Siirry pääsisältöön

Sääntelyn parantaminen: miksi ja miten

Kun EU:n toimintapolitiikkaa ja lainsäädäntöä hyväksytään, vaikutukset sekä kansalaisiin että yrityksiin ovat pitkäaikaisia. Paremman sääntelyn agendalla varmistetaan näyttöön perustuva ja läpinäkyvä EU-lainsäädäntö. Lainsäädännön pohjana ovat niiden tahojen näkemykset, joihin se mahdollisesti vaikuttaa. Komissio arvioi ja parantaa jatkuvasti EU-lainsäädäntöä ja keskittyy aloihin, joissa EU:n antamalla lainsäädännöllä on eniten merkitystä.

Paremman sääntelyn agendan tavoitteet

  • Näyttöön perustuvat EU:n toimet
  • EU-lainsäädännön yksinkertaistaminen ja parantaminen
  • Kansalaisten, yritysten ja sidosryhmien ottaminen mukaan päätöksentekoprosessiin

Komission toimet

Euroopan komissio vastaa uuden lainsäädännön ja toimintapolitiikkojen suunnittelusta, valmistelusta ja ehdottamisesta EU:ssa. Työtä ohjaa komission vuotuinen työohjelma. Ehdottaessaan lainsäädäntöä komissio arvioi, minkälaisia vaikutuksia lainsäädännöllä on. Strateginen ennakointi on kaikilla aloilla olennaista, kun halutaan kehittää tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavaa politiikkaa. Erityisen tärkeää se on ympäristöön ja digitalisaatioon liittyvien sekä geopoliittisten ja sosioekonomisten kysymysten yhteydessä.

Komissio vastaa myös EU-lainsäädännön arvioinnista ja mahdollisten parannusehdotusten tekemisestä. Komissio seuraa edelleen lainsäädännön täytäntöönpanoa ja soveltamista EU-maissa.

Nyt tarvitaan mahdollisimman tehokasta EU-lainsäädäntöä, jotta voidaan tukea Euroopan elpymistä:

BR-Removing-Icon
Vähennetään yhteistyössä EU-maiden, alueiden ja paikallistason sekä keskeisten sidosryhmien kanssa byrokratiaa ja esteitä, jotka hidastavat investointeja ja nykyajan tarpeita vastaavan infrastruktuurin rakentamista.
BR-Simplifiying-icon
Yksinkertaistetaan julkisia kuulemisia ottamalla käyttöön yksi keskitetty kannanottopyyntö parannetussa Kerro mielipiteesi -portaalissa. Keskitetyssä kannanottopyynnössä voidaan kyselylomake sekä etenemissuunnitelmista ja alustavista vaikutustenarvioinneista saatu palaute liittää toisiinsa.
BR-Introducing-icon
Otetaan käyttöön ”yksi sisään, yksi ulos” -periaate, jotta kansalaisille ja yrityksille sääntelystä aiheutuvaa rasitusta voitaisiin vähentää mahdollisimman paljon. Tässä yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, millaisia vaikutuksia ja kustannuksia lainsäädännön soveltaminen aiheuttaa etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille. Tällä periaatteella varmistetaan, että kaikki uudet rasitteet kompensoidaan poistamalla vastaava määrä rasitteita samalla alalla.
BR-Mainstreaming-icon
Sisällytetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteet kaikkiin lainsäädäntöehdotuksiin ja varmistetaan näin, että ne edistävät kestävän kehityksen toimintaohjelmaa (Agenda 2030).
Improving
Varmistetaan, että sääntelyn parantamisella tuetaan entistä paremmin kestävyystavoitteita ja digitaalista siirtymää.
BR-Integrating-icon
Otetaan strateginen ennakointi osaksi politiikan suunnittelua ja varmistetaan näin, että politiikka vastaa tulevaisuuden tarpeita. Tämä edellyttää esimerkiksi vihreään ja digitaaliseen siirtymään, geopolitiikkaan ja sosioekonomisiin näkökohtiin liittyvien kehittymässä olevien megatrendien huomioon ottamista.

Komission parempaa sääntelyä edistävät toimintatavat ovat saaneet kansainvälistä tunnustusta OECD:lta.

Lue lisää EU:n toimintapoliittisesta ja lainsäädännöllisestä syklistä.

EU policy and law-making cycle

Kerro mielipiteesi – Jaa näkemyksiäsi ja ajatuksiasi

Vuodesta 2015 lähtien komissio on pyrkinyt saamaan kansalaisilta, yrityksiltä ja sidosryhmiltä näyttöä ja palautetta lainsäädäntö- ja päätöksentekoprosessin kaikissa vaiheissa. Kerro mielipiteesi -portaalissa kuka tahansa voi esittää näkemyksiään komission aloitteista kaikilla politiikan aloilla. Portaalista voi tilata ilmoituksen aloitteen etenemisestä, jolloin voi seurata sen muotoutumista ja kehittymistä myös lainsäädännön antamisen jälkeen.

Sinä voit vaikuttaa

Kansalaisilta, yrityksiltä ja sidosryhmiltä saatu palaute todellakin vaikuttaa EU:n toimintapolitiikkoihin. Palaute on ohjannut ja auttanut komissiota parantamaan useita merkittäviä aloitteita. Tällaisia ovat esimerkiksi eurooppalainen kansalaisaloite, Euroopan solidaarisuusjoukot, yhteinen maatalouspolitiikka ja ohjeet rakennusten energiatehokkuudesta.

Tutustu siihen, miten kuulemisprosessi auttoi muokkaamaan lainsäädäntöä.

EU-lainsäädännön yksinkertaistaminen

Komissio arvioi EU-lainsäädännön toimivuutta ja tekee siihen tarvittaessa muutoksia, jotta lainsäädäntö pysyy toimivana.

  • Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva REFIT-ohjelma otettiin käyttöön vuonna 2012. Sen tavoitteena on yksinkertaistaa EU-lainsäädäntöä ja vähentää sääntelystä aiheutuvia tarpeettomia kustannuksia sääntelyn tavoitteena olevista hyödyistä tinkimättä.
  • Fit for Future -foorumi on EU-maiden, alueiden komitean, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean sekä liike-elämän ja kansalaisjärjestöjen edustajista koostuva korkean tason asiantuntijaryhmä. Se antaa komissiolle lausuntoja mahdollisuuksista yksinkertaistaa ja uudenaikaistaa voimassa olevaa EU-lainsäädäntöä sekä vähentää sen aiheuttamaa hallinnollista rasitusta. Siten Fit for Future -foorumi avustaa komissiota EU-lainsäädännön parantamisessa. Kuka tahansa voi tehdä ehdotuksia EU:n nykyisen lainsäädännön yksinkertaistamiseksi Kerro mielipiteesi: Osallistu selkeyttämistalkoisiin! -portaalin kautta.
  • Arvioinneilla ja toimivuustarkastuksilla selvitetään, tuottavatko EU:n säädökset, toimintapolitiikat ja rahoitusohjelmat odotettuja tuloksia mahdollisimman pienin kustannuksin.

Komissio esittää REFIT-ohjelman osana vuosittain yleiskatsauksen, joka sisältää vuotuisen selvityksen rasituksesta. Siinä tarkastellaan yksinkertaistamista ja hallinnollisen rasituksen vähentämistä koskevia komission toimia. Lisäksi komissio seuraa säännöllisesti ohjelman edistymistä REFIT-tulostaulun avulla.

Laadunvarmistus

Paremman sääntelyn suuntaviivat ja välineistö antavat komission yksiköille konkreettista ohjausta uusien aloitteiden ja ehdotusten valmistelua sekä voimassa olevan lainsäädännön käsittelyä ja arviointia varten.

Komissio perusti vuonna 2015 sääntelyntarkastelulautakunnan, joka on komission virkamiehistä ja ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva riippumaton elin. Lautakunta tarkastelee vaikutustenarviointeja ja muita merkittävimpiä arviointeja. Se julkaisee vuosikertomuksia omasta toiminnastaan.

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden vahvistaminen

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet ovat EU:n perussopimusten kulmakiviä, ja niitä sovelletaan järjestelmällisesti komission lainsäädäntöehdotuksiin.

Toissijaisuusperiaatteen mukaan EU:n tasolla olisi toimittava vain silloin, kun se on tarpeen ja kun se tuottaa selkeästi enemmän hyötyä kuin kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla toteutettavat toimenpiteet. EU:n yksinomaisen toimivallan aloja lukuun ottamatta EU:n on tarpeen toteuttaa toimia Euroopan tasolla ainoastaan, jos ne ovat kansallisen, alueellisen tai paikallisen tason toimia tehokkaampia. Toissijaisuusperiaatteen arviointitaulukko julkaistaan jokaisen sellaisen poliittisesti arkaluonteisen tai tärkeän ehdotuksen mukana, josta on tehty vaikutustenarviointi.

Oikeasuhteisuudessa keskitytään ehdotetun lainsäädännön taloudellisiin ja hallinnollisiin vaikutuksiin sen varmistamiseksi, etteivät sääntelytoimet ylitä sitä, mikä on tarpeen lainsäädännöllisten ja toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaikkien tällaisten vaikutusten on oltava mahdollisimman vähäisiä ja oikeassa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Komission kannalta tämä tarkoittaa sitä, että toimintapolitiikat on toteutettava yksinkertaisimmalla ja kustannuksiltaan edullisimmalla tavalla turhaa byrokratiaa välttäen.

EU-toimielimet yhteistyössä

EU-lainsäädännön parantaminen on kaikkien EU-toimielinten ja jäsenmaiden yhteinen tavoite ja kaikkien niiden vastuulla. Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission yhteistyön tiivistäminen tulevina vuosina on paras keino parantaa EU-lainsäädäntöä, jotta päästään entistä parempaan lopputulokseen.

Kun otetaan huomioon ne mahdollisuudet ja haasteet, joita tullaan kohtamaan matkalla kohti kestävää elpymistä, lainsäädäntötyön täytyy olla mahdollisimman tehokasta. EU-lainsäädännön tuloksellinen soveltaminen, täytäntöönpano ja täytäntöönpanon valvonta ovat Ursula von der Leyenin komission ensisijaisia tavoitteita. Komissio voi määrittää ainoastaan omiin lainsäädäntöehdotuksiinsa liittyvät kustannukset ja säästöt. Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa käytyjen neuvottelujen aikana tehdyillä muutoksilla voi olla huomattavia vaikutuksia ihmisiin ja liikeyrityksiin. Komissio suhtautuisikin myönteisesti sellaisen poliittisen vuoropuhelun uudelleen käynnistämiseen, jonka ideoiden avulla kaikki osapuolet voivat täyttää paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaiset sitoumuksensa.

Tietojen avoimuutta koskevan EU-politiikan mukaisesti komissio aikoo asteittain tehdä sisäisistä tietokannoista ja -rekistereistä julkisia. Komissio on yhteydessä Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon yhteisen lainsäädäntöportaalin perustamiseksi. Portaali tarjoaisi kaiken tietyn politiikka-aloitteen perustana olevan näytön helposti kaikkien EU:n päätöksenteosta kiinnostuneiden saataville.

Kansainvälinen sääntely-yhteistyö

EU perustuu yhteisesti sovittuihin sääntöihin. Jotta säännöt toimivat, EU-maiden on pantava ne täysimääräisesti täytäntöön ja valvottava niiden noudattamista oikea-aikaisesti. On myös varmistettava, että sääntöjä sovelletaan ja valvotaan asianmukaisesti, jotta niiden noudattamatta jättämisestä ei aiheudu kustannuksia kansalaisille ja yrityksille.

EU-lainsäädännön tuloksellinen soveltaminen, täytäntöönpano ja täytäntöönpanon valvonta ovat Ursula von der Leyenin komission ensisijaisia tavoitteita. Kuten puheenjohtaja von der Leyen ilmoitti poliittisissa suuntaviivoissaan, komissio jatkaa jäsenmaiden opastamista ja tukemista direktiivien saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä, säädösten täytäntöönpanossa ja EU-sääntöjen asianmukaisessa soveltamisessa. Vaatimustenmukaisuuden tarkastuksissa nähdään, kuinka jäsenmaat ovat onnistuneet EU-lainsäädännön ottamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Jotta vuoropuhelu täytäntöönpanovaiheessa on tehokasta, jäsenmailta tarvitaan selvää ja tarkkaa tietoa niiden kansallisesta lainsäädännöstä.

Komissio aikoo jatkossa tehdä tilannearvion EU-sääntöjen noudattamiseen ja täytäntöönpanoon liittyvistä toimistaan varmistaakseen, että ne ovat lainsäädännön käytännön toimivuuden varmistamisen kannalta edelleen tarkoituksenmukaisia.

Asiakirjat

Linkkejä

Tuoreimmat uutiset

BR-Simplifiying-icon

Improve public consultations by introducing a single ‘Call for Evidence’, on the revamped Have Your Say portal. The approach combines the feedback on roadmaps and inception impact assessments with the questionnaire of public consultations into one. It is translated in all languages.

BR-Introducing-icon

Strengthening the Commission’s efforts to simplify EU rules and reduce unnecessary burdens, while achieving the benefits of legislation (REFIT programme) and by introducing the ‘one in, one out’ approach. This principle means that newly introduced burdens are offset by removing equivalent burdens in the same policy area. The Commission carried out an one-in, one-out pilot project in the second half of 2021, with ten legislative proposals covering a broad range of policy areas, impacting different sectors and stakeholders, to test the approach, its methodology and the related calculations. Building on the lessons learnt from the pilot, the Commission is now implementing ‘one in, one out’, starting with the 2022 Commission work programme.

BR-Removing-Icon

Removing obstacles and red tape that slow down investments and building of 21st century infrastructure, by working with Member States, regions and local authorities as well as with key stakeholders in the Fit for Future high level expert group

BR-Mainstreaming-icon

Mainstreaming the United Nations’ Sustainable Development Goals, to ensure that all legislative proposals contribute to the 2030 sustainable development agenda.

Improving

Improving the way in which Better Regulation addresses and supports sustainability goals and the digital transformation.

BR-Integrating-icon

Integrating strategic foresight into policymaking to ensure it is fit for the future, by for instance, taking into account emerging megatrends in the green, digital, geopolitical and socio-economic contexts.

The Commission’s Better Regulation practices are recognised internationally by the OECD, and considered advanced among OECD members.

Learn more about the EU policy and law-making cycle.

Have your say process

Have Your Say – share your views and ideas

The Commission has been seeking evidence and feedback from citizens, businesses, and stakeholders at all stages of the legislative and policymaking process since 2015.You can share your views and ideas on Commission initiatives across all policy areas on the Have Your Say portal. It is possible to sign up for notifications regarding new developments as initiatives take shape, including after the adoption of legislation.

You contribution makes a difference

Contributions from citizens, businesses and stakeholders make a real difference to EU policies. They have guided and improved the Commission’s work on several important initiatives, such as the European Citizens’ Initiative, the European Solidarity Corps, the Common Agricultural Policy and our Guidelines for the energy efficiency of buildings.

Find out how the consultation process helped shape legislation.

Simplifying EU laws

The Commission is assessing the performance of existing EU laws and making changes where necessary to keep them fit for purpose.

  • The Regulatory Fitness and Performance (REFIT) programme was established in 2012 to make EU law simpler and to reduce unnecessary costs of regulation while still achieving their objectives. Potential for simplification and burden reduction is always considered when legislation is evaluated and revised. All revisions of EU legislation are included under REFIT and aim to achieve burden reduction and simplification.
  • The Fit for Future Platform, replacing the REFIT platform, was set up in 2020. It is a high-level expert group composed of representatives of Member States, the Committee of the Regions, the European Economic and Social Committee and stakeholders representing civil society, business and non-governmental organisations. The Platform also works with the SME Envoys Network and the RegHub. The Platform issues opinions to the Commission with concrete suggestions on opportunities for simplification, burden reduction and modernisation of existing EU laws.
  • Anyone can propose suggestions for the simplification of existing EU laws through the Have Your Say: Simplify! portal.
  • Evaluations and fitness checks are used to assess whether EU laws, policies and funding programmes are delivering the expected results at minimum cost.

Every year, the Commission presents an overview of its efforts on simplification and burden reduction in the Annual Burden Survey. It also monitors regularly how simplification and burden reduction opportunities are considered throughout the policymaking cycle in the REFIT scoreboard.

Ensuring Quality

The Better Regulation guidelines and toolbox will help provide concrete guidance to European Commission services when preparing new initiatives and proposals as well as when managing and evaluating existing legislation.

In 2015, the Commission has established the Regulatory Scrutiny Board, an independent body of Commission officials and experts from outside the Commission.  The Regulatory Scrutiny Board reviews impact assessments and selected evaluations. The Board publishes annual reports on what it has done to deliver on its mission.

Strengthening subsidiarity and proportionality

The principles of subsidiarity and proportionality are cornerstones of the EU treaties, and are systematically applied to the Commission’s legislative proposals.

With the subsidiarity principle, the Commission aims to only act where it is necessary and where it delivers clear benefits over and above measures taken at national, regional or local levels. Except in cases where the EU has exclusive competence, action at European level should not be taken unless it is more effective than action taken at national, regional or local level. A subsidiarity grid is attached to all politically sensitive and important initiatives accompanied buy an impact assessment.

Proportionality focuses on the financial and administrative impact of proposed legislation, to ensure that regulatory actions do not exceed what is necessary to achieve the legislative and policy objectives. Any such impact must be minimised and must be proportionate to the policy objectives. For the Commission this means delivering our ambitious policies in the simplest, least costly way, avoiding unnecessary red tape.

The EU institutions working together

Improving EU law-making is a shared objective and the responsibility of all EU institutions and Member States. The best way to improve EU law-making and deliver better results is for the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission to work more closely together in the coming years.

Given the opportunities and challenges that lie ahead in our path to a sustainable recovery, it is crucial to legislate as efficiently as possible, with our future in mind. The effective application, implementation and enforcement of EU law is a priority for the von der Leyen Commission. The Commission can only determine the costs and savings associated with its own legislative proposals. Changes made during negotiations with the European Parliament and the Council may significantly alter impacts for people and business. As such, the Commission would welcome relaunched political dialogue to discuss ideas, so that that all parties can fulfil their commitments under the interinstitutional agreement on better law-making

The Commission will gradually make internal databases and repositories publicly accessible, in line with our data transparency policy. We will reach out to the European Parliament and the Council to set up a common evidence register, the Joint Legislative Portal, that will allow anyone interested in EU policymaking to find easily all the evidence underpinning a given initiative.

International regulatory cooperation

The EU is built on commonly agreed rules. For these rules to work, Member States must fully implement and enforce them in a timely fashion. They then need to ensure that the rules are correctly applied and enforced, because non-enforcement bears costs for citizens and businesses.

The effective application, implementation and enforcement of EU law is a priority for the von der Leyen Commission. As announced in President von der Leyen’s political guidelines, the Commission will continue to guide and support Member States in their efforts to transpose directives, implement regulations and apply EU rules properly. Compliance checks verify how Member States translate EU legislation into national legislation. To ensure effective dialogue in the transposition phase, we depend on the Member States for clear and precise information on national legislation.

Going forward, the Commission intends to carry out a stocktaking of its oversight and enforcement activities, to ensure that they remain fit for making EU law work in practice.

Documents

Related links

Latest News