Skip to main content

Minőségi jogalkotás: célok és eszközök

A ma elfogadott uniós szakpolitikák és jogszabályok a polgárok és vállalkozások több nemzedékére hatással lesznek. A minőségi jogalkotási program biztosítja a tényeken alapuló, átlátható, és a lehetséges érintettek véleményét figyelembe vevő uniós jogalkotást. A Bizottság folyamatosan értékeli és javítja az uniós jogszabályokat, és konkrét eredményekre törekszik ott, ahol azok a legfontosabbak.

A minőségi jogalkotási program céljai

  • Tényeken alapuló uniós intézkedéseket hozni
  • Egyszerűsíteni és javítani az uniós jogszabályokat
  • A polgárokat, a vállalkozásokat és az érdekelt feleket bevonni a döntéshozatali folyamatba

Mit tesz az Európai Bizottság?

Az Európai Bizottság feladata, hogy megtervezze, kidolgozza és javaslatként előterjessze az új uniós jogszabályokat és szakpolitikai intézkedéseket. Ennek a munkának minden évben a Bizottság munkaprogramja szab medret. A Bizottság, amikor jogszabályokat javasol, felméri azok várható hatását. A stratégiai előrejelzés az időtálló szakpolitikák kialakításának kulcsfontosságú eleme minden tevékenységi területen, különösen a zöld és a digitális átállás, valamint a geopolitikai és a társadalmi-gazdasági kihívások kezelése terén.

A Bizottság feladatkörébe az is beletartozik, hogy értékelje az uniós jogszabályok működését, és ha szükséges, javító módosításokat javasoljon. A Bizottság a jogszabályok hatálybalépése után is nyomon követi azok végrehajtását és alkalmazását a tagállamokban.

Európa helyreállításának elősegítése érdekében kulcsfontosságú, hogy a jogalkotás átlátható és a lehető leghatékonyabb legyen. Ezért:

BR-Removing-Icon
Fel kell számolni a beruházásokat hátráltató akadályokat és bürokráciát, valamint ki kell építeni a XXI. századi infrastruktúrát, együttműködésben a tagállamokkal, a régiókkal és a legfontosabb érdekelt felekkel.
BR-Simplifiying-icon
Egyszerűsíteni kell a nyilvános konzultációkat egy egységes véleményezési felhívás bevezetésével a továbbfejlesztett „Ossza meg velünk véleményét!” portálon. A véleményezési felhívás keretében lehet visszajelzéseket adni az ütemtervekről és a bevezető hatásvizsgálatokról, valamint kitölteni a konzultációs kérdőívet.
BR-Introducing-icon
Be kell vezetni az „egy be, egy ki” elvet a jogalkotásban a polgárok és a vállalkozások terheinek minimalizálása érdekében, különös figyelmet fordítva a jogszabályok alkalmazásának következményeire és költségeire, főként a kis- és középvállalkozások esetében. Ez az elv biztosítja, hogy az újonnan bevezetett terheket az azonos szakpolitikai területre vonatkozó egyenértékű terhek megszüntetésével ellensúlyozzák.
BR-Mainstreaming-icon
Általános érvényt kell szerezni az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak az EU szakpolitikáiban annak érdekében, hogy valamennyi jogalkotási javaslat hozzájáruljon a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrendhez.
Improving
Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a minőségi jogalkotás során a fenntarthatóságra és a digitális transzformációra.
BR-Integrating-icon
Be kell építeni a stratégiai előrejelzést a szakpolitikai döntéshozatalba annak érdekében, hogy az EU szakpolitikái megfeleljenek a jövő kihívásainak, figyelembe véve például a zöld és a digitális átállás kívánalmait, valamint a kirajzolódó geopolitikai és társadalmi-gazdasági megatrendeket.

A Bizottság minőségi jogalkotásra irányuló erőfeszítéseit az OECD nemzetközi szinten is elismerte.

Ha szeretne bővebben tájékozódni az EU szakpolitikai és jogalkotási folyamatáról, látogasson el a jogalkotást bemutató holnapunkra.

EU policy and law-making cycle

Ossza meg véleményét és elképzeléseit!

A Bizottság 2015 óta a jogalkotási és a szakpolitikai döntéshozatali folyamat valamennyi szakaszában kikéri a polgárok, vállalkozások és más érdekelt felek véleményét és észrevételeit. Az „Ossza meg velünk véleményét!” portálon Ön bármely szakpolitikai területre vonatkozó bizottsági kezdeményezéssel kapcsolatban megoszthatja véleményét és elképzeléseit. A portálon fel lehet iratkozni értesítésekre, és így tájékoztatást lehet kapni az egyes kezdeményezésekkel kapcsolatos fejleményekről, a jogszabályok elfogadását követően is.

EU Law is in your hands
The future is in your hands
Az „Ossza meg velünk véleményét” portálKonferencia Európa jövőjéről

Minden visszajelzés számít

Az uniós polgárok, vállalkozások és érdekelt felek véleménynyilvánításukkal valós változást hoznak az uniós szakpolitikákba. Több fontos kezdeményezés kidolgozásában adtak iránymutatást, segítettek tökéletesíteni a Bizottság munkáját. Példaként említhetjük az európai polgári kezdeményezést, az Európai Szolidaritási Testületet, a közös agrárpolitikát és az épületek energiahatékonyságára vonatkozó bizottsági iránymutatást.

Tudjon meg többet arról, hogyan járul hozzá a konzultációs folyamat a jogalkotáshoz

Az uniós jogszabályok egyszerűsítése

A Bizottság értékeli, hogy a hatályban lévő uniós jogszabályok kifejtik-e az elvárt hatást az elvárt hatékonysággal, és szükség esetén módosítja őket annak érdekében, hogy továbbra is megfeleljenek a rendeltetési céljuknak.

  • A Bizottság 2012-ben életre hívta a célravezető és hatásos szabályozás programját (REFIT) az uniós jog egyszerűsítése és a szabályozási költségek csökkentése céljából.
  • A Bizottságot a jövőállósági platform segíti az uniós jogszabályok javításában. Ebben a magas szintű szakértői csoportban az uniós tagállamok, a Régiók Bizottsága, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a civil társadalom, a vállalkozások és a nem kormányzati szervezetek nevében eljáró érdekképviseleti csoportok vesznek részt. A platform véleményeket fogalmaz meg a Bizottság számára arról, hogyan lehetne egyszerűsíteni és korszerűsíteni a hatályos uniós jogszabályokat, csökkentve ezáltal a lakosságra és a gazdasági szereplőkre nehezedő terheket. Bárki tehet javaslatokat a hatályos uniós jogszabályok egyszerűsítésére az „Ossza meg velünk véleményét: Egyszerűsítsünk!” elnevezésű portálon.
  • Az értékelések és célravezetőségi vizsgálatok révén a Bizottság felméri, hogy az uniós jogszabályok, szakpolitikák és finanszírozási programok megfelelnek-e az elvárásoknak, és céljukat a lehető legkevesebb költséggel érik-e el.

A Bizottság „A terhek éves felmérése” címmel évente áttekintést ad egyszerűsítési és tehercsökkentési munkájáról, és rendszeresen értékeli a program előrehaladását a REFIT-eredménytáblán.

Minőségbiztosítás

A minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatás és eszköztár konkrét útmutatást fog nyújtani az Európai Bizottság illetékes szerveinek az új kezdeményezések és javaslatok kidolgozása, valamint a meglévő jogszabályok kezelése és értékelése során.

A Bizottság 2015-ben létrehozta a bizottsági tisztviselőkből és külső szakértőkből álló független Szabályozói Ellenőrzési Testületet. A Szabályozói Ellenőrzési Testület áttekinti a hatásvizsgálatokat és az e célra kiválasztott értékeléseket. A testület éves jelentésekben számol be a küldetése keretében végzett munkájáról.

A szubszidiaritás és az arányosság elvének fokozott érvényre juttatása

A szubszidiaritás és az arányosság elve az uniós szerződések sarokkövei, és azokat szisztematikusan alkalmazzuk a Bizottság jogalkotási javaslataira.

A szubszidiaritás elvével összhangban a Bizottság arra törekszik, hogy csak akkor cselekedjen, amikor arra szükség van: ha fellépése a nemzeti, regionális vagy helyi szintű intézkedésekhez képest egyértelműen többletelőnyökkel jár. Az EU kizárólagos hatáskörébe tartozó területeket leszámítva uniós szintű intézkedésre csak akkor kerülhet sor, ha az hatékonyabb, mint az országos, regionális vagy helyi szinten hozott intézkedés. Minden politikailag érzékeny és fontos kezdeményezéshez szubszidiaritásértékelő táblázat készül, melyet hatásvizsgálat kísér.

Az arányosság elve a javasolt jogszabályok pénzügyi és igazgatási következményeire vonatkozik – lényege, hogy a szabályozási intézkedések nem léphetik túl a szakpolitikai célok eléréséhez szükséges kereteket. Minden pénzügyi és igazgatási hatást minimalizálni kell, és ezeknek arányban kell állniuk a szakpolitikai célokkal. A Bizottság szempontjából ez azt jelenti, hogy nagyratörő szakpolitikai céljait a legegyszerűbb, legköltségkímélőbb módon, a felesleges bürokráciát kerülve kell megvalósítania.

Az uniós intézmények együttműködése

Az uniós jogalkotás minőségének javítása közös célkitűzés, és valamennyi uniós intézmény és tagállam felelőssége. A jobb minőségű uniós jogalkotás és a jobb eredmények elérése terén való előrelépés legjobb módja az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közötti szorosabb együttműködés az elkövetkezendő években.

Tekintettel azokra a lehetőségekre és kihívásokra, amelyek a fenntartható helyreállítás felé vezető úton állnak előttünk, alapvető fontosságú, hogy a jogalkotás a lehető leghatékonyabb legyen, szem előtt tartva a jövőnket. Az uniós jog hatékony alkalmazása, végrehajtása és érvényesítése az Ursula von der Leyen vezette Bizottság egyik prioritása. A Bizottság csak a saját jogalkotási javaslataihoz kapcsolódó költségeket és megtakarításokat tudja meghatározni. Az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott tárgyalások során eszközölt változtatások jelentősen módosíthatják a polgárokra és a vállalkozásokra gyakorolt hatásokat. A Bizottság ezért üdvözölné az elképzelések megvitatására irányuló politikai párbeszéd újraindítását annak érdekében, hogy valamennyi fél teljesíthesse a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás alapján vállalt kötelezettségeit.

A Bizottság az átláthatóságára vonatkozó politikájának megfelelően fokozatosan hozzáférhetővé fogja tenni a belső adatbázisokat és adattárakat. Meg fogjuk keresni az Európai Parlamentet és a Tanácsot egy közös bizonyíték-nyilvántartás – a Közös Jogalkotási Portál – létrehozása érdekében, amely lehetővé teszi az uniós szakpolitikai döntéshozatalban érdekelteknek, hogy könnyen megtalálják az adott kezdeményezést alátámasztó összes tényt.

Nemzetközi szabályozási együttműködés

Az EU közösen elfogadott szabályokra épül. Ahhoz, hogy ezek a szabályok működőképesek legyenek, a tagállamoknak teljes mértékben és időben végre kell hajtaniuk és érvényesíteniük kell azokat. Ezt követően biztosítaniuk kell a szabályok helyes alkalmazását és érvényesítését, mivel az érvényesítés elmaradása a polgárok és a vállalkozások számára költségekkel jár.

Az uniós jog hatékony alkalmazása, végrehajtása és érvényesítése az Ursula von der Leyen vezette Bizottság egyik prioritása. Az Ursula von der Leyen elnök politikai iránymutatásaiban bejelentetteknek megfelelően a Bizottság továbbra is iránymutatást és támogatást nyújt a tagállamoknak az irányelvek átültetésére, a rendeletek végrehajtására és az uniós szabályok megfelelő alkalmazására irányuló erőfeszítéseikhez. A megfelelőség-ellenőrzések azt vizsgálják, hogy a tagállamok miként ültetik át az uniós jogszabályokat nemzeti jogukba. Az átültetési szakaszban folytatott hatékony párbeszéd biztosítása érdekében a tagállamoktól a nemzeti jogszabályokkal kapcsolatos egyértelmű és pontos információkra van szükségünk.

A jövőre nézve a Bizottság át kívánja tekinteni a felügyeleti és végrehajtási tevékenységeit annak biztosítása érdekében, hogy azok továbbra is alkalmasak legyenek arra, hogy az uniós jogot a gyakorlatban is jól működővé tegyék.

Dokumentumok

Kapcsolódó linkek

Legfrissebb hírek