Skip to main content

Výbor pre kontrolu regulácie

Fungovanie výboru pre kontrolu regulácie, jeho úloha a zloženie, členovia, správy a pravidlá

Náplň činnosti

Výbor pre kontrolu regulácie je nezávislý orgán Komisie, ktorý poskytuje poradenstvo kolégiu komisárov. Zabezpečuje centrálnu kontrolu kvality, ako aj podporu pre hodnotenia vplyvu Komisie a hodnotenia v počiatočných fázach legislatívneho procesu (obrázok 1). Činnosťou výboru pozostávajúcou z posúdení vplyvu sa posilňujú následné hodnotenia a naopak (obrázok 2).

Výbor skúma všetky návrhy posúdení vplyvu, kontroly vhodnosti a hlavné hodnotenia existujúcich právnych predpisov, ktoré vypracováva Komisia, a vydáva k nim stanoviská a odporúčania. Výbor okrem toho poskytuje Generálnemu sekretariátu Komisie prierezové poradenstvo k politike lepšej právnej regulácie.

Plán práce výboru pre kontrolu regulácie

RSB Image 1

Obrázok 1

RSB figure 2

Obrázok 2

Zabezpečenie kvality

Úlohou výboru je zabezpečiť kvalitu Komisiou realizovaných hodnotení vplyvu, kontroly vhodnosti a hlavných hodnotení na politickej úrovni, čo Komisii umožní prijímať rozhodnutia na základe najlepších dostupných informácií a názorov zainteresovaných strán.

Výbor skúma a pripomienkuje kvalitu návrhov správ týkajúcich sa:

  • posúdení vplyvu vypracovaných počas prípravy nových iniciatív,
  • najdôležitejších spätných hodnotení individuálnych politík alebo právnych predpisov a kontrol vhodnosti súborov politík a právnych predpisov.[node:1931:url] 

Stanoviská výboru obsahujú odporúčania pre útvary Komisie, ktoré sa týkajú možností zlepšenia návrhov správ. Výbor nerozhoduje o iniciatívach alebo politických cieľoch: táto úloha patrí kolégiu komisárov.

Ako výbor funguje

Posúdenia vplyvu

Stanovisko výboru k posúdeniam vplyvu môže byť „súhlasné“, „súhlasné s výhradami“ alebo „nesúhlasné“.

Na to, aby mohla byť iniciatíva, ku ktorej bolo vypracované posúdenie vplyvu, predložená na schválenie Komisii, musí dostať od výboru „súhlasné“ alebo „súhlasné s výhradami“ stanovisko. V prípade nesúhlasného stanoviska sa návrh správy musí prehodnotiť a znovu predložiť výboru. Ak prijal výbor nesúhlasné stanovisko dvakrát, môže len podpredseda Komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, ktorý má právo predložiť iniciatívu kolégiu komisárov, rozhodnúť, či sa v nej bude alebo nebude pokračovať.

Stanovisko výboru je spolu s posúdením vplyvu súčasťou zložky návrhu iniciatívy počas celého politického rozhodovania Komisie.

Hodnotenia

Stanovisko výboru k hodnoteniam môže byť „súhlasné“ alebo „nesúhlasné“.

Nesúhlasné stanovisko nebráni príslušnému oddeleniu Komisie, aby správu o kontrole vhodnosti alebo hodnotení dokončilo a uverejnilo. Tieto oddelenia však môžu dobrovoľne ešte raz predložiť túto správu výboru na vyjadrenie nového stanoviska. V ktoromkoľvek z týchto prípadov sa od zodpovedného oddelenia vždy očakáva, že správy vylepší a zohľadní v nich názory výboru.

Výbor neskúma všetky hodnotenia Komisie: každý rok sa na základe relevantnosti a politických priorít Komisie vyberie len niekoľko hlavných hodnotení. Kontroly vhodnosti sa analyzujú vždy.

Všetky posúdenia vplyvu a súvisiace stanoviská výboru sú uverejnené online po prijatí príslušného návrhu zo strany Komisie. Správy o hodnoteniach a kontrolách vhodnosti a súvisiace stanoviská výboru sa taktiež uverejňujú online.

Zoznam prípadov analyzovaných výborom sa zverejňuje na internete.

Zloženie

Výbor sa skladá zo 7 členov:

  • generálneho riaditeľa Komisie, ktorý výboru predsedá;
  • troch vyšších úradníkov Komisie;
  • troch expertov z prostredia mimo Komisie.

Všetci členovia pracujú vo výbore na plný úväzok, pričom neplnia žiadne iné politické povinnosti. Ich funkčné obdobie trvá tri roky, je neobnoviteľné, no za výnimočných okolností ho možno o jeden rok predĺžiť. Výbor koná nezávisle od politických útvarov a európskych inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr.

Členovia výboru pre kontrolou regulácie

Výročné správy

Výbor pre kontrolu regulácie svoju činnosť sám hodnotí. Každý rok uverejňuje správu, v ktorej uvádza, čo urobil na dosiahnutie svojho poslania. Vo výročných správach sa takisto hovorí o súčasných trendoch a postupoch v oblasti politiky lepšej právnej regulácie, keďže tieto sa týkajú Európskej komisie.

Výbor pre kontrolu regulácie – výročná správa za rok 2021

Výbor pre kontrolu regulácie – výročná správa za rok 2020

Výbor pre kontrolu regulácie – výročná správa za rok 2019

Výbor pre kontrolu regulácie – výročná správa za rok 2018

Výbor pre kontrolu regulácie – výročná správa za rok 2017

Výbor pre kontrolu regulácie – výročná správa za rok 2016

Predchádzajúce správy:

Podujatia

Documents

31 JANUÁR 2020
Decision on an independent Regulatory Scrutiny Board
English
(249.27 KB - PDF)
Stiahnuť

15 APRÍL 2020
Regulatory Scrutiny Board: Rules of procedure 15 April 2020
English
(293.77 KB - PDF)
Stiahnuť

31 MÁJ 2016
Communication on the Regulatory Scrutiny Board – mission, tasks and staff
English
(107.96 KB - PDF)
Stiahnuť