Skip to main content

Akt o digitálnych trhoch: zabezpečenie spravodlivých a otvorených digitálnych trhov

Niektoré veľké online platformy majú na digitálnych trhoch postavenie „strážcov“ (gatekeepers), pretože sú pre ostatných účastníkov vstupnou bránou na tieto trhy. Cieľom aktu o digitálnych trhoch je zabezpečiť, aby tieto platformy uplatňovali v online prostredí spravodlivé podmienky. Akt o digitálnych trhoch je spolu s aktom o digitálnych službách jedným z ústredných prvkov európskej digitálnej stratégie.

Čo sa skrýva pod pojmom „strážcovia“?

V akte o digitálnych trhoch sa stanovuje súbor úzko vymedzených objektívnych kritérií, na základe ktorých možno veľké online platformy označiť za tzv. strážcov. Vďaka tomu sa akt o digitálnych trhoch môže precízne zamerať na problém, ktorý sa snaží riešiť, pokiaľ ide o veľké, systémové online platformy.

Tieto kritériá sú splnené, ak spoločnosť:

  • má silnú hospodársku pozíciu, významne ovplyvňuje vnútorný trh a pôsobí vo viacerých krajinách EÚ,
  • má silnú sprostredkovateľskú pozíciu, čo znamená, že prepája veľkú používateľskú základňu s veľkým počtom podnikov,
  • má (alebo všetko nasvedčuje tomu, že bude mať) stabilné a trvalé postavenie na trhu, a teda vykazuje stabilitu v priebehu času, ak spoločnosť spĺňa dve uvedené kritériá v každom z posledných troch finančných rokov.

Aké prínosy má akt o digitálnych trhoch?

  • Prinesie spravodlivejšie podnikateľské prostredie pre komerčných používateľov, ktorí sú pri ponúkaní svojich služieb na jednotnom trhu závislí od strážcov.
  • Inovátori a začínajúce technologické podniky budú mať nové príležitosti súťažiť a inovovať v prostredí online platforiem bez toho, aby museli dodržiavať nespravodlivé podmienky, ktoré obmedzujú ich rozvoj.
  • Spotrebitelia si budú môcť vyberať zo širšej škály lepších služieb, budú môcť ľahšie meniť poskytovateľa služieb, mať priamy prístup k službám a spravodlivejšie ceny.
  • Strážcovia budú môcť aj naďalej využívať všetky príležitosti na inovácie a ponúkať nové služby. Nebudú však môcť využívať nekalé praktiky voči komerčným používateľom a zákazníkom, ktorí sú od nich závislí, aby získali neoprávnené výhody.

Čo to znamená pre strážcov?

Novými pravidlami sa stanovia povinnosti pre strážcov, resp. to, ako strážcovia majú a nemajú konať pri svojej každodennej činnosti.

Príklady povinností strážcov:

v určitých špecifických situáciách musia umožniť tretím stranám interoperabilitu so svojimi vlastnými službami,

komerčným používateľom musia povoliť prístup k údajom, ktoré generujú pri používaní platformy strážcu,

spoločnostiam, ktoré na ich platforme inzerujú, musia poskytnúť nástroje a informácie potrebné na to, aby si inzerenti a vydavatelia mohli sami nezávisle overovať reklamy, ktoré na platforme strážcu zverejnili,

komerčným používateľom musia umožniť propagovať svoje ponuky a uzatvárať zmluvy so zákazníkmi mimo platformy strážcu.

Príklady toho, ako strážcovia už nemôžu konať:

nemôžu zvýhodňovať nimi ponúkané služby a produkty v porovnaní s podobnými službami alebo produktmi, ktoré na platforme strážcu ponúkajú tretie strany,

nemôžu brániť spotrebiteľom v prístupe k podnikom mimo ich platforiem,

nemôžu brániť používateľom v odinštalovaní akéhokoľvek predinštalovaného softvéru alebo aplikácií,

nemôžu sledovať koncových používateľov mimo ich základnej služby strážcov prístupu v rámci platformy na účely cielenej reklamy bez udelenia účinného súhlasu.

Ako Komisia zabezpečí, že tento nástroj bude držať krok s rýchlo sa vyvíjajúcim digitálnym sektorom?

Aby sa zabezpečilo, že nové pravidlá pre strážcov budú zodpovedať rýchlemu tempu digitálnych trhov, Komisia bude vykonávať prešetrovania trhu. Tieto Komisii umožnia:

  • posúdiť, ktoré spoločnosti možno považovať za strážcov
  • v prípade potreby dynamicky aktualizovať povinnosti strážcov
  • navrhnúť nápravné opatrenia na riešenie systematického porušovania pravidiel aktu o digitálnych trhoch.

 

Aké budú dôsledky nedodržania týchto pravidiel?

Pokuty

do výšky 10 % celkového celosvetového ročného obratu spoločnosti, resp. do výšky 20 % v prípade opakovaného porušovania pravidiel.

Pravidelné platby penále

do výšky 5 % priemerného denného obratu.

Nápravné opatrenia

V prípade systematického porušovania povinností stanovených v akte o digitálnych trhoch môžu byť strážcom po vykonaní prešetrovania trhu uložené ďalšie nápravné opatrenia. Takéto nápravné opatrenia musia byť úmerné porušeniu pravidiel, ku ktorému došlo. Ako krajnú možnosť možno v prípade potreby uložiť nefinančné nápravné opatrenia. Môže ísť o behaviorálne a štrukturálne nápravné opatrenia, ako napr. odpredaj (časti) podniku.

Nové pravidlá v skratke

Používatelia

Viac informácií o nových pravidlách pre používateľov

Podniky

Viac informácií o nových pravidlách pre podniky

Platformy

Viac informácií o nových pravidlách pre platformy

Čo bude nasledovať?

Akt o digitálnych trhoch sa bude uplatňovať od začiatku mája 2023. Spoločnosti poskytujúce základné platformové služby budú musieť do dvoch mesiacov informovať Komisiu a poskytnúť všetky relevantné informácie. Komisia bude mať potom dva mesiace na prijatie rozhodnutia o určení konkrétneho strážcu prístupu. Určení strážcovia prístupu budú mať po rozhodnutí Komisie maximálne šesť mesiacov na to, aby zabezpečili dodržiavanie povinností stanovených v akte o digitálnych trhoch.

Komisia má v úmysle zorganizovať niekoľko technických seminárov so zainteresovanými stranami s cieľom získať ich názory na dodržiavanie predpisov strážcami prístupu.

Dokumenty

12 OKTÓBER 2022
Regulation on Digital markets act
English
(679.12 KB - HTML)
Stiahnuť