Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Законодателен акт за цифровите пазари: гарантиране на справедливи и отворени цифрови пазари

Някои големи онлайн платформи действат като „пазачи на информационния вход“ на цифровите пазари. Законодателният акт за цифровите пазари има за цел да се гарантира, че тези платформи действат почтено онлайн. Заедно със Законодателния акт за цифровите услуги Законодателният акт за цифровите пазари е един от основните елементи на европейската стратегия в областта на цифровите технологии.

Кои са пазачите на информационния вход?

Със Законодателния акт за цифровите пазари се въвеждат тясно определени обективни критерии за големите онлайн платформи, които отговарят на критериите за т.нар. „пазачи на информационния вход“. Така се запазва подчертаната насоченост на законодателния акт към справянето с проблема във връзка с големите, системни онлайн платформи.

Тези критерии ще бъдат изпълнени, ако дадено дружество:

  • има силна икономическа позиция, значително въздействие върху вътрешния пазар и развива дейност в множество държави от ЕС
  • има силна посредническа позиция, което означава, че свързва голяма потребителска база с голям брой предприятия
  • има (или е на път да има) трайно установена и постоянна позиция на пазара, което означава, че тя е стабилна във времето, ако дружеството е отговаряло на посочените по-горе два критерия през всяка от последните три финансови години.

Какви са ползите от Законодателния акт за цифровите пазари?

  • За бизнес ползвателите, които зависят от пазачите на информационния вход, за да предлагат услугите си на единния пазар, ще има по-справедлива бизнес среда.
  • Новаторите и стартиращите технологични предприятия ще имат нови възможности да се конкурират и да въвеждат иновации в рамките на онлайн платформи, без да се налага да спазват несправедливи условия, ограничаващи тяхното развитие.
  • Потребителите ще могат да избират между повече и по-добри услуги, ще имат повече възможности за смяна на доставчика, ако желаят, пряк достъп до услуги и по-справедливи цени.
  • Пазачите на информационния вход ще запазят всички възможности за иновации и предлагане на нови услуги. На тях просто няма да им бъде позволено да използват нелоялни практики спрямо бизнес ползвателите и клиентите, които зависят от тях, за да получат неправомерно предимство.

Какво означава това за пазачите на информационния вход?

С новите правила ще бъдат определени задължения за пазачите на информационния вход (какво трябва и не трябва да правят), които те трябва да спазват в ежедневната си дейност.

Примери за това какво трябва да правят — платформите, действащи като пазачи на информационния вход, ще трябва да:

позволяват на трети страни да взаимодействат със собствените услуги на пазача на информационния вход в определени ситуации

дават възможност на своите бизнес ползватели да получат достъп до данните, генерирани при използването на платформата на пазача от тях

предоставят на дружествата, рекламиращи на платформата им, достъп до инструментите и информацията, необходими на рекламодателите и издателите да извършват собствена независима проверка на рекламите си, хоствани от пазача на информационния вход

разрешават на бизнес ползвателите си да популяризират своите оферти и да сключват договори със своите клиенти извън платформата на пазача

Примери за това, което не трябва да правят — платформите, действащи като пазачи на информационния вход, вече няма да могат да:

третират собствените си услуги и продукти по по-благоприятен начин при класирания в сравнение със сходни продукти или услуги, предлагани от трети страни на платформата на пазача на информационния вход

възпрепятстват свързването на потребителите с предприятия извън техните платформи

възпрепятстват потребителите да деинсталират предварително инсталирани софтуер или приложения, ако те желаят това

проследяват крайните ползватели извън своята основна платформена услуга за целите на целенасочена реклама, без да е дадено ефективно съгласие

По какъв начин Комисията ще гарантира, че инструментът е в унисон с бързо развиващия се цифров сектор?

За да се гарантира, че новите правила за пазачите на информационния вход са съобразени с бързия темп на развитие на цифровите пазари, Комисията ще извършва пазарни разследвания. Те ще позволят на Комисията да:

  • определя компании като пазачи на информационния вход
  • актуализира своевременно задълженията на пазачите на информационния вход
  • създава допълнителни корективни мерки за справяне със системни нарушения на Законодателния акт за цифровите пазари.

 

Какви ще бъдат последиците, ако правилата не се спазват?

Глоби

в размер до 10 % от общия годишен световен оборот на дружеството или до 20 % в случай на многократни нарушения

Периодични имуществени санкции

в размер до 5 % от средния дневен оборот

Корективни мерки

В случай на системни нарушения от страна на пазачите на информационния вход на техните задължения съгласно Законодателния акт за цифровите пазари, могат да им бъдат наложени допълнителни корективни мерки след провеждане на пазарно разследване. Тези допълнителни корективни мерки трябва да бъдат пропорционални на извършеното нарушение. Ако е необходимо, като крайна мярка могат да бъдат наложени нефинансови мерки. Те могат да включват поведенчески и структурни корективни мерки, например продажба на (части от) предприятие.

Новите правила накратко

Потребители

Научете повече за новите правила за потребителите

Предприятия

Научете повече за новите правила за предприятията

Платформи

Научете повече за новите правила за платформите

Какви са следващите стъпки?

Законодателният акт за цифровите пазари ще започне да се прилага в началото на май 2023 г. В срок от два месеца компаниите, предоставящи основни платформени услуги, ще трябва да уведомят Комисията и да предоставят цялата необходима информация. След това Комисията ще разполага с два месеца, за да приеме решение за определяне на дадена компания като пазач на информационния вход. Посочените пазачи на информационния вход ще разполагат с максимум шест месеца след решението на Комисията, за да осигурят спазването на задълженията, предвидени в Законодателния акт за цифровите пазари.

Комисията планира да организира редица технически семинари със заинтересованите страни, за да се запознае с техните мнения относно спазването на правилата от страна на пазачите на информационния вход.

Документи

12 ОКТОМВРИ 2022
Regulation on Digital markets act
English
(679.12 KB - HTML)
Изтегляне