolupracuje aj s medzinárodnými partnermi a prostredníctvom celoúnijnej siete pre strategický výhľad rozvíja partnerstvá, ktoré nadväzujú na celoúnijnú sieť pre strategický výhľad.

Správy o strategickom výhľade

Komisia vypracúva výročnú správu o strategickom výhľade, ktorá je podkladom pre pracovné programy Komisie a tvorbu viacročných programov rozvoja. Programovanie sa vykonáva prostredníctvom participatívneho a medzisektorového výhľadového procesu pod vedením útvarov Komisie v rámci konzultácií s členskými štátmi, diskusie s Európskym systémom strategických a politických analýz (ESPAS) a externými zainteresovanými stranami. 

Správa o strategickom výhľade za rok 2022: „Twinning zelenej a digitálnej transformácie v novom geopolitickom kontexte“ sa zameriava na vzájomné pôsobenie dvojakej transformácie Európy, pričom zohľadňuje aj rušivé a meniace sa geopolitické prostredie, v ktorom táto transformácia prebieha. Zdôrazňuje sa kľúčová úloha, ktorú zohrávajú digitálne technológie v piatich strategických odvetviach Európy, ktoré produkujú najviac emisií skleníkových plynov: energetika, doprava, priemysel, stavebníctvo a poľnohospodárstvo. Identifikuje sa aj 10 oblastí činnosti, ktoré sú kľúčové pre maximalizáciu synergií a zníženie napätia medzi oboma transformáciami do roku 2050.

Správa o strategickom výhľade za rok 2022

Správa o strategickom výhľade za rok 2021 – Kapacita EÚ a jej sloboda konať predstavuje progresívnu a multidisciplinárnu perspektívu dôležitých trendov, ktoré ovplyvnia EÚ do roku 2050, vrátane oblastí, ako sú: zmena klímy a iné výzvy, technologické transformácie, tlak na demokraciu a hodnoty, ako aj posuny v celosvetovom poriadku a demografii. Identifikovala tiež 10 oblastí, v ktorých môže EÚ posilniť svoju schopnosť a slobodu konať.

Správa o strategickom výhľade za rok 2021

V správe o strategickom výhľade za rok 2020 – Vytýčenie smeru k odolnejšej Európe sa rozoberali prvé štrukturálne poznatky získané z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a bolo v nej vysvetlené, ako môže strategický výhľad pomôcť posilniť dlhodobú odolnosť Európy v období zásadných a rýchlych zmien. Na tieto účely obsahovala analýzu odolnosti EÚ vo všetkých štyroch rozmeroch: sociálno-hospodárskom, geopolitickom, ekologickom a digitálnom. V uvedenej správe sa zaviedli prehľady odolnosti, ktoré slúžia ako monitorovacie nástroje pre tvorcov politík.

Správa o strategickom výhľade za rok 2020

Celoúnijná sieť pre strategický výhľad

Zriadenie celoúnijnej siete pre strategický výhľad bolo oznámené vo výročnej správe Komisie o strategickom výhľade za rok 2020. Účelom siete je rozvíjať synergie medzi orgánmi verejnej správy v oblasti prognóz. Snahou je prepojiť spravodajské a prognostické odborné znalostí všetkých členských štátov a Európskej komisie na účely strategickej výmeny a spolupráce v otázkach zameraných na budúcnosť, ktoré sú pre Európu dôležité. Patria sem témy ako otvorená strategická autonómia, odolnosť a naša schopnosť dosiahnuť ekologickú, digitálnu a spravodlivú transformáciu.

Celoúnijná sieť pre strategický výhľad má dve úrovne Najmenej raz ročne sa na pozvanie podpredsedu Komisie Maroša Šefčoviča neformálne stretávajú „ministri pre budúcnosť“ z každého členského štátu. Ich poslaním je diskutovať a dohodnúť sa s Komisiou na hlavných strategických prioritách programu Komisie pre strategický výhľad. Spoločne vyhodnocujú pokrok, diskutujú o kľúčových otázkach týkajúcich sa budúcnosti Európy a snažia sa dohodnúť na následných opatreniach. Výsledky týchto rokovaní prispievajú k strategickému plánovaniu EÚ.

Prácu „ministrov pre budúcnosť“ podporuje sieť vyšších úradníkov z vnútroštátnych orgánov, ktorí sa stretávajú aspoň dvakrát ročne, aby pripravili tieto zasadnutia ministrov a následné opatrenia k ich záverom, a aby spolupracovali v rámci pracovných skupín.

Podpora tvorby politík EÚ

Strategický výhľad pomáha zlepšovať tvorbu politík, vyvíjať nadčasové stratégie a zabezpečovať, aby boli krátkodobé opatrenia v súlade s dlhodobými cieľmi použitím niekoľkých rôznych techník vrátane týchto:

landscape

Mapovanie situácie: systematické monitorovanie a zhromažďovanie udalostí a trendov, čoho výsledkom je panoráma budúcnosti či vizuálne mapovanie nových signálov zmien

megatrends

Analýza megatrendov: analýza zmien v modeloch a vzájomne pôsobiacich trendov a diskusia o nich, čoho výsledkom je príbeh (jedinej) budúcnosti a akčný plán

frames

Plánovanie scenárov: interaktívny a iteračný proces zahŕňajúci rozhovory, analýzy a modelovanie, čoho výsledkom je súbor príbehov vierohodných verzií budúcností, či sa nám páčia alebo nie, a to, ako by mohli nastať

objective

Projektovanie vízií: identifikácia uprednostňovaného smeru, čoho výsledkom je spoločné porozumenie a výslovný opis uprednostňovanej budúcnosti a strednodobý plán, ktorý podrobne opisuje konkrétne opatrenia na dosiahnutie pokroku smerom k vízii

Strategický výhľad usmerňuje Komisiu pri plnení šiestich hlavných cieľov predsedníčky Ursuly von der Leyenovej tým, že:

  • zabezpečuje výhľadové plánovanie týkajúce sa otázok budúcnosti s cieľom skúmať spôsoby, ako dosiahnuť ambície, ktoré sú uvedené v politických prioritách Komisie, analyzuje kľúčové trendy, riziká a vznikajúce problémy a definuje témy, o ktoré sa EÚ významne zaujíma. Toto plánovanie zahŕňa uverejnenie výročnej správy o strategickom výhľade. Od roku 2021 bude vypracovaná na základe kompletných cyklov výhľadu, ktoré sú prepojené s prioritami výročných správ o stave Únie, následných ročných pracovných programov Komisie a viacročného plánovania.  
  • podporuje pracovný program Komisie ako súčasť revidovaného programu lepšej právnej regulácie. Strategický výhľad by mal byť zdrojom informácií pre hlavné politické iniciatívy, čím sa zabezpečí, že politiky EÚ budú vychádzať z jasného porozumenia budúcich trendov a vznikajúcich problémov, možných scenárov a s nimi spojených výziev a príležitostí. Komisia napríklad vypracovala scenáre výhľadu, ako by mohla vyzerať budúcnosť v roku 2040, z ktorých bude priamo vychádzať oznámenie Komisie o dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti.
  • predstavuje základ pre ďalšie úvahy tvorcov politík a inšpiráciu pre dlhodobé stratégie v kľúčových politických otázkach prostredníctvom špecializovaných informačných bulletinov Foresight ON napríklad v týchto oblastiach: umelá inteligencia a digitálna transformácia, suroviny, bezpečnosť, zdravie, synergie medzi civilným, obranným a vesmírnym priemyslom, alebo európske územia.  Okrem informačných bulletinov vydáva Komisia aj špecializované výhľadové správy na témy ako Budúce profesionálne úlohy poľnohospodárov do roku 2040, Clá v EÚ a ich budúcnosť a Budúcnosť pracovných miest je zelená.
  • poskytuje podklady na účely preskúmania v rámci Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti, ktorý identifikuje príležitosti na zníženie regulačného zaťaženia v Európe, ako aj na účely posúdenia, či sú existujúce právne predpisy EÚ naďalej „vhodné pre budúcnosť“.

Ďalšie kroky

  • Rozvoj spolupráce v rámci celoúnijnej siete pre strategický výhľad s cieľom vybudovať prognostické kapacity vo verejnej správe členských štátov v celej EÚ.
  • Konferencia Európskeho systému strategických a politických analýz (ESPAS) v roku 2022.
  • Vykonávanie agendy strategického výhľadu Komisie pre tento cyklus politík a poskytovanie podkladov pre iniciatívy v pracovnom programe Komisie.
  • Príprava správy o strategickom výhľade za rok 2023.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na SG-FORESIGHTatec [dot] europa [dot] eu (SG-FORESIGHT[at]ec[dot]europa[dot]eu); JRC-FORESIGHTatec [dot] europa [dot] eu (JRC-FORESIGHT[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Dokumenty

22. FEBRUÁRA 2023
Joint note for the 3rd meeting of Ministers for the Future
English
(136.35 KB - PDF)
Stiahnuť

 

30. JÚNA 2021
Speech by Vice-President Maroš Šefčovič at the España 2050 High-Level Foresight Event
English
(6.18 KB - HTML)
Stiahnuť

 

1. NOVEMBRA 2017
Strategic Foresight Primer
English
(1.26 MB - PDF)
Stiahnuť

 

10. SEPTEMBRA 2019
President von der Leyen’s mission letter to Maroš Šefčovič
English
(578.35 KB - PDF)
Stiahnuť