Skip to main content
Logotip Europske komisije

Bolja regulativa: kako i zašto

Danas donesene politike i propisi EU-a utjecat će na građane i poduzeća budućih generacija. Agendom za bolju regulativu osigurava se informirano i transparentno donošenje zakonodavstva EU-a temeljeno na stajalištima onih na koje bi to zakonodavstvo moglo utjecati. Komisija kontinuirano evaluira i poboljšava zakonodavstvo EU-a, s posebnim naglaskom na najvažnijim područjima.

Ciljevi agende za bolju regulativu

  • Mjere EU-a utemeljene na dokazima
  • Oblikovanje jednostavnijeg i boljeg zakonodavstva EU-a
  • Uključivanje građana, poduzeća i dionika u postupak donošenja odluka

Što radi Komisija

Europska komisija odgovorna je za planiranje, pripremu i predlaganje novih propisa i politika EU-a. Njezin rad temelji se na godišnjem programu rada Komisije. Pri predlaganju propisa Komisija procjenjuje njihov očekivani učinak. Strateško predviđanje ključan je element u oblikovanju politika koje će biti otporne na buduće promjene u svim sektorima, s posebnim naglaskom na očuvanju okoliša, digitalizaciji te geopolitičkim i socioekonomskim aspektima.

Komisija je odgovorna i za evaluaciju zakonodavstva EU-a i predlaganje potrebnih poboljšanja. Komisija kontinuirano prati provedbu i primjenu zakonodavstva EU-a u državama članicama.

Kako bi se potaknuo oporavak Europe, posebno je važno da se zakonodavstvo donosi što transparentnije i učinkovitije:

BR-Removing-Icon
Uklanjanje prepreka i prekomjerne birokracije koje usporavaju ulaganja i izgradnju infrastrukture 21. stoljeća, u suradnji na nacionalno, regionalnoj lokalnoj razini i s ključnim dionicima.
BR-Simplifiying-icon
Pojednostavnjenje javnih savjetovanja uvođenjem jedinstvenog poziva na očitovanje na poboljšanom portalu Iznesite svoje mišljenje. Tako će se povratne informacije o planovima i početnim procjenama učinka s upitnikom objediniti u jedan poziv na očitovanje.
BR-Introducing-icon
uvođenje pristupa „jedan za jedan” kako bi se smanjilo opterećenje za građane i poduzeća obraćanjem veće pozornosti na posljedice i troškove primjene zakonodavstva, prije svega za mala i srednja poduzeća Tim se načelom osigurava da se sva novouvedena opterećenja kompenziraju uklanjanjem odgovarajućih opterećenja u istom području politike.
BR-Mainstreaming-icon
integriranje ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda kako bi se osiguralo da zakonodavni prijedlozi doprinose Programu održivog razvoja do 2030.
Improving
Poboljšani pristup i snažnija potpora ciljevima održivosti i digitalnoj transformaciji u okviru bolje regulative.
BR-Integrating-icon
uključivanje strateškog predviđanja u oblikovanje politika kako bi se osiguralo da su orijentirane na budućnost, primjerice uzimajući u obzir nove vodeće trendove u ekološkom, digitalnom, geopolitičkom i društveno-gospodarskom području

Nastojanja Komisije u pogledu bolje regulative OECD je prepoznao na međunarodnoj razini.

Saznajte više o fazama postupka izrade politika i propisa EU-a.

EU policy and law-making cycle

Iznesite svoje mišljenje – podijelite svoja stajališta i ideje

Komisija nastoji prikupiti mišljenja i povratne informacije od građana, poduzeća i dionika u svim fazama postupka izrade zakonodavstva i politika od 2015. Svoja mišljenja i ideje o inicijativama Komisije u svim područjima politike možete podijeliti putem portala Iznesite svoje mišljenje. Možete se i pretplatiti na obavijesti o novim kretanjima u oblikovanju inicijativa, pa i nakon donošenja zakonodavstva.

EU Law is in your hands
The future is in your hands
Portal Iznesite svoje mišljenjeKonferencija o budućnosti Europe

Vaš je doprinos važan

Doprinosi građana, poduzeća i dionika znatno su utjecali na politike EU-a. Pomogli su Komisiji u njezinu radu i pružili smjernice za nekoliko važnih inicijativa, kao što su europska građanska inicijativa, Europske snage solidarnosti, zajednička poljoprivredna politika te Smjernice za energetsku učinkovitost zgrada.

Saznajte kako je postupak savjetovanja pridonio oblikovanju zakonodavstva.

Pojednostavnjenje propisa EU-a

Komisija ocjenjuje učinak postojećih propisa EU-a i prema potrebi ih izmjenjuje kako bi i dalje bili prikladni.

  • Program za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT) uspostavljen je 2012. radi pojednostavnjenja propisa EU-a i smanjenja nepotrebnih regulatornih troškova bez smanjenja ostvarenih koristi.
  • Platforma Fit for Future, skupina stručnjaka na visokoj razini koja se sastoji od predstavnika država članica, Odbora regija, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora te dionika koji predstavljaju civilno društvo, poduzeća i nevladine organizacije. Ta skupina pomaže Komisiji poboljšati propise EU-a tako da joj dostavlja mišljenja o mogućnostima za pojednostavnjenje, smanjenje opterećenja i modernizaciju postojećih propisa EU-a. Prijedloge za pojednostavnjenje postojećih propisa EU-a možete dati putem portala „Iznesite svoje mišljenje: može jednostavnije!”.
  • Evaluacije i provjere prikladnosti upotrebljavaju se kako bi se ocijenilo postižu li se propisima, politikama i programima financiranja EU-a očekivani rezultati uz što manji trošak.

Komisija svake godine u godišnjem pregledu opterećenosti predstavlja svoj rad na pojednostavnjenju propisa i smanjenju opterećenja. Osim toga, redovito prati napredak programa s pomoću pregleda uspješnosti REFIT-a.

Osiguravanje kvalitete

Smjernice i paket instrumenata za bolju regulativu bit će korisne službama Europske komisije za pripremu novih inicijativa i prijedloga te za upravljanje postojećim zakonodavstvom i njegovu evaluaciju.

Komisija je 2015. uspostavila Odbor za nadzor regulative, neovisno tijelo dužnosnika Komisije i stručnjaka angažiranih izvan Komisije. Odbor za nadzor regulative preispituje procjene učinka i odabrane evaluacije. Odbor objavljuje godišnja izvješća o napretku koji je postigao u ostvarenju svojih zadaća.

Jačanje supsidijarnosti i proporcionalnosti

Načela supsidijarnosti i proporcionalnosti temelji su ugovora EU-a i sustavno se primjenjuju na zakonodavne prijedloge Komisije.

U skladu s načelom supsidijarnosti, EU bi trebao djelovati samo ako je to potrebno i ako njegovo djelovanje donosi jasne prednosti u odnosu na mjere poduzete na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. Osim u slučajevima u kojima EU ima isključivu nadležnost, poduzimanje mjera na europskoj razini nije potrebno osim ako je učinkovitije od mjera poduzetih na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. Tablica proporcionalnosti prilaže se svim političkim osjetljivim i važnim inicijativama popraćenima procjenom učinka.

Proporcionalnost je usmjerena na financijski i administrativni učinak predloženog zakonodavstva kako bi se osiguralo da regulatorne mjere ne prelaze ono što je potrebno za postizanje zakonodavnih ciljeva i ciljeva politike. Svaki takav učinak mora biti sveden na najmanju moguću mjeru i mora biti razmjeran ciljevima politike. Za Komisiju to znači ostvarivanje ambicioznih politika na najjednostavniji način uz najmanje troškove te izbjegavanje nepotrebne birokracije.

Suradnja institucija EU-a

Poboljšanje oblikovanja zakonodavstva EU-a zajednički je cilj i odgovornost svih institucija i država članica EU-a. Donošenje i rezultati zakonodavstva EU-a poboljšat će se užom suradnjom Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije narednih godina.

S obzirom na prilike i izazove koji nam predstoje na putu prema održivom oporavku, ključno je donositi zakonodavstvo koje će biti učinkovito i u budućnosti. Djelotvorna primjena, provedba i izvršavanje prava EU-a prioriteti su Komisije Ursule von der Leyen. Komisija može utvrditi samo troškove i uštede povezane sa svojim vlastitim zakonodavnim prijedlozima. Izmjene koje se uvedu u pregovorima s Europskim parlamentom i Vijeće mogu značajno promijeniti utjecaj zakonodavstva na građane i poduzeća. Stoga Komisija pozdravlja ponovno pokretanje političkog dijaloga za raspravu o idejama kako bi sve strane mogle ispuniti svoje obveze u skladu s međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva.

Komisija će javnosti postupno omogućiti pristup internim bazama podataka i repozitorijima u skladu s politikom o transparentnosti podataka. Obratit ćemo se Europskom parlamentu i Vijeću kako bismo uspostavili zajednički registar dokaza, Zajednički zakonodavni portal, koji će svima zainteresiranima za oblikovanje politika EU-a omogućiti da jednostavno pronađu dokaze na kojima se temelji određena inicijativa.

Međunarodna regulatorna suradnja

EU se temelji na zajednički dogovorenim pravilima. Kako bi ta pravila funkcionirala, države članice moraju ih provoditi potpuno i pravodobno. Zatim moraju osigurati da se pravila ispravno primjenjuju i izvršavaju jer neizvršavanje uzrokuje troškove za građane i poduzeća.

Djelotvorna primjena, provedba i izvršavanje prava EU-a prioriteti su Komisije Ursule von der Leyen. Kako je najavljeno u političkim smjernicama predsjednice von der Leyen, Komisija će i dalje usmjeravati i podupirati države članice u njihovu radu na prenošenju direktiva, provedbi uredaba i ispravnoj primjeni pravila EU-a. Provjerama usklađenosti provjerava se kako države članice prenose zakonodavstvo EU-a u nacionalno zakonodavstvo. Kako bi se osigurao djelotvoran dijalog u fazi prenošenja, države članice trebaju nam dostaviti jasne i precizne informacije o nacionalnom zakonodavstvu.

Komisija namjerava provesti pregled stanja svojih aktivnosti nadzora i provedbe kako vi osigurala da u i dalje prikladne za osiguravanje djelotvornosti zakonodavstva EU-a u praksi.

Dokumenti

Druge poveznice

Najnovije vijesti