Skip to main content

Euroopa terviseliit

Euroopa elanike tervise kaitsmine ja ühine reageerimine piiriülestele tervisekriisidele:

Euroopa Komisjon on loomas tugevat Euroopa terviseliitu, kus kõik ELi liikmesriigid valmistuvad koos tervisekriisideks ja reageerivad neile ühiselt, meditsiinitarbed on kättesaadavad, taskukohased ja uuenduslikud ning riigid teevad koostööd, et parandada selliste haiguste nagu vähktõve ennetamist, ravi ja järelravi. Euroopa terviseliidus

 • kaitstakse paremini ELi kodanike tervist;
 • antakse ELile ja selle liikmesriikidele vahendid tulevaste pandeemiate paremaks ennetamiseks ja ohjamiseks;
 • parandatakse Euroopa tervisesüsteemide säilenõtkust. 

Koroonaviiruse pandeemia õppetunnid

Pandeemia toob esile, kui tähtis on koordineerimine Euroopa riikide vahel, et kaitsta rahva tervist nii kriisi ajal kui ka tavapärastel aegadel, mil saame tegeleda terviseprobleemidega, investeerida tugevatesse tervisesüsteemidesse ja koolitada tervishoiutöötajaid. Euroopa terviseliit parandab inimeste tervist ähvardavate ohtude vastast kaitset, selliste ohtude ennetamist, nendeks valmisolekut ja neile reageerimist ELi tasandil.

Peamised algatused

Kriisiks valmisolek

Tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitlev määrus, mille nõukogu võttis vastu 24. oktoobril 2022, tagab, et ELil oleks:

 • tugev valmisoleku kavandamise ja integreeritum seiresüsteem;
 • parem suutlikkus täpseks riskihindamiseks ja sihipäraseks reageerimiseks;
 • meditsiiniliste vastumeetmete ühishankimise tugevad mehhanismid;
 • võimalus võtta ELi tasandil vastu ühismeetmeid, et tegeleda tulevaste piiriüleste terviseohtudega.

The European Medicines Agency (EMA) has also been reinforced in crisis preparedness and management for medicinal products and medical devices. The Agency is now able to closely monitor and mitigate shortages of medicines and medical devices during major events and public health emergencies and facilitate faster approval of medicines which could treat or prevent a disease causing a public health crisis.

These new rules complete the European Health Union, building a powerful legal framework to improve EU capacity in the vital areas of prevention, preparedness, surveillance, risk assessment, early warning, and response.

Tervisealastele hädaolukordadele reageerimise Euroopa asutus (HERA) 

Komisjoni uus ELi tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutus (HERA) reageerib tervisealastele hädaolukordadele ning töötab välja, toodab ja hangib meditsiinilisi vastumeetmeid enne tervisekriisi tekkimist ning selle ajal. HERA eesmärk on:

Tervishoiu Euroopa andmeruumi isikuandmete kaitse, koostalitlus- ja turvanõuded on ranged ning selle küberturvalisuse tase on kõrge, et tagada elanike usaldus ja projekti töökindlus.

Küsimused ja vastused tervishoiu Euroopa andmeruumi kohta

Ravimistrateegia

Ravimistrateegia eesmärk on uuendada õigusraamistikku ning toetada selliste teadusuuringute tegemist ja tehnoloogiate arendamist, mis toovad kasu patsientidele. Strateegia toetub neljale sambale:

Hädaolukorra raammäärus võimaldab rahvatervise hädaolukordades luua tõhususe ja toimivuse tagamiseks ELi tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutuse raames tervisekriisinõukogu. Nõukogu koordineeriks seejärel ELi tasandil kiiresti meditsiinilisi vastumeetmeid ja neile ligipääsu. Määrus võimaldab aktiveerida ka ELi võrgustikku „EU FAB“ kuuluvaid rajatisi, hädaolukorra teadus- ja innovatsioonikavasid ning juurdepääsu erakorralistele rahalistele vahenditele.

Tervishoiu Euroopa andmeruum 

Hiljuti käivitati tervishoiu Euroopa andmeruum, mis on Euroopa terviseliidu üks peamisi alustalasid ja oluline saavutus ELi digipöörde elluviimisel. Selle eesmärk on:

Euroopa vähktõvevastase võitluse kava

Euroopa vähktõvevastase võitluse kava eesmärk on ennetada vähktõbe ja tagada vähipatsientidele ja vähktõvest jagusaanutele ning nende perekondadele ja hooldajatele hea elukvaliteet. Kasutades ära mitmesuguseid ELi poliitikavaldkondi, eelkõige digiüleminekut ning teadusuuringuid ja innovatsiooni, aitab vähktõvevastase võitluse kava ELi liikmesriikidel tõkestada vähktõve levikut. See kava sisaldab meetmeid ja juhtalgatusi, mis hõlmavad kõiki haigusega seotud aspekte:

Soovides toetada liikmesriike vähktõve sõeluuringute laiendamisel, esitas komisjon 20. septembril 2022 uue algatuse, mis keskendub vähktõve avastamisele varajases etapis.

State of Health Preparedness

In 2022, the Commission published its first State of Health Preparedness Report. The report highlighted the progress made in the fields of preparedness and response since the start of the COVID-19 pandemic. It also identified new challenges facing public health authorities and outlined concrete actions that the Commission will take to address them. Those for example include:

 • Development of medical countermeasures
 • Threat assessment and intelligence gathering
 • Resilient supply chains and production capacity
 • International coordination and cooperation

Global health security

To improve global health security and deliver better health for all in a changing world, the Commission adopted a new EU Global Health Strategy in November 2022.

The Strategy positions global health as an essential pillar of the EU’s external policy. It promotes sustainable, meaningful partnerships of equals drawing on the Global Gateway. As the external dimension of the European Health Union, the strategy is designed to guide EU action for ensuring better preparedness and response to health threats.

Dokumendid

 

17 VEEBRUAR 2021
Preparing Europe for COVID-19 variants: HERA incubator
English
(5.95 KB - HTML)
Laadige alla

 

25 NOVEMBER 2020
Teabeleht: Euroopa terviseliit: Euroopa ravimistrateegia
eesti
(5.95 KB - HTML)
Laadige alla

 

11 NOVEMBER 2020
Teatis: Euroopa terviseliidu loomine – valmisolek ja vastupanuvõime
eesti
(238.98 KB - HTML)
Laadige alla

 

11 NOVEMBER 2020
Ettepanek: määrus, milles käsitletakse tõsiseid piiriüleseid terviseohtusid
eesti
(507.55 KB - HTML)
Laadige alla

 

11 NOVEMBER 2020
Ettepanek laiendada Euroopa Ravimiameti volitusi
eesti
(419.42 KB - HTML)
Laadige alla

 

11 NOVEMBER 2020
Ettepanek laiendada Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse volitusi
eesti
(425.65 KB - HTML)
Laadige alla

 

11 NOVEMBER 2020
Factsheet: "A European Health Union: tackling health crises together – Coronavirus impact and response"
eesti
(5.95 KB - HTML)
Laadige alla

 

11 NOVEMBER 2020
Factsheet: "A European Health Union: tackling health crises together – The role of EU agencies"
eesti
(5.95 KB - HTML)
Laadige alla

 

6 MAI 2021
COVID-19 RAVIMEID KÄSITLEV ELi STRATEEGIA
eesti
(186.35 KB - HTML)
Laadige alla