Skip to main content

Îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Pactului verde european

Transformarea economiei și a societăților noastre

Pactul verde european a creionat un model de urmat pentru această schimbare transformatoare.

Toate cele 27 de state membre ale UE s-au angajat să ia măsuri pentru ca UE să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. În vederea atingerii acestui obiectiv, ele au promis să reducă emisiile cu cel puțin 55 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. 

În acest fel vor fi create noi oportunități pentru inovare, investiții și locuri de muncă, precum și pentru:

electric car

reducerea emisiilor

worker

crearea de locuri de muncă și stimularea creșterii economice

House

abordarea problemei sărăciei energetice

wind farm

reducerea dependenței de energie din surse externe

runner

îmbunătățirea sănătății și asigurarea bunăstării

În același timp, ne va oferi oportunități tuturor, sprijinind cetățenii vulnerabili prin combaterea inegalităților și a sărăciei energetice și consolidând competitivitatea întreprinderilor europene.

Asigurarea unui sector al transporturilor durabil pentru toți

transport

Comisia Europeană propune obiective mai ambițioase pentru reducerea emisiilor de CO2 ale automobilelor și camionetelor noi.

55 %
reducerea emisiilor generate de autoturisme până în 2030
50 %
reducerea emisiilor generate de camionete până în 2030
0
emisii generate de autoturismele noi până în 2035

Comisia promovează, de asemenea, dezvoltarea pieței pentru autovehiculele cu emisii zero și cu emisii scăzute. În special, Comisia urmărește să se asigure că cetățenii dispun de infrastructura necesară pentru încărcarea acestor vehicule, atât pentru călătorii scurte, cât și lungi.

În plus, din 2026, transporturile rutiere vor face obiectul comercializării certificatelor de emisii, ceea ce înseamnă că va exista un preț pentru poluare, se va stimula utilizarea combustibililor mai puțin poluanți și se vor face investiții în tehnologiile curate.

Comisia propune și stabilirea unui preț pentru emisiile de dioxid de carbon generate de sectorul aviației, care până acum a beneficiat de o excepție. O altă propunere este promovarea combustibililor durabili în sectorul aviatic și obligația ca avioanele să utilizeze combustibili amestecați durabili pentru toate plecările de pe aeroporturile din UE.

Pentru a asigura o contribuție echitabilă a sectorului maritim la efortul de decarbonizare a economiei noastre, Comisia propune extinderea tarifării emisiilor de dioxid de carbon la acest sector. Comisia va stabili ținte de atins și pentru porturile importante, care ar trebui să permită navelor să se alimenteze cu energie electrică din rețeaua terestră, ceea ce ar reduce utilizarea combustibililor poluanți care afectează, de asemenea, calitatea aerului local.

În avangarda celei de a treia revoluții industriale

industry

Aceste noi propuneri vor avea un impact la toate nivelurile lanțurilor valorice în sectoare precum energia și transporturile, precum și în construcții și renovare, contribuind la crearea de locuri de muncă durabile, locale și bine plătite în întreaga Europă.

până în
2030
35 de milioane
de clădiri ar putea fi renovate
160 000
de locuri de muncă suplimentare verzi ar putea fi create în sectorul construcțiilor

Se preconizează că electrificarea economiei și utilizarea într-o măsură mai importantă a energiei din surse regenerabile vor genera mai multe locuri de muncă în aceste sectoare. Creșterea eficienței energetice a clădirilor va crea, de asemenea, locuri de muncă în sectorul construcțiilor și o cerere mai mare de forță de muncă locală.

Dorim să ne îndeplinim obiectivele climatice ambițioase, evitând ca eforturile depuse de industria noastră pentru reducerea emisiilor să fie subminate de concurența neloială din afara UE.

Prin urmare, Comisia propune un mecanism care să garanteze că întreprinderile care importă în UE trebuie să plătească, de asemenea, un preț pentru emisiile de dioxid de carbon, chiar și atunci când își au sediul în țări cu reglementări în domeniul climei mai puțin stricte.

Asigurarea unui sistem energetic mai puțin poluant

energy

Comisia propune ca ținta obligatorie privind ponderea energiei din surse regenerabile în mixul energetic al UE să fie mărită la 40 %. Propunerile promovează utilizarea de combustibili regenerabili, cum ar fi hidrogenul în sectorul industrial și al transporturilor, și prevede noi obiective.

În plus, reducerea consumului de energie este esențială pentru reducerea emisiilor și a costurilor energiei pentru consumatori și industrie. Comisia propune ca țintele privind eficiența energetică la nivelul UE să devină obligatorii și să fie mărite pentru a se obține o reducere totală de 36-39 % a consumului final de energie și a consumului de energie primară până în 2030.

40 %
noua țintă de atins până în 2030 pentru energia din surse regenerabile
36-39 %
noile ținte de eficiență energetică de atins până în 2030 pentru consumul final de energie și consumul de energie primară

Sistemul de impozitare a produselor energetice trebuie să sprijine, la rândul său, tranziția verde, oferind stimulentele adecvate. Comisia propune alinierea cotelor minime de impozitare aplicate în sectorul energiei termice și al transporturilor la obiectivele noastre climatice, atenuând în același timp impactul social al acestei măsuri și venind în sprijinul cetățenilor vulnerabili.

Renovarea clădirilor pentru un stil de viață mai ecologic

buildings

Noul Fond pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice va veni în ajutorul cetățenilor UE care sunt cei mai afectați sau expuși riscului de sărăcie energetică sau de sărăcie în materie de mobilitate. Acest fond va contribui la reducerea costurilor pentru persoanele cele mai vulnerabile în fața schimbărilor, astfel încât tranziția să fie echitabilă pentru toți și nimeni să nu fie lăsat în urmă.

Va pune la dispoziție o finanțare în valoare de 72,2 miliarde EUR în cursul următorilor 7 ani pentru renovarea clădirilor, accesul la o mobilitate cu emisii zero și cu emisii scăzute sau chiar la sprijin pentru venituri.

Pe lângă locuințe, clădirile publice trebuie, de asemenea, să fie renovate, astfel încât să utilizeze mai multă energie din surse regenerabile și să fie mai eficiente din punct de vedere energetic.

Comisia propune:

 • să le ceară statelor membre obligația să renoveze anual cel puțin 3 % din suprafața totală a tuturor clădirilor publice
 • stabilirea unui nivel de referință de 49 %, reprezentând ponderea utilizării energiei din surse regenerabile în mixul energetic în sectorul clădirilor, de atins până în 2030
 • să le impună statelor membre obligația de a mări anual ponderea utilizării energiei din surse regenerabile pentru sistemele de termoficare și răcire cu + 1,1 puncte procentuale până în 2030.

Colaborarea cu natura pentru a ne proteja planeta și sănătatea

nature

Refacerea naturii și a biodiversității oferă o soluție rapidă și ieftină pentru absorbția și stocarea carbonului.

Prin urmare, Comisia propune refacerea pădurilor, a solurilor, a zonelor umede și a turbăriilor din Europa. Acest lucru va spori absorbția de CO2 și va asigura o mai mare reziliență a mediului înconjurător în fața schimbărilor climatice.

O gestionare circulară și durabilă a acestor resurse ne va ajuta

 • să ne îmbunătățim condițiile de viață
 • să menținem unui mediu sănătos
 • să creăm locuri de muncă de calitate
 • să beneficiem de resurse energetice durabile

Noi obiective pentru eliminarea naturală a dioxidului de carbon:

-225 megatone
vechiul obiectiv
-268 megatone
cantitatea actuală de dioxid de carbon eliminată
-310 megatone
noul obiectiv

Bioenergia contribuie la eliminarea treptată a combustibililor fosili și la decarbonizarea economiei UE. Dar trebuie să fie utilizată în mod durabil. Comisia propune noi criterii stricte pentru a evita recoltarea nedurabilă a pădurilor și pentru a proteja zonele bogate în biodiversitate.

Promovarea acțiunilor împotriva schimbărilor climatice la nivel global

global action

Pactul verde european a servit deja drept un exemplu pozitiv și i-a inspirat pe principalii noștri parteneri internaționali să își stabilească propriile termene pentru atingerea neutralității climatice.

Prin investițiile în tehnologii din domeniul energiei din surse regenerabile, ne dezvoltăm expertiza și propunem produse de care are nevoie și restul lumii.

Odată cu trecerea la transportul ecologic, vom crea întreprinderi care se vor impune la nivel mondial și care pot aproviziona piața mondială în creștere. În colaborare cu partenerii noștri internaționali, vom putea reduce împreună emisiile provenite din transportul maritim și aerian în întreaga lume.

UE va împărtăși aceste propuneri și idei cu partenerii săi internaționali în cadrul Conferinței ONU privind schimbările climatice (COP26) de la Glasgow din noiembrie.

30 %
din fondurile Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională al UE sunt alocate în sprijinul obiectivelor climatice
1/3
din finanțarea publică dedicată combaterii schimbărilor climatice la nivel mondial provine de la UE și de la statele sale membre

Jaloane

 1. Decembrie 2019

  Comisia prezintă Pactul verde european, în care își asumă angajamentul de a atinge obiectivul neutralității climatice până în 2050

 2. Martie 2020

  Comisia propune ca Legea europeană a climei să înscrie obiectivul de atingere a neutralității climatice până în 2050 într-un act legislativ cu forță obligatorie

 3. Septembrie 2020

  Comisia propune un nou obiectiv al UE de reducere a emisiilor nete cu cel puțin 55 % până în 2030 și înscrierea acestuia în Legea europeană a climei

 4. Decembrie 2020

  Liderii europeni aprobă obiectivul propus de Comisie de reducere a emisiilor nete cu cel puțin 55 % până în 2030

 5. Aprilie 2021

  Parlamentul European și statele membre ajung la un acord politic cu privire la Legea europeană a climei

 6. Iunie 2021

  Intră în vigoare Legea europeană a climei

 7. Iulie 2021

  Comisia prezintă un pachet de propuneri menite să transforme economia europeană, astfel încât să ne putem atinge obiectivele climatice pentru 2030 Parlamentul European și statele membre negociază și adoptă un pachet legislativ privind atingerea obiectivelor noastre climatice pentru 2030

 8. Octombrie 2022

  Consiliul și Parlamentul European ajung la un acord politic provizoriu cu privire la standarde de performanță mai stricte în materie de emisii de CO2 pentru autoturismele și camionetele noi

 9. 2030

  UE își reduce emisiile cu cel puțin 55 % comparativ cu nivelurile din 1990

 10. 2050

  UE devine neutră din punct de vedere climatic

Documente

14 IULIE 2021
„Pregătiți pentru 55”: îndeplinirea obiectivului climatic al UE pentru 2030 pe calea spre atingerea obiectivului de neutralitate climatică
română
(190.86 KB - HTML)
Descărcați
14 IULIE 2021
Revizuirea regulamentului privind includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură
română
(631 KB - HTML)
Descărcați
14 IULIE 2021
Regulamentul privind partajarea eforturilor
română
(394.12 KB - HTML)
Descărcați
14 IULIE 2021
Modificarea Directivei privind energia din surse regenerabile pentru a pune în aplicare noul obiectiv climatic ambițios pentru 2030
română
(463.68 KB - HTML)
Descărcați
14 IULIE 2021
Propunere DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind eficiența energetică (reformare)
română
(1.19 MB - HTML)
Descărcați
14 IULIE 2021
Revizuirea sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii pentru sectorul aviației
română
(228.76 KB - HTML)
Descărcați
14 IULIE 2021
ReFuelEU (aviație) - carburanți durabili pentru aviație
română
(257.45 KB - HTML)
Descărcați
14 IULIE 2021
FuelEU (domeniul maritim) - un spațiu maritim european verde
română
(419.39 KB - HTML)
Descărcați
14 IULIE 2021
Revizuirea Directivei privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi
română
(425.91 KB - HTML)
Descărcați
14 IULIE 2021
Plan strategic de implementare pentru sprijinirea instalării rapide a infrastructurii pentru combustibili alternativi
română
(247 KB - HTML)
Descărcați
14 IULIE 2021
Modificarea regulamentului de stabilire a standardelor privind emisiile de CO2 pentru autoturisme și vehicule utilitare ușoare
română
(387.84 KB - HTML)
Descărcați
14 IULIE 2021
privind instituirea unui mecanism de ajustare la frontieră în funcție de carbon
română
(518.25 KB - HTML)
Descărcați
14 IULIE 2021
Revizuirea directivei privind impozitarea energiei
română
(602.05 KB - HTML)
Descărcați
14 IULIE 2021
Revision of the EU Emission Trading System
English
(13.25 MB - PDF)
Descărcați
14 IULIE 2021
Notificare privind Schema de compensare și de reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională (CORSIA)
română
(158.4 KB - HTML)
Descărcați
14 IULIE 2021
Revision of the Market Stability Reserve
română
(182.97 KB - HTML)
Descărcați
14 IULIE 2021
de instituire a Fondului pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice
română
(516.03 KB - HTML)
Descărcați
16 IULIE 2021
Noua strategie a UE pentru păduri pentru 2030
română
(314.83 KB - HTML)
Descărcați