Skip to main content

Labāks regulējums — kāpēc un kā

Šodien pieņemtās ES rīcībpolitikas un tiesību akti ietekmēs gan iedzīvotāju, gan uzņēmumu nākotni. Labāka regulējuma programma nodrošina pārredzamu ES likumdošanas procesu, kura pamatā pierādījumi un ieinteresēto personu viedokļi. Komisija pastāvīgi izvērtē un uzlabo ES tiesību aktus, galveno uzmanību pievēršot jomām, kurās tās rīcībai ir vislielākā ietekme.

Labāka regulējuma programmas mērķi

  • Ierosināt un īstenot ES darbības, pamatojoties uz atsauksmēm
  • Vienkāršot un uzlabot ES tiesību aktus
  • Iesaistīt iedzīvotājus, uzņēmumus un ieinteresētās personas lēmumu pieņemšanas procesā

Ko dara Komisija

Eiropas Komisija ir atbildīga par jaunu Eiropas tiesību aktu un rīcībpolitiku plānošanu, sagatavošanu un ierosināšanu. Šo darbu virza Komisijas gada darba programma. Kad Komisija ierosina tiesību aktus, tai jāizvērtē to paredzamā ietekme. Stratēģiskā prognozēšana ir svarīgs elements, kas sekmē nākotnes prasībām atbilstošu rīcībpolitiku izstrādi visās nozarēs, īpašu uzmanību pievēršot zaļajai, digitālajai, ģeopolitiskajai un sociālekonomiskajai jomai.

Komisija ir atbildīga arī par ES tiesību aktu izvērtēšanu un vajadzības gadījumā par uzlabojumu ierosināšanu. Komisija turpina uzraudzīt to īstenošanu un piemērošanu dalībvalstīs.

Lai veicinātu Eiropas atveseļošanu, likumdošanas procesam jānorit pēc iespējas pārskatāmāk un efektīvāk. Tāpēc ir svarīgi veikt šādus pasākumus:

BR-Removing-Icon
sadarbībā ar dalībvalstīm, reģioniem un galvenajām ieinteresētajām personām likvidēt šķēršļus un birokrātiju, kas palēnina investīcijas un 21. gadsimta infrastruktūras veidošanu;
BR-Simplifiying-icon
vienkāršot sabiedrisko apspriešanu, ieviešot vienotu “aicinājumu sniegt atsauksmes” uzlabotajā portālā “Izsakiet viedokli”. Tas ietvers atsauksmju par ceļvežiem un sākotnējiem ietekmes novērtējumiem un anketu apvienošanu vienā uzaicinājumā sniegt atsauksmes;
BR-Introducing-icon
ieviest pieeju “viens pieņemts — viens atcelts”, lai iespējami samazinātu slogu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, pievēršot īpašu uzmanību tiesību aktu piemērošanas sekām un izmaksām, sevišķi attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Šis princips nodrošina, ka jaunieviestie apgrūtinājumi tiek kompensēti, likvidējot līdzvērtīgu slogu tajā pašā politikas jomā;
BR-Mainstreaming-icon
integrēt Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, lai nodrošinātu, ka tiesību aktu priekšlikumi dod ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam;
Improving
uzlabot labāka regulējuma ietekmi uz ilgtspēju un digitālo pārveidi un atbalstu tām;
BR-Integrating-icon
iestrādāt politikas veidošanā stratēģisko prognozēšanu, lai nodrošinātu tās piemērotību nākotnei, piemēram, ņemot vērā jaunās megatendences zaļajā, digitālajā, ģeopolitiskajā un sociālekonomiskajā jomā.

ESAO ir starptautiski atzinusi Komisijas centienus labāka regulējuma jomā.

Uzzināt vairāk par ES politikas un likumdošanas ciklu.

EU policy and law-making cycle

Paudiet savu nostāju un idejas

Kopš 2015. gada Komisija aicina iedzīvotājus, uzņēmumus un ieinteresētās personas sniegt atsauksmes un pierādījumus visos likumdošanas un politikas veidošanas procesa posmos. Portālā “Izsakiet viedokli” ir iespēja paust viedokli un idejas par Komisijas iniciatīvām visās politikas jomās. Varat abonēt paziņojumus, lai saņemtu informāciju par jaunām norisēm un sekotu līdzi kādas iniciatīvas izstrādes procesam pat pēc tiesību akta pieņemšanas.

EU Law is in your hands
The future is in your hands
Portāls “Izsakiet viedokli”Konference par Eiropas nākotni

Jūsu ieguldījums var ietekmēt lietu gaitu

Iedzīvotāju, uzņēmumu un ieinteresēto personu sniegtās atsauksmes ir rosinājušas reālas pārmaiņas ES politikā. Šīs atsauksmes ir virzījušas un uzlabojušas Komisijas darbu pie vairākām svarīgām iniciatīvām, tādām kā Eiropas pilsoņu iniciatīva,Eiropas Solidaritātes korpuss, kopējā lauksaimniecības politika un pamatnostādnes attiecībā uz ēku energoefektivitāti.

Uzziniet, kā apspriešanas process palīdzējis veidot tiesību aktus.

ES tiesību aktu vienkāršošana

Komisija vērtē spēkā esošo ES tiesību aktu rezultātus un ievieš vajadzīgās izmaiņas, lai akti joprojām atbilstu mērķim.

  • Normatīvās atbilstības un izpildes programma (REFIT) tika izveidota 2012. gadā, lai vienkāršotu ES tiesību aktus un samazinātu nevajadzīgās izmaksas, tajā pašā laikā turpinot nodrošināt to efektivitāti.
  • Platforma “Gatavi nākotnei” ir augsta līmeņa ekspertu grupa, kurā ietilpst dalībvalstu, Reģionu komitejas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas pārstāvji un ieinteresētās personas, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību, uzņēmumus un nevalstiskās organizācijas. Šī grupa palīdz Komisijai uzlabot ES tiesību aktus, sniedzot atzinumus par iespējām vienkāršot un aktualizēt esošos ES tiesību aktus un samazināt to radīto slogu. Ierosinājumus spēkā esošo ES tiesību aktu vienkāršošanai var sniegt portālā “Izsakiet viedokli: vienkāršojiet”.
  • Izvērtējumi un atbilstības pārbaudes palīdz saprast, vai ES tiesību akti, rīcībpolitikas un finansēšanas programmas sniedz gaidītos rezultātus ar minimālām izmaksām.

Ikgadējā sloga apsekojumā Komisija katru gadu sniedz pārskatu par saviem centieniem vienkāršot tiesību aktus un samazināt to radīto slogu. Tā sagatavo arī REFIT rezultātu pārskatu, ar kura palīdzību regulāri seko līdzi ar programmu panāktajam progresam.

Kvalitātes nodrošināšana

Labāka regulējuma pamatnostādnes un rīkkopa, palīdzēs sniegt konkrētus norādījumus Eiropas Komisijas dienestiem jaunu iniciatīvu un priekšlikumu sagatavošanā, kā arī esošo tiesību aktu pārvaldīšanā un novērtēšanā.

2015. gadā Komisija izveidoja Regulējuma kontroles padomi — neatkarīgu struktūru, kurā ietilpst Komisijas amatpersonas un neatkarīgi eksperti. Regulējuma kontroles padome pārbauda ietekmes novērtējumus un atlasītus izvērtējumus. Padome publicē gada ziņojumus, kuros izklāsta sava pamatuzdevuma izpildē paveikto.

Subsidiaritātes un proporcionalitātes stiprināšana

Subsidiaritātes un proporcionalitātes princips ir ES līgumu stūrakmeņi, un tos sistemātiski piemēro Komisijas tiesību aktu priekšlikumiem.

Saskaņā ar subsidiaritātes principu Komisijai jārīkojas tikai tad, kad tas ir vajadzīgs un kad tās darbības rezultāti nepārprotami sniedz lielāku ieguvumu nekā valsts, reģionu vai vietējā līmenī veikti pasākumi. Izņemot gadījumus, kas ir tikai ES kompetencē, nav jārīkojas ES līmenī, ja iecerēto rezultātu ir iespējams sekmīgāk sasniegt valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Visām politiski sensitīvām un svarīgām iniciatīvām, kas ietver ietekmes novērtējumu, ir pievienota subsidiaritātes novērtējuma tabula.

Proporcionalitāte ir vērsta uz ierosināto tiesību aktu finansiālo un administratīvo ietekmi, lai nodrošinātu, ka regulatīvie pasākumi nepārsniedz to, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu paredzētos likumdošanas un politikas mērķus. Šī ietekme ir jāsamazina līdz minimumam, un tai ir jābūt samērā ar sasniedzamajiem mērķiem. Līdz ar to Komisijai sava vērienīgā rīcībpolitika ir jāīsteno pēc iespējas vienkāršākā veidā, izvairoties no liekas birokrātijas un izmaksām.

ES iestāžu sadarbība

ES likumdošanas procesa uzlabošana ir visu ES iestāžu un dalībvalstu kopīgs mērķis un atbildība. Lai varētu uzlabot ES likumdošanas procesu un sasniegt labākus rezultātus, turpmākajos gados ir jāpanāk ciešāka sadarbība starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju.

Ņemot vērā iespējas un izaicinājumus, kas mūs sagaida ceļā uz ilgtspējīgu atveseļošanos, un domājot par mūsu nākotni, ir svarīgi nodrošināt pēc iespējas efektīvāku likumdošanas procesu. ES tiesību aktu sekmīga piemērošana, īstenošana un izpilde ir Urzulas fon der Leienas Komisijas prioritāte. Komisija var prognozēt tikai tādas izmaksas un ietaupījumus, kas saistīti ar pašas Komisijas tiesību aktu priekšlikumiem. Izmaiņas, kas izdarītas sarunās ar Eiropas Parlamentu un Padomi, var būtiski mainīt ietekmi uz cilvēkiem un uzņēmumiem. Tāpēc Komisija atzinīgi vērtētu politiskā dialoga atsākšanu nolūkā apspriest idejas, lai visas iesaistītās puses varētu izpildīt savas saistības saskaņā ar Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu.

Saskaņā ar datu pārredzamības politiku Komisija pakāpeniski darīs publiski pieejamas iekšējās datubāzes un repozitorijus. Mēs sazināsimies ar Eiropas Parlamentu un Padomi nolūkā izveidot kopīgu pierādījumu reģistru, proti, tas būs kopīgs tiesību aktu portāls, kas ikvienam, kurš interesējas par ES politikas veidošanu, ļaus viegli atrast visus konkrētās iniciatīvas pamatā esošos pierādījumus.

Starptautiskā sadarbība regulējuma jomā

ES pamatā ir kopīgi pieņemti noteikumi. Lai šie noteikumi darbotos, dalībvalstīm tie ir pilnībā jāīsteno un jāpanāk to savlaicīga izpilde. Pēc tam dalībvalstīm ir jānodrošina noteikumu pareiza piemērošana un izpilde, jo noteikumu nepiemērošana rada izmaksas iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

ES tiesību aktu sekmīga piemērošana, īstenošana un izpilde ir Urzulas fon der Leienas Komisijas prioritāte. Kā tika ziņots Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas politiskajās pamatnostādnēs, Komisija turpinās virzīt un atbalstīt dalībvalstu centienus transponēt direktīvas, īstenot regulas un pienācīgi piemērot ES noteikumus. Atbilstības pārbaudēs tiek aplūkots, kā dalībvalstis ES tiesību aktus transponē valsts tiesību aktos. Sekmīga dialoga nodrošināšana transponēšanas posmā ir atkarīga no tā, vai dalībvalstis sniedz skaidru un precīzu informāciju par valsts tiesību aktiem.

Turpmāk Komisija plāno veikt pārraudzības un izpildes darbību novērtēšanu, lai nodrošinātu, ka tās joprojām ir piemērotas ES tiesību aktu praktiskai īstenošanai.

Dokumenti

Līdzīgas saites

Jaunākās ziņas