Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας

Προστασία της υγείας των Ευρωπαίων και συλλογική αντιμετώπιση των διασυνοριακών υγειονομικών κρίσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οικοδομεί μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, εντός της οποίας όλες οι χώρες της ΕΕ προετοιμάζονται και αντιμετωπίζουν μαζί τις υγειονομικές κρίσεις, τα ιατρικά εφόδια είναι διαθέσιμα, οικονομικά προσιτά και καινοτόμα, και οι χώρες συνεργάζονται για τη βελτίωση της πρόληψης, της θεραπείας και της μέριμνας μετά τη θεραπεία για ασθένειες όπως ο καρκίνος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας:

 • θα προστατεύσει καλύτερα την υγεία των πολιτών μας,
 • θα δώσει στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της τη δυνατότητα να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν καλύτερα μελλοντικές πανδημίες,
 • θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας. 

Διδάγματα από την πανδημία του κορονοϊού

Η πανδημία καταδεικνύει τη σημασία του συντονισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για την προστασία της υγείας των πολιτών, τόσο σε περιόδους κρίσης όσο και υπό κανονικές συνθήκες, καθώς τότε καθίσταται δυνατή η αντιμετώπιση υποκείμενων νοσημάτων, η επένδυση σε ισχυρά συστήματα υγείας και η εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας θα βελτιώσει την προστασία, την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία σε επίπεδο ΕΕ.

Βασικές πρωτοβουλίες

Ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων

Ο κανονισμός σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 24 Οκτωβρίου 2022, διασφαλίζει ότι η ΕΕ:

 • θα διαθέτει στιβαρό σχεδιασμό ετοιμότητας και πιο ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης,
 • θα διαθέτει βελτιωμένη ικανότητα ακριβούς εκτίμησης κινδύνου και στοχευμένης αντίδρασης,
 • θα αναπτύξει ισχυρούς μηχανισμούς για την από κοινού προμήθεια ιατρικών αντιμέτρων,
 • θα αποκτήσει τη δυνατότητα θέσπισης κοινών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση μελλοντικών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας.

The European Medicines Agency (EMA) has also been reinforced in crisis preparedness and management for medicinal products and medical devices. The Agency is now able to closely monitor and mitigate shortages of medicines and medical devices during major events and public health emergencies and facilitate faster approval of medicines which could treat or prevent a disease causing a public health crisis.

These new rules complete the European Health Union, building a powerful legal framework to improve EU capacity in the vital areas of prevention, preparedness, surveillance, risk assessment, early warning, and response.

Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (ΗΕRA) 

Η νέα Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) της Επιτροπής για καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης, αναπτύσσει, παράγει και προμηθεύει ιατρικά αντίμετρα πριν από και κατά τη διάρκεια κρίσεων στον τομέα της υγείας. Η HERA έχει ως στόχο:

Ο ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία βασίζεται σε αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοασφάλειας, που είναι καίριας σημασίας για την εμπιστοσύνη των πολιτών και την ευρωστία του έργου.

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την υγεία

Φαρμακευτική στρατηγική

Η φαρμακευτική στρατηγική αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου και στη στήριξη της έρευνας και των τεχνολογιών που απευθύνονται στους ασθενείς. Βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

Προκειμένου να είναι αποτελεσματική και λειτουργική σε περιόδους έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, ο κανονισμός για το πλαίσιο έκτακτης ανάγκης θα επιτρέψει τη σύσταση Συμβουλίου Υγειονομικών Κρίσεων εντός της HERA. Το εν λόγω συμβούλιο θα συντονίζει άμεσα την προμήθεια ιατρικών αντιμέτρων και την πρόσβαση σε αυτά σε επίπεδο ΕΕ. Ο κανονισμός καθιστά επίσης δυνατή την ενεργοποίηση των εγκαταστάσεων EU FAB, τα σχέδια έρευνας και καινοτομίας έκτακτης ανάγκης και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης.

Ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία 

Ο νεοσύστατος ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία, ένα από τα κεντρικά δομικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας και ορόσημο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΕ, έχει ως στόχο:

Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου

Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου αποσκοπεί στην πρόληψη του καρκίνου και στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας ζωής για τους και τις καρκινοπαθείς, τα άτομα που θεραπεύτηκαν από τον καρκίνο, τις οικογένειές τους και τους φροντιστές και φροντίστριές τους. Χάρη στην αξιοποίηση ενός ευρέος φάσματος πολιτικών της ΕΕ, ιδίως της ψηφιοποίησης, της έρευνας και της καινοτομίας, το σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου βοηθά τις χώρες της ΕΕ να αναστρέψουν την κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της νόσου. Το σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις και εμβληματικές πρωτοβουλίες που καλύπτουν όλη την πορεία της νόσου:

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 η Επιτροπή παρουσίασε μια νέα προσέγγιση για τη στήριξη των κρατών μελών που αυξάνουν την υιοθέτηση του προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου, η οποία επικεντρώνεται στην ανίχνευση του καρκίνου σε πρώιμο στάδιο.

State of Health Preparedness

In 2022, the Commission published its first State of Health Preparedness Report. The report highlighted the progress made in the fields of preparedness and response since the start of the COVID-19 pandemic. It also identified new challenges facing public health authorities and outlined concrete actions that the Commission will take to address them. Those for example include:

 • Development of medical countermeasures
 • Threat assessment and intelligence gathering
 • Resilient supply chains and production capacity
 • International coordination and cooperation

Global health security

To improve global health security and deliver better health for all in a changing world, the Commission adopted a new EU Global Health Strategy in November 2022.

The Strategy positions global health as an essential pillar of the EU’s external policy. It promotes sustainable, meaningful partnerships of equals drawing on the Global Gateway. As the external dimension of the European Health Union, the strategy is designed to guide EU action for ensuring better preparedness and response to health threats.

Έγγραφα

 

17 ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ 2021
Preparing Europe for COVID-19 variants: HERA incubator
English
(5.95 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση

 

25 ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 2020
Δελτίο Τύπου: Μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη
ελληνικά
(5.95 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση

 

11 ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 2020
Ανακοίνωση: Οικοδομώντας μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: ετοιμότητα και ανθεκτικότητα
ελληνικά
(318.55 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση

 

11 ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 2020
Πρόταση κανονισμού σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας
ελληνικά
(655.74 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση

 

11 ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 2020
Πρόταση για τη διεύρυνση της εντολής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων
ελληνικά
(572.99 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση

 

11 ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 2020
Πρόταση παράτασης της εντολής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
ελληνικά
(534.22 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση

 

11 ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 2020
Factsheet: "A European Health Union: tackling health crises together – Coronavirus impact and response"
ελληνικά
(5.95 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση

 

11 ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 2020
Factsheet: "A European Health Union: tackling health crises together – The role of EU agencies"
ελληνικά
(5.95 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση

 

6 ΜΆΙΟΣ 2021
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤA ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ COVID-19
ελληνικά
(228.48 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση