Põhisisu juurde
alt=""
European Union/Getty Images
Euroopa terviseliit

Kaitseme oma tervist üheskoos

Me ei saa odata pandeemia lõppu, et siis hakata vigu parandama ja tulevikuks valmistuma. Paneme aluse tugevamale Euroopa terviseliidule, kus 27 riiki teevad koostööd, et haiguspuhanguid avastada, nendeks valmistuda ja neile ühiselt reageerida.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ülemaailmsel tervisealasel tippkohtumisel peetud kõnes (25. oktoober 2020)

Mis on Euroopa terviseliit

Euroopa Komisjon on loomas tugevat Euroopa terviseliitu, kus kõik ELi liikmesriigid valmistuvad koos tervisekriisideks ja reageerivad neile ühiselt, meditsiinitarbed on kättesaadavad, taskukohased ja uuenduslikud ning riigid teevad koostööd, et parandada selliste haiguste nagu vähktõve ennetamist, ravi ja järelravi.

Euroopa terviseliit aitab:

  • paremini kaitsta ELi kodanike tervist;
  • anda ELile ja selle liikmesriikidele vahendid tulevaste pandeemiate paremaks ennetamiseks ja ohjamiseks;
  • parandada Euroopa tervisesüsteemide paindlikkust.

Koroonaviiruse pandeemia õppetunnid

Pandeemia näitas, kui tähtis on koordineerimine Euroopa riikide vahel, et kaitsta rahva tervist nii kriisi ajal kui ka tavapärastel aegadel, mil saame tegeleda terviseprobleemidega, investeerida tugevatesse tervisesüsteemidesse ja koolitada tervishoiutöötajaid. Euroopa terviseliit parandab inimeste tervist ähvardavate ohtude vastast kaitset, selliste ohtude ennetamist, nendeks valmisolekut ja neile reageerimist ELi tasandil.

Põhimeetmed

Euroopa ühtne terviseandmeruum

Hiljuti käivitati Euroopa ühtne terviseandmeruum, mis on Euroopa terviseliidu üks peamisi alustalasid ja oluline saavutus ELi digipöörde elluviimisel. Selle eesmärk on:

  • parandada tervishoiuteenuste osutamist kogu ELis, võimaldades inimestel kontrollida oma terviseandmeid nii koduriigis kui ka teistes liikmesriikides;
  • pakkuda sidusat, turvalist, usaldusväärset ja tõhusat raamistikku terviseandmete kasutamiseks. Teadlased, novaatorid, avaliku sektori asutused ja tööstusettevõtted saavad juurdepääsu suurele hulgale kvaliteetsetele terviseandmetele, mis on elupäästvate ravimeetodite, vaktsiinide ja meditsiiniseadmete väljatöötamiseks üliolulised;
  • edendada tõelist digitaalsete tervishoiuteenuste ja -toodete ühtset turgu.

Euroopa ühtse terviseandmeruumi isikuandmete kaitse, koostalitlus- ja turvanõuded on ranged ning selle küberturvalisuse tase on kõrge, et tagada elanike usaldus ja projekti töökindlus.

Lisateave Euroopa ühtse terviseandmeruumi kohta

Üleilmne terviseohutus

Selleks et parandada ülemaailmset terviseohutust ja tagada muutuvas maailmas parem tervis kõigile, võttis komisjon 2022. aasta novembris vastu uue ELi ülemaailmse tervisestrateegia.

Strateegias käsitletakse ülemaailmset tervishoidu ELi välispoliitika olulise sambana. Strateegia „Global Gateway“ tuules on selles ette nähtud kestlikud ja sidusad partnerlused võrdsete osalejate vahel. Teisalt kujutab tervisestrateegia endast Euroopa terviseliidu välismõõdet. See on ette nähtud selleks, et tagada ELis parem valmisolek terviseohtude esilekerkimise puhuks ja parem reageerimisvõime neile.

Dokumendid

25. JAANUAR 2022
Regulation on a reinforced role for the European Medicines Agency
11. NOVEMBER 2020
Teatis: Euroopa terviseliidu loomine – valmisolek ja vastupanuvõime
11. NOVEMBER 2020
Ettepanek: määrus, milles käsitletakse tõsiseid piiriüleseid terviseohtusid
11. NOVEMBER 2020
Ettepanek laiendada Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse volitusi
11. NOVEMBER 2020
Factsheet: "A European Health Union: tackling health crises together – The role of EU agencies"