Skip to main content

Sääntelyn parantaminen: miksi ja miten

Kun EU:n toimintapolitiikkaa ja lainsäädäntöä hyväksytään, vaikutukset sekä kansalaisiin että yrityksiin ovat pitkäaikaisia. Paremman sääntelyn agendalla varmistetaan näyttöön perustuva ja läpinäkyvä EU-lainsäädäntö. Lainsäädännön pohjana ovat niiden tahojen näkemykset, joihin se mahdollisesti vaikuttaa. Komissio arvioi ja parantaa jatkuvasti EU-lainsäädäntöä ja keskittyy aloihin, joissa EU:n antamalla lainsäädännöllä on eniten merkitystä.

Paremman sääntelyn agendan tavoitteet

  • Näyttöön perustuvat EU:n toimet
  • EU-lainsäädännön yksinkertaistaminen ja parantaminen
  • Kansalaisten, yritysten ja sidosryhmien ottaminen mukaan päätöksentekoprosessiin

Komission toimet

Euroopan komissio vastaa uuden lainsäädännön ja toimintapolitiikkojen suunnittelusta, valmistelusta ja ehdottamisesta EU:ssa. Työtä ohjaa komission vuotuinen työohjelma. Ehdottaessaan lainsäädäntöä komissio arvioi, minkälaisia vaikutuksia lainsäädännöllä on. Strateginen ennakointi on kaikilla aloilla olennaista, kun halutaan kehittää tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavaa politiikkaa. Erityisen tärkeää se on ympäristöön ja digitalisaatioon liittyvien sekä geopoliittisten ja sosioekonomisten kysymysten yhteydessä.

Komissio vastaa myös EU-lainsäädännön arvioinnista ja mahdollisten parannusehdotusten tekemisestä. Komissio seuraa edelleen lainsäädännön täytäntöönpanoa ja soveltamista EU-maissa.

Nyt tarvitaan mahdollisimman tehokasta EU-lainsäädäntöä, jotta voidaan tukea Euroopan elpymistä:

BR-Removing-Icon
Vähennetään yhteistyössä EU-maiden, alueiden ja paikallistason sekä keskeisten sidosryhmien kanssa byrokratiaa ja esteitä, jotka hidastavat investointeja ja nykyajan tarpeita vastaavan infrastruktuurin rakentamista.
BR-Simplifiying-icon
Yksinkertaistetaan julkisia kuulemisia ottamalla käyttöön yksi keskitetty kannanottopyyntö parannetussa Kerro mielipiteesi -portaalissa. Keskitetyssä kannanottopyynnössä voidaan kyselylomake sekä etenemissuunnitelmista ja alustavista vaikutustenarvioinneista saatu palaute liittää toisiinsa.
BR-Introducing-icon
Otetaan käyttöön ”yksi sisään, yksi ulos” -periaate, jotta kansalaisille ja yrityksille sääntelystä aiheutuvaa rasitusta voitaisiin vähentää mahdollisimman paljon. Tässä yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, millaisia vaikutuksia ja kustannuksia lainsäädännön soveltaminen aiheuttaa etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille. Tällä periaatteella varmistetaan, että kaikki uudet rasitteet kompensoidaan poistamalla vastaava määrä rasitteita samalla alalla.
BR-Mainstreaming-icon
Sisällytetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteet kaikkiin lainsäädäntöehdotuksiin ja varmistetaan näin, että ne edistävät kestävän kehityksen toimintaohjelmaa (Agenda 2030).
Improving
Varmistetaan, että sääntelyn parantamisella tuetaan entistä paremmin kestävyystavoitteita ja digitaalista siirtymää.
BR-Integrating-icon
Otetaan strateginen ennakointi osaksi politiikan suunnittelua ja varmistetaan näin, että politiikka vastaa tulevaisuuden tarpeita. Tämä edellyttää esimerkiksi vihreään ja digitaaliseen siirtymään, geopolitiikkaan ja sosioekonomisiin näkökohtiin liittyvien kehittymässä olevien megatrendien huomioon ottamista.

Komission parempaa sääntelyä edistävät toimintatavat ovat saaneet kansainvälistä tunnustusta OECD:lta.

Lue lisää EU:n toimintapoliittisesta ja lainsäädännöllisestä syklistä.

EU policy and law-making cycle

Kerro mielipiteesi – Jaa näkemyksiäsi ja ajatuksiasi

Vuodesta 2015 lähtien komissio on pyrkinyt saamaan kansalaisilta, yrityksiltä ja sidosryhmiltä näyttöä ja palautetta lainsäädäntö- ja päätöksentekoprosessin kaikissa vaiheissa. Kerro mielipiteesi -portaalissa kuka tahansa voi esittää näkemyksiään komission aloitteista kaikilla politiikan aloilla. Portaalista voi tilata ilmoituksen aloitteen etenemisestä, jolloin voi seurata sen muotoutumista ja kehittymistä myös lainsäädännön antamisen jälkeen.

EU Law is in your hands
The future is in your hands
Kerro mielipiteesi -portaaliEuroopan tulevaisuuskonferenssi

Sinä voit vaikuttaa

Kansalaisilta, yrityksiltä ja sidosryhmiltä saatu palaute todellakin vaikuttaa EU:n toimintapolitiikkoihin. Palaute on ohjannut ja auttanut komissiota parantamaan useita merkittäviä aloitteita. Tällaisia ovat esimerkiksi eurooppalainen kansalaisaloite, Euroopan solidaarisuusjoukot, yhteinen maatalouspolitiikka ja ohjeet rakennusten energiatehokkuudesta.

Tutustu siihen, miten kuulemisprosessi auttoi muokkaamaan lainsäädäntöä.

EU-lainsäädännön yksinkertaistaminen

Komissio arvioi EU-lainsäädännön toimivuutta ja tekee siihen tarvittaessa muutoksia, jotta lainsäädäntö pysyy toimivana.

  • Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva REFIT-ohjelma otettiin käyttöön vuonna 2012. Sen tavoitteena on yksinkertaistaa EU-lainsäädäntöä ja vähentää sääntelystä aiheutuvia tarpeettomia kustannuksia sääntelyn tavoitteena olevista hyödyistä tinkimättä.
  • Fit for Future -foorumi on EU-maiden, alueiden komitean, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean sekä liike-elämän ja kansalaisjärjestöjen edustajista koostuva korkean tason asiantuntijaryhmä. Se antaa komissiolle lausuntoja mahdollisuuksista yksinkertaistaa ja uudenaikaistaa voimassa olevaa EU-lainsäädäntöä sekä vähentää sen aiheuttamaa hallinnollista rasitusta. Siten Fit for Future -foorumi avustaa komissiota EU-lainsäädännön parantamisessa. Kuka tahansa voi tehdä ehdotuksia EU:n nykyisen lainsäädännön yksinkertaistamiseksi Kerro mielipiteesi: Osallistu selkeyttämistalkoisiin! -portaalin kautta.
  • Arvioinneilla ja toimivuustarkastuksilla selvitetään, tuottavatko EU:n säädökset, toimintapolitiikat ja rahoitusohjelmat odotettuja tuloksia mahdollisimman pienin kustannuksin.

Komissio esittää REFIT-ohjelman osana vuosittain yleiskatsauksen, joka sisältää vuotuisen selvityksen rasituksesta. Siinä tarkastellaan yksinkertaistamista ja hallinnollisen rasituksen vähentämistä koskevia komission toimia. Lisäksi komissio seuraa säännöllisesti ohjelman edistymistä REFIT-tulostaulun avulla.

Laadunvarmistus

Paremman sääntelyn suuntaviivat ja välineistö antavat komission yksiköille konkreettista ohjausta uusien aloitteiden ja ehdotusten valmistelua sekä voimassa olevan lainsäädännön käsittelyä ja arviointia varten.

Komissio perusti vuonna 2015 sääntelyntarkastelulautakunnan, joka on komission virkamiehistä ja ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva riippumaton elin. Lautakunta tarkastelee vaikutustenarviointeja ja muita merkittävimpiä arviointeja. Se julkaisee vuosikertomuksia omasta toiminnastaan.

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden vahvistaminen

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet ovat EU:n perussopimusten kulmakiviä, ja niitä sovelletaan järjestelmällisesti komission lainsäädäntöehdotuksiin.

Toissijaisuusperiaatteen mukaan EU:n tasolla olisi toimittava vain silloin, kun se on tarpeen ja kun se tuottaa selkeästi enemmän hyötyä kuin kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla toteutettavat toimenpiteet. EU:n yksinomaisen toimivallan aloja lukuun ottamatta EU:n on tarpeen toteuttaa toimia Euroopan tasolla ainoastaan, jos ne ovat kansallisen, alueellisen tai paikallisen tason toimia tehokkaampia. Toissijaisuusperiaatteen arviointitaulukko julkaistaan jokaisen sellaisen poliittisesti arkaluonteisen tai tärkeän ehdotuksen mukana, josta on tehty vaikutustenarviointi.

Oikeasuhteisuudessa keskitytään ehdotetun lainsäädännön taloudellisiin ja hallinnollisiin vaikutuksiin sen varmistamiseksi, etteivät sääntelytoimet ylitä sitä, mikä on tarpeen lainsäädännöllisten ja toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaikkien tällaisten vaikutusten on oltava mahdollisimman vähäisiä ja oikeassa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Komission kannalta tämä tarkoittaa sitä, että toimintapolitiikat on toteutettava yksinkertaisimmalla ja kustannuksiltaan edullisimmalla tavalla turhaa byrokratiaa välttäen.

EU-toimielimet yhteistyössä

EU-lainsäädännön parantaminen on kaikkien EU-toimielinten ja jäsenmaiden yhteinen tavoite ja kaikkien niiden vastuulla. Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission yhteistyön tiivistäminen tulevina vuosina on paras keino parantaa EU-lainsäädäntöä, jotta päästään entistä parempaan lopputulokseen.

Kun otetaan huomioon ne mahdollisuudet ja haasteet, joita tullaan kohtamaan matkalla kohti kestävää elpymistä, lainsäädäntötyön täytyy olla mahdollisimman tehokasta. EU-lainsäädännön tuloksellinen soveltaminen, täytäntöönpano ja täytäntöönpanon valvonta ovat Ursula von der Leyenin komission ensisijaisia tavoitteita. Komissio voi määrittää ainoastaan omiin lainsäädäntöehdotuksiinsa liittyvät kustannukset ja säästöt. Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa käytyjen neuvottelujen aikana tehdyillä muutoksilla voi olla huomattavia vaikutuksia ihmisiin ja liikeyrityksiin. Komissio suhtautuisikin myönteisesti sellaisen poliittisen vuoropuhelun uudelleen käynnistämiseen, jonka ideoiden avulla kaikki osapuolet voivat täyttää paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaiset sitoumuksensa.

Tietojen avoimuutta koskevan EU-politiikan mukaisesti komissio aikoo asteittain tehdä sisäisistä tietokannoista ja -rekistereistä julkisia. Komissio on yhteydessä Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon yhteisen lainsäädäntöportaalin perustamiseksi. Portaali tarjoaisi kaiken tietyn politiikka-aloitteen perustana olevan näytön helposti kaikkien EU:n päätöksenteosta kiinnostuneiden saataville.

Kansainvälinen sääntely-yhteistyö

EU perustuu yhteisesti sovittuihin sääntöihin. Jotta säännöt toimivat, EU-maiden on pantava ne täysimääräisesti täytäntöön ja valvottava niiden noudattamista oikea-aikaisesti. On myös varmistettava, että sääntöjä sovelletaan ja valvotaan asianmukaisesti, jotta niiden noudattamatta jättämisestä ei aiheudu kustannuksia kansalaisille ja yrityksille.

EU-lainsäädännön tuloksellinen soveltaminen, täytäntöönpano ja täytäntöönpanon valvonta ovat Ursula von der Leyenin komission ensisijaisia tavoitteita. Kuten puheenjohtaja von der Leyen ilmoitti poliittisissa suuntaviivoissaan, komissio jatkaa jäsenmaiden opastamista ja tukemista direktiivien saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä, säädösten täytäntöönpanossa ja EU-sääntöjen asianmukaisessa soveltamisessa. Vaatimustenmukaisuuden tarkastuksissa nähdään, kuinka jäsenmaat ovat onnistuneet EU-lainsäädännön ottamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Jotta vuoropuhelu täytäntöönpanovaiheessa on tehokasta, jäsenmailta tarvitaan selvää ja tarkkaa tietoa niiden kansallisesta lainsäädännöstä.

Komissio aikoo jatkossa tehdä tilannearvion EU-sääntöjen noudattamiseen ja täytäntöönpanoon liittyvistä toimistaan varmistaakseen, että ne ovat lainsäädännön käytännön toimivuuden varmistamisen kannalta edelleen tarkoituksenmukaisia.

Asiakirjat

Linkkejä

Tuoreimmat uutiset