Skip to main content

Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimine

ELi majanduse ja ühiskonna ümberkujundamine

Euroopa rohelises kokkuleppes on esitatud selle pöördelise muutuse kava.

Kõik 27 ELi liikmesriiki võtsid kohustuse muuta EL 2050. aastaks esimesena maailmas kliimaneutraalseks. Selle eesmärgi saavutamiseks kohustusid nad vähendama heitkoguseid 2030. aastaks võrreldes 1990. aasta tasemega vähemalt 55%. 

See loob uusi võimalusi innovatsiooniks ja investeeringuteks ning töökohtade loomiseks. Lisaks:

vähendatakse heidet;

luuakse töökohti ja edendatakse majanduskasvu;

vähendatakse energiaostuvõimetust;

vähendatakse sõltuvust ELi välistest energiatarnetest;

parandatakse inimeste tervist ja heaolu.

Samal ajal tagab see võimalused kõigile, sest aitab toetada haavatavaid kodanikke ebavõrdsuse ja energiaostuvõimetuse vähendamise kaudu ning tugevdada Euroopa ettevõtjate konkurentsivõimet.

Säästev transport kõigi jaoks

transport

Euroopa Komisjon pakub välja suuremad eesmärgid uute autode ja kaubikute CO2 heite vähendamiseks:

55%
vähem autode heitkoguseid aastaks 2030
50%
vähem kaubikute heitkoguseid aastaks 2030
0
heitkoguseid uuest autodest aastaks 2035

Komisjon edendab ka heiteta ja vähese heitega sõidukite turu kasvu. Ennekõike soovib ta tagada, et kodanikel oleks nende sõidukite laadimiseks vajalik taristu nii lühikesteks kui ka pikkadeks sõitudeks.

Lisaks hõlmab heitkogustega kauplemine alates 2026. aastast maanteetransporti, st saastele määratakse hind. See motiveerib kasutama puhtamaid kütuseid ja investeerima puhtasse tehnoloogiasse.

Komisjon teeb ettepaneku hinnastada CO2 heide ka lennundussektoris, millele on seni tehtud erand. Ka pakub komisjon välja, et edendatakse säästvate lennukikütuste kasutamist – see tähendab kohustust tankida lennukeid säästvate kütusesegudega kõigil väljumistel ELi lennujaamadest.

Selleks et tagada merendussektori õiglane panus ELi majanduse CO2 heite vähendamisse, teeb komisjon ettepaneku hinnastada ka selle sektori CO2 heide. Samuti seab komisjon suurtele sadamatele eesmärgi teenindada laevu kaldal asuva elektrivarustussüsteemi kaudu, mis vähendab ka kohaliku õhu kvaliteeti rikkuvate saastavate kütuste kasutamist.

Kolmanda tööstusrevolutsiooni juhtimine

industry

Uued ettepanekud mõjutavad kogu väärtusahelat sellistes sektorites nagu energia ja transport ning ehitus ja renoveerimine, sest aitavad luua kestlikke, kohalikke ja hästi tasustatud töökohti kogu Euroopas.

aastaks
2030
35 miljonit
hoonet võiks renoveerida
160 000
uut rohelist töökohta saaks luua ehitussektoris

Majanduse elektrifitseerimise ja taastuvenergia laialdasema kasutamisega luuakse neis sektorites eeldatavasti rohkem töökohti. Hoonete energiatõhususe suurendamisega luuakse töökohti ka ehituses ja tekitatakse suurem nõudlus kohaliku tööjõu järele.

EL soovib säilitada oma kliimaeesmärgid ja vältida olukorda, kus ebaaus väliskonkurents kahjustab ELi ettevõtjate jõupingutusi heite vähendamiseks.

Seepärast pakub komisjon välja mehhanismi, millega tagatakse, et ka leebemate kliimanõuetega riikidest ELi importivad ettevõtjad peavad maksma CO2 hinda.

Puhtale energiasüsteemile üleminek ELis

energy

Komisjon teeb ettepaneku suurendada taastuvate energiaallikate osakaaluga seotud siduvat eesmärki ELi energiaallikate jaotuses 40%ni. Ettepanekutega edendatakse taastuvkütuste, näiteks vesiniku kasutamist tööstuses ja transpordis ning seatakse selleks lisaeesmärgid.

Samuti on oluline vähendada energiatarbimist, et kahaneksid nii heitkogused kui ka tarbijate ja tööstuse energiakulud. Komisjon teeb ettepaneku suurendada ELi tasandil energiatõhususeesmärke ja muuta need siduvaks, et vähendada 2030. aastaks üldist lõpp- ja primaarenergia tarbimist 36–39%.

40%
uus taastuvenergia eesmärk aastaks 2030
36–39%
uued lõpp- ja primaarenergia tarbimisega seotud energiatõhususeesmärgid aastaks 2030

Ka energiatoodete maksustamise süsteem peab rohepööret toetama, pakkudes õigeid stiimuleid. Komisjon teeb ettepaneku viia kütte ja transpordi minimaalsed maksumäärad kooskõlla ELi kliimaeesmärkidega ning leevendada samal ajal sotsiaalset mõju ja toetada haavatavaid kodanikke.

Hoonete renoveerimine rohelisema elustiili huvides

buildings

Uuest kliimameetmete sotsiaalfondist toetatakse ELi kodanikke, keda kõige rohkem mõjutab või ohustab energiaostuvõimetus või liikuvusvaesus. Fond aitab leevendada ka muutustest kõige enam mõjutatud inimeste kulusid. Nii tagatakse, et üleminek on õiglane ja kedagi ei jäeta kõrvale.

Fondist eraldatakse seitsmeks aastaks 72,2 miljardit eurot hoonete renoveerimiseks, juurdepääsuks heiteta ja vähese heitega liikuvusele või isegi sissetulekutoetuseks.

Lisaks kodudele tuleb renoveerida ka üldkasutatavad hooned, et neis kasutataks rohkem taastuvenergiat ja et need oleksid energiatõhusamad.

Komisjon teeb ettepaneku:

 • nõuda liikmesriikidelt, et aastas renoveeritaks vähemalt 3% kõigi üldkasutatavate hoonete üldpõrandapinnast
 • seada 2030. aasta eesmärgiks kasutada hoonetes taastuvaid energiaallikaid 49% ulatuses
 • nõuda liikmesriikidelt, et taastuvenergia kasutamist küttes ja jahutuses suurendataks kuni 2030. aastani 1,1 protsendipunkti aastas

Töötamine kooskõlas loodusega, et kaitsta meie planeeti ja tervist

nature

Looduse taastamine ja elurikkuse suurendamine on kiire ja odav lahendus süsiniku sidumiseks ja talletamiseks.

Seepärast teeb komisjon ettepaneku taastada Euroopa metsad, mullad ning märg- ja turbaalad. See aitab suurendada CO2 sidumist ja muuta keskkonda kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelisemaks.

Nende ressursside ringluspõhise ja säästva majandamisega

 • paranevad meie elutingimused
 • säilib tervislik keskkond
 • luuakse kvaliteetseid töökohti
 • tagatakse säästva energia ressursid

Uued CO2 loodusliku sidumise eesmärgid:

–225 Mt
vana eesmärk
–268 Mt
süsiniku sidumine praegu
–310 Mt
uus eesmärk

Bioenergia aitab kõrvaldada järk-järgult kasutuselt fossiilkütused ja vähendada ELi majanduse CO2 heidet, kuid seda tuleb kasutada säästvalt. Komisjon pakub välja uued ranged kriteeriumid, et vältida jätkusuutmatut metsaraiet ja kaitsta suure elurikkusega alasid.

Üleilmsete kliimameetmete hoogustamine

global action

Euroopa roheline kokkulepe on juba olnud hea eeskuju, mis on ajendanud peamisi rahvusvahelisi partnereid seadma ka endale kliimaneutraalsuse saavutamise tähtajad.

Taastuvenergia tehnoloogiasse investeerides arendatakse ELis teadmisi ja tooteid, millest on kasu ka mujal maailmas.

Keskkonnahoidlikule transpordile üleminekuga luuakse siin maailma juhtivad ettevõtted, mis suudavad teenindada kasvavat üleilmset turgu. Tehes koostööd rahvusvaheliste partneritega, vähendab EL heitkoguseid meretranspordis ja lennunduses kogu maailmas.

EL jagab oma ettepanekuid ja ideid rahvusvaheliste partneritega novembris Glasgow’s toimuval ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 26. istungjärgul.

30%
ELi naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrumendi vahenditest läheb kliimaeesmärkide toetamiseks
1/3
avaliku sektori kliimarahastusest maailmas tuleb EList ja selle liikmesriikidest

Põhietapid

 1. Detsember 2019

  Euroopa Komisjon tutvustab Euroopa rohelist kokkulepet ja võtab kohustuse saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus

 2. Märts 2020

  Komisjon esitab Euroopa kliimamääruse ettepaneku, et sätestada 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärk siduvas õigusaktis

 3. September 2020

  Komisjon teeb ettepaneku uue ELi eesmärgi kohta vähendada netoheidet 2030. aastaks vähemalt 55% ja lisada see Euroopa kliimamäärusesse

 4. Detsember 2020

  Euroopa juhid toetavad komisjoni välja pakutud eesmärki vähendada netoheidet 2030. aastaks vähemalt 55%

 5. Aprill 2021

  Euroopa Parlament ja liikmesriigid saavutavad Euroopa kliimamääruse osas poliitilise kokkuleppe

 6. Juuni 2021

  Euroopa kliimamäärus jõustub

 7. Juuli 2021

  Komisjon esitab ettepanekute paketi majanduse ümberkujundamiseks, et saavutada 2030. aasta kliimaeesmärgid Euroopa Parlament ja liikmesriigid peavad 2030. aasta kliimaeesmärkide saavutamiseks koostatud õigusaktide paketi üle läbirääkimisi ja võtavad need vastu

 8. Oktoober 2022

  Nõukogu ja Euroopa Parlament jõudsid esialgsele poliitilisele kokkuleppele uute sõiduautode ja kaubikute rangemate CO₂-heite normide suhtes

 9. 2030

  EL on vähendanud heitkoguseid vähemalt 55% võrreldes 1990. aasta tasemega

 10. 2050

  EL on saanud kliimaneutraalseks

Dokumendid

14 JUULI 2021
„Eesmärk 55“: ELi 2030. aasta kliimaeesmärgi saavutamine teel kliimaneutraalsuseni
eesti
(181.38 KB - HTML)
Laadige alla
14 JUULI 2021
Määruse (millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest tulenev kasvuhoonegaaside heide ja sellest tulenevate kasvuhoonegaaside sidumine) läbivaatamine
eesti
(610.91 KB - HTML)
Laadige alla
14 JUULI 2021
Jõupingutuste jagamise määrus
eesti
(380.15 KB - HTML)
Laadige alla
14 JUULI 2021
Taastuvenergia direktiivi muutmine, et saavutada 2030. aastaks seatud uus kliimaeesmärk
eesti
(430 KB - HTML)
Laadige alla
14 JUULI 2021
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, milles käsitletakse energiatõhusust (uuesti sõnastatud)
eesti
(1.05 MB - HTML)
Laadige alla
14 JUULI 2021
ELi heitkogustega kauplemise süsteemi läbivaatamine seoses lennundussektoriga
eesti
(219.79 KB - HTML)
Laadige alla
14 JUULI 2021
Algatus „ReFuelEU Aviation“ – säästvad lennukikütused
eesti
(239.75 KB - HTML)
Laadige alla
14 JUULI 2021
Algatus „FuelEU Maritime“ – Euroopa keskkonnasäästlik mereruum
eesti
(393.22 KB - HTML)
Laadige alla
14 JUULI 2021
Alternatiivkütuste taristu kasutuselevõttu käsitleva direktiivi läbivaatamine
eesti
(385.1 KB - HTML)
Laadige alla
14 JUULI 2021
Strateegiline kasutuselevõtukava, millega toetatakse alternatiivkütuste taristu kiiret kasutuselevõttu
eesti
(228.1 KB - HTML)
Laadige alla
14 JUULI 2021
Sõiduautodele ja kaubikutele CO2 heite norme kehtestava määruse muutmine
eesti
(369.89 KB - HTML)
Laadige alla
14 JUULI 2021
millega kehtestatakse piiril kohaldatav süsinikdioksiidi kohandusmehhanism
eesti
(493.1 KB - HTML)
Laadige alla
14 JUULI 2021
Energia maksustamise direktiivi läbivaatamine
eesti
(557.21 KB - HTML)
Laadige alla
14 JUULI 2021
Revision of the EU Emission Trading System
English
(13.25 MB - PDF)
Laadige alla
14 JUULI 2021
Teavitamine rahvusvahelise lennunduse süsinikdioksiidiheite kompenseerimise ja vähendamise süsteemi (CORSIA) raames
eesti
(116.07 KB - HTML)
Laadige alla
14 JUULI 2021
Revision of the Market Stability Reserve
eesti
(176.92 KB - HTML)
Laadige alla
14 JUULI 2021
millega luuakse kliimameetmete sotsiaalfond
eesti
(489.72 KB - HTML)
Laadige alla
16 JUULI 2021
Uus ELi metsastrateegia aastani 2030
eesti
(289.89 KB - HTML)
Laadige alla