Skip to main content

Akt o digitálních trzích: Zajištění spravedlivých a otevřených digitálních trhů

Některé velké online platformy určují jakožto „gatekeepers“ (strážci) na digitálních trzích pravidla hry. Cílem aktu o digitálních trzích je zajistit, aby se tyto platformy chovaly na internetu spravedlivě. Společně s aktem o digitálních službách je akt o digitálních trzích jedním z ústředních prvků evropské digitální strategie.

Kdo jsou tzv. „gatekeepers“?

Akt o digitálních trzích stanoví soubor úzce vymezených objektivních kritérií, podle kterých se rozhoduje, které velké online platformy lze označit jako tzv. gatekeepers. Díky tomu tento akt i nadále dobře zohledňuje problematiku velkých online platforem se systémovou rolí.

Tato kritéria budou splněna, pokud společnost:

  • má silnou hospodářskou pozici, významně ovlivňuje vnitřní trh a působí ve více zemích EU
  • má silnou zprostředkovatelskou pozici, což znamená, že propojuje velkou uživatelskou základnu s velkým počtem podniků
  • má (nebo se chystá mít) zavedené a trvalé postavení na trhu, což znamená, že společnost je v průběhu času stabilní, pokud v každém z posledních tří účetních období splnila obě výše uvedená kritéria

Jaký bude mít akt o digitálních trzích přínos?

  • Uživatelé z řad podniků, kteří jsou při nabízení svých služeb na jednotném trhu na strážcích závislí, budou podnikat ve spravedlivějším prostředí.
  • Inovátoři a technologické startupy budou získají nové příležitosti, jak v prostředí online platforem konkurovat a inovovat, aniž by je omezovaly nespravedlivé podmínky.
  • Spotřebitelé budou vybírat ze širšího spektra kvalitnějších služeb, budou moct snáze změnit poskytovatele služeb a budou mít ke službám přímý přístup za spravedlivější ceny.
  • „Strážci“ budou moci i nadále inovovat a nabízet nové služby. Stručně řečeno nebudou moct používat nekalé praktiky vůči podnikům a zákazníkům, kteří jsou na nich závislí, za účelem získání nepatřičných výhod.

Co to znamená pro „strážce“?

Nová pravidla stanoví to, jaké povinnosti „strážci“ při své každodenní činnosti mají a co nesmí.

Příklady povinností:

umožnit třetím stranám, aby v určitých konkrétních situacích spolupracovaly s vlastními službami „strážce“

umožnit uživatelům z řad podniků přístup k údajům, které při používání platformy „strážce“ vygenerují

společnostem, které na jejich platformě inzerují, musejí poskytnout přístup k nástrojům a informacím nezbytným k tomu, aby si inzerenti a vydavatelé mohli sami nezávisle ověřit svou inzerci, jež na platformě „strážce“ zveřejnili

musejí svým uživatelům z řad podniků umožnit propagovat jejich nabídku a uzavírat smlouvy se zákazníky i mimo platformu „strážce“

Příklady toho, co již „strážci“ nesmí:

zacházet s vlastními službami a produkty příznivěji než s podobnými službami či produkty nabízenými na jejich platformě třetími stranami

bránit spotřebitelům v propojení s podniky mimo platformu „strážce“

bránit uživatelům, pokud budou chtít odinstalovat jakýkoli předinstalovaný software nebo aplikaci

sledovat koncové uživatele mimo hlavní službu platformy „strážce“ pro účely cílené reklamy, aniž by byl udělen účinný souhlas

Jak Komise zajistí, aby nástroj udržel krok s rychle se rozvíjejícím digitálním odvětvím?

Komise bude provádět šetření trhu, aby zajistila, že nová pravidla týkající se „strážců“ plní svůj účel. To Komisi umožní:

  • posuzovat, zda společnosti splňují kritéria „strážce“
  • v případě potřeby dynamicky aktualizovat povinnosti „strážců“
  • navrhnout nápravná opatření, dojde-li k systematickému porušování pravidel aktu o digitálních trzích

 

Co se stane, pokud „strážce“ pravidla nedodrží?

Pokuty

až do výše 10 % celkového celosvětového ročního obratu společnosti nebo až do výše 20 % v případě opakovaného protiprávního jednání

Penále (tj. pravidelné platby)

až do výše 5 % průměrného denního obratu

Právní ochrana

V případě systematického porušování povinností mohou být „strážcům“ na základě šetření trhu uložena další nápravná opatření. Tato nápravná opatření budou muset být úměrná spáchanému protiprávnímu jednání. V případě potřeby a jako poslední možnost lze uložit nefinanční nápravná opatření. Může se jednat o nápravná opatření týkající se chování společnosti, ale též strukturální nápravná opatření, např. odprodej (části) podniku.

Nová pravidla ve zkratce

Uživatelé

Podrobnější informace o nových pravidlech pro uživatele

Podniky

Podrobnější informace o nových pravidlech pro podniky

Platformy

Podrobnější informace o nových pravidlech pro platformy

Co bude následovat?

Akt o digitálních trzích bude použitelný od začátku května 2023. Společnosti poskytující hlavní služby platforem budou muset do dvou měsíců uvědomit Komisi a poskytnout veškeré příslušné informace. Komise pak bude mít dva měsíce na to, aby přijala rozhodnutí o určení konkrétního „strážce“. Určení „strážci“ budou mít od rozhodnutí Komise maximálně šest měsíců na to, aby zajistili dodržování povinností stanovených v aktu o digitálních trzích.

Komise pořádá sérii technických seminářů se zúčastněnými stranami, aby poznala jejich názor na dodržování předpisů ze strany „strážců“.

Dokumenty

12 ŘÍJEN 2022
Regulation on Digital markets act
English
(679.12 KB - HTML)
Stáhnout