Skip to main content

Spravodlivé a otvorené digitálne trhy vďaka aktu o digitálnych trhoch

Niektoré veľké online platformy majú na digitálnych trhoch postavenie „strážcov“ (gatekeepers), pretože sú pre ostatných účastníkov vstupnou bránou na tieto trhy. Cieľom aktu o digitálnych trhoch je zabezpečiť, aby tieto platformy uplatňovali v online prostredí spravodlivé podmienky. Akt o digitálnych trhoch je spolu s aktom o digitálnych službách jedným z ústredných prvkov európskej digitálnej stratégie.

Čo sa skrýva pod pojmom „strážcovia“?

V akte o digitálnych trhoch sa stanovuje súbor úzko vymedzených objektívnych kritérií, na základe ktorých možno veľké online platformy označiť za tzv. strážcov. Vďaka tomu sa akt o digitálnych trhoch môže precízne zamerať na problém, ktorý sa snaží riešiť, pokiaľ ide o veľké, systémové online platformy.

Tieto kritériá sú splnené, ak spoločnosť:

  • má silnú hospodársku pozíciu, významne ovplyvňuje vnútorný trh a pôsobí vo viacerých krajinách EÚ,
  • má silnú sprostredkovateľskú pozíciu, čo znamená, že prepája veľkú používateľskú základňu s veľkým počtom podnikov,
  • má (alebo všetko nasvedčuje tomu, že bude mať) stabilné a trvalé postavenie na trhu, a teda vykazuje stabilitu v priebehu času, ak spoločnosť spĺňa dve uvedené kritériá v každom z posledných troch finančných rokov.

Aké prínosy má akt o digitálnych trhoch?

  • Prinesie spravodlivejšie podnikateľské prostredie pre komerčných používateľov, ktorí sú pri ponúkaní svojich služieb na jednotnom trhu závislí od strážcov.
  • Inovátori a začínajúce technologické podniky budú mať nové príležitosti súťažiť a inovovať v prostredí online platforiem bez toho, aby museli dodržiavať nespravodlivé podmienky, ktoré obmedzujú ich rozvoj.
  • Spotrebitelia si budú môcť vyberať zo širšej škály lepších služieb, budú môcť ľahšie meniť poskytovateľa služieb, mať priamy prístup k službám a spravodlivejšie ceny.
  • Strážcovia budú môcť aj naďalej využívať všetky príležitosti na inovácie a ponúkať nové služby. Nebudú však môcť využívať nekalé praktiky voči komerčným používateľom a zákazníkom, ktorí sú od nich závislí, aby získali neoprávnené výhody.

Čo to znamená pre strážcov?

Novými pravidlami sa stanovia povinnosti pre strážcov, resp. to, ako strážcovia majú a nemajú konať pri svojej každodennej činnosti.

Príklady povinností strážcov:

v určitých špecifických situáciách musia umožniť tretím stranám interoperabilitu so svojimi vlastnými službami,

komerčným používateľom musia povoliť prístup k údajom, ktoré generujú pri používaní platformy strážcu,

spoločnostiam, ktoré na ich platforme inzerujú, musia poskytnúť nástroje a informácie potrebné na to, aby si inzerenti a vydavatelia mohli sami nezávisle overovať reklamy, ktoré na platforme strážcu zverejnili,

komerčným používateľom musia umožniť propagovať svoje ponuky a uzatvárať zmluvy so zákazníkmi mimo platformy strážcu.

Príklady toho, ako strážcovia už nemôžu konať:

nemôžu zvýhodňovať nimi ponúkané služby a produkty v porovnaní s podobnými službami alebo produktmi, ktoré na platforme strážcu ponúkajú tretie strany,

nemôžu brániť spotrebiteľom v prístupe k podnikom mimo ich platforiem,

nemôžu brániť používateľom v odinštalovaní akéhokoľvek predinštalovaného softvéru alebo aplikácií,

nemôžu sledovať koncových používateľov mimo ich základnej služby strážcov prístupu v rámci platformy na účely cielenej reklamy bez udelenia účinného súhlasu.

Ako Komisia zabezpečí, že tento nástroj bude držať krok s rýchlo sa vyvíjajúcim digitálnym sektorom?

Aby sa zabezpečilo, že nové pravidlá pre strážcov budú zodpovedať rýchlemu tempu digitálnych trhov, Komisia bude vykonávať prešetrovania trhu. Tieto Komisii umožnia:

  • posúdiť, ktoré spoločnosti možno považovať za strážcov
  • v prípade potreby dynamicky aktualizovať povinnosti strážcov
  • navrhnúť nápravné opatrenia na riešenie systematického porušovania pravidiel aktu o digitálnych trhoch.

 

Aké budú dôsledky nedodržania týchto pravidiel?

Pokuty

do výšky 10 % celkového celosvetového ročného obratu spoločnosti, resp. do výšky 20 % v prípade opakovaného porušovania pravidiel.

Pravidelné platby penále

do výšky 5 % priemerného denného obratu.

Nápravné opatrenia

V prípade systematického porušovania povinností stanovených v akte o digitálnych trhoch môžu byť strážcom po vykonaní prešetrovania trhu uložené ďalšie nápravné opatrenia. Takéto nápravné opatrenia musia byť úmerné porušeniu pravidiel, ku ktorému došlo. Ako krajnú možnosť možno v prípade potreby uložiť nefinančné nápravné opatrenia. Môže ísť o behaviorálne a štrukturálne nápravné opatrenia, ako napr. odpredaj (časti) podniku.

Nové pravidlá v skratke

Používatelia

Viac informácií o nových pravidlách pre používateľov

Podniky

Viac informácií o nových pravidlách pre podniky

Platformy

Viac informácií o nových pravidlách pre platformy

Čo bude nasledovať?

Akt o digitálnych trhoch sa bude uplatňovať od začiatku mája 2023. Spoločnosti poskytujúce základné platformové služby budú musieť do dvoch mesiacov informovať Komisiu a poskytnúť všetky relevantné informácie. Komisia bude mať potom dva mesiace na prijatie rozhodnutia o určení konkrétneho strážcu prístupu. Určení strážcovia prístupu budú mať po rozhodnutí Komisie maximálne šesť mesiacov na to, aby zabezpečili dodržiavanie povinností stanovených v akte o digitálnych trhoch.

Komisia organizuje niekoľko technických seminárov so zainteresovanými stranami, aby získala ich názory na to, ako strážcovia prístupu dodržiavajú príslušné predpisy.

Dokumenty

12 OKTÓBER 2022
Regulation on Digital markets act
English
(679.12 KB - HTML)
Stiahnuť