Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

Μετασχηματισμός της οικονομίας και των κοινωνιών μας

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία καθόρισε το σχέδιο στρατηγικής για αυτόν τον μετασχηματισμό.

Και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύτηκαν να μετατρέψουν την ΕΕ στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έως το 2050. Για να το επιτύχουν αυτό, δεσμεύτηκαν να μειώσουν τις εκπομπές κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. 

Αυτό θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για καινοτομία, επενδύσεις και θέσεις εργασίας, καθώς και

θα μειώσει τις εκπομπές

θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη

θα αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια

θα μειώσει την εξωτερική ενεργειακή εξάρτηση

θα βελτιώσει την υγεία και την ευημερία μας

Ταυτόχρονα, θα εξασφαλίσει ευκαιρίες για όλους, στηρίζοντας τους ευάλωτους πολίτες μέσω της αντιμετώπισης της ανισότητας και της ενεργειακής φτώχειας, και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Βιώσιμες μεταφορές για όλους

transport

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πιο φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών CO2 των καινούργιων αυτοκινήτων και ημιφορτηγών.

55 %
μείωση των εκπομπών από τα αυτοκίνητα έως το 2030
50 %
μείωση των εκπομπών από τα ημιφορτηγά έως το 2030
0
εκπομπές από καινούργια αυτοκίνητα έως το 2035

Η Επιτροπή προωθεί επίσης την ανάπτυξη της αγοράς οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών. Ειδικότερα, επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι πολίτες διαθέτουν τις υποδομές που χρειάζονται για τη φόρτιση των οχημάτων αυτών, για σύντομες και μεγάλες διαδρομές.

Επιπλέον, από το 2026 οι οδικές μεταφορές θα καλύπτονται από την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών, με την τιμολόγηση της ρύπανσης, την τόνωση της χρήσης καθαρότερων καυσίμων και την επανεπένδυση σε καθαρές τεχνολογίες.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης την τιμολόγηση του άνθρακα για τον τομέα των αερομεταφορών, ο οποίος μέχρι σήμερα επωφελείτο από εξαίρεση. Προτείνει επίσης την προώθηση βιώσιμων καυσίμων αεροσκαφών — με την υποχρέωση να χρησιμοποιούνται βιώσιμα μεικτά καύσιμα για όλες τις αναχωρήσεις αεροσκαφών από τα αεροδρόμια της ΕΕ.

Για να διασφαλιστεί η δίκαιη συμβολή του ναυτιλιακού τομέα στην προσπάθεια απανθρακοποίησης της οικονομίας μας, η Επιτροπή προτείνει την επέκταση της τιμολόγησης των ανθρακούχων εκπομπών σ’ αυτόν τον τομέα. Η Επιτροπή θα θέσει επίσης στόχους για τους μεγάλους λιμένες με σκοπό την τροφοδοσία των σκαφών με παροχή ενέργειας από την ξηρά, ώστε να μειωθεί η χρήση ρυπογόνων καυσίμων που βλάπτουν επίσης την ποιότητα του αέρα σε τοπικό επίπεδο.

Ηγετική θέση στην τρίτη βιομηχανική επανάσταση

industry

Αυτές οι νέες προτάσεις θα έχουν αντίκτυπο κατά μήκος των αλυσίδων αξίας σε τομείς όπως η ενέργεια και οι μεταφορές, καθώς και οι κατασκευές και οι ανακαινίσεις, συμβάλλοντας στη δημιουργία βιώσιμων, τοπικών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

έως το
2030
35 εκατομμύρια
κτίρια θα μπορούσαν να ανακαινιστούν
160 000
επιπλέον πράσινες θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να δημιουργηθούν στον κατασκευαστικό τομέα

Ο εξηλεκτρισμός της οικονομίας και η ευρύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναμένεται να αυξήσουν την απασχόληση σ’ αυτούς τους τομείς. Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων θα δημιουργήσει επίσης θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα, ενώ το τοπικό εργατικό δυναμικό θα έχει μεγαλύτερη ζήτηση.

Θέλουμε να διαφυλάξουμε την κλιματική φιλοδοξία μας, αποφεύγοντας την υπονόμευση των προσπαθειών της βιομηχανίας μας για μείωση των εκπομπών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό από το εξωτερικό.

Επομένως, η Επιτροπή προτείνει έναν μηχανισμό που θα διασφαλίζει ότι οι εταιρείες, ακόμα και όταν πραγματοποιούν εισαγωγές στην ΕΕ από χώρες με λιγότερο αυστηρούς κλιματικούς κανόνες, θα υπόκεινται και πάλι σε τιμολόγηση ανθρακούχων εκπομπών.

Καθαρισμός του ενεργειακού μας συστήματος

energy

Η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί σε 40 % ο δεσμευτικός στόχος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ. Οι προτάσεις προωθούν την υιοθέτηση ανανεώσιμων καυσίμων, όπως το υδρογόνο στη βιομηχανία και τις μεταφορές, με πρόσθετους στόχους.

Επιπλέον, η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης είναι απαραίτητη για τη μείωση τόσο των εκπομπών όσο και του ενεργειακού κόστους για τους καταναλωτές και τη βιομηχανία. Η Επιτροπή προτείνει να αυξηθούν οι στόχοι ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ και να καταστούν δεσμευτικοί, ώστε να επιτευχθεί συνολική μείωση της κατανάλωσης τελικής και πρωτογενούς ενέργειας κατά 36-39 % έως το 2030.

40 %
νέος στόχος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για το 2030
36 – 39 %
νέοι στόχοι ενεργειακής απόδοσης σχετικά με την κατανάλωση τελικής και πρωτογενούς ενέργειας για το 2030

Το φορολογικό σύστημα για τα ενεργειακά προϊόντα πρέπει επίσης να στηρίζει την πράσινη μετάβαση παρέχοντας τα κατάλληλα κίνητρα. Η Επιτροπή προτείνει την ευθυγράμμιση των ελάχιστων φορολογικών συντελεστών για τη θέρμανση και τις μεταφορές με τους κλιματικούς στόχους μας, με παράλληλο μετριασμό του κοινωνικού αντικτύπου και στήριξη των ευάλωτων πολιτών.

Ανακαίνιση των κτιρίων για πιο οικολογικούς τρόπους ζωής

buildings

Το νέο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα θα στηρίξει τους πολίτες της ΕΕ που πλήττονται περισσότερο ή κινδυνεύουν από ενεργειακή φτώχεια ή φτώχεια κινητικότητας. Θα συμβάλει στον μετριασμό του κόστους για τα άτομα που είναι περισσότερο εκτεθειμένα στις αλλαγές, ώστε να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση είναι δίκαιη και δεν αφήνει κανέναν στο περιθώριο.

Θα παρέχει χρηματοδότηση ύψους 72,2 δισ. ευρώ σε διάστημα 7 ετών για την ανακαίνιση κτιρίων, την πρόσβαση σε μετακινήσεις μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, ή ακόμη και τη στήριξη του εισοδήματος.

Πέραν των κατοικιών, πρέπει επίσης να ανακαινιστούν τα δημόσια κτίρια, ώστε να χρησιμοποιούν περισσότερο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να είναι ενεργειακά αποδοτικότερα.

Η Επιτροπή προτείνει:

 • να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να ανακαινίζουν τουλάχιστον το 3 % του συνολικού εμβαδού δαπέδου όλων των δημόσιων κτιρίων ετησίως
 • να οριστεί δείκτης αναφοράς 49 % ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια έως το 2030
 • να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να αυξάνουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη θέρμανση και την ψύξη κατά +1,1 ποσοστιαία μονάδα κάθε χρόνο, έως το 2030

Συνεργασία με τη φύση για την προστασία του πλανήτη και της υγείας μας

nature

Η αποκατάσταση της φύσης και η αναζωογόνηση της βιοποικιλότητας προσφέρουν μια γρήγορη και φθηνή λύση για την απορρόφηση και την αποθήκευση άνθρακα.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει την αποκατάσταση των δασών, των εδαφών, των υγροτόπων και των τυρφώνων της Ευρώπης. Αυτό θα αυξήσει την απορρόφηση του CO2 και θα καταστήσει το περιβάλλον μας πιο ανθεκτικό στην κλιματική αλλαγή.

Η κυκλική και βιώσιμη διαχείριση των πόρων αυτών

 • θα βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσής μας
 • θα διατηρήσει ένα υγιές περιβάλλον
 • θα δημιουργήσει ποιοτικές θέσεις εργασίας
 • θα παράσχει βιώσιμους ενεργειακούς πόρους

Νέοι στόχοι για τις φυσικές απορροφήσεις άνθρακα:

-225 Mt
παλαιός στόχος
-268 Mt
τρέχουσες απορροφήσεις άνθρακα
-310 Mt
νέος στόχος

Η βιοενέργεια συμβάλλει στη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων και στην απανθρακοποίηση της οικονομίας της ΕΕ. Ωστόσο, πρέπει να χρησιμοποιείται με βιώσιμο τρόπο. Η Επιτροπή προτείνει αυστηρά νέα κριτήρια για την αποφυγή της μη βιώσιμης υλοτομίας και την προστασία περιοχών υψηλής αξίας βιοποικιλότητας.

Ενίσχυση της παγκόσμιας δράσης για το κλίμα

global action

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει ήδη δώσει θετικό παράδειγμα και έχει οδηγήσει τους σημαντικότερους διεθνείς εταίρους να καθορίσουν τις δικές τους ημερομηνίες-στόχους για την κλιματική ουδετερότητα.

Με τις επενδύσεις μας σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αναπτύσσουμε εμπειρογνωμοσύνη και προϊόντα από τα οποία θα επωφεληθεί και ο υπόλοιπος κόσμος.

Με τη μετάβαση προς τις πράσινες μεταφορές, θα δημιουργήσουμε παγκοσμίως πρωτοπόρες εταιρείες που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν μια αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά. Συνεργαζόμενοι με τους διεθνείς εταίρους μας, θα μειώσουμε από κοινού τις εκπομπές στις θαλάσσιες μεταφορές και τις αερομεταφορές ανά τον κόσμο.

Η ΕΕ θα μοιραστεί αυτές τις προτάσεις και ιδέες με τους διεθνείς εταίρους της στη διάσκεψη του ΟΗΕ COP26 για την κλιματική αλλαγή, τον Νοέμβριο στη Γλασκόβη.

30 %
του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας της ΕΕ στηρίζει τους κλιματικούς στόχους
1/3
της δημόσιας χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής παγκοσμίως προέρχεται από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της

Βασικές ενέργειες

 1. Δεκέμβριος 2019

  Η Επιτροπή παρουσιάζει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, δεσμευόμενη για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050

 2. Μάρτιος 2020

  Η Επιτροπή προτείνει τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα — ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 θα μετατραπεί σε δεσμευτική νομοθεσία

 3. Σεπτέμβριος 2020

  Η Επιτροπή προτείνει νέο στόχο της ΕΕ για μείωση των καθαρών εκπομπών κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 — ο στόχος θα προστεθεί στον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα

 4. Δεκέμβριος 2020

  Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εγκρίνουν τον προτεινόμενο στόχο της Επιτροπής για μείωση των καθαρών εκπομπών κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030

 5. Απρίλιος 2021

  Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη σχετικά με τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα

 6. Ιούνιος 2021

  Έναρξη ισχύος του ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα

 7. Ιούλιος 2021

  Η Επιτροπή παρουσιάζει δέσμη προτάσεων για τον μετασχηματισμό της οικονομίας μας, με σκοπό την επίτευξη των κλιματικών στόχων μας για το 2030. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη διαπραγματεύονται και εγκρίνουν δέσμη νομοθετικών μέτρων για την επίτευξη των κλιματικών στόχων μας για το 2030

 8. Οκτώβριος 2022

  Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία που προβλέπει αυστηρότερα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 από καινούργια αυτοκίνητα και ημιφορτηγά

 9. 2030

  Η ΕΕ θα επιτύχει μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990

 10. 2050

  Η ΕΕ θα γίνει κλιματικά ουδέτερη

Έγγραφα

14 ΙΟΎΛΙΟΣ 2021
«Προσαρμογή στον στόχο του 55 %»: υλοποίηση του στόχου της ΕΕ για το κλίμα με ορίζοντα το 2030 στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα
ελληνικά
(235.29 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση
14 ΙΟΎΛΙΟΣ 2021
Αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας
ελληνικά
(770.65 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση
14 ΙΟΎΛΙΟΣ 2021
Κανονισμός για τον επιμερισμό των προσπαθειών
ελληνικά
(476.04 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση
14 ΙΟΎΛΙΟΣ 2021
Τροποποίηση της οδηγίας για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με σκοπό την υλοποίηση της φιλοδοξίας του νέου κλιματικού στόχου για το 2030
ελληνικά
(631.14 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση
14 ΙΟΎΛΙΟΣ 2021
Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση (αναδιατύπωση)
ελληνικά
(1.54 MB - HTML)
Τηλεφόρτωση
14 ΙΟΎΛΙΟΣ 2021
Αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ για τις αεροπορικές μεταφορές
ελληνικά
(288.71 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση
14 ΙΟΎΛΙΟΣ 2021
ReFuelEU Aviation – βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα
ελληνικά
(339.43 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση
14 ΙΟΎΛΙΟΣ 2021
FuelEU Maritime – πράσινος ευρωπαϊκός θαλάσσιος χώρος
ελληνικά
(532.64 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση
14 ΙΟΎΛΙΟΣ 2021
Αναθεώρηση της οδηγίας για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων
ελληνικά
(574.46 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση
14 ΙΟΎΛΙΟΣ 2021
Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για τη στήριξη της ταχείας ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων
ελληνικά
(302.4 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση
14 ΙΟΎΛΙΟΣ 2021
Τροποποίηση του κανονισμού όσον αφορά τον καθορισμό προτύπων για τις εκπομπές CO2 από τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά
ελληνικά
(474.08 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση
14 ΙΟΎΛΙΟΣ 2021
για τη θέσπιση μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα
ελληνικά
(682.49 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση
14 ΙΟΎΛΙΟΣ 2021
Αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας
ελληνικά
(783.61 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση
14 ΙΟΎΛΙΟΣ 2021
Revision of the EU Emission Trading System
English
(13.25 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
14 ΙΟΎΛΙΟΣ 2021
Κοινοποίηση σχετικά με το σύστημα αντιστάθμισης και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές (CORSIA)
ελληνικά
(176.53 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση
14 ΙΟΎΛΙΟΣ 2021
Revision of the Market Stability Reserve
ελληνικά
(212.98 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση
14 ΙΟΎΛΙΟΣ 2021
για τη σύσταση Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα
ελληνικά
(652.45 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση
16 ΙΟΎΛΙΟΣ 2021
Νέα δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030
ελληνικά
(406.98 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση