Skip to main content

Uresničevanje evropskega zelenega dogovora

Preobrazba našega gospodarstva in družbe

V evropskem zelenem dogovoru je bil določen načrt za to preobrazbeno spremembo.

Vseh 27 držav članic EU se je zavezalo, da bo EU do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. V ta namen so se zavezale zmanjšanju emisij za vsaj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. 

To bo ustvarilo nove priložnosti za inovacije, naložbe in delovna mesta ter:

zmanjšalo emisije

ustvarilo delovna mesta in rast

obravnavalo energijsko revščino

zmanjšalo odvisnost od zunanjih virov energije

izboljšalo naše zdravje in dobro počutje

Hkrati bodo s tem zagotovljene priložnosti za vse. Z odpravljanjem neenakosti in energijske revščine bodo podprti ranljivi državljani in državljanke, okrepila pa se bo tudi konkurenčnost evropskih podjetij.

Trajnostni promet za vse

transport

Evropska komisija predlaga ambicioznejše cilje zmanjšanja emisij CO2 za nove avtomobile in kombinirana vozila.

55-odstotno
zmanjšanje emisij iz avtomobilov do leta 2030
50-odstotno
zmanjšanje emisij iz kombiniranih vozil do leta 2030
0
emisij iz novih avtomobilov do leta 2035

Komisija poleg tega spodbuja rast trga brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil. Zlasti želi zagotoviti, da bo državljankam in državljanom na voljo potrebna infrastruktura za polnjenje teh vozil za krajše in daljše razdalje.

Poleg tega bo od leta 2026 cestni prevoz vključen v sistem trgovanja z emisijami, kar pomeni, da se bo zaračunavalo za onesnaževanje, s čimer se bosta spodbujala uporaba čistejših goriv in ponovno vlaganje v čistejše tehnologije.

Komisija predlaga tudi oblikovanje cen ogljika za letalstvo, ki je bilo doslej upravičeno do izjeme. Poleg tega predlaga spodbujanje trajnostnih letalskih goriv, vključno z obveznostjo, da letala za vse odhodne lete z letališč EU uporabijo trajnostno mešanico goriv.

Da bi tudi pomorski sektor prispeval svoj delež k prizadevanjem za razogljičenje našega gospodarstva, Komisija predlaga, da se v sistem oblikovanja cen ogljika vključi tudi ta sektor. Komisija bo poleg tega določila cilje za večja pristanišča, ki bodo morala plovila oskrbovati z električno energijo s kopnega, da se zmanjša uporaba onesnažujočih goriv, ki med drugim škodujejo kakovosti zraka v okolici pristanišč.

Vodilna vloga v tretji industrijski revoluciji

industry

Učinki teh novih predlogov bodo vidni po celotnih vrednostnih verigah v sektorjih, kot so energija, promet, gradbeništvo in prenova. Med drugim bodo pomagali ustvarjati trajnostna, lokalna in dobro plačana delovna mesta po vsej Evropi.

do leta
2030
35 milijonov
stavb bi lahko obnovili
160 000
dodatnih zelenih delovnih mest bi lahko ustvarili v gradbeništvu

Elektrifikacija gospodarstva in obsežnejša uporaba energije iz obnovljivih virov naj bi spodbudili zaposlovanje v teh sektorjih. Izboljševanje energijske učinkovitosti stavb bo ustvarilo tudi nova delovna mesta v gradbeništvu, povečala se bo potreba po lokalni delovni sili.

Ohraniti želimo svoje podnebne ambicije in preprečiti, da bi nepoštena konkurenca iz tujine spodkopavala prizadevanja naše industrije za zmanjšanje emisij.

Zato Komisija predlaga mehanizem, ki zagotavlja, da morajo tudi podjetja iz držav z manj strogimi podnebnimi pravili, ki uvažajo v EU, plačati ceno ogljika.

Očiščenje našega energetskega sistema

energy

Komisija predlaga, da se zavezujoči cilj v zvezi z energijo iz obnovljivih virov v mešanici energijskih virov EU poveča na 40 %. Predlogi spodbujajo uporabo goriv iz obnovljivih virov, na primer vodika v industrijskem in prometnem sektorju, z dodatnimi cilji.

Poleg tega je zmanjšanje porabe energije bistveno za zmanjšanje emisij ter stroškov energije za potrošnike in industrijo. Komisija predlaga, da se cilji glede energijske učinkovitosti na ravni EU povečajo in postanejo zavezujoči, da bi do leta 2030 dosegli splošno 36–39-odstotno zmanjšanje porabe končne in primarne energije.

40 %
novi cilj glede energije iz obnovljivih virov do leta 2030
36–39 %
novi cilji glede energijske učinkovitosti porabe končne in primarne energije do leta 2030

Tudi sistem za obdavčitev energentov mora podpirati zeleni prehod, in sicer z zagotavljanjem ustreznih spodbud. Komisija predlaga, da se najnižje davčne stopnje za ogrevanje in promet uskladijo z našimi podnebnimi cilji, hkrati pa ublaži socialni učinek ter podprejo ranljivi državljani in državljanke.

Prenova stavb za okolju prijaznejši življenjski slog

buildings

Novi socialni sklad za podnebne ukrepe bo podpiral državljanke in državljane EU, ki so najbolj prizadeti oziroma ogroženi zaradi energijske revščine ali revščine na področju mobilnosti. Pomagal bo zmanjšati stroške za tiste, ki so najbolj izpostavljeni spremembam, s čimer se bo zagotovilo, da bo prehod pravičen in da nihče ne bo zapostavljen.

V obdobju 7 let bo zagotovil sredstva v višini 72,2 milijarde EUR za financiranje prenove stavb, dostopa do brezemisijske in nizkoemisijske mobilnosti ali celo dohodkovne podpore.

Poleg stanovanj je treba prenoviti tudi javne stavbe, da bi lahko uporabljali več energije iz obnovljivih virov in bili energijsko učinkovitejši.

Komisija predlaga:

 • zahtevo, da države članice prenovijo najmanj 3 % skupne tlorisne površine vseh javnih stavb na leto
 • določitev referenčne vrednosti 49 % energije iz obnovljivih virov v stavbah do leta 2030
 • zahtevo, da države članice povečajo uporabo energije iz obnovljivih virov pri ogrevanju in hlajenju, in sicer vsako leto do leta 2030 za + 1,1 odstotne točke

Sodelovanje z naravo za varstvo našega planeta in zdravja

nature

Poleg tega sta obnova narave in omogočitev ponovnega razcveta biotske raznovrstnosti hitra in poceni rešitev za absorpcijo in shranjevanje ogljika.

Komisija zato predlaga obnovo evropskih gozdov, tal, mokrišč in šotišč. To bo izboljšalo absorpcijo CO2 in povečalo odpornost našega okolja na podnebne spremembe.

Krožno in trajnostno upravljanje teh virov bo

 • izboljšalo naše življenjske razmere
 • ohranjalo zdravo okolje
 • ustvarjalo kakovostna delovna mesta
 • zagotavljalo trajnostne vire energije

Novi cilji za naravne načine odvzema ogljika:

–225 megaton
stari cilj:
–268 megaton
trenutni odvzem ogljika
–310 megaton
novi cilj

Bioenergija prispeva k postopnemu opuščanju fosilnih goriv in razogljičenju gospodarstva EU, vendar jo je treba uporabljati trajnostno. Komisija predlaga stroga nova merila za preprečevanje netrajnostne sečnje gozdov in zaščito območij, ki so velikega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Krepitev globalnih podnebnih ukrepov

global action

Evropski zeleni dogovor je že dal pozitiven zgled, v skladu s katerim so vodilni mednarodni partnerji določili svoje ciljne datume za dosego podnebne nevtralnosti.

Z naložbami v tehnologije za energijo iz obnovljivih virov razvijamo strokovno znanje in proizvode, ki bodo koristili tudi preostalemu svetu.

S prehodom na okolju prijazen promet bomo ustvarili vodilna svetovna podjetja, ki bodo lahko služila rastočemu svetovnemu trgu. Z mednarodnimi partnerji bomo skupaj zmanjšali emisije v pomorskem prometu in letalstvu po vsem svetu.

EU bo te predloge in zamisli svojim mednarodnim partnerjem predstavila na konferenci ZN o podnebju COP26, ki bo novembra v Glasgowu.

30 %
proračuna instrumenta EU za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje je namenjenih podnebnim ciljem
1/3
svetovnega javnega podnebnega financiranja prispevajo EU in njene države članice

Ključni koraki

 1. December 2019

  Komisija predstavi evropski zeleni dogovor, v katerem se zaveže podnebni nevtralnosti do leta 2050.

 2. Marec 2020

  Komisija predlaga evropska podnebna pravila, da bi se cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050 vključil v zavezujočo zakonodajo.

 3. September 2020

  Komisija predlaga nov cilj EU, po katerem naj bi do leta 2030 neto emisije zmanjšali za vsaj 55 %, in njegovo vključitev v evropska podnebna pravila.

 4. December 2020

  Evropski voditelji potrdijo cilj zmanjšanja neto emisij za vsaj 55 % do leta 2030, ki ga je predlagala Komisija.

 5. April 2021

  Evropski parlament in države članice dosežejo politični dogovor o evropskih podnebnih pravilih.

 6. Junij 2021

  Začetek veljavnosti evropskih podnebnih pravil

 7. Julij 2021

  Komisija predstavi sveženj predlogov za preoblikovanje našega gospodarstva, da bomo dosegli podnebne cilje za leto 2030. Pogajanja Evropskega parlamenta in držav članic glede zakonodajnega svežnja o doseganju ciljev za leto 2030 ter njegovo sprejetje.

 8. Oktober 2022

  Svet in Evropski parlament dosežeta začasni politični dogovor o strožjih standardih emisijskih vrednosti CO2 za nove avtomobile in kombinirana vozila.

 9. 2030

  EU naj bi dosegla cilj vsaj 55-odstotnega zmanjšanja emisij v primerjavi z ravnmi iz leta 1990.

 10. 2050

  EU naj bi postala podnebno nevtralna.

Dokumenti

14 JULIJ 2021
„Pripravljeni na 55“: uresničevanje podnebnega cilja EU za leto 2030 na poti do podnebne nevtralnosti
slovenščina
(179.78 KB - HTML)
Prenesi
14 JULIJ 2021
Revizija uredbe o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva
slovenščina
(HTML)
Prenesi
14 JULIJ 2021
Uredba o porazdelitvi prizadevanj
slovenščina
(377.32 KB - HTML)
Prenesi
14 JULIJ 2021
Sprememba Direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov za uresničitev ambicij novega podnebnega cilja do leta 2030
slovenščina
(423.71 KB - HTML)
Prenesi
14 JULIJ 2021
Predlog Direktiva o energijski učinkovitosti (prenovitev)
slovenščina
(1.09 MB - HTML)
Prenesi
14 JULIJ 2021
Revizija sistema EU za trgovanje z emisijami za letalski sektor
slovenščina
(215.44 KB - HTML)
Prenesi
14 JULIJ 2021
ReFuelEU Aviation – sustainable aviation fuels
English
(240.24 KB - HTML)
Prenesi
14 JULIJ 2021
FuelEU pomorstvo – zeleni evropski pomorski prostor
slovenščina
(390.03 KB - HTML)
Prenesi
14 JULIJ 2021
Revizija direktive o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva
slovenščina
(389.12 KB - HTML)
Prenesi
14 JULIJ 2021
Strateški načrt uvedbe v podporo hitri vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva
slovenščina
(229.86 KB - HTML)
Prenesi
14 JULIJ 2021
Sprememba uredbe o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za avtomobile in kombinirana vozila
slovenščina
(365.97 KB - HTML)
Prenesi
14 JULIJ 2021
o vzpostavitvi mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah
slovenščina
(482.03 KB - HTML)
Prenesi
14 JULIJ 2021
Revizija direktive o obdavčitvi energije
slovenščina
(564.95 KB - HTML)
Prenesi
14 JULIJ 2021
Revision of the EU Emission Trading System
English
(13.25 MB - PDF)
Prenesi
14 JULIJ 2021
Obveščanje o shemi za poravnavo in zmanjševanje emisij ogljika za mednarodni letalski promet (CORSIA)
slovenščina
(154.77 KB - HTML)
Prenesi
14 JULIJ 2021
Revision of the Market Stability Reserve
slovenščina
(176.67 KB - HTML)
Prenesi
14 JULIJ 2021
o vzpostavitvi Socialnega sklada za podnebje
slovenščina
(480.75 KB - HTML)
Prenesi
16 JULIJ 2021
Nova strategija EU za gozdove do leta 2030
slovenščina
(292.55 KB - HTML)
Prenesi