Skip to main content

Inwettqu l-Patt Ekoloġiku Ewropew

Nittrasformaw l-ekonomija u s-soċjetajiet tagħna

Il-Patt Ekoloġiku Ewropew tana l-pjan iddettaljat għal din il-bidla trasformattiva.

Is-27 Stat Membru kollha tal-UE impenjaw ruħhom li jittrasformaw lill-UE fl-ewwel kontinent newtrali għall-klima sal-2050. Biex jiksbu dan, huma wegħdu li jnaqqsu l-emissjonijiet b’mill-inqas 55% sal-2030, meta mqabbla mal-livelli tal-1990. 

Dan se joħloq opportunitajiet ġodda għall-innovazzjoni, l-investiment, u l-impjiegi, kif ukoll:

inaqqas l-emissjonijiet

joħloq l-impjiegi u t-tkabbir

jindirizza l-faqar enerġetiku

inaqqas id-dipendenza fuq l-enerġija esterna

itejjeb saħħitna u l-benessri tagħna

Fl-istess ħin, se jiżgura li jkun hemm opportunitajiet għal kulħadd, jappoġġja liċ-ċittadini vulnerabbli billi jindirizza l-inugwaljanza u l-faqar enerġetiku, u jsaħħaħ il-kompetittività tal-kumpaniji Ewropej.

Nagħmlu t-trasport sostenibbli għal kulħadd

transport

Il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi miri aktar ambizzjużi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 tal-karozzi u l-vannijiet ġodda.

55%
tnaqqis tal-emissjonijiet mill-karozzi sal-2030
50%
tnaqqis tal-emissjonijiet mill-vannijiet sal-2030
0
emissjonijiet minn karozzi ġodda sal-2035

Il-Kummissjoni qed tippromwovi wkoll it-tkabbir tas-suq għal vetturi b’emissjonijiet żero jew baxxi. B’mod partikolari, qed tfittex li tiżgura li ċ-ċittadini jkollhom l-infrastruttura li għandhom bżonn biex jiċċarġjaw dawn il-vetturi għal vjaġġi twal jew qosra.

Barra minn hekk, mill-2026, it-trasport bit-triq se jkun kopert mis-sistema għall-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet, li tpoġġi prezz fuq it-tniġġis, tistimola l-użu ta’ karburanti aktar nodfa u tinvesti mill-ġdid f’teknoloġiji nodfa.

Il-Kummissjoni qed tipproponi wkoll l-ipprezzar tal-karbonju għas-settur tal-avjazzjoni, li sa issa gawda minn eċċezzjoni. Qed tipproponi wkoll li jiġu promossi l-karburanti tal-avjazzjoni sostenibbli – b’obbligu li l-ajruplani jkollhom karburanti mħallta sostenibbli għal kull tluq mill-ajruporti tal-UE.

Biex tiġi żgurata kontribuzzjoni ġusta mis-settur marittimu għall-isforz biex l-ekonomija tagħna tiġi dekarbonizzata, il-Kummissjoni qed tipproponi li testendi l-ipprezzar tal-karbonju għal dan is-settur. Il-Kummissjoni se tistabbilixxi wkoll miri biex il-portijiet ewlenin jipprovdu lill-bastimenti b’enerġija mill-art, biex b’hekk jitnaqqas l-użu ta’ karburanti niġġiesa li jagħmlu l-ħsara lill-kwalità tal-arja lokali.

Immexxu t-tielet rivoluzzjoni industrijali

industry

Dawn il-proposti ġodda se jkollhom impatt tul ktajjen tal-valur sħaħ f’setturi bħall-enerġija u t-trasport, u l-kostruzzjoni u r-rinnovazzjoni, u b’hekk jgħinu biex jinħolqu impjiegi sostenibbli, lokali u mħallsa tajjeb fl-Ewropa kollha.

sal-
2030
35 miljun
il-bini jista’ jiġi rinnovat
160,000
impjiegi ekoloġiċi addizzjonali jistgħu jinħolqu fis-settur tal-kostruzzjoni

L-elettrifikazzjoni tal-ekonomija u l-użu akbar tal-enerġija rinnovabbli huma mistennija li jiġġeneraw aktar impjiegi f’dawn is-setturi. Żieda fl-effiċjenza enerġetika tal-bini se toħloq ukoll impjiegi fil-kostruzzjoni, b’domanda akbar għax-xogħol lokali.

Irridu nippreservaw l-ambizzjoni klimatika tagħna billi nevitaw li l-isforzi mill-industrija tagħna biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ma jiddgħajfux minn kompetizzjoni inġusta minn barra.

Għalhekk, il-Kummissjoni qed tipproponi mekkaniżmu li jiżgura li, anke meta jkunu minn pajjiżi b’regoli klimatiċi inqas stretti, il-kumpaniji li jimportaw fl-UE jkollhom iħallsu prezz tal-karbonju wkoll.

Innaddfu s-sistema tal-enerġija tagħna

energy

Il-Kummissjoni qed tipproponi li żżid il-mira vinkolanti ta’ sorsi rinnovabbli fit-taħlita tal-enerġija tal-UE għal 40%. Il-proposti jippromwovu l-użu ta’ karburanti rinnovabbli, bħall-idroġenu fl-industrija u t-trasport, b’miri addizzjonali.

Barra minn hekk, it-tnaqqis fil-konsum tal-enerġija huwa essenzjali biex jitnaqqsu kemm l-emissjonijiet kif ukoll l-ispejjeż tal-enerġija għall-konsumaturi u l-industrija. Il-Kummissjoni qed tipproponi li żżid il-miri tal-effiċjenza enerġetika fil-livell tal-UE u tagħmilhom vinkolanti, biex sal-2030 jinkiseb tnaqqis ġenerali ta’ 36-39% għall-konsum finali u primarju tal-enerġija.

40 %
mira ġdida għall-enerġija rinnovabbli għall-2030
36-39%
miri ġodda tal-effiċjenza enerġetika għall-2030 għall-konsum finali u primarju tal-enerġija

Is-sistema tat-taxxa għall-prodotti tal-enerġija għandha tappoġġja wkoll it-tranżizzjoni ekoloġika billi tagħti l-inċentivi t-tajba. Il-Kummissjoni qed tipproponi li tallinja r-rati minimi tat-taxxa għat-tisħin u t-trasport mal-objettivi klimatiċi tagħna, filwaqt li jittaffa l-impatt soċjali u jiġu appoġġjati ċ-ċittadini vulnerabbli.

Ir-rinnovazzjoni tal-bini għal stili ta’ ħajja aktar ekoloġiċi

buildings

Il-Fond Soċjali għall-Klima l-ġdid se jappoġġja liċ-ċittadini tal-UE l-aktar milquta jew f’riskju ta’ faqar enerġetiku jew ta’ mobbiltà. Se jgħin biex jittaffew l-ispejjeż għal dawk l-aktar esposti għal bidliet, biex jiġi żgurat li t-tranżizzjoni tkun ġusta u ma tħalli lil ħadd lura.

Se jipprovdi €72.2 biljun fuq 7 snin f’finanzjament għar-rinnovazzjoni tal-bini, l-aċċess għal mobbiltà b’żero emissjonijiet u b’livell baxx ta’ emissjonijiet, jew saħansitra appoġġ għad-dħul.

Minbarra d-djar, il-bini pubbliku jrid jiġi rinnovat ukoll biex juża aktar enerġija rinnovabbli, u biex ikun aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija.

Il-Kummissjoni tipproponi li:

 • tirrikjedi lill-Istati Membri li kull sena jirrinovaw mill-inqas 3% tal-erja totali tal-art tal-bini pubbliku kollu
 • tistabbilixxi livell ta’ referenza ta’ 49% ta’ użu ta’ enerġija rinnovabbli fil-bini sal-2030
 • tirrikjedi lill-Istati Membri biex iżidu l-użu tal-enerġija rinnovabbli fit-tisħin u t-tkessiħ b’+1.1 punt perċentwali kull sena, sal-2030

Naħdmu man-natura biex nipproteġu l-pjaneta u s-saħħa tagħna

nature

Ir-restawr tan-natura u l-abilitazzjoni tal-bijodiversità biex terġa’ tirnexxi joffru soluzzjoni rapida u rħisa biex jiġi assorbit u maħżun il-karbonju.

Il-Kummissjoni għalhekk qed tipproponi li tirrestawra l-foresti, il-ħamrija, l-artijiet mistagħdra u t-torbiera tal-Ewropa. Dan se jżid l-assorbiment tas-CO2 u se jagħmel l-ambjent tagħna aktar reżiljenti għat-tibdil fil-klima.

Ġestjoni ċirkolari u sostenibbli ta’ dawn ir-riżorsi se

 • ittejjeb il-kundizzjonijiet tal-għajxien tagħna
 • iżżomm ambjent b’saħħtu
 • toħloq impjiegi ta’ kwalità
 • tipprovdi riżorsi tal-enerġija sostenibbli

Miri ġodda għat-tneħħija tal-karbonju naturali:

-225 Mt
il-mira ta’ qabel
-268 Mt
assorbimenti attwali tal-karbonju
-310 Mt
mira ġdida

Il-bijoenerġija tikkontribwixxi għat-tneħħija gradwali tal-karburanti fossili u d-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija tal-UE. Iżda għandha tintuża b’mod sostenibbli. Il-Kummissjoni tipproponi kriterji ġodda stretti biex jiġi evitat il-ħsad mhux sostenibbli tal-foresti u biex jiġu protetti żoni ta’ valur għoli tal-bijodiversità.

Stimolu għal azzjoni klimatika globali

global action

Il-Patt Ekoloġiku Ewropew diġà ta eżempju pożittiv u ggwida lil sħab internazzjonali ewlenin biex jistabbilixxu d-dati ta’ mira tagħhom għan-newtralità klimatika.

B’investiment fit-teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli, qed niżviluppaw għarfien espert u prodotti li se jkunu ta’ benefiċċju wkoll għall-bqija tad-dinja.

Biċ-ċaqliqa lejn trasport ekoloġiku, se noħolqu kumpaniji ewlenin fid-dinja li jistgħu jservu suq globali li qed jikber. Billi naħdmu mas-sħab internazzjonali tagħna, se nnaqqsu l-emissjonijiet flimkien fit-trasport marittimu u fl-avjazzjoni madwar id-dinja.

L-UE se tikkondividi dawn il-proposti u ideat mas-sħab internazzjonali tagħha fil-Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima COP26 fi Glasgow f’Novembru.

30%
tal-Istrument ta’ Kooperazzjoni fil-Viċinat, għall-Iżvilupp u Internazzjonali se jappoġġja l-objettivi klimatiċi
1/3
tal-finanzjament pubbliku dinji għall-klima jiġi mill-UE u l-Istati Membri tagħha.

Il-passi fundamentali

 1. Diċembru 2019

  Il-Kummissjoni tippreżenta l-Patt Ekoloġiku Ewropew, li fih impenn għan-newtralità klimatika sal-2050

 2. Marzu 2020

  Il-Kummissjoni tipproponi l-Liġi Ewropea dwar il-Klima sabiex il-mira tan-newtralità klimatika sal-2050 tkun minquxa f’leġiżlazzjoni vinkolanti

 3. Settembru 2020

  Il-Kummissjoni tipproponi mira ġdida għall-UE biex l-emissjonijiet netti jitnaqqsu b’mill-inqas 55% sal-2030, u żżidha mal-Liġi Ewropea dwar il-Klima

 4. Diċembru 2020

  Il-mexxejja Ewropej japprovaw il-mira proposta tal-Kummissjoni li jitnaqqsu l-emissjonijiet netti b’mill-anqas 55% tal-2030.

 5. April 2021

  Jintlaħaq qbil politiku dwar il-Liġi Ewropea dwar il-Klima mill-Parlament Ewropew u l-Istati Membri

 6. Ġunju 2021

  Il-Liġi Ewropea dwar il-Klima tidħol fis-seħħ

 7. Lulju 2021

  Il-Kummissjoni tippreżenta pakkett ta’ proposti għat-trasformazzjoni tal-ekonomija tagħna, biex nilħqu l-miri klimatiċi tagħna tal-2030. Il-Parlament Ewropew u l-lstati Membri jinnegozjaw u jadottaw pakkett ta’ leġiżlazzjoni dwar it-twettiq tal-miri klimatiċi tagħna għall-2030.

 8. Ottubru 2022

  Il-Kunsill u l-Parlament Ewropew jilħqu qbil politiku proviżorju dwar standards ta’ rendiment aktar stretti għall-emissjonijiet ta’ CO2 għal karozzi u vannijiet ġodda

 9. 2030

  L-UE tasal għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ mill-anqas 55% mil-livelli tal-1990

 10. 2050

  L-UE ssir newtrali għall-klima

Dokumenti

14 LULJU 2021
"Lesti għall-Mira ta' 55 %": Nilħqu l-Mira Klimatika tal-UE għall-2030 fi Triqitna lejn in-Newtralità Klimatika
Malti
(186.91 KB - HTML)
Iddawnlowdja
14 LULJU 2021
Ir-Reviżjoni tar-Regolament dwar l-inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta’ gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija
Malti
(633.02 KB - HTML)
Iddawnlowdja
14 LULJU 2021
Ir-Regolament dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi
Malti
(391.14 KB - HTML)
Iddawnlowdja
14 LULJU 2021
L-emenda fid-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli biex tiġi implimentata l-ambizzjoni tal-mira klimatika l-ġdida għall-2030
Malti
(451.35 KB - HTML)
Iddawnlowdja
14 LULJU 2021
Proposta għal Direttiva dwar l-effiċjenza enerġetika (riformulazzjoni)
Malti
(1.12 MB - HTML)
Iddawnlowdja
14 LULJU 2021
Reviżjoni tas-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet għall-Avjazzjoni
Malti
(226.27 KB - HTML)
Iddawnlowdja
14 LULJU 2021
ReFuelEU Aviation – fjuwils tal-avjazzjoni sostenibbli
Malti
(255.46 KB - HTML)
Iddawnlowdja
14 LULJU 2021
FuelEU Maritime – spazju marittimu ekoloġiku Ewropew
Malti
(415.36 KB - HTML)
Iddawnlowdja
14 LULJU 2021
Reviżjoni tad-Direttiva dwar il-varar tal-infrastruttura ta' fjuwils alternattivi
Malti
(424.86 KB - HTML)
Iddawnlowdja
14 LULJU 2021
Pjan ta' introduzzjoni strateġika biex jiġi appoġġjat il-varar rapidu ta’ fjuwils alternattivi
Malti
(241.43 KB - HTML)
Iddawnlowdja
14 LULJU 2021
Emenda fir-Regolament dwar l-iffissar ta’ standards tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-karozzi u l-vannijiet
Malti
(387.21 KB - HTML)
Iddawnlowdja
14 LULJU 2021
l-istabbiliment ta’ mekkaniżmu ta’ aġġustament tal-karbonju fil-fruntiera
Malti
(521.14 KB - HTML)
Iddawnlowdja
14 LULJU 2021
Reviżjoni tad-Direttiva dwar it-Tassazzjoni fuq l-Enerġija
Malti
(604.61 KB - HTML)
Iddawnlowdja
14 LULJU 2021
Revision of the EU Emission Trading System
English
(13.25 MB - PDF)
Iddawnlowdja
14 LULJU 2021
Notifika dwar l-Iskema ta’ Kumpens u Tnaqqis tal-Karbonju għall-Avjazzjoni Internazzjonali (CORSIA)
Malti
(157.99 KB - HTML)
Iddawnlowdja
14 LULJU 2021
Revision of the Market Stability Reserve
Malti
(181.5 KB - HTML)
Iddawnlowdja
14 LULJU 2021
li jistabbilixxi Fond Soċjali għall-Klima
Malti
(512.08 KB - HTML)
Iddawnlowdja
16 LULJU 2021
L-Istrateġija l-ġdida tal-UE għall-Foresti għall-2030
Malti
(309.15 KB - HTML)
Iddawnlowdja