Skip to main content

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttaminen

EU:n talous ja yhteiskunta muutoksessa

Vuonna 2019 julkistetulla Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalla valmisteltiin tätä perustavanlaatuista muutosta.

Kaikki 27 EU-maata sitoutuivat tekemään EU:sta ensimmäisen ilmastoneutraalin maanosan vuoteen 2050 mennessä. Päästäkseen tähän ne sitoutuivat vähentämään päästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoihin verrattuna. 

Näin luodaan uusia mahdollisuuksia innovoinnille, investoinnille ja työllisyydelle sekä voidaan

vähentää päästöjä

luoda työpaikkoja ja kasvua

torjua energiaköyhyyttä

vähentää riippuvuutta tuontienergiasta

edistää terveyttä ja hyvinvointia

Samalla varmistetaan, että siirtymä luo mahdollisuuksia kaikille: haavoittuvassa asemassa olevia kansalaisia tuetaan torjumalla epätasa-arvoa ja energiaköyhyyttä, ja eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä lujitetaan.

Liikenne kestäväksi

transport

Euroopan komissio ehdottaa kunnianhimoisempia tavoitteita uusien henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

55 %
vähennys henkilöautojen päästöihin vuoteen 2030 mennessä
50 %
vähennys pakettiautojen päästöihin vuoteen 2030 mennessä
0
Päästöttömät uudet autot vuoteen 2035 mennessä

Lisäksi komissio edistää päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen markkinoiden kehitystä. Erityisesti pyritään varmistamaan, että käytettävissä on riittävästi tällaisten ajoneuvojen latausinfrastruktuuria lyhyitä ja pitkiä matkoja varten.

Lisäksi vuonna 2026 tieliikenne otetaan päästökaupan piiriin. Näin asetetaan hinta saastuttamiselle ja edistetään puhtaampien polttoaineiden käyttöä ja investointeja puhtaaseen teknologiaan.

Komissio ehdottaa hiilen hinnoittelua myös ilmailualalla, joka on tähän asti hyötynyt poikkeuksesta. Lisäksi komissio ehdottaa kestävien lentopolttoaineiden edistämistä siten, että lentokoneiden on käytettävä kestävämpiä polttoaineseoksia kaikilla EU:n lentoasemilta lähtevillä lennoilla.

Komissio ehdottaa hiilen hinnoittelun ulottamista myös merenkulkualalle, jotta voidaan varmistaa tämänkin alan antavan oikeudenmukaisen panoksen pyrkimyksiin irrottaa talous hiilestä. Komissio aikoo myös asettaa suurille satamille tavoitteet maasähkön tarjonnasta satamassa oleville aluksille. Tämä vähentää paikallista ilmanlaatua heikentävien saastuttavien polttoaineiden käyttöä.

Kolmannen teollisen vallankumouksen johtaminen

industry

Uusilla ehdotuksilla on vaikutuksia arvoketjun kaikilla tasoilla esimerkiksi energian ja liikenteen sekä rakentamisen ja peruskorjaamisen aloilla, mikä auttaa luomaan kestäviä, hyvin palkattuja paikallisia työpaikkoja kaikkialla Euroopassa.

Vuoteen 2030
mennessä
35 miljoonaa
rakennusta voitaisiin kunnostaa
160 000
uutta työpaikkaa voitaisiin luoda rakennusalalle

Talouden sähköistämisen ja uusiutuvan energian laajemman käytön odotetaan lisäävän työllisyyttä näillä aloilla. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen luo myös työpaikkoja rakennusalalle ja lisää paikallisen työvoiman kysyntää.

Haluamme pitää kiinni ilmastotavoitteista ja välttää sen, että EU:n ulkopuolelta tuleva epäreilu kilpailu heikentäisi EU:n teollisuuden pyrkimyksiä päästöjen vähentämiseen.

Tämän vuoksi komissio ehdottaa järjestelmää sen varmistamiseksi, että kun yritykset sellaisista maista, joissa sovelletaan lievempiä ilmastosääntöjä, tuovat tuotteitaan EU:hun, niiden on myös maksettava hinta hiilestä.

Energiajärjestelmä puhtaammaksi

energy

Komissio ehdottaa uusiutuvien energialähteiden sitovan tavoitteen nostamista 40 %:iin EU:n energialähteiden yhdistelmästä. Ehdotuksissa edistetään uusiutuvien polttoaineiden, kuten vedyn, käyttöä teollisuudessa ja liikenteessä.

Lisäksi sekä päästöjen että kuluttajien ja teollisuuden energiakustannusten alentamisen kannalta on ratkaisevan tärkeää vähentää energiankulutusta. Komissio ehdottaa energiatehokkuustavoitteiden nostamista EU:n tasolla ja niiden tekemistä sitoviksi, jotta saavutetaan yhteensä 36–39 %:n vähennys loppu- ja primäärienergian kulutuksessa vuoteen 2030 mennessä.

40 %
uusiutuvan energian uusi tavoite vuodelle 2030
36–39 %
uudet loppu- ja primäärienergian kulutuksen tehokkuustavoitteet vuodelle 2030

Energiatuotteiden verojärjestelmällä on myös tuettava vihreää siirtymää tarjoamalla oikeita kannustimia. Komissio ehdottaa, että lämmityksen ja liikenteen vähimmäisverot saatetaan vastaamaan ilmastotavoitteita, mutta samalla lievennetään sosiaalisia vaikutuksia ja tuetaan heikossa asemassa olevia kansalaisia.

Rakennusten kunnostaminen vihreämpää elämäntapaa varten

buildings

Uudesta ilmastotoimien sosiaalirahastosta tuetaan EU:n kansalaisia, jotka mahdollisesti voivat kokea energia- tai liikenneköyhyyttä. Rahaston avulla lievennetään kustannuksia niiden osalta, joihin muutokset eniten vaikuttavat, jotta varmistetaan, että siirtymä on oikeudenmukainen eikä ketään jätetä jälkeen.

Siitä voidaan myöntää 7 vuoden aikana yhteensä 72,2 miljardia euroa tukea rakennusten kunnostamiseen ja päästöttömään ja vähäpäästöiseen liikkumiseen sekä jopa toimeentulotukea.

Asuntojen lisäksi on kunnostettava julkisia rakennuksia, jotta lisätään uusiutuvan energian käyttöä ja parannetaan energiatehokkuutta.

Komissio ehdottaa seuraavaa:

 • EU-maat velvoitetaan kunnostamaan vuosittain vähintään 3 % kaikkien julkisten rakennusten kokonaispinta-alasta
 • uusiutuvan energian osuus pyritään nostamaan 49 %:iin rakennuksissa vuoteen 2030 mennessä
 • EU-maat velvoitetaan lisäämään uusiutuvan energian käyttöä lämmityksessä ja jäähdytyksessä + 1,1 prosenttiyksikköä joka vuosi vuoteen 2030 saakka

Toimitaan luonnon kanssa maapallon ja terveyden suojelemiseksi

nature

Luonnon ennallistaminen ja luonnon monimuotoisuuden tukeminen tarjoavat nopean ja edullisen ratkaisun hiilen sitomiseen ja varastointiin.

Komissio ehdottaakin Euroopan metsien, maaperän, kosteikkojen ja turvemaiden ennallistamista. Tämä lisää hiilidioksidin talteenottoa ja parantaa ympäristön kykyä sietää ilmastonmuutosta.

Hoitamalla näitä luonnonvaroja kiertotalouden mukaisesti ja kestävästi

 • parannamme elinolojamme
 • säilytämme terveen ympäristön
 • luomme laadukkaita työpaikkoja
 • varmistamme kestävät energiavarat.

Uudet tavoitteet luonnollisille hiilipoistumille:

-225 Mt
vanha tavoite
-268 Mt
nykyiset hiilipoistumat
-310 Mt
uusi tavoite

Bioenergia edistää fossiilisten polttoaineiden käytön asteittaista lopettamista ja EU:n talouden irtautumista hiilestä. Mutta myös bioenergiaa on käytettävä kestävästi. Komissio ehdottaa tiukkoja uusia kriteerejä kestämättömän metsänkorjuun välttämiseksi ja monimuotoisten luontoalueiden suojelemiseksi.

Maailmanlaajuisten ilmastotoimien tehostaminen

global action

EU on jo näyttänyt esimerkkiä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalla. Se on saanut suuret kansainväliset kumppanit asettamaan omat tavoitteensa ilmastoneutraaliuden saavuttamisen aikataululle.

Investoimalla uusiutuvan energian teknologiaan kehitämme asiantuntemusta ja tuotteita, joita myös muu maailma tarvitsee.

Liikenteen muuttuessa vihreämmäksi luomme maailmanlaajuisesti johtavia yrityksiä, jotka voivat palvella kasvavia maailmanmarkkinoita. Tekemällä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniemme kanssa voimme yhdessä vähentää päästöjä meriliikenteessä ja ilmailussa kaikkialla maailmassa.

EU keskustelee näistä ehdotuksista ja ideoista kansainvälisten kumppaneidensa kanssa Glasgow’ssa marraskuussa pidettävässä YK:n COP26-ilmastokokouksessa.

30 %
EU:n naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineestä osoitetaan ilmastotavoitteiden tukemiseen
1/3
maailman julkisesta ilmastorahoituksesta tulee EU:lta ja sen jäsenmailta

Keskeiset vaiheet

 1. Joulukuu 2019

  Komissio esittelee Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, jossa sitoudutaan ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä

 2. Maaliskuu 2020

  Komissio ehdottaa eurooppalaista ilmastolakia, jolla vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoite muunnetaan sitovaksi lainsäädännöksi

 3. Syyskuu 2020

  Komissio ehdottaa uutta EU:n tavoitetta vähentää nettopäästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä ja tavoitteen lisäämistä eurooppalaiseen ilmastolakiin

 4. Joulukuu 2020

  EU-johtajat vahvistavat komission ehdottaman tavoitteen vähentää nettopäästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä

 5. Huhtikuu 2021

  Euroopan parlamentti ja EU-maat pääsevät poliittiseen yhteisymmärrykseen eurooppalaisesta ilmastolaista

 6. Kesäkuu 2021

  Eurooppalainen ilmastolaki tulee voimaan

 7. Heinäkuu 2021

  Komissio esittää ehdotuspaketin taloutemme muuttamiseksi ja vuoteen 2030 ulottuvien ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan parlamentti ja EU-maat neuvottelevat ja hyväksyvät lainsäädäntöpaketin vuoden 2030 ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

 8. Lokakuu 2022

  Neuvosto ja Euroopan parlamentti pääsevät alustavaan poliittiseen yhteisymmärrykseen tiukemmista hiilidioksidipäästönormeista uusille henkilö- ja pakettiautoille

 9. 2030

  EU vähentää päästöjä vähintään 55 % vuoden 1990 tasoihin verrattuna

 10. 2050

  EU:sta tulee ilmastoneutraali

Asiakirjat

14 HEINÄKUU 2021
Valmiina 55:een: Vuoden 2030 ilmastotavoitteesta totta matkalla kohti ilmastoneutraaliutta
suomi
(183.7 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (230.89 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (185.95 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (183.6 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (181.18 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (188.75 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (181.38 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (235.29 KB - HTML)
  Lataa
 • English
  (177.97 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (192.45 KB - HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (180.34 KB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (180.34 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (183.38 KB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (184.77 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (193.64 KB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (186.91 KB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (184.75 KB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (190.36 KB - HTML)
  Lataa
 • português
  (187.03 KB - HTML)
  Lataa
 • română
  (190.86 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (188.85 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (179.78 KB - HTML)
  Lataa
 • svenska
  (180.02 KB - HTML)
  Lataa
14 HEINÄKUU 2021
Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttämistä koskevan asetuksen tarkistaminen
suomi
(630.33 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (759.07 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (622.67 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (622.67 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (615.11 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (636.27 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (610.91 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (770.65 KB - HTML)
  Lataa
 • English
  (608.62 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (647.73 KB - HTML)
  Lataa
 • Gaeilge
  (642.69 KB - HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (614.11 KB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (629.17 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (624.28 KB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (624.82 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (643.75 KB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (633.02 KB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (630.19 KB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (634.63 KB - HTML)
  Lataa
 • português
  (633.55 KB - HTML)
  Lataa
 • română
  (631 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (630.11 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (HTML)
  Lataa
 • svenska
  (617.87 KB - HTML)
  Lataa
14 HEINÄKUU 2021
Taakanjakoasetus
suomi
(386.76 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (469.69 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (392.39 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (385.7 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (381.1 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (389.77 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (380.15 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (476.04 KB - HTML)
  Lataa
 • English
  (376.13 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (396.72 KB - HTML)
  Lataa
 • Gaeilge
  (396.05 KB - HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (377.71 KB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (390.42 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (384.62 KB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (387.85 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (401.21 KB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (391.14 KB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (386.58 KB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (393.29 KB - HTML)
  Lataa
 • português
  (391.97 KB - HTML)
  Lataa
 • română
  (394.12 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (383.67 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (377.32 KB - HTML)
  Lataa
 • svenska
  (384.05 KB - HTML)
  Lataa
14 HEINÄKUU 2021
Uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin muuttaminen uuden vuoden 2030 ilmastotavoitteen saavuttamiseksi
suomi
(442.24 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (615.64 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (458.64 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (440.65 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (426.79 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (452.98 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (430 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (631.14 KB - HTML)
  Lataa
 • English
  (418.27 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (472.45 KB - HTML)
  Lataa
 • Gaeilge
  (HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (HTML)
  Lataa
 • italiano
  (447.43 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (440.96 KB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (447.4 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (469.92 KB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (451.35 KB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (444.58 KB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (454.67 KB - HTML)
  Lataa
 • português
  (451.17 KB - HTML)
  Lataa
 • română
  (463.68 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (442.6 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (423.71 KB - HTML)
  Lataa
 • svenska
  (431.08 KB - HTML)
  Lataa
14 HEINÄKUU 2021
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu)
suomi
(1.1 MB - HTML)
Lataa
 • български
  (1.52 MB - HTML)
  Lataa
 • español
  (1.17 MB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (1.1 MB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (1.07 MB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (1.13 MB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (1.05 MB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (1.54 MB - HTML)
  Lataa
 • English
  (1.05 MB - HTML)
  Lataa
 • français
  (1.17 MB - HTML)
  Lataa
 • Gaeilge
  (1.15 MB - HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (1.05 MB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (1.15 MB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (1.14 MB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (1.11 MB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (1.2 MB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (1.12 MB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (1.16 MB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (1.14 MB - HTML)
  Lataa
 • português
  (1.14 MB - HTML)
  Lataa
 • română
  (1.19 MB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (1.11 MB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (1.09 MB - HTML)
  Lataa
 • svenska
  (1.07 MB - HTML)
  Lataa
14 HEINÄKUU 2021
EU:n päästökauppajärjestelmän tarkistaminen ilmailun osalta
suomi
(229.33 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (162.85 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (231.96 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (221.96 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (221.01 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (226.84 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (219.79 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (288.71 KB - HTML)
  Lataa
 • English
  (218.62 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (237.86 KB - HTML)
  Lataa
 • Gaeilge
  (HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (217.74 KB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (226.55 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (225.47 KB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (223.46 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (234.34 KB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (226.27 KB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (225.74 KB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (224.11 KB - HTML)
  Lataa
 • português
  (227.94 KB - HTML)
  Lataa
 • română
  (228.76 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (224.09 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (215.44 KB - HTML)
  Lataa
 • svenska
  (220.75 KB - HTML)
  Lataa
14 HEINÄKUU 2021
ReFuelEU Aviation – Kestävät lentopolttoaineet
suomi
(248.57 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (331.61 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (259.82 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (247.58 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (245.4 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (253.55 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (239.75 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (339.43 KB - HTML)
  Lataa
 • English
  (240.24 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (263.82 KB - HTML)
  Lataa
 • Gaeilge
  (261.34 KB - HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (241.04 KB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (255.5 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (248.89 KB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (247.55 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (262.42 KB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (255.46 KB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (250.92 KB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (257.1 KB - HTML)
  Lataa
 • português
  (256.77 KB - HTML)
  Lataa
 • română
  (257.45 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (248.29 KB - HTML)
  Lataa
14 HEINÄKUU 2021
FuelEU Maritime – Vihreä eurooppalainen meriliikennealue
suomi
(401.84 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (518.63 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (416.94 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (399.41 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (395.79 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (411.99 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (393.22 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (532.64 KB - HTML)
  Lataa
 • English
  (390.68 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (421.64 KB - HTML)
  Lataa
 • Gaeilge
  (421.2 KB - HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (394.39 KB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (411.58 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (400.46 KB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (402.68 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (420.28 KB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (415.36 KB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (410.89 KB - HTML)
  Lataa
 • português
  (412.93 KB - HTML)
  Lataa
 • română
  (419.39 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (390.03 KB - HTML)
  Lataa
14 HEINÄKUU 2021
Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annetun direktiivin tarkistaminen
suomi
(407.44 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (441.88 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (420.56 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (405.97 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (395.14 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (412.4 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (385.1 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (574.46 KB - HTML)
  Lataa
 • English
  (396.67 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (432.4 KB - HTML)
  Lataa
 • Gaeilge
  (437.04 KB - HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (393.57 KB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (415.72 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (407.65 KB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (406.53 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (429.38 KB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (424.86 KB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (404.17 KB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (415.93 KB - HTML)
  Lataa
 • português
  (419 KB - HTML)
  Lataa
 • română
  (425.91 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (401.78 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (389.12 KB - HTML)
  Lataa
 • svenska
  (402.4 KB - HTML)
  Lataa
14 HEINÄKUU 2021
Strateginen käyttöönottosuunnitelma vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin nopean käyttöönoton tukemiseksi
suomi
(237.21 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (298.65 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (242.17 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (236.15 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (231.35 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (237.85 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (228.1 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (302.4 KB - HTML)
  Lataa
 • English
  (235.18 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (244.15 KB - HTML)
  Lataa
 • Gaeilge
  (227.9 KB - HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (228.83 KB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (241.6 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (235.86 KB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (235.54 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (246.96 KB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (241.43 KB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (HTML)
  Lataa
 • polski
  (227.9 KB - HTML)
  Lataa
 • português
  (240.57 KB - HTML)
  Lataa
 • română
  (247 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (242.01 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (229.86 KB - HTML)
  Lataa
 • svenska
  (233.39 KB - HTML)
  Lataa
14 HEINÄKUU 2021
Henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästönormeja koskevan asetuksen muuttaminen
suomi
(375.11 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (464.73 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (385.32 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (373.81 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (371.33 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (382.71 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (369.89 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (474.08 KB - HTML)
  Lataa
 • English
  (393.07 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (393.35 KB - HTML)
  Lataa
 • Gaeilge
  (395.88 KB - HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (369.49 KB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (382.75 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (376.88 KB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (376.22 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (389.41 KB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (387.21 KB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (380.68 KB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (384.72 KB - HTML)
  Lataa
 • português
  (384.95 KB - HTML)
  Lataa
 • română
  (387.84 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (379.86 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (365.97 KB - HTML)
  Lataa
 • svenska
  (372.23 KB - HTML)
  Lataa
14 HEINÄKUU 2021
hiilirajamekanismin perustamisesta
suomi
(502.4 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (690.25 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (515.15 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (510.36 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (495.32 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (520.36 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (493.1 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (682.49 KB - HTML)
  Lataa
 • English
  (486.78 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (528.86 KB - HTML)
  Lataa
 • Gaeilge
  (183.93 KB - HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (492.36 KB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (511.38 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (493.88 KB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (500.57 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (524.74 KB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (521.14 KB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (508.2 KB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (515.98 KB - HTML)
  Lataa
 • português
  (512.35 KB - HTML)
  Lataa
 • română
  (518.25 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (498.55 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (482.03 KB - HTML)
  Lataa
 • svenska
  (498.42 KB - HTML)
  Lataa
14 HEINÄKUU 2021
Energiaverodirektiivin tarkistaminen
suomi
(578.6 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (784.89 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (610.29 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (574.43 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (567.31 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (590.59 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (557.21 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (783.61 KB - HTML)
  Lataa
 • English
  (567.42 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (613.13 KB - HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (583 KB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (587.85 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (572.22 KB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (574.94 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (598.75 KB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (604.61 KB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (576.92 KB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (616.29 KB - HTML)
  Lataa
 • português
  (590.65 KB - HTML)
  Lataa
 • română
  (602.05 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (564.95 KB - HTML)
  Lataa
 • svenska
  (571.9 KB - HTML)
  Lataa
14 HEINÄKUU 2021
Revision of the EU Emission Trading System
English
(13.25 MB - PDF)
Lataa
14 HEINÄKUU 2021
Kansainvälisen lentoliikenteen päästöhyvitysjärjestelmän (CORSIA) puitteissa tehtävät ilmoitukset
suomi
(157.19 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (174.95 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (158.62 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (156.52 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (156.38 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (157.63 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (116.07 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (176.53 KB - HTML)
  Lataa
 • English
  (155.09 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (159.8 KB - HTML)
  Lataa
 • Gaeilge
  (159.77 KB - HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (155.41 KB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (158.13 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (158.12 KB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (157.13 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (159.66 KB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (157.99 KB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (157.23 KB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (157.21 KB - HTML)
  Lataa
 • português
  (158.18 KB - HTML)
  Lataa
 • română
  (158.4 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (157.2 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (154.77 KB - HTML)
  Lataa
 • svenska
  (155.71 KB - HTML)
  Lataa
14 HEINÄKUU 2021
Revision of the Market Stability Reserve
suomi
(181.62 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (206.04 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (183.49 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (180.38 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (179.01 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (182.19 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (176.92 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (212.98 KB - HTML)
  Lataa
 • English
  (176.05 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (185.17 KB - HTML)
  Lataa
 • Gaeilge
  (183.93 KB - HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (177.86 KB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (181.69 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (178.81 KB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (179.7 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (185.08 KB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (181.5 KB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (181.54 KB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (182.43 KB - HTML)
  Lataa
 • português
  (181.64 KB - HTML)
  Lataa
 • română
  (182.97 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (180.59 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (176.67 KB - HTML)
  Lataa
 • svenska
  (179.72 KB - HTML)
  Lataa
14 HEINÄKUU 2021
sosiaalisen ilmastorahaston perustamisesta
suomi
(501.23 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (637.57 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (513.77 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (497.87 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (493.82 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (508.85 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (489.72 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (652.45 KB - HTML)
  Lataa
 • English
  (496.61 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (518.35 KB - HTML)
  Lataa
 • Gaeilge
  (524.38 KB - HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (486.43 KB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (501.28 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (499.21 KB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (497.85 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (521.67 KB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (512.08 KB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (504.3 KB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (515.05 KB - HTML)
  Lataa
 • português
  (509.65 KB - HTML)
  Lataa
 • română
  (516.03 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (498.15 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (480.75 KB - HTML)
  Lataa
 • svenska
  (495.06 KB - HTML)
  Lataa
16 HEINÄKUU 2021
Uusi EU:n metsästrategia 2030
suomi
(301.82 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (400.75 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (312.86 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (304.69 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (294.14 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (309.6 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (289.89 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (406.98 KB - HTML)
  Lataa
 • English
  (289.3 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (316.98 KB - HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (291.24 KB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (308.03 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (300.82 KB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (304.89 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (319.22 KB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (309.15 KB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (302.66 KB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (313.52 KB - HTML)
  Lataa
 • português
  (308.43 KB - HTML)
  Lataa
 • română
  (314.83 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (303.18 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (292.55 KB - HTML)
  Lataa
 • svenska
  (296.92 KB - HTML)
  Lataa