Skip to main content

Realizacja Europejskiego Zielonego Ładu

Transformacja naszej gospodarki i społeczeństwa

Europejski Zielony Ład określił plan zmiany transformacyjnej.

Wszystkie 27 państw członkowskich zobowiązało się do przekształcenia UE w pierwszy kontynent neutralny dla klimatu do 2050 r. Aby osiągnąć ten cel, zobowiązały się one do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w stosunku do poziomów z 1990 r. 

To nowa szansa dla innowacji, inwestycji i miejsc pracy, a także:

ograniczenie emisji

nowe miejsca pracy i wzrost gospodarczy

przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu

zmniejszenie uzależnienia od zewnętrznych źródeł energii

poprawa naszego zdrowia i samopoczucia

Chcemy zapewnić możliwości wszystkim. Będziemy wspierać tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, przez przeciwdziałanie nierównościom i ubóstwu energetycznemu oraz poprawę konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw.

Zrównoważony transport dla wszystkich

transport

Komisja Europejska proponuje ambitniejsze cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla z nowych samochodów osobowych i dostawczych.

55%
ograniczenie emisji z samochodów osobowych do 2030 r.
50%
ograniczenie emisji z samochodów dostawczych do 2030 r.
0
emisji z nowych samochodów osobowych do 2035 r.

Komisja wspiera rozwój rynku pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych. W szczególności stara się zapewnić obywatelom infrastrukturę niezbędną do ładowania pojazdów zarówno w przypadku krótkich, jak i długich tras.

Ponadto od 2026 r. transport drogowy zostanie objęty systemem handlu uprawnieniami do emisji, co będzie wiązało się z nakładaniem opłat w przypadku zanieczyszczania środowiska oraz powinno przełożyć się na wykorzystywanie bardziej ekologicznych paliw oraz ponowne inwestowanie w czyste technologie.

Komisja proponuje również ustalanie opłat za emisję gazów cieplarnianych również w odniesieniu do sektora lotnictwa, który do tej pory korzystał ze zwolnień. Proponuje również promowanie zrównoważonych paliw lotniczych – poprzez nałożenie na linie lotnicze obowiązku stosowania zrównoważonych paliw mieszanych w odniesieniu do wszystkich odlotów z portów lotniczych UE.

Aby zapewnić sprawiedliwy udział sektora transportu morskiego w dekarbonizacji naszej gospodarki, Komisja proponuje rozszerzenie systemu ustalania opłat za emisję dwutlenku węgla również na ten sektor. Komisja określi również cele dla głównych portów, aby umożliwiły zasilanie statków energią elektryczną z lądu, zmniejszając tym samym wykorzystanie zanieczyszczających paliw, które szkodzą też jakości lokalnego powietrza.

Przewodzenie trzeciej rewolucji przemysłowej

industry

Nowe wnioski ustawodawcze będą miały wpływ na wszystkie łańcuchy wartości w sektorach takich jak energetyka i transport oraz budownictwo i renowacja, przyczyniając się do tworzenia zrównoważonych, lokalnych i dobrze płatnych miejsc pracy w całej Europie.

do
2030 r.
35 mln
budynków będzie mogło zostać wyremontowanych
160 tys.
dodatkowych zielonych miejsc prac będzie mogło powstać w sektorze budowlanym

Oczekuje się, że elektryfikacja gospodarki oraz masowe wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii przyczynią się do wzrostu zatrudnienia w tych sektorach. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków przyczyni się również do tworzenia miejsc pracy w budownictwie, przy czym zwiększy się zapotrzebowanie na lokalną siłę roboczą.

Chcemy utrzymać nasze ambicje w dziedzinie klimatu i uniknąć sytuacji, w której działania naszego przemysłu na rzecz ograniczenia emisji będą niweczone przez nieuczciwą konkurencję zagraniczną.

Komisja proponuje więc mechanizm gwarantujący, że przedsiębiorstwa importujące produkty do UE z krajów o mniej rygorystycznych przepisach dotyczących klimatu będą również musiały płacić opłaty za emisję gazów cieplarnianych.

Ekologizacja naszego systemu energetycznego

energy

Komisja proponuje podwyższenie do 40 proc. wiążącego celu w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w koszyku energetycznym UE. We wnioskach ustawodawczych wspiera się aktualizację strategii dotyczącej paliw odnawialnych (m.in. wodoru) w przemyśle i transporcie poprzez ustanowienie dodatkowych celów.

Ponadto zmniejszenie zużycia energii ma zasadnicze znaczenie dla ograniczenia emisji i obniżenia kosztów energii dla konsumentów i przemysłu. Komisja proponuje zwiększenie na szczeblu UE celów w zakresie efektywności energetycznej, a także nadanie im wiążącego charakteru, tak aby do 2030 r. osiągnąć całkowitą redukcję o 36–39 proc., jeśli chodzi o zużycie energii końcowej i pierwotnej.

40%
nowy cel na 2030 r. w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
36-39%
nowe cele na 2030 r. w zakresie efektywności energetycznej dotyczące zużycia energii końcowej i pierwotnej

Również system podatkowy dotyczący produktów energetycznych musi wspierać transformację ekologiczną poprzez odpowiednie zachęty. Komisja proponuje dostosowanie minimalnych stawek podatkowych dotyczących ogrzewania i transportu do naszych celów klimatycznych, przy jednoczesnym łagodzeniu skutków społecznych i wspieraniu obywateli znajdujących się w trudnej sytuacji.

Renowacja budynków z myślą o bardziej ekologicznym stylu życia

buildings

Nowy Społeczny Fundusz Klimatyczny będzie wspierał obywateli UE najbardziej dotkniętych ubóstwem energetycznym lub ubóstwem związanym z mobilnością. Pomoże on ograniczyć koszty ponoszone przez osoby najbardziej narażone na skutki zmian, tak aby transformacja była sprawiedliwa i nie pozostawiała nikogo w tyle.

Fundusz zapewni szacunkową kwotę 72,2 mld euro w ciągu 7 lat na finansowanie renowacji budynków, dostęp do mobilności bezemisyjnej i niskoemisyjnej, a nawet wsparcie dochodu.

Oprócz budynków mieszkalnych konieczna będzie również renowacja budynków publicznych, aby bardziej korzystały z energii ze źródeł odnawialnych i były bardziej efektywne energetycznie.

Komisja proponuje:

 • zobowiązać państwa członkowskie do renowacji co najmniej 3 proc. całkowitej powierzchni wszystkich budynków publicznych rocznie
 • ustalić na 49 proc. poziom wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach do 2030 r.
 • zobowiązać państwa członkowskie do zwiększania wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do ogrzewania i chłodzenia budynków o 1,1 punktu procentowego rocznie, do 2030 r.

Działanie w zgodzie z przyrodą w celu ochrony naszej planety i zdrowia

nature

Odbudowa zasobów przyrodniczych i umożliwienie ponownego rozwoju różnorodności biologicznej stanowi szybkie i tanie rozwiązanie pozwalające na pochłanianie i składowanie dwutlenku węgla.

Komisja proponuje zatem odbudowę europejskich lasów, gleb, terenów podmokłych i torfowisk. Zwiększy to pochłanianie dwutlenku węgla i sprawi, że nasze środowisko będzie bardziej odporne na zmianę klimatu.

Zrównoważone zarządzanie zasobami w obiegu zamkniętym pozwoli:

 • poprawić nasze warunki życia
 • utrzymać zdrowe środowisko
 • tworzyć wysokiej jakości miejsca pracy
 • zapewniać zrównoważone źródła energii.

Nowe cele w zakresie naturalnego pochłaniania dwutlenku węgla:

-225 Mt
stary cel
-268 Mt
obecna sytuacja
-310 Mt
nowy cel

Bioenergia przyczynia się do stopniowego wycofywania paliw kopalnych i dekarbonizacji gospodarki UE. Musi być jednak stosowana w sposób zrównoważony. Komisja proponuje rygorystyczne kryteria, dzięki którym wyeliminujemy niezrównoważone pozyskiwanie drewna i ochronimy obszary o wysokiej różnorodności biologicznej.

Impuls dla globalnych działań w dziedzinie klimatu

global action

Europejski Zielony Ład dał już dobry przykład i skłonił głównych partnerów międzynarodowych do wyznaczenia własnych terminów osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Dzięki inwestycjom w technologie energii odnawialnej rozwijamy wiedzę fachową i produkty, z których skorzysta również reszta świata.

Dzięki przejściu na zielony transport stworzymy wiodące przedsiębiorstwa w skali globalnej, które będą w stanie obsługiwać rozwijający się rynek światowy. Współpraca z naszymi partnerami międzynarodowymi umożliwi wspólną redukcję emisji w transporcie morskim i lotniczym w skali globalnej.

UE przedstawi te propozycje i pomysły swoim międzynarodowym partnerom na konferencji klimatycznej ONZ COP26, która odbędzie się w listopadzie w Glasgow.

30%
środków z unijnego Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej przyczynia się do osiągania celów klimatycznych
1/3
finansowania działań klimatycznych ze środków publicznych na świecie pochodzi z UE i jej państw członkowskich

Najważniejsze etapy

 1. grudzień 2019 r.

  Komisja przedstawia Europejski Zielony Ład, w którym zobowiązuje się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

 2. marzec 2020 r.

  Komisja proponuje „europejskie prawo o klimacie”, aby wpisać cel neutralności klimatycznej do 2050 r. do wiążącego prawodawstwa

 3. wrzesień 2020 r.

  Komisja proponuje nowy unijny cel redukcji emisji netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. oraz dodanie go do europejskiego prawa o klimacie

 4. grudzień 2020 r.

  Europejscy przywódcy popierają zaproponowany przez Komisję cel redukcji emisji netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r.

 5. kwiecień 2021 r.

  Parlament Europejski i państwa członkowskie osiągają porozumienie polityczne w sprawie europejskiego prawa o klimacie

 6. czerwiec 2021 r.

  Europejskie prawo o klimacie wchodzi w życie

 7. lipiec 2021 r.

  Komisja przedstawia pakiet wniosków, które mają przekształcić naszą gospodarkę i umożliwić osiągnięcie naszych celów klimatycznych na 2030 r. Parlament Europejski i państwa członkowskie negocjują i przyjmują pakiet przepisów dotyczących osiągnięcia naszych celów klimatycznych na 2030 r.

 8. październik 2022 r.

  Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie polityczne w sprawie bardziej rygorystycznych norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych

 9. 2030

  UE ogranicza emisje o co najmniej 55 proc. w stosunku do poziomów z 1990 r.

 10. 2050

  UE staje się obszarem neutralnym dla klimatu.

Dokumenty

14 LIPIEC 2021
„Gotowi na 55”: osiągnięcie unijnego celu klimatycznego na 2030 r. w drodze do neutralności klimatycznej
polski
(190.36 KB - HTML)
Pobierz
14 LIPIEC 2021
Zmiana rozporządzenia w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem
polski
(634.63 KB - HTML)
Pobierz
14 LIPIEC 2021
Rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego
polski
(393.29 KB - HTML)
Pobierz
14 LIPIEC 2021
Zmiana dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii w celu realizacji ambitnych założeń nowego celu klimatycznego na 2030 r.
polski
(454.67 KB - HTML)
Pobierz
14 LIPIEC 2021
Wniosek Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (wersja przekształcona)
polski
(1.14 MB - HTML)
Pobierz
14 LIPIEC 2021
Przegląd unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji w odniesieniu do lotnictwa
polski
(224.11 KB - HTML)
Pobierz
14 LIPIEC 2021
ReFuelEU Aviation – zrównoważone paliwa lotnicze
polski
(257.1 KB - HTML)
Pobierz
14 LIPIEC 2021
FuelEU Maritime – zielony europejski obszar morski
polski
(410.89 KB - HTML)
Pobierz
14 LIPIEC 2021
Przegląd dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych
polski
(415.93 KB - HTML)
Pobierz
14 LIPIEC 2021
Strategiczny plan wdrażania wspierający szybki rozwój infrastruktury paliw alternatywnych
polski
(227.9 KB - HTML)
Pobierz
14 LIPIEC 2021
Zmiana rozporządzenia ustanawiającego normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych
polski
(384.72 KB - HTML)
Pobierz
14 LIPIEC 2021
ustanawiające mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2
polski
(515.98 KB - HTML)
Pobierz
14 LIPIEC 2021
Rewizja dyrektywy w sprawie opodatkowania energii
polski
(616.29 KB - HTML)
Pobierz
14 LIPIEC 2021
Revision of the EU Emission Trading System
English
(13.25 MB - PDF)
Pobierz
14 LIPIEC 2021
Powiadamianie – mechanizm kompensacji i redukcji CO2 dla lotnictwa międzynarodowego (CORSIA)
polski
(157.21 KB - HTML)
Pobierz
14 LIPIEC 2021
Revision of the Market Stability Reserve
polski
(182.43 KB - HTML)
Pobierz
14 LIPIEC 2021
ustanawiające Społeczny Fundusz Klimatyczny
polski
(515.05 KB - HTML)
Pobierz
16 LIPIEC 2021
Nowa strategia leśna UE 2030
polski
(313.52 KB - HTML)
Pobierz