Skip to main content

Forordningen om digitale markeder: sikring af retfærdige og åbne digitale markeder

Visse store onlineplatforme fungerer som "gatekeepere" på de digitale markeder. Forordningen om digitale markeder har til formål at sikre, at disse platforme opfører sig fair. Sammen med forordningen om digitale tjenester er forordningen om digitale markeder et af de centrale elementer i den europæiske digitale strategi.

Hvem er gatekeeperne?

Forordningen om digitale markeder fastsætter en række snævert definerede objektive kriterier for, hvornår en stor onlineplatform kan betegnes som en såkaldt "gatekeeper". Dette gør det muligt for forordningen om digitale markeder at holde fokus på det problem, som den har til formål at løse med hensyn til store, systemiske onlineplatforme.

Disse kriterier vil være opfyldt, hvis en virksomhed:

  • har en stærk økonomisk position, en betydelig indvirkning på det indre marked og er aktiv i flere EU-lande
  • har en stærk formidlingsposition, hvilket betyder, at den forbinder et stort brugergrundlag med et stort antal virksomheder
  • har (eller er ved at få) en fast og varig stilling på markedet, hvilket betyder, at den er stabil over tid, hvis virksomheden opfyldte de to ovennævnte kriterier i hvert af de seneste tre regnskabsår

Hvad er fordelene ved forordningen om digitale markeder?

  • Erhvervsbrugere, der er afhængige af gatekeepere for at tilbyde deres tjenester på det indre marked, vil få et mere retfærdigt erhvervsklima.
  • Innovatorer og nystartede teknologivirksomheder vil få nye muligheder for at konkurrere og innovere i onlineplatformsmiljøet uden at skulle overholde urimelige vilkår og betingelser, der hæmmer deres udvikling.
  • Forbrugerne vil få flere og bedre tjenester at vælge imellem, flere muligheder for at skifte udbyder, hvis de ønsker det, direkte adgang til tjenester og mere rimelige priser.
  • Gatekeepere vil fortsat have alle muligheder for at innovere og tilbyde nye tjenester. De vil blot ikke få lov til at anvende urimelig praksis over for erhvervsbrugere og kunder, der er afhængige af dem, med henblik på at opnå en uberettiget fordel.

Hvad betyder dette for gatekeeperne?

De nye regler vil fastsætte forpligtelser for gatekeepere, regler for, hvad man bør og ikke bør gøre, som de skal overholde i deres daglige drift.

Eksempler på hvad man bør gøre — gatekeeper-platforme skal:

give tredjeparter mulighed for at interagere med gatekeeperens egne tjenester i visse specifikke situationer

give deres erhvervsbrugere adgang til de data, de genererer ved at bruge gatekeeperplatformen

give virksomheder, der reklamerer på deres platform, de værktøjer og oplysninger, der er nødvendige for, at webannoncører og webforlag kan foretage deres egen uafhængige kontrol af deres annoncer, som hostes af gatekeeperen

give deres erhvervsbrugere mulighed for at promovere deres tilbud og indgå kontrakter med deres kunder uden for gatekeeperplatformen

Eksempler på hvad man ikke må gøre: gatekeeper-platforme må ikke længere

gøre tjenester og produkter, der udbydes af gatekeeperen selv, mere fremtrædende end tilsvarende tjenester eller produkter, der tilbydes af tredjeparter på gatekeeperplatformen

forhindre forbrugerne i at knytte forbindelser til virksomheder uden for deres platforme

forhindre brugerne i at afinstallere forudinstalleret software eller apps, hvis de ønsker det

spore slutbrugere uden for gatekeepernes centrale platformstjeneste med henblik på målrettet annoncering, uden at der er givet reelt samtykke hertil

Hvordan vil Kommissionen sikre, at redskabet holder trit med en digital sektor i hastig udvikling?

For at sikre, at de nye gatekeeperregler holder trit med det høje tempo på de digitale markeder, vil Kommissionen foretage markedsundersøgelser. Disse vil gøre det muligt for Kommissionen at:

  • godkende virksomheder som gatekeepere
  • foretage en dynamisk ajourføring af forpligtelserne for gatekeepere, når det er nødvendigt
  • udforme retslige tvangsmidler med henblik på at tackle systematiske overtrædelser af reglerne i forordningen om digitale markeder

 

Hvad vil konsekvenserne af manglende overholdelse være?

Bøder

på op til 10 % af virksomhedens samlede årlige omsætning på verdensplan eller op til 20 % i tilfælde af gentagne overtrædelser

Tvangsbøder

på op til 5 % af den gennemsnitlige daglige omsætning

Retslige tvangsmidler

I tilfælde af, at en gatekeeper systematisk overtræder forpligtelserne i forordningen om digitale markeder, kan gatekeeperen efter en markedsundersøgelse pålægges yderligere retslige tvangsmidler. Sådanne retslige tvangsmidler skal stå i et rimeligt forhold til den begåede overtrædelse. Om nødvendigt, og som en sidste udvej, kan der pålægges ikke-økonomiske retslige tvangsmidler. Disse kan omfatte adfærdsmæssige og strukturelle retslige tvangsmidler, f.eks. afhændelse af (dele af) en virksomhed.

De nye regler kort fortalt

Brugere

Læs mere om de nye regler for brugere

Platforme

Læs mere om de nye regler for platforme

Hvad er de næste skridt?

Forordningen om digitale markeder vil finde anvendelse fra begyndelsen af maj 2023. Inden for to måneder skal virksomheder, der udbyder centrale platformstjenester, underrette Kommissionen og fremlægge alle relevante oplysninger. Kommissionen har derefter to måneder til at vedtage en afgørelse om udpegelse af en specifik gatekeeper. De udpegede gatekeepere har højst seks måneder efter Kommissionens afgørelse til at sikre overholdelse af de forpligtelser, der er fastsat i forordningen om digitale markeder.

Kommissionen har til hensigt at afholde en række tekniske workshopper med interessenter for at få deres synspunkter om gatekeepernes overholdelse af reglerne.

Dokumenter

12 OKTOBER 2022
Regulation on Digital markets act
English
(679.12 KB - HTML)
Download