Ugrás a fő tartalomra

Minőségi jogalkotás: célok és eszközök

A ma elfogadott uniós szakpolitikák és jogszabályok a polgárok és vállalkozások több nemzedékére hatással lesznek. A minőségi jogalkotási program biztosítja a tényeken alapuló, átlátható, és a lehetséges érintettek véleményét figyelembe vevő uniós jogalkotást. A Bizottság folyamatosan értékeli és javítja az uniós jogszabályokat, és konkrét eredményekre törekszik ott, ahol azok a legfontosabbak.

A minőségi jogalkotási program céljai

  • Tényeken alapuló uniós intézkedéseket hozni
  • Egyszerűsíteni és javítani az uniós jogszabályokat
  • A polgárokat, a vállalkozásokat és az érdekelt feleket bevonni a döntéshozatali folyamatba

Mit tesz az Európai Bizottság?

Az Európai Bizottság feladata, hogy megtervezze, kidolgozza és javaslatként előterjessze az új uniós jogszabályokat és szakpolitikai intézkedéseket. Ennek a munkának minden évben a Bizottság munkaprogramja szab medret. A Bizottság, amikor jogszabályokat javasol, felméri azok várható hatását. A stratégiai előrejelzés az időtálló szakpolitikák kialakításának kulcsfontosságú eleme minden tevékenységi területen, különösen a zöld és a digitális átállás, valamint a geopolitikai és a társadalmi-gazdasági kihívások kezelése terén.

A Bizottság feladatkörébe az is beletartozik, hogy értékelje az uniós jogszabályok működését, és ha szükséges, javító módosításokat javasoljon. A Bizottság a jogszabályok hatálybalépése után is nyomon követi azok végrehajtását és alkalmazását a tagállamokban.

Európa helyreállításának elősegítése érdekében kulcsfontosságú, hogy a jogalkotás átlátható és a lehető leghatékonyabb legyen. Ezért:

BR-Removing-Icon
Fel kell számolni a beruházásokat hátráltató akadályokat és bürokráciát, valamint ki kell építeni a XXI. századi infrastruktúrát, együttműködésben a tagállamokkal, a régiókkal és a legfontosabb érdekelt felekkel.
BR-Simplifiying-icon
Egyszerűsíteni kell a nyilvános konzultációkat egy egységes véleményezési felhívás bevezetésével a továbbfejlesztett „Ossza meg velünk véleményét!” portálon. A véleményezési felhívás keretében lehet visszajelzéseket adni az ütemtervekről és a bevezető hatásvizsgálatokról, valamint kitölteni a konzultációs kérdőívet.
BR-Introducing-icon
Be kell vezetni az „egy be, egy ki” elvet a jogalkotásban a polgárok és a vállalkozások terheinek minimalizálása érdekében, különös figyelmet fordítva a jogszabályok alkalmazásának következményeire és költségeire, főként a kis- és középvállalkozások esetében. Ez az elv biztosítja, hogy az újonnan bevezetett terheket az azonos szakpolitikai területre vonatkozó egyenértékű terhek megszüntetésével ellensúlyozzák.
BR-Mainstreaming-icon
Általános érvényt kell szerezni az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak az EU szakpolitikáiban annak érdekében, hogy valamennyi jogalkotási javaslat hozzájáruljon a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrendhez.
Improving
Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a minőségi jogalkotás során a fenntarthatóságra és a digitális transzformációra.
BR-Integrating-icon
Be kell építeni a stratégiai előrejelzést a szakpolitikai döntéshozatalba annak érdekében, hogy az EU szakpolitikái megfeleljenek a jövő kihívásainak, figyelembe véve például a zöld és a digitális átállás kívánalmait, valamint a kirajzolódó geopolitikai és társadalmi-gazdasági megatrendeket.

A Bizottság minőségi jogalkotásra irányuló erőfeszítéseit az OECD nemzetközi szinten is elismerte.

Ha szeretne bővebben tájékozódni az EU szakpolitikai és jogalkotási folyamatáról, látogasson el a jogalkotást bemutató holnapunkra.

EU policy and law-making cycle

Ossza meg véleményét és elképzeléseit!

A Bizottság 2015 óta a jogalkotási és a szakpolitikai döntéshozatali folyamat valamennyi szakaszában kikéri a polgárok, vállalkozások és más érdekelt felek véleményét és észrevételeit. Az „Ossza meg velünk véleményét!” portálon Ön bármely szakpolitikai területre vonatkozó bizottsági kezdeményezéssel kapcsolatban megoszthatja véleményét és elképzeléseit. A portálon fel lehet iratkozni értesítésekre, és így tájékoztatást lehet kapni az egyes kezdeményezésekkel kapcsolatos fejleményekről, a jogszabályok elfogadását követően is.

Minden visszajelzés számít

Az uniós polgárok, vállalkozások és érdekelt felek véleménynyilvánításukkal valós változást hoznak az uniós szakpolitikákba. Több fontos kezdeményezés kidolgozásában adtak iránymutatást, segítettek tökéletesíteni a Bizottság munkáját. Példaként említhetjük az európai polgári kezdeményezést, az Európai Szolidaritási Testületet, a közös agrárpolitikát és az épületek energiahatékonyságára vonatkozó bizottsági iránymutatást.

Tudjon meg többet arról, hogyan járul hozzá a konzultációs folyamat a jogalkotáshoz

Az uniós jogszabályok egyszerűsítése

A Bizottság értékeli, hogy a hatályban lévő uniós jogszabályok kifejtik-e az elvárt hatást az elvárt hatékonysággal, és szükség esetén módosítja őket annak érdekében, hogy továbbra is megfeleljenek a rendeltetési céljuknak.

  • A Bizottság 2012-ben életre hívta a célravezető és hatásos szabályozás programját (REFIT) az uniós jog egyszerűsítése és a szabályozási költségek csökkentése céljából.
  • A Bizottságot a jövőállósági platform segíti az uniós jogszabályok javításában. Ebben a magas szintű szakértői csoportban az uniós tagállamok, a Régiók Bizottsága, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a civil társadalom, a vállalkozások és a nem kormányzati szervezetek nevében eljáró érdekképviseleti csoportok vesznek részt. A platform véleményeket fogalmaz meg a Bizottság számára arról, hogyan lehetne egyszerűsíteni és korszerűsíteni a hatályos uniós jogszabályokat, csökkentve ezáltal a lakosságra és a gazdasági szereplőkre nehezedő terheket. Bárki tehet javaslatokat a hatályos uniós jogszabályok egyszerűsítésére az „Ossza meg velünk véleményét: Egyszerűsítsünk!” elnevezésű portálon.
  • Az értékelések és célravezetőségi vizsgálatok révén a Bizottság felméri, hogy az uniós jogszabályok, szakpolitikák és finanszírozási programok megfelelnek-e az elvárásoknak, és céljukat a lehető legkevesebb költséggel érik-e el.

A Bizottság „A terhek éves felmérése” címmel évente áttekintést ad egyszerűsítési és tehercsökkentési munkájáról, és rendszeresen értékeli a program előrehaladását a REFIT-eredménytáblán.

Minőségbiztosítás

A minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatás és eszköztár konkrét útmutatást fog nyújtani az Európai Bizottság illetékes szerveinek az új kezdeményezések és javaslatok kidolgozása, valamint a meglévő jogszabályok kezelése és értékelése során.

A Bizottság 2015-ben létrehozta a bizottsági tisztviselőkből és külső szakértőkből álló független Szabályozói Ellenőrzési Testületet. A Szabályozói Ellenőrzési Testület áttekinti a hatásvizsgálatokat és az e célra kiválasztott értékeléseket. A testület éves jelentésekben számol be a küldetése keretében végzett munkájáról.

A szubszidiaritás és az arányosság elvének fokozott érvényre juttatása

A szubszidiaritás és az arányosság elve az uniós szerződések sarokkövei, és azokat szisztematikusan alkalmazzuk a Bizottság jogalkotási javaslataira.

A szubszidiaritás elvével összhangban a Bizottság arra törekszik, hogy csak akkor cselekedjen, amikor arra szükség van: ha fellépése a nemzeti, regionális vagy helyi szintű intézkedésekhez képest egyértelműen többletelőnyökkel jár. Az EU kizárólagos hatáskörébe tartozó területeket leszámítva uniós szintű intézkedésre csak akkor kerülhet sor, ha az hatékonyabb, mint az országos, regionális vagy helyi szinten hozott intézkedés. Minden politikailag érzékeny és fontos kezdeményezéshez szubszidiaritásértékelő táblázat készül, melyet hatásvizsgálat kísér.

Az arányosság elve a javasolt jogszabályok pénzügyi és igazgatási következményeire vonatkozik – lényege, hogy a szabályozási intézkedések nem léphetik túl a szakpolitikai célok eléréséhez szükséges kereteket. Minden pénzügyi és igazgatási hatást minimalizálni kell, és ezeknek arányban kell állniuk a szakpolitikai célokkal. A Bizottság szempontjából ez azt jelenti, hogy nagyratörő szakpolitikai céljait a legegyszerűbb, legköltségkímélőbb módon, a felesleges bürokráciát kerülve kell megvalósítania.

Az uniós intézmények együttműködése

Az uniós jogalkotás minőségének javítása közös célkitűzés, és valamennyi uniós intézmény és tagállam felelőssége. A jobb minőségű uniós jogalkotás és a jobb eredmények elérése terén való előrelépés legjobb módja az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közötti szorosabb együttműködés az elkövetkezendő években.

Tekintettel azokra a lehetőségekre és kihívásokra, amelyek a fenntartható helyreállítás felé vezető úton állnak előttünk, alapvető fontosságú, hogy a jogalkotás a lehető leghatékonyabb legyen, szem előtt tartva a jövőnket. Az uniós jog hatékony alkalmazása, végrehajtása és érvényesítése az Ursula von der Leyen vezette Bizottság egyik prioritása. A Bizottság csak a saját jogalkotási javaslataihoz kapcsolódó költségeket és megtakarításokat tudja meghatározni. Az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott tárgyalások során eszközölt változtatások jelentősen módosíthatják a polgárokra és a vállalkozásokra gyakorolt hatásokat. A Bizottság ezért üdvözölné az elképzelések megvitatására irányuló politikai párbeszéd újraindítását annak érdekében, hogy valamennyi fél teljesíthesse a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás alapján vállalt kötelezettségeit.

A Bizottság az átláthatóságára vonatkozó politikájának megfelelően fokozatosan hozzáférhetővé fogja tenni a belső adatbázisokat és adattárakat. Meg fogjuk keresni az Európai Parlamentet és a Tanácsot egy közös bizonyíték-nyilvántartás – a Közös Jogalkotási Portál – létrehozása érdekében, amely lehetővé teszi az uniós szakpolitikai döntéshozatalban érdekelteknek, hogy könnyen megtalálják az adott kezdeményezést alátámasztó összes tényt.

Nemzetközi szabályozási együttműködés

Az EU közösen elfogadott szabályokra épül. Ahhoz, hogy ezek a szabályok működőképesek legyenek, a tagállamoknak teljes mértékben és időben végre kell hajtaniuk és érvényesíteniük kell azokat. Ezt követően biztosítaniuk kell a szabályok helyes alkalmazását és érvényesítését, mivel az érvényesítés elmaradása a polgárok és a vállalkozások számára költségekkel jár.

Az uniós jog hatékony alkalmazása, végrehajtása és érvényesítése az Ursula von der Leyen vezette Bizottság egyik prioritása. Az Ursula von der Leyen elnök politikai iránymutatásaiban bejelentetteknek megfelelően a Bizottság továbbra is iránymutatást és támogatást nyújt a tagállamoknak az irányelvek átültetésére, a rendeletek végrehajtására és az uniós szabályok megfelelő alkalmazására irányuló erőfeszítéseikhez. A megfelelőség-ellenőrzések azt vizsgálják, hogy a tagállamok miként ültetik át az uniós jogszabályokat nemzeti jogukba. Az átültetési szakaszban folytatott hatékony párbeszéd biztosítása érdekében a tagállamoktól a nemzeti jogszabályokkal kapcsolatos egyértelmű és pontos információkra van szükségünk.

A jövőre nézve a Bizottság át kívánja tekinteni a felügyeleti és végrehajtási tevékenységeit annak biztosítása érdekében, hogy azok továbbra is alkalmasak legyenek arra, hogy az uniós jogot a gyakorlatban is jól működővé tegyék.

Dokumentumok

Kapcsolódó linkek

Legfrissebb hírek

BR-Simplifiying-icon

Improve public consultations by introducing a single ‘Call for Evidence’ translated in all languages, on the revamped Have Your Say portal. The approach combines the feedback on roadmaps and inception impact assessments with the questionnaire of public consultations into one.

BR-Introducing-icon

Strengthening the Commission’s efforts to simplify EU rules and reduce unnecessary burdens, while achieving the benefits of legislation (REFIT programme) and by introducing the ‘one in, one out’ approach. This principle means that newly introduced burdens are offset by removing equivalent burdens in the same policy area. The Commission carried out an one-in, one-out pilot project in the second half of 2021, with ten legislative proposals covering a broad range of policy areas, impacting different sectors and stakeholders, to test the approach, its methodology and the related calculations. Building on the lessons learnt from the pilot, the Commission is now implementing ‘one in, one out’, starting with the 2022 Commission work programme. The Commission has also committed to rationalise reporting requirements with a view to reducing them by 25%.

BR-Removing-Icon

Removing obstacles and red tape that slow down investments, by key stakeholders in the Fit for Future high level expert group.

BR-Mainstreaming-icon

Mainstreaming the United Nations’ Sustainable Development Goals, to ensure that all legislative proposals contribute to the 2030 sustainable development agenda.

Improving

Improving the way in which Better Regulation addresses and supports sustainability goals, in particular ‘do no significant harm’ and the digital transformation.

BR-Integrating-icon

Integrating strategic foresight into policymaking to ensure it is fit for the future, by for instance, taking into account emerging megatrends in the green, digital, geopolitical and socio-economic contexts.

The Commission’s Better Regulation practices are recognised internationally by the OECD, and considered advanced among OECD members.

Learn more about the EU policy and law-making cycle.

Have your say process

Have Your Say – share your views and ideas

The Commission has been seeking evidence and feedback from citizens, businesses, and stakeholders at all stages of the legislative and policymaking process since 2015.You can share your views and ideas on Commission initiatives across all policy areas on the Have Your Say portal. It is possible to sign up for notifications regarding new developments as initiatives take shape, including after the adoption of legislation.

You contribution makes a difference

Contributions from citizens, businesses and stakeholders make a real difference to EU policies. They have guided and improved the Commission’s work on several important initiatives, such as the European Citizens’ Initiative, the European Solidarity Corps, the Common Agricultural Policy and our Guidelines for the energy efficiency of buildings.

Find out how the consultation process helped shape legislation.

Simplifying EU laws

The Commission is assessing the performance of existing EU laws and making changes where necessary to keep them fit for purpose.

  • The Regulatory Fitness and Performance (REFIT) programme was established in 2012 to make EU law simpler and to reduce unnecessary costs of regulation while still achieving their objectives. Potential for simplification and burden reduction is always considered when legislation is evaluated and revised. All revisions of EU legislation are included under REFIT and aim to achieve burden reduction and simplification.
  • The Fit for Future Platform , replacing the REFIT platform, was set up in 2020. It is a high-level expert group composed of representatives of Member States, the Committee of the Regions, the European Economic and Social Committee and stakeholders representing civil society, business and non-governmental organisations. The Platform also works with the SME Envoys Network and the RegHub. The Platform issues opinions to the Commission with concrete suggestions on opportunities for simplification, burden reduction and modernisation of existing EU laws.
  • Anyone can propose suggestions for the simplification of existing EU laws through the Have Your Say: Simplify! portal.
  • Evaluations and fitness checks are used to assess whether EU laws, policies and funding programmes are delivering the expected results at minimum cost.

Every year, the Commission presents an overview of its efforts on simplification and burden reduction in the Annual Burden Survey. It also monitors regularly how simplification and burden reduction opportunities are considered throughout the policymaking cycle in the REFIT scoreboard.

Ensuring Quality

The Better Regulation guidelines and toolbox will help provide concrete guidance to European Commission services when preparing new initiatives and proposals as well as when managing and evaluating existing legislation.

In 2015, the Commission has established the Regulatory Scrutiny Board, an independent body of Commission officials and experts from outside the Commission.  The Regulatory Scrutiny Board reviews impact assessments and selected evaluations. The Board publishes annual reports on what it has done to deliver on its mission.

Strengthening subsidiarity and proportionality

The principles of subsidiarity and proportionality are cornerstones of the EU treaties, and are systematically applied to the Commission’s legislative proposals.

With the subsidiarity principle, the Commission aims to only act where it is necessary and where it delivers clear benefits over and above measures taken at national, regional or local levels. Except in cases where the EU has exclusive competence, action at European level should not be taken unless it is more effective than action taken at national, regional or local level. A subsidiarity grid is attached to all politically sensitive and important initiatives accompanied buy an impact assessment.

Proportionality focuses on the financial and administrative impact of proposed legislation, to ensure that regulatory actions do not exceed what is necessary to achieve the legislative and policy objectives. Any such impact must be minimised and must be proportionate to the policy objectives. For the Commission this means delivering our ambitious policies in the simplest, least costly way, avoiding unnecessary red tape.

The EU institutions working together

Improving EU law-making is a shared objective and the responsibility of all EU institutions and Member States. The best way to improve EU law-making and deliver better results is for the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission to work more closely together in the coming years.

Given the opportunities and challenges that lie ahead in our path to a sustainable recovery, it is crucial to legislate as efficiently as possible, with our future in mind. The effective application, implementation and enforcement of EU law is a priority for the von der Leyen Commission. The Commission can only determine the costs and savings associated with its own legislative proposals. Changes made during negotiations with the European Parliament and the Council may significantly alter impacts for people and business. As such, the Commission would welcome relaunched political dialogue to discuss ideas, so that that all parties can fulfil their commitments under the interinstitutional agreement on better law-making

The Commission will gradually make internal databases and repositories publicly accessible, in line with our data transparency policy. We will reach out to the European Parliament and the Council to set up a common evidence register, the Joint Legislative Portal, that will allow anyone interested in EU policymaking to find easily all the evidence underpinning a given initiative.

International regulatory cooperation

The EU is built on commonly agreed rules. For these rules to work, Member States must fully implement and enforce them in a timely fashion. They then need to ensure that the rules are correctly applied and enforced, because non-enforcement bears costs for citizens and businesses.

The effective application, implementation and enforcement of EU law is a priority for the von der Leyen Commission. As announced in President von der Leyen’s political guidelines, the Commission will continue to guide and support Member States in their efforts to transpose directives, implement regulations and apply EU rules properly. Compliance checks verify how Member States translate EU legislation into national legislation. To ensure effective dialogue in the transposition phase, we depend on the Member States for clear and precise information on national legislation.

Going forward, the Commission intends to carry out a stocktaking of its oversight and enforcement activities, to ensure that they remain fit for making EU law work in practice.

Documents

Related links

Latest News